Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 9

22 21 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:11

... Net income 247,170 92 0,150 247,170 96 7,150 _51,240 97 1, 390 _28,330 P 94 3,060 _51,240 1,018, 390 _28,330 99 0,060 592 ,96 0 P 397 ,100 158 Chapter Schedule Installment contracts... 29, 120 71 ,92 0 _ 24,480 116,000 15,000 26,680 76,230 27,550 121,000 68,440 – 47,560 – 11,066 29, 487 – 40,553 73,810 – – 47, 190 5,700 10 ,93 9 29, 730 46,3 69 Total RGP P46,3 69 Installment Sales 1 49. .. Interest Revenue 66 ,98 0 – 116,000 – P21,736 2007: P 29, 120 X 38 = P71 ,92 0 X 41 = Total RGP P11,066 29, 987 P40,553 2008: P15,000 X 38 = P26,680 X 41 = P76,230 X 39 = P 5,700 10 ,93 9 29, 730 73,810 125,520
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 9 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay