Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 7

15 16 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:10

... be received by Wood 7- 14: a 7- 15: a 7- 16: b 7- 17: d _ P 23,940 19,200 4 ,74 0 78 % 3,6 97 _19,200 P 22,8 97 - P7,000 - P30,000 - P 57, 200 [52,000 + (8,000 X 65)] - P72,800 (112,000 X 65) 7- 18: d Estimated... deficiency 78 ,75 0 (336 ,70 0) (2 57, 950) ( 43 ,75 0) (301 ,70 0) 295 ,75 0 P( 5,950) 7- 25: b Notes payable ( 175 ,000 – 140,000) Unsecured liabilities (420,000 – 52,500) Total Free assets (1 57, 500 + 210,000)... 5,000 P 2 ,70 0 16,110 45,100 9,000 72 ,910 77 ,910 _6,500 P 71 ,410 2,500 103 ,75 0 ÷ P106,250 67% 7- 22: d Fully secured (Notes Payable) Partially secured: Notes Payable - PNB Add (2,500 X 67% ) Unsecured
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 7 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay