Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 6

17 17 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:10

... P2,100,000 P 357,990 60 ,000 P238 ,66 0 P 5 96, 650 60 ,000 130,000 7 86, 650 2,8 86, 650 (931 ,65 0) P1,955,000 417,990 2,517,990 (801 ,65 0) P1,7 16, 340 130,000 368 ,66 0 368 ,66 0 (130,000) P238 ,66 0 ... 31: 31: 1,145,000 62 8,100 130,000 40,250 60 ,000 5 96, 650 Income summary MacDo MacEn To divide gain, 60 :40 5 96, 650 MacDo 801 ,65 0 5 96, 650 238 ,66 0 Cash Payment on account (b) 801 ,65 0 Journal entries... MacDo (P5 96, 650 x 60 %) MacEn (P5 96, 650 x 40%) P2 ,60 0,000 P2,400,000 950,000 P3,350,000 2,205,000 P 62 8,100 40,250 60 ,000 130,000 1,145,000 1,455,000 858,350 P 5 96, 650 P 357,990 238 ,66 0 Mac Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 6 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay