Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Outhumphone, tại tỉnh Savannakhet, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

128 27 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:42

... luận phát triển nguồn nhân lực hành cơng Chương 2: Thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân lực hành công cấp huyện Outhumphone tỉnh Savannakhet Chương 3: Phát triển nguồn nhân lực hành cơng cấp. .. TẾ XAYASAN KHANIKONE PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CƠNG CẤP HUYỆN OUTHUMPHONE TẠI TỈNH SAVANNAKHET, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05... điểm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao lực nguồn nhân lực động lực thúc đẩy nguồn nhân lực [13] Bài báo Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – giai đoạn 2015 – 2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Outhumphone, tại tỉnh Savannakhet, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp huyện Outhumphone, tại tỉnh Savannakhet, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay