Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh sê kong, nước CHDCND lào

132 19 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:40

... SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢƠC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XNK 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm quản lý nhà nƣớc hoạt động xuất. .. Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK tỉnh Sê Kong 4 Chƣơng 3: Giải pháp quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK tỉnh Sê Kong thời gian... QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHÂP KHẨU 88 3.2.1 Hoàn thiện chiến lƣợc quản lý nhà nƣớc xuất nhập 88 3.2.2 Hoàn thiện máy quản lý nhà nƣớc xuất nhập 91 3.2.3 Tổ chức lại hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh sê kong, nước CHDCND lào, Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh sê kong, nước CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay