Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 12

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:11

... Unadjusted balance – Home Office account, 12/ 31 P430,000 (5,500) ( 600) (9,000) P414,900 12- 14: a Unadjusted balances, 12/ 31 Shipment in transit Collection of HO A/R by branch Error in recording of branch... 80,100 Accounts payable Cash 18,375 80,100 80,100 18,375 39,900 12, 000 12, 000 80,100 Investment in branch Home office Cash 12, 000 12, 000 80,100 Expenses Cash i Retained earnings Cash 63,750 27,000... ………………………… 12/ 22/08 Home Office ……………………… Cash ………………………… 12/ 31/08 Depreciation Expense …………… Accumulated depreciation … 12/ 31/08 General Corporate Expenses ……… Home Office ………………… 30,000 36,000 122 ,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 12 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay