Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Outhumphone, tại tỉnh Savannakhet, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

128 6 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:42

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ XAYASAN KHANIKONE PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Ðà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ XAYASAN KHANIKONE PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Ðà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả XAYASAN KHANIKONE MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan vấn đề nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò phát triển nguồn nhân lực 12 1.1.3 Đặc điểm phát triển nguồn nhân lực hành cơng 14 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 19 1.2.1 Xây dựng cấu nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu 19 1.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 21 1.2.3 Nâng cao kỹ nghề nghiệp nguồn nhân lực 25 1.2.4 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 27 1.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 28 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 30 1.3.1 Các yếu tố kinh tế-xã hội 30 1.3.2 Các yếu tố sách 31 1.3.3 Các nhân tố thuộc tổ chức, đơn vị 32 1.3.4 Các nhân tố thuộc thân người lao động 32 Kết Luận Chương 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET 35 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN OUTHUMPHONE TỈNH SAVANNAKHET 35 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 37 2.1.3 Đặc điểm xã hội 38 2.1.4 Tình hình ngân sách Huyện từ 2014-2016 39 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET 41 2.2.1 Thực trạng cấu nguồn nhân lực hành cơng huyện Outhumphone 41 2.2.2 Thực trạng trình độ chun mơn nguồn nhân lực hành huyện Outhumphone 44 2.2.3 Thực trạng kỹ nghề nghiệp nguồn nhân lực hành cơng Huyện 52 2.2.4 Thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi nguồn nhân lực hành cơng huyện Outhumphone 54 2.2.5 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực hành 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET 64 2.3.1 Kết đạt 64 2.3.2 Những mặt hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế 67 Kết luận chương 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET 70 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 70 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Outhumphone 70 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực hành huyện Outhumphone thời gian tới 73 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 75 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET 77 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực 77 3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 79 3.2.3 Nâng cao kỹ nguồn nhân lực 85 3.2.4 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 89 3.2.5 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 90 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 95 3.3.1 Đối với quan Trung ương: 95 3.3.2 Đối với UBHC Tỉnh 96 Kết Luận Chương 97 KẾT LUẬN 98 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tình hình thu ngân sách Huyện từ 2014-2016 Số lưyentkhoaợng công chức hành phân bổ theo phòng ban Cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cán cơng chức hành huyện Outhumphone Kết thực kế hoạch đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực khu vực HCC Huyện Outhumphone 2016 Phương thức đào tạo nguồn nhân lực khu vực HCC Huyện Công tác đào tạo, nâng cao nghề nghiệp chuyên môn cho cán cơng chức hành huyện Outhumphone Trang 40 41 46 48 50 54 Kết khảo sát ý kiến cán bộ, công chức công 2.7 tác phòng, ban thuộc UBHC Huyện 56 Outhumphone 2.8 Kết khảo sát ý kiến cán viên sách đãi ngộ Huyện 58 3.1 Dự báo nhu cầu đào tạo đến năm 2018 81 3.2 Các chương trình đào tạo cho cấp quản lý 86 3.3 Các chương trình đào tạo tiếng Anh3 86 3.4 3.5 Những kỹ cần đào tạo nguồn nhân lực khu vực HCC Tầm quan trọng kỹ 87 88 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 2.1 Bản đồ địa lý huyện Outhumpho 36 2.2 Biểu đồ diện tích Huyện 37 2.3 Biểu đồ cấu kinh tế Huyện năm 2016 37 2.4 Biểu đồ tốc độ phát triển kinh tế ngành nghề Huyện 38 2.5 Biểu đồ dân số Huyện 38 2.6 Biểu đồ cấu lao đông Huyện 39 2.7 Cơ cấu nhân theo giới tính 43 2.8 Cơ cấu nhân theo độ tuổi cán công chức 43 2.9 Cơ cấu nhân trình độ học vấn cán hành cơng 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh cảnh quốc gia ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới, đó, nguồn nhân lực hành cần có đổi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bởi lẽ, nguồn nhân lực nguồn lực có vai trò chủ chốt định thành công thất bại hệ thống hay tổ chức Đối với quan hành Nhà nước nguồn nhân lực hành cơng người thực thi đường lối, sách Nhà nước Tổ chức, Nhà nước có phát triển vững mạnh hay không chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn nhân lực Cũng quốc gia khác, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trình đổi mới, ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới, nguồn nhân lực hành có đổi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, cơng chức (CBCC) có nhiều đóng góp cho trình xây dựng phát triển đất nước Tác động tồn cầu hóa khơng phạm vi quốc gia mà ảnh hưởng đến mặt địa phương nước có huyện Outhumphone, tỉnh Savannakhet Thực tế cho thấy, NNL khu vực HCC chưa thực ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ nghiệp đổi Nằm thực tế chung đất nước, huyện Outhumphone không tránh khỏi bất cập xây dựng NNL khu vực HCC Cụ thể tình trạng hẫng hụt cấu, chưa hợp lý ngành nghề, chất lượng NNL huyện Outhumphone chưa đáp ứng yêu cầu công việc; sở vật chất phục vụ cho NNL khu vực HCC hạn chế; cộng với việc đào tạo, bồi dưỡng NNL khu vực HCC chưa gắn với việc sử dụng, đồng thời chưa có sách thoả đáng để thu hút NNL có trình độ cao huyện Outhumphone cơng tác xảy Đó nguyên nhân chủ quan thuộc thành phố việc phát triển nâng cao chất lượng NNL khu vực HCC huyện Outhumphone Thực trạng cho thấy đội ngũ cơng chức huyện thiếu tính ổn định, làm việc không chuyên nghiệp, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ Thực tế rằng, nhiều cơng chức trình độ lực quản lý nhà nước bất cập, hiểu biết pháp luật, hành nhiều hạn chế, kỹ thực thi cơng vụ khả vận dụng khoa học công nghệ đại vào cơng tác quản lý nhiều lúng túng Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật đạo đức cơng vụ yếu kém; chưa nỗ lực nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên mơn Đó trở ngại lớn cơng cải cách hành chính, làm cho trình phát triển kinh tế - xã hội Huyện chưa tồn diện Trước tình hình tơi xin chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực hành cơng huyện Outhumphone, tỉnh Savannakhet, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm giải ba mục tiêu sau: - Hệ thống lý luận công tác phát triển nguồn nhân lực đơn vị hành cơng - Phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân lực huyện Outhumphone tỉnh Savannakhet rút ưu điểm, hạn chế - Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực huyện Outhumphone tỉnh Savannakhet Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc phát triển ... luận phát triển nguồn nhân lực hành cơng Chương 2: Thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân lực hành công cấp huyện Outhumphone tỉnh Savannakhet Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực hành cơng cấp. .. TẾ XAYASAN KHANIKONE PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05... điểm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao lực nguồn nhân lực động lực thúc đẩy nguồn nhân lực [13] Bài báo Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – giai đoạn 2015 – 2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Outhumphone, tại tỉnh Savannakhet, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Outhumphone, tại tỉnh Savannakhet, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay