Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh sê kong, nước CHDCND lào

132 4 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:40

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DEUA ONMANY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI TỈNH SÊ KONG, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DEUA ONMANY QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI TỈNH SÊ KONG, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Đà Nẵng, tháng 01 năm 2018 DEUA ONMANY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢƠC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XNK 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm quản lý nhà nƣớc hoạt động xuất nhập 10 1.1.3 Ý nghĩa quản lý nhà nƣớc hoạt động xuất nhập khẩ 13 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XNK 16 1.2.1 Hoạch định chiến lƣợc xuất nhập 16 1.2.2 Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK 18 1.2.3 Tổ chức hoạt động xuất nhập 19 1.2.4 Chính sách thúc đẩy hoạt động xuất nhập 20 1.2.5 Công tác tra, kiểm tra quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK 29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỚNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 30 1.3.1 Đặc điểm tự nhiên 30 1.3.2 Đặc điểm xã hội 31 1.3.3 Đặc điểm kinh tế 33 1.3.4 Toàn cầu hóa 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI TỈNH SÊ KONG 36 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỈNH SÊ KONG 36 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 36 2.1.2 Đặc điểm xã hội 41 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 45 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực phục vụ tra, kiểm tra 52 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XNK CỦA TỈNH SÊ KONG 60 2.2.1 Thực trạng chiến lƣợc hoạt động xuất nhập 60 2.2.2 Thực trạng máy quản lý hoạt động xuất nhập 62 2.2.3 Thực trang tổ chức hoạt động xuất nhập 63 2.2.4 Thực trạng sách thúc đẩy hoạt động xuất nhập 64 2.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra hoạt động XNK 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA TỈNH SÊ KONG 66 2.3.1 Thành tựu hạn chế 66 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 77 CHƢƠNG GIẢI PHÁP CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XNK TẠI TỈNH SÊ KONG TRONG THỜI GIAN TỚI 80 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN THƢƠNG MẠI 80 3.1.1 Phƣơng hƣớng chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sê kong đến năm 2020 800 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển thƣơng mại tỉnh Sê kong đến năm 2020 83 3.1.3 Quản điểm quản lý nhà nƣớc hoạt động xuất nhập 85 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHÂP KHẨU 88 3.2.1 Hoàn thiện chiến lƣợc quản lý nhà nƣớc xuất nhập 88 3.2.2 Hoàn thiện máy quản lý nhà nƣớc xuất nhập 91 3.2.3 Tổ chức lại hoạt động xuất nhập 102 3.2.4 Hồn thiện sách thúc đẩy hoạt động XNK 104 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tra, kiểm tra quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK 109 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 114 3.3.1 Kêt luận 1144 3.3.2 Kiến nghị 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC VIẾT TẮT XNK : Xuất nhập CHDCND : Cộng hòa Dân chủ Nhân dân XK : Xuất Nk : Nhập VAT ( Value Added Tax ) : Thuế giá trị gia tăng GDP ( Gross Domestic product ) : Tổng sản phẩm quốc nội CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa FTA ( Free Trade Area : Khu vực mậu dịch tự CN : Công nghiệp NN : nông nghiệp LN : Lâm nghiệp SP : Sản phẩm DV : Dịch vụ TM : Thƣơng mại SPCN : Sản phẩn công nghiệp SPNN : Sản phẩm nông nghiệp SX : Sản xuất FDI : Đầu tƣ trực tiếp nƣớc WTO : Tổ chức thƣơng mại quốc tế TMQT : Thƣơng mại quốc tế TBT : Hiệp định hàng rào kỹ thuật thƣơng mại KTQD : Kinh tế quốc dân KTTT : Kinh tế thị trƣờng XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Diện tích đất tính theo đơn vị hành tính đến năm 2015 diện tíc, dân số, mật độ dân số năm 2015 chia theo huyện Tình hình dân số lao động tỉnh Sê Kong giai đoạn 2011 2015 Tình hình hộ nghèo thu nhập nông dân nông thôn tỉnh Sê Kong giai đoạn 2012 - 2016 Trang 39 43 43 44 2.5 Nhịp độ tăng trƣởng GDP năm qua (2011-2015) 45 2.6 Cơ cấu kinh tế tỉnh Sê Kong năm qua 46 2.7 kim ngạch XNK giai đoạn năm 2011 – 2015 47 2.8 Tình hình xuất hàng hóa tỉnh Sê Kong 48 giai đoạn năm 2011 – 2015 2.9 Tình hình nhập hàng hóa tỉnh Sê Kong 49 giai đoạn năm 2011 – 2015 2.10 Các thị trƣờng xuất nhập tỉnh Sê Kong 50 từ năm 2011 – 2015 2.11 Tỷ lệ hồ sơ khai sai tên hàng hoá làm thủ tục xuất 51 nhập địa bàn quản lý Cục Hải quan SêKong từ năm 2009- 2015 2.12 Tỷ lệ hồ sơ chƣa đạt làm thủ tục nhập địa 55 bàn quản lý Tỉnh SêKong từ năm 2009- 2015 2.13 Kết thực thủ tục Hải địa bàn quản lý Cục 57 Hải quan SêKong từ 01/01/2015 đến 01/06/2015 2.14 Số thuế không thu, hoàn thuế hàng xuất Tỉnh SêKong từ năm 2009-2015 59 DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên hình biểu đồ hình Trang 2.1 Bản đồ tỉnh Sê Kong 37 2.2 Biểu đồ tăng trƣởng GDP năm qua(2011- 45 2015) 2.3 Biểu đồ cấu kinh tế tỉnh Sê Kong năm 47 qua 2.4 Tình hình tỷ trọng kim ngạch XNK tỉnh Sê 48 Kong giai đoạn năm 2011 -2015 2.5 Tình hình tỷ trọng xuất hàng hóa tỉnh 49 Sê Kong giai đoạn năm 2011 -2015 2.6 Tình hình tỷ trọng nhập hàng hóa tỉnh Sê 50 Kong giai đoạn năm 2011 -2015 2.7 Sơ đồ tổ chức cục quản lý XNK 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xuất nhập ngành kinh tế kinh tế quốc dân , đảm nhận chức lƣu thơng hang hóa dịch vụ nƣớc, phận cấu thành kinh tế Hoạt động cần phải đƣợc quản lý theo chế định, mang tính đặc thù Đó chế quản lý nhà nƣớc xuất nhập Cơ chế quản lý nhà nƣớc xuất nhập đƣợc hiểu phƣơng thức mà qua đó, Nhà nƣớc tác động có định hƣớng theo điều kiện định mà đối tƣợng ( chủ thể khách thể ) tham gia hoạt động xuất nhập ( XNK ) nhằm đảm bảo cho tự vận động hoạt động XNK hƣớng đến mục tiêu kinh tế - xã hội định nhà nƣớc Ngày sản xuất đƣợc quốc tế hóa, Khơng quốc gia tồn phát triển kinh tế mà lại không tham gia vào phân công lao động quốc tế trao đổi hang hóa với bên ngồi Đồng thời, ngày XNK không mang ý nghĩa đơn bn bán với bên ngồi, mà thực chất với quan hệ kinh tế đối ngoại khác tham gia vào phân công lao động quốc tế Do vậy, cần coi XNK không nhân tố bổ sung cho kinh tế nƣớc mà cần coi phát triển kinh tế nƣớc phải thích nghi với lựa chọn phân công lao động quốc tế Thời gian qua, Nhà nƣớc CHDCND Lào nói chung tỉnh Sê kong nói riêng, tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK, song bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ nay, quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK biểu nhiều vấn đề bất cập : Hệ thống pháp luật xuất nhập chƣa đƣợc xây dựng đồng tƣơng thích với luật phát quốc tế Nhà nƣớc Lào nói chung tỉnh Sê kong nói riêng chƣa sử dụng 109 sách nhập thời gian tời la: - Ƣu tiên nhạp máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến để phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hóa, đạo hóa - Tập trung xuất hàng hóa, dịch vụ vào thị trƣờng mà Lào nhập siêu nhằm tăng kin ngạch xuất khẩu, giảm dần tỷ lệ nhập siêu - Ƣu tiên phát triển nguồn nguyên liệu nƣớc đẻ thay thể phần nhập sở xây dựng chiến lƣợc cấu tổng thể nên kinh tế Đồng thời phải tiết kiệm tiêu dùng, cắt giảm mạnh mẽ khoản chi tiêu không cần thiết để giảm thiểu chi tiêu Ngân sách, tập trung lực cho cá ngành sản xuất mặt hàng có hàng rào thuế quan hàng nhập giảm mạnh cam kết hội nhập - Tiết kiệm ngoại tệ, nhập đầu vào dịch vụ trực tiếp cho sản xuất xuất hàng hóa tiêu dùng thay thể hàng nhập khẩu, nhập mặt hàng khơng khuyến khích, đồng thời thơng qua quản lý ngoại tệ để tiết giảm nhập - Có sách bảo hộ nội địa phù hợp; trọng xây dựng rào cản thƣơng mại mặt hàng cần hạn chế nhập khẩu; đồng thời triển khai công cụ quản lý nhập nhƣ hạn ngạch thuế quan, thuế tuyệt đối, thuế tự vệ; tăng cƣờng cơng tác quản lý, kiểm sốt chất lƣợng tiêu chuẩn kỹ thuận hàng nhập - Nhà nƣớc cần ché trọng giáo dục tinh thần yêu quê hƣơng đất nƣớc, long tự hào dân tộc sâu rộng tầng lớp nhân dân, Ngƣời Lào sử dụng hàng Lào, nhƣ phần thiếu đƣợc phƣơng tiện thông tin đại chúng để giảm nhập siêu 3.2.5 Hồn thiện cơng tác tranh tra kiểm tra quản lý nhà nƣớc XNK a Mục đích yêu cầu Nhằm tạo tạo chế phối hợp quan chức hoạt động chống buôn lâu, gian lận thƣơng mại hàng giả, đảm bảo có hiệu 110 quả, góp phần thúc đẩy hoạt động XNK Lào góp phần ổn định thị trƣờng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân kinh doanh ngƣời tiêu dùng b Nội dung Nội dung Nâng cao hiệu lực công tác tra kiểm tra Với chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, đồng thời vào tình hình thƣơng mại nƣớc quốc tế, Nhà nƣớc cần phải tăng cƣờng kiểm tra, kiểm soát nhằm thiết lập trật tự, kỷ cƣơng hoạt động XNK; phát xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật đạo đức; bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia, đồng thời hƣớng hoạt động XNK mục tiêu định Công tác tra, kiểm tra hoạt động XNK cần phải tập trung vào nội dung chủ yếu sáu đây: - Tăng cƣờng kiểm tra, giám soát hoạt động XNK phạm vi nƣớc nhằm đảm bảo cho chủ trƣơng sách pháp luật XNK đƣợc thi hành nghiêm chỉnh, đảm bảo lợi ích quốc gia, quyền lợi ích thiết thực chủ thể tham gia hoạt động XNK, thúc đẩy kinh tế phát triển - Kiểm tra, kiểm sốt tình hình thực chƣơng trình kế hoạch XNK cấp, ngành; việc sử dụng khải thác tiềm năng, nguồn lực đất nƣớc, việc tuân thủ hệ thống pháp luật, cơng cụ sách quản lý XNK Đồng thời kiểm tra việc thực chức quan nhà nƣớc lĩnh vực quản lý XNK thƣơng mại, kịp thời phát tồn tại, vƣớng mắc doanh nghiệp để có giải pháp điều hình, khắc phục - Thực hiên phân quyền rộng rãi quản lý nhà nƣớc XNK đôi với tăng cƣơng kiểm tra chắt chẽ việc thực thi sở Trƣớc hết tăng cƣờng đạo điều hình Chính phủ ngành cấp, phối hợp quan Trung ƣơng với chình quyền địa phƣơng, quan chức hệ thống mục tiêu thúc đẩy hoạt động XNK phát 111 triển triển hƣớng Các ngành, quan trực Chính phủ khơng đƣợc bng lỏng vai trò quản lý, điều hành chung mà phỉa ban hành chế kiểm tra giám sát, để cao kỷ cƣơng kỹ luật nhằm đảm bảo trì nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất, tránh tùy tiện lợi dụng phân cấp, phân quyền để làm trái quy định, phá vỡ quy hoạch tổng thể quốc gia, đồng thời phát huy chủ động, sáng tạo địa phƣơng sở trọng hoạt động XNK Bên cạnh đó, cần phải tăng cƣờng phối ết hợp Trung ƣơng với địa phƣơng quan chức phạm vi nƣớc nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quản lý XNK - Thông qua việc tra kiểm tra hoạt động tuân thủ sách pháp luật XNK cần kịp thời phát hiện, thu thập kiến nghị sở, chủ thể XNK vƣớng mắc, bất cập, chồng chéo trình quản lý điều hành XNK nhằm sửa đổi, bổ sung hoàn thiệnđể tăng cƣờng lực quản lý XNK thƣơng mại, đƣa quy định sách pháp luật XNK vào đời sống kinh té – xã hội, phù hợp thực tiễn yêu cầu quản lý Đồng thời, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nƣớc, bảo vệ lợi ích Nhà nƣớc, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, nhân hoạt động XNK - Xây dựng tổ chức quy chế tra kiểm tra việc thực hoạt động công vụ quan, tổ chức, cá nhân việc thực thi phát luật, quy định chuyên môn, kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK Nhất là, thƣơng xuyên tra kiểm tra quan trực tiếp quản lý, điều hành XNK, cấp phát cô ta, hạn ngạch… nhằm phòng ngừa, phát hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, trì trệ chế quản lý XNK để có biện pháp xử lý hắc phục Nội dung Đổi biện pháp chống buôn lậu gian lận thương mại Mặc dù tăng cƣờng nhiều biện pháp nhƣng tện nạn buôn lậu, gian lận thƣơng không giảm mà tiếp tục phát sinh, phát triển phức tạp Tuy nhiên cần thấy rằng, buôn lậu, gian lận thƣơng mại phạm trù 112 xã hội, mặt trái sống ngƣời Chỉ khơng thị trƣờng, khơng cṇ sản xuất trao đổi hàng hóa lúc bn lậu, gian lận thƣơng mại chấm dứt tồn vong chúng Vì vậy, cần phải phân tích, đánh giá cách khoa học toàn diện chất, nội dung, hình thức, nguyên nhân vvaf xu hƣớng phát triển hành vi để xây dựng biện pháp, đối sách thích hợp, đề giải pháp “ gói ” nhằm ngăn ngừa, hạn chế từ gốc, không để buôn lậu, gian lận thƣơng mại phát sinh, phát triển Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy : nhƣ tƣợng xã hội, buôn lậu, gian lận thƣơng mại có nguyên nhân điều kiện phát sinh phát triển Vì vậy, tìm hiểu xã định đắn nguyên nhân phát sinh chúng để xây dựng biện pháp đấu tranh đạt hiệu u cầu có tính cấp bách hơng riêng Chính phủ mà nhiệm vụ toàn thể xã hội Từ vấn đề trình bày thấy cơng tác chống bn lậu, gian lận thƣơng mại khơng có hiệu thực giải pháp hành đơn mà phải nghiên cứu xây dựng giải pháp khoa học đồng Theo đó, cơng tác chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại cần phải tập trung vào số giải pháp chủ yếu sáu đây: + Chủ động phòng ngừa bn lậu, gian lận thương mại Chủ động phòng ngừa bn lậu, gian lận thƣơng mại đƣợc hiểu thực tổng hợp biện phát cần thiết Nhà nƣớc, quan chức năng, tổ chức xã hội công dân nhằm loại bỏ vơ hiệu hóa ngun nhân, điều kiện phát sinh, phát triển buôn lậu, gian lận thƣơng mại, không để chio hành vị vi phạm pháp luật xảy - Buôn lậu, gian lận thƣơng mại hành vi trái pháp luật ngƣời thực hoàn cảnh, điều kiện định Vì vậy, phải nghiên cứu nguyên nhân cụ thể phát sinh, phát triển chúng để đề biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn khơng đẻ cho hành vi trái phép xảy vơ quan trọng Điều đặc biệt không giống với tệ nạn khác, việc 113 nghiên cứu tìm hiểu nhuyên nhân buôn lậu, gian thƣơng mại để loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân mà sở nghiên cứu han hành sách phù hợp, sửa đổi sơ hở, yếu hoàn thiện biện pháp cần thiết để hạn chế đến mức tối đa hành vi vi phạm phát luật lĩnh vực XNK Chẳng hạn: mức thuế cao, cấm hạn chế XNK, hàng hóa han sản xuất không đáp ứng nhƣ cầu… nên xảy bn lậu nhƣng khơng thể bải bỏ sách thuế quy định quản lý cần thiết hác + Thực phương pháp phân tích ngưỡng hàng hóa XNK Từ kinh nghiệm không công công tác chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại thời gian qua cho thấy chống chung chung, thụ động ngồi chờ phạm vi xảy để bắt giử, xử lý mà phải điều tra xã định chủng loại hàng hóa có nguy nhập lậu cao, từ lập đò thị phân tích áp dụng mơ hình cân định lƣợng để đấnh giá mặt hàng có nguy cao Trên sở đó, chủ động điều chỉnh sách thuế, sách mặt hàng phù hợp để ngăn chặn buôn lậu, gian lận thƣơng mại phát sinh, phát triển Đồng thời, từ phƣơng phát đánh giá phân tích xu hƣớng chu chuyển hàng hóa XNK ngƣỡng “ nóng ”dẫn đến nguy buôn lậu để chủ động đề ta phƣơng án đấu tranh chống buôn lậu đối tƣợng, trọng tâm, trọng điểm Mặt khác, tƣ vấn, cung cấp thông tin cần thiết cho nhà kinh doanh XNK để họ chủ động xây dựng phƣơng án sản xuất kinh doanh phù hợp với sách XNK, sách mặt hàng Nhà nƣớc chuyển đổi hình thức kinh doanh từ nhập sang xuất ngƣợc lại tùy theo diễn biến tình hình thị trƣờng, giá cả, Hơn nữa, tà nguồn thông tin công khai, thơng có tác dụng cảnh báo giuwsp ngăn ngừa hành vi tìm kiểm lợi nhuận bất chấp phát luật doanh nhân 114 + Phải chống buôn lậu, gian lận thương mại từ gốc Cùng với giải pháp trên, để chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại đặt hiệu hƣớng cần phải thực giải pháp từ gốc nhất, là, lập trung phát triển tồn diện inh tế - xã hội, gắn chống buôn lậu gian lận thƣơng mại với phát triển toàn diện kinh tế - xã hội Trong đó, cần đổi phƣơng pháp vận động quần chúng, phù hợp với vùng, khu vực, đối tƣợng, thời gian; kết hợp vận động cơng cộng với vận động có trọng tâm trọng điểm đến họ gia đình, ngƣời, tránh triển khai hình thức 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kêt luận Trở thành thành viên thức củ WTO bƣớc ngoặt lịch sử to lớn Lào Song đì với nó, vấn đề liên quan đến hội nhập, có việc quản lý điều hành hoạt động thƣơng mại XNK nhu ? Thực cam kết quốc tế ? Trong điều kiện vừa tăng cƣờng mở cửa, tự háo thƣơng mại để đảm bảo mục tiêu phát triển quốc gia vừa chuyển sang nên inh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ? câu hỏi lớn cho nhứng nhà quản lý, nhà nghiên cứu hoạch định sách Một phần tốn đƣợc giải đáp Đó là, sách, giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK nƣớc Lào điều kiện hội nhập inh tế quốc tế Dựa thực tiễn, với số liệu, bảng biểu cụ thể, luận văn phân tích Luận giải có sở hoa học để chứng minh thành tựu, hạn chế vấn đề liên quan đế hồn thiện cơng tác quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK Lào nói chung tỉnh Sê Kong nói riêng Trong khn khổ luận văn, tác giả tập trung vào vấn đề chủ yesu sau đây: - Hệ thống hóa vấn đề có tính lý luận thực tiển TMQT quản lý hoạt động XNK Tổng hợp phân tích hệ thống cơng cụ sách mang tính thơng lệ quốc tế tác động đến hoạt động XNK Tổng kết kinh nghiệm quản lý hoạt động XNK số quốc gia Hệ thống hóa lý luận 115 nêu lên nguyên tác tính tất yếu khách quan phải hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động XNK tỉnh giai đoạn - Phan tích, đánh giá nhân tố tác động đến trình quản lý hoạt động XNK giới Lào Tổng kết đánh giá trình thực quản lý hoạt động XNK giai đoạn tỉnh Sê kong Trong đó, tập trung sâu phân tích đánh giá thành tựu hạn chế quản lý hoạt động XNK thời hội nhập inh tế khu vực giới Rút lết luận nguyên nhân học cho thòi tới - Từ nêu quan điểm Đảng Nhà nƣớc phát triển inh tế - xã hội, Chiến lƣợc phát triển XNK 2016 – 2020 xu hƣớng vật động TMQT, luận văn nêu lên hệ thống quan điểm, phƣơng hƣớng để xuất giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động XNK giai đoạn Lào thức gia nhập WTO Những giải pháp bám sát yêu cầu thực tiển mục tiêu XN đặt ra, có giải pháp làm sở để hoạch định biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ lợi ích nâng cao nƣng lực quốc gia điều kiện ngoại thƣơng nƣớc non trẻ nhƣng phải tuân thủ cam kết quốc tế ký kết Tồn giải pháp đƣợc trình bày luân văn vừa tính định hƣớng vừa mang tính cụ thể, xuất phát từ yêu cầu công tác quản lý hoạt động XNK giai đoạn hội nhập sâu vào nên kinh tế giớ tự hóa thƣơng mại ngày mở rộng Trong đó, hồn thiện hệ thống cơng cụ sách, đổi chế quản lý điều hành XN… giải pháp chìa hóa cần phải triển khai mạnh mẽ ddiiefu iện Lào gia nhập WTO Trong khuôn khổ luận văn, tác giả cố gắng góp phần nhỏ bé vào trình thực mục tiêu chung Nhà nƣớc việc tăng cƣờng hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động XNK Tuy nhiên, đề tài có phạm trù rộng lớn, lĩnh vực nghiên cứu mẽ, kinh tế chuyển đổi bƣớc đầu hội nhập, kết nghiên cứu hông tránh hỏi khiếm huyết định Tác giả luạn văn án mong nhà 116 khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu hoạch định sách nhƣ đồng nghiệp quan tâm góp ý nhằm khắc phục thiết sót luận văn để tác gải tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hồn thiện cơng trình nghiên cứu 3.3.2 Kiến nghị a Với Chính phủ, Bộ ban ngành CHDCND Lào Thứ nhât cần hồn thiện sách, chế điều hành XNK theo kịp với mục tiêu phát triển giai đoạn Các biện pháp, sách cần phải tạo thuận lợi bảo hộ cho phát triển thƣơng mại đƣợc quốc tế để tận dụng nhƣ : chế độ hạn ngạch thuế quan, quy chế xuất xứ, biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp cán cân toán, quyền tự vệ, hàng rào ỹ thuật, sách cạnh tranh… cần khắc phục tình trạng nhiều biện pháp, sách khơng có thơng lệ quốc tế, hơng phù hợp với nguyên tắc tố chức quốc tế, nhƣ việc can tiệp trực tiếp thị hành chính, thƣờng xuyên phải điều chỉnh, thay đổi thất thƣờng, gây ổn định Cần khắc phục bất cấp mang nặng tính bao cấp sách điều hành xử lý hoạt động XNK có sử biến động thị trƣờng nhập Khắc phục tính thiếu ổn định chế điều hành XNK, Bảo đảm cho sách đồng khắc phục thiếu ổn định, nội dung bị sửa đổi, chắp vá Bảm đảm cho kế hoạch XNK mang tính thực tế theo kịp với thực tế hoạt động thƣơng mại diển biến phức tạp thị trƣờng Thứ hai; Cần hồn thiện hệ thống sách thuế XNK theo kịp với xu hội nhập Cần khắc phục tính chất thƣờng xuyên thay đổi, thiếu tính ổn định minh bạch sách thuế XNK đẻ tăng tính chủ động kinh doanh, yên tâm định hƣớng đầu tƣ, sản xuất Tránh tính trạng mâu thuẫn cá mục tiêu Luật thuế xuất 117 bảo đảm cân mục tiêu mở rộng quan hệ inh tế với nƣớc ngaofi mục tiêu bảo hộ sản xuất nƣớc Bảo đảm sách thuế quan thúc đẩy mạnh haojt động xuất Thứ ba; Xây dựng hoàn thiện hàng rào thương mại phù hợp với chuẩn mục quốc tế Cần loại bỏ công cụ phi thuế quan nhƣ cấm, tam nhƣng, hạn ngạch, tiêu, giấp phép không tự động… đƣợc sử dụng Củng nhƣ tánh tình trạng số danh mục hàng cấm nhập chƣa rõ ràng, chƣa phù hợp với thực tế có nhiều cách hiểu khác gây khó khăn cho quan quản lý doanh nghiệp nhập Dà soát loại bỏ chế độ giấy phép số ngành tồn làm dụng trở thành hình thức cấm nhập hạn chế nhập Bỏ việc áp dụng danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành mà thực chất hạn chế phi thuế quan càn há nhiều trái với quy định cụ thể điều kiện hay tiêu chuẩn cho hàng hóa chuyến ngành để bảo hộ sản xuất nƣớc hợp với quy định WTO Cần đẩy mạnh tiếp cận xây dựng rào cản kỹ thuật theo quy định WTO chấm, ngƣợc lại phải đối phó với hàng loạt vụ kiện chống bán phá giá liên quan đến số sản phẩm xuất nhƣ nông sản , gỗ , đá quý số sản phẩm khí, cơng nghiệp… Bảo đảm hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Lào đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý XNK lƣu thông hàng hóa Hiện nay, mơi trƣờng nội dung quan trọng trình thực thi Hiệp định TBT phải rà soat lại toàn hệ thống văn pháp luật mà đặc biệt rà soát hệ thống tiêu chuẩn Lào Thứ tư; Khắc phục bất cấp quản lý ngoại hối tỷ giá Bảo đảm thể chế đẻ tạo điều kiện phát triển thị trƣờng ngoại hối lành mạnh kiểm sốt can thiệp cần thiết với mục tiêu ổn định inh 118 tế vĩ mô đẩy mạnh XNK Cần thay đổi chế điều hành tỷ giá cố định thông qua quy định biên độ mua bán làm cho việc yết giá ngân hàng thƣơng mại bị cứng nhắc, chƣa phản ánh cung càu ngoại tệ thị trƣờng tạo lực đẩy để xuất phát triển nhanh chế thả phù hợp với thông lệ nhiều nƣớc áp dụng Thứ năm; Dơn giản hóa thủ tục hải quan Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin cải thủ tục hải quan ; Nâng cấp trang bị phần mềm quản lý rủi ro tính thuế Giải thiểu hồ sơ thủ tục hải quan tránh tình trạng lắp, hồ sơ lơ hàng có khối lƣợng lớn, có giới hạn thời gian thơng qua ngắn XNK qua cửa có ƣu lƣợng hàng hóa lớn Vì vậy, việc giải phóng hàng hóa chậm vừa gây tốn cho doanh nghiệp XNK vừa tạo áp lực lớn cho quan Hải qaun b Với tỉnh huyện trực thuộc tỉnh Tiếp tục đậo sở ngành có liên quan hoạt động XNK để làm cho XNK tỉnh ngày phát triển Tạo hội thuận lợi để cở kinh doanh XNK tiếp cận với vốn hoạt động XNK hàng hóa Thực tốt chủ trƣơng Nhà nƣớc khuyến khích để doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế đầu tƣ vào lĩnh vực kinh doanh XNK Hồn thiện cơng tác quản lý quản lý kinh tế cho cán cấp, giải tốt vấn đề nẩy sinh trình điều hành thực sách cơng nghiệp 119 Kết Luận chƣơng Để hệ thống quản lý phát huy hiệu quả, cần có phối hợp tốt đơn vị từ Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài Chính, Bộ Cơng Thƣơng, quan quản lý địa phƣơng cán công chức việc cập nhật, khai thác, sử dụng Phải có quy định chặt chẽ trách nhiệm cấp, đơn vị phải kiểm tra thƣờng xuyên.Việc thực tốt giải pháp góp phần tiết kiệm chi phí cho việc thu thập thơng tin phân tán, trùng lặp, không khoa học; tạo điều kiện cho việc định kiểm tra, kiểm sốt nhanh chóng, kịp thời; nâng cao đƣợc hiệu quản lý ngành xuất nhập KẾT LUẬN Lào ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới , chịu tác động mối quan hệ ngoại thƣơng ngày đa dạng, phức tạp Ngành XNK đƣợc ví nhƣ “ngƣời kéo xe kinh tế” vừa tạo thuận lợi thơng thống hoạt động thƣơng mại - đầu tƣ - du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; nhƣng phải kiểm sốt đƣợc bn lậu, gian lận thƣơng mại, bảo vệ chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia an toàn xã hội, đến sau thời gian áp dụng công cụ quản lý tiên tiến nhận đƣợc nhiều lợi ích lớn nhƣ tích cực nghiên cứu, xây dựng, đẩy mạnh áp dụng nhiều phƣơng thức quản lý tiên tiến, công nghệ đại vào quản lý nhà nƣớc XNK, qua đó, góp phần bảo đảm thực sách Nhà nƣớc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học cơng nghệ; hợp tác giao lƣu quốc tế; bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, lợi ích Nhà nƣớc, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân liên quan TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bùi Quang Bình ( 2010 ), kinh tế phát triển, NXB Giáo dục [2] Bùi Quang Bình ( 2012 ), Giáo trình kinh tế phát triển [3] Chính phủ nƣớc CHXH CN Việt Nam - Chính phủ CHDCND Lào (2003), hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Chính phủ nước năm 2003, Hà Nội 09/01/2003 [4] Học viên Hành Quốc gia, Giáo trình quản lý Hành Nhà nước, Nhà xuất Lao động [5] Học viên Hành Quốc gia ( 2008 ), Giáo trình quản lý hành nhà nước,Tập III, Quản lý nhà nước kinh tế - xã hội, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [6] Học viên Chính trị Quốc gia (1999 ), Giáo trình quản lý nhà nước, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [7] Đoàn Hồng Lệ (2008 ), Quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập nước CHXHCN Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng [8] Bùi Xuân Lƣu –Nguyễn Hữu Khải ( 2007 ), Giáo trình kinh tế ngoại thương, Nhà xuất Lao động – xã hội, Hà Nội [9] Latsamy Vilayvong (2015) Quản lý hoạt động xuất nhập tỉnh Savanakhet , nước CHDCND [10] Vũ Thị Ngọc Phùng (2005 ), Giáo trình kinh tế phát triển, Nhà xuất Lao động – Xã hội [11] Bùi Tiến Quý (2005), “Quản lý nhà nƣớc kinh tế đối ngoại ” Nhà xuất Lao động , 2005 [12] Sonesouphanh Senavong (2014), Quản lý nhà nước hoạt động nước CHDCND Lào, luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [13] Đỗ Hoàng Toàn –Mai Văn Bƣu (2005), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Nhà xuất Lao động – xã hội, Hà Nội [14] Nguyễn Văn Tuấn –Bùi Thanh Nam (2009), Hỏi & đáp kinh tế đối ngoại Việt Nam ,Nhà xuất Tài , Hà Nội [15] Viện Đại học mở Hà Nội ( 2007 ), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Tiếng Lào [16] Chính phủ nƣớc CHDCND Lào – Chính phủ CHXH CN Việt Nam (2002 ), thỏa luận Chính phủ nước việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biến giới khuyến khích phát triển hợp tác thương mại, đầu tư Lào Việt Nam, Viêng Chăn 13/08/2002 [17] Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng NDCM Lào (1986 ), Bào cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, sách Thương mại, khuyến khích sản xuất, thay nhập hội nhập kinh tế Viêng Chăn , Lào [18] Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng NDCM Lào (1996 ), Bào cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viêng Chăn Bài nghiên cứu khoa học thúc đẩy sản xuất hàng hóa để thay đổi qui mơ kinh tế , Viêng Chăn 2005 , Lào [19] Luật Kinh doanh Lào (2005 ) [20] Quốc hội nƣớc CHDCND Lào ( 2005 ), Luật Thuế, Viêng Chăn, Lào [21] Sở Công Thƣơng (2015 ), Bài kết luận thống kê thương mại XNK tỉnh Sê kong từ năm 2011 - 2015 [22] Sở Cơng Thƣơng (2015 ), Kết luận tình hình thực ế hoạch năm ( 2011 – 2015 ) định hướng kế hoạch phát triển thương mại năm ( 2016 – 2020 ) tỉnh Sê kong [23] Sở Kế hoạch đầu tƣ (2015 ), Báo cáo trị đại hội lần thứ VII Đảng Bộ tỉnh Sê kong từ năm 2011 – 2015 [24] Sở Kế hoạch đầu tƣ (2015 ), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội lần thứ VII từ năm 2011 – 2015 tỉnh Sê kong [25] Sở Kế hoạch đầu tƣ (2015 ), Đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội năm lần thứ VII từ năm 2011 – 2015 tỉnh Sê kong [26] Sở Kế hoạch đầu tƣ (2016 ), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm lần thứ VIII từ năm 2016 – 2010 tỉnh Sê kong [27] Sở Kế hoạch đầu tƣ (2016 ), Báo cáo trị đại hội lần thứ VIII Đảng Bộ Tỉnh Sê kong ( 2016 – 2020 ) [28] Sở Kế hoạch đầu tƣ (2016 ), Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tỉnh Sê kong ( 2016 – 2020 ) [29] Thủ tƣớng Chính phủ ( 2004 ), Quyết định số 24/TT, Ngày 22/09/2004, Xác định định hướng cho sách mặt hàng XNK [30] Thủ tƣớng Chính phủ ( 2004 ), Lệnh số 24/TT, Ngày 22/09/2004, xúc tiến công tác XNK, tạo điều kiện thuận lợi cho việc XNK, Viềng Chăn, Lào [31] Sở Tài nguyên môi trƣờng tỉnh Sê Kong (2015) Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sê Kong đến năm 2020 [32] Sở giao thông vận tải tỉnh SêKong(2015) Báo cáo tổng kết năm hoạt động việc lĩnh vực Giao thông – vận tải giao đoạn 2010 - 2015 [33] Bộ Tài (2013), Thông tư số 175/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định áp dụng quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ [34] Bộ Tài (2013), Quyết định số 3237/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 ban hành quy định áp dụng quản lý rủi ro quản lý hải quan, quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh; phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh Tiếng Anh [35] Kyle Bagwell and Robert W Staiger, “ A Theory of Managed Trade ” Columbia University, Wisconsin University United states 1988 [36] Mankiw, N.G ( 2000 ), Macroeconomics, Second sedition, Harvard University, Worth Publisher [37] Ricado D ( 1817 ), On the Principles of Political Economy and Taxation, London, John Murray, 1821 Website [38] http://www.laotrade.org.la/ [39] http://www.moic.gov.la [40] http://www.mof.gov.vn/ [41] http://vietbao.vn/ [42] http://www.th.m.wikipedia.rog ... SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢƠC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XNK 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm quản lý nhà nƣớc hoạt động xuất. .. Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK tỉnh Sê Kong 4 Chƣơng 3: Giải pháp quản lý nhà nƣớc hoạt động XNK tỉnh Sê Kong thời gian... QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHÂP KHẨU 88 3.2.1 Hoàn thiện chiến lƣợc quản lý nhà nƣớc xuất nhập 88 3.2.2 Hoàn thiện máy quản lý nhà nƣớc xuất nhập 91 3.2.3 Tổ chức lại hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh sê kong, nước CHDCND lào, Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh sê kong, nước CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay