Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

141 14 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:42

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ THÙY TRANG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa ho ̣c: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngơ Thùy Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ LẬP DỰ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm dự toán 10 1.1.2 Phân loại dự toán 10 1.1.3 Tầm quan trọng lập dự toán 13 1.1.4 Quy trình lập dự tốn 16 1.1.5 Hệ thống báo cáo dự toán 17 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LẬP DỰ TỐN 26 1.2.1 Quy mơ doanh nghiệp 26 1.2.2 Loại hình doanh nghiệp 26 1.2.3 Thời gian hoạt động doanh nghiệp 27 1.2.4 Kế hoạch chiến lược doanh nghiệp 28 1.2.5 Trình độ, lực lập dự toán doanh nghiệp 28 1.2.6 Phân cấp quản lý doanh nghiệp 29 1.2.7 Cơ sở vật chất, công nghệ - kỹ thuật doanh nghiệp 29 1.2.8 Chế độ, sách Nhà nước 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 32 2.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 32 2.2.1 Quy mô doanh nghiệp 32 2.2.2 Loại hình doanh nghiệp 33 2.2.3 Thời gian hoạt động 33 2.2.4 Kế hoạch, chiến lược 34 2.2.5 Trình độ, lực lập dự toán 34 2.2.6 Phân cấp quản lý doanh nghiệp 35 2.2.7 Cơ sở vật chất, công nghệ - kỹ thuật 35 2.2.8 Chế độ, sách Nhà nước 36 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 37 2.4 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 37 2.4.1 Phương pháp định tính 38 2.4.2 Phương pháp định lượng 38 2.5 XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC NHÂN TỐ CỦA MƠ HÌNH 43 2.5.1 Mức độ thực cơng tác lập dự tốn 43 2.5.2 Quy mô doanh nghiệp 43 2.5.3 Loại hình doanh nghiệp 44 2.5.4 Thời gian hoạt động 44 2.5.5 Kế hoạch chiến lược 45 2.5.6 Trình độ, lực lập dự toán 45 2.5.7 Phân cấp quản lý doanh nghiệp 46 2.5.8 Cơ sở vật chất, công nghệ - kỹ thuật 46 2.5.9 Chế độ, sách Nhà nước 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1 ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 48 3.1.1 Cơ cấu mẫu phân loại theo quy mô doanh nghiệp 48 3.1.2 Cơ cấu mẫu phân loại theo loại hình doanh nghiệp 49 3.1.3 Cơ cấu mẫu phân loại theo thời gian hoạt động doanh nghiệp 49 3.2 MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CÁC THÀNH PHẦN DỰ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 51 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ LẬP DỰ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 51 3.3.1 Quy mơ doanh nghiệp 51 3.3.2 Loại hình doanh nghiệp 512 3.3.3 Thời gian hoạt động doanh nghiệp 53 3.3.4 Mức độ ảnh hưởng nhân tố lại theo mơ hình hồi quy tuyến tính bội 55 3.4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 70 3.4.1 Mức độ thực cơng tác lập dự tốn doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Bình 70 3.4.2 Các nhân tố tác động đến công tác lập dự toán doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Bình 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 80 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 79 4.1.1 Lập kế hoạch, chiến lược cụ thể, rõ ràng 79 4.1.2 Đầu tư sở vật chất, công nghệ - kỹ thuật 79 4.1.3 Nâng cao trình độ, lực lập dự tốn 81 4.1.4 Thực phân cấp quản lý doanh nghiệp 82 4.2 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU, HẠN CHẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 82 4.2.1 Đóng góp nghiên cứu 82 4.2.2 Hạn chế phương hướng phát triển đề tài 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (Bản sao) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Tóm lược nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự tốn 30 2.1 Mơ hình nghiên cứu 37 2.2 Phân loại quy mô doanh nghiệp theo số lượng lao động 44 3.1 Cơ cấu mẫu phân loại theo quy mô doanh nghiệp 48 3.2 Cơ cấu mẫu phân loại theo loại hình doanh nghiệp 49 3.3 Cơ cấu mẫu phân loại theo thời gian hoạt động 49 3.4 Mức độ thực thành phần lập dự toán 50 3.5 Thống kê Levene nhân tố quy mô doanh nghiệp 51 3.6 Kiểm định Welch nhân tố quy mô doanh nghiệp 51 3.7 Thống kê Levene nhân tố loại hình doanh nghiệp 52 3.8 Kiểm định Welch nhân tố loại hình doanh nghiệp 52 3.9 Kiểm định T-Test nhân tố số năm hoạt động 53 3.10 Trung bình thành phần dự toán theo thời gian hoạt động 54 3.11 Hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố thành phần lập dự toán 55 3.12 Hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố kế hoạch chiến lược 56 3.13 Hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố trình độ, lực lập dự toán 57 3.14 Hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố phân cấp quản lý doanh nghiệp 57 3.15 Hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố sở vật chất, công nghệ - kỹ thuật 58 Số hiệu Tên bảng Trang 3.16 Kiểm định KMO Bartlett thang đo nhân tố ảnh hưởng đến mức độ lập dự toán 59 3.17 Ma trận xoay nhân tố 60 3.18 Kiểm định KMO Bartlett thang đo mức độ lập dự toán 61 3.19 Kiểm định mức độ giải thích biến quan sát nhân tố đại diện 62 3.20 Ma trận tương quan Pearson 63 3.21 Tóm tắt mơ hình 64 3.22 Bảng phân tích phương sai ANOVAb 65 3.23 Kết hồi quy tuyến tính bội 65 3.24 Bảng kiểm định giả định phương sai sai số 68 3.25 Kết kiểm định giả thuyết 70 3.26 So sánh với kết nghiên cứu trước thành phần dự toán 71 3.27 So sánh với kết nghiên cứu trước ảnh hưởng nhân tố đến mức độ lập dự toán 76 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ Trang 2.1 Tóm tắt quy trình thực nghiên cứu 42 3.1 Biểu đồ phân tán phần 66 3.2 Biểu đồ phân tán Histogram 67 3.3 Biểu đồ phân tán giá trị dự đoán phần từ hồi quy 68 ... thực cơng tác lập dự tốn doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Bình Do đó, việc nghiên cứu thực trạng việc lập dự toán nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Bình cần thiết... động doanh nghiệp 49 3.2 MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CÁC THÀNH PHẦN DỰ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 51 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ LẬP DỰ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN... LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ LẬP DỰ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm dự tốn Trong nghiên cứu trước đây, dự toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay