Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 02

18 37 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 08:09

... 60,000 40,000 300,000 200,000 600,000 300,000 200,000 300,000 AA - Chapter (2008 edition) page The bonus method will be preferred by Manzano Capital of Manzano after retirement Additional depreciation... Bonus_ P(15,000) 15,000 P -0 - Revaluation of Assets Method (AC = P180,000 ÷ 1/4 = P720,000) AA - Chapter (2008 edition) page Alba, Capital (P60,000 x 40%) Medel, Capital (P60,000 x 60%) Other Assets... before admission of Estacio Contribution of Estacio Estacio P500,000 Total P1,800,000 500,000 AA - Chapter (2008 edition) page Adjustment of fixed assets to fair value Capital after admission of
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 02 , Solution manual advanced accounting by baysa lupisan chapter 02

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay