Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 8

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:11

... debt ( 185 ,000 – 120,000) Total gain P 35,000 65,000 P100,000 Carrying value of debt (P800,000 + 80 ,000) Total future payments (P700,000 + 80 ,000) Restructuring gain P 880 ,000 780 ,000 P100,000 8- 16:... Interest (P50,000 x 08 x 2) 58, 000 Restructuring difference (gain) P 50,000 _8, 000 P 18, 000 8- 9: d Principal P300,000 Interest payable (300,000 x 10%) 30,000 Carrying value P330,000 8- 10: c Should... 12/31/07 (65,267 x 12%) 7 ,83 2 Interest receivable at 12/31/07 (70,000 x 8% ) 5,600 2,232 Present value at 12/31/07 P67,499 Interest income at 12/31/ 08 (67,499 x 12%) P 8, 100 1 38 Chapter SOLUTIONS TO
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 8 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay