Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 09

19 57 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:09

... P46,400 AA1- Chapter (2008 edition) page Sales, net of Sales Returns (P15,000 - P2,000) Sales rate Merchandise destroyed by fire at billed price b P13,000 ÷125% Merchandise destroyed by fire at... 11,000 Sales Shipments from Home Office 48,000 11,000 48,000 AA1- Chapter (2008 edition) page 15 MULTIPLE CHOICE B C D D AA1- Chapter (2008 edition) B A page 16 D B D 10 11 12 13 C C D C P13,200... income reported by the branch P141,000 112.500 P 28,500 27,000 P 1,500 18 A P50,400/120% P42,000 19 B P90,000 + P36,000 – P2,520 – P50,400/120% = P60,900 20 B Net income (loss) reported by branch Realized
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 09 , Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 09

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay