Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 03

25 59 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:09

... P3,000 x 20%/60% (shared by Fortuna & Gener) ( 1,000) Cash to be received by Gener P 17,000 The remaining cash will be distributed according to profit and loss ratio AA1 -Chapter – Partnership... Allocation II – Cash to Julian & Lagman reducing LAB to an amount reported for Magno (P40,000 x 3/10) Balances Allocation III – Further cash distributions may be made in the P & L ratio 40% P125,000... (21,000) P 19,600 6,000 P 7,400 P 3,000 P 3,000 AA1 - Chapter (2008 edition) page Allocation III - Further cash distribution may be made in the P & L ratio Book value of assets Loss on realization:
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 03 , Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 03 , Problem 3 – 2 (Case 4 – cont.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay