Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 5

23 17 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:10

... (400.00) ( 250 .00) Balances 8,000.00 27,000.00 – 1,187 .50 2,312 .50 13, 250 .00 6, 750 .00 P12 ,55 0.00 ( 52 5.00) 12,0 25. 00 ( 1 75. 00) 11, 850 .00 11, 850 .00 _ 11, 850 .00 ( 350 .00) 11 ,50 0.00 Payment... ( 35% )Umali ( 25% ) P11,237 .50 P6 ,56 2 .50 1,187 .50 _2,312 .50 12,4 25. 00 8,8 75. 00 ( 9,887 .50 ) ( 7,062 .50 ) P 2 ,53 7 .50 P1,812 .50 _1,187 .50 _1,812 .50 P 1, 350 .00 P – 92 Chapter Problem – Miller and Bell... 30:10:20 ( 250 ,000) ( 250 ,000) _ Total 150 ,000 150 ,000 – West North P109,000 P 60,000 20% 40% P5 45, 000 P 150 ,000 54 5,000 150 ,000 (1 45, 000) 400,000 150 ,000 Cash Payments South East 33 ,50 0 14 ,50 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 5 , Advanced accounting by guerrero peralta CHAPTER 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay