Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa

101 83 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:39

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn TRẦN ĐẠI NGHĨA MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.2 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ NHÂN .6 1.2.1 Khái niệm kinh tế nhân 1.2.2 Đặc điểm kinh tế nhân 1.3 NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 12 1.3.1 Nội dung phát triển kinh tế nhân .12 1.3.2 Các tiêu đánh giá phát triển kinh tế nhân 15 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 17 1.4.1 Nội lực kinh tế nhân 17 1.4.2 Môi trường kinh doanh 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 23 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI 23 2.1.1 Các điều kiện tự nhiên, xã hội tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế Khánh Hòa 23 2.1.2 Các yếu tố tạo hạn chế phát triển kinh tế Khánh Hòa 24 2.2 TỔNG QUAN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA THỜI GIAN QUA 25 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 29 2.3.1 Số lượng doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân 29 2.3.2 Nguồn vốn doanh nghiệp 31 2.3.3 Số lượng lao động 32 2.3.4 Khoa học – công nghệ 33 2.3.5 Đóng góp vào trình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh 35 2.4 MỘT SỐ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TỈNH KHÁNH HỊA THỜI GIAN QUA 39 2.4.1 Chi phí gia nhập thị trường 42 2.4.2 Tiếp cận đất đai ổn định sử dụng đất 43 2.4.3 Chất lượng đào tạo lao động 45 2.4.4 Thiết chế pháp lý 46 2.4.5 Chi phí khơng thức 47 2.4.6 Chi phí thời gian việc thực quy định Nhà nước49 2.4.7 Tính động tiên phong lãnh đạo tỉnh 50 2.4.8 Tính minh bạch khả tiếp cận thông tin 52 2.4.9 Dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quyền, quan quản lý chuyên ngành tỉnh 54 2.4.10 Chất lượng sở hạ tầng địa bàn tỉnh Khánh Hòa 56 2.5 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 58 2.5.1 Về phía doanh nghiệp nhân .58 2.5.2 Về môi trường kinh doanh 61 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 66 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA THỜI GIAN TỚI 66 3.1.1 Quan điểm phát triển .66 3.1.2 Mục tiêu tổng quát 66 3.1.3 Các nhiệm vụ cụ thể 67 3.1.4 Mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa đến 2015 68 3.1.5 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực 68 3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 77 3.2.1 Mục tiêu phát triển kinh tế nhân tỉnh Khánh Hòa .77 3.2.2 Cơ sở tính hợp lý mục tiêu phát triển kinh tế nhân tỉnh Khánh Hòa 77 3.3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 79 3.3.1 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 79 3.3.2 Nâng cao tính minh bạch tiếp cận thông tin .80 3.3.3 Khuyến khích tạo điều kiện để hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp 81 3.3.4 Xây dựng dự án gọi vốn đầu .82 3.3.5 Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung tài phù hợp .83 3.3.6 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đất đai .84 3.3.7 Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực 85 3.3.8 Nghiên cứu, phát triển chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiến 86 3.3.9 Xúc tiến, quảng bá tăng cường hợp tác du lịch 87 3.3.10 Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh .88 3.3.11 Phát triển dịch vụ hỗ trợ sản xuất - kinh doanh 90 3.3.12 Bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO .93 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KTTN Kinh tế nhân KTXH Kinh tế xã hội CNH Cơng nghiệp hố HĐH Hiện đại hoá HTX Hợp tác xã FDI Doanh nghiệp có vốn đầu nước ngồi TNHH Trách nhiệm hữu hạn CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa NHTM Ngân hàng thương mại KCN Khu công nghiệp KKT Khu kinh tế PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh CNXH Chủ nghĩa xã hội ĐVT Đơn vị tính Đ Đồng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng – GDP giai đoạn 2006-2010 .25 Bảng 2.2: Số lượng doanh nghiệp hoạt động đến 31/12 hàng năm 29 Bảng 2.3: Nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp hoạt động có đến 31/12 hàng năm 31 Bảng 2.4: Tổng lao động doanh nghiệp thời điểm 31/12 hàng năm 32 Bảng 2.5: Thu ngân sách Nhà nước 35 Bảng 2.6: Số lượng DN năm 2010 chia theo ngành hoạt động 36 Bảng 2.7: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) 37 Bảng 2.8: Sản lượng số sản phẩm công nghiệp chủ yếu .38 Bảng 2.9: Thu nhập bình quân người lao động 38 Bảng 2.10: Tổng hợp PCI từ năm 2006-2010 40 Bảng 2.11: Chi phí gia nhập thị trường 42 Bảng 2.12: Tiếp cận đất đai ổn định sử dụng đất .44 Bảng 2.13: Chất lượng đào tạo lao động 45 Bảng 2.14: Thiết chế pháp lý .46 Bảng 2.15: Chi phí khơng thức 48 Bảng 2.16: Chi phí thời gian để thực quy định Nhà nước .49 Bảng 2.17: Tính động tiên phong lãnh đạo tỉnh .50 Bảng 2.18: Tính minh bạch tiếp cận thông tin 53 Bảng 2.19: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh .55 Bảng 2.20: Lượng vốn bình quân/DN hàng năm .59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở nước ta kinh tế nhân có lịch sử phát triển thăng trầm Trước đổi mới, quan niệm sai lầm đánh đồng kinh tế quốc doanh với CNXH, nên nơn nóng xố bỏ kinh tế nhân Sai lầm cực đoan dẫn tới lãng phí nguồn lực làm chậm tiến trình phát triển kinh tế đất nước Nằm bối cảnh chung nước, năm đổi vừa qua kinh tế nhân Khánh Hòa có bước phát triển đáng kể Khu vực kinh tế nhân góp phần quan trọng vào huy động nguồn lực giải việc làm tăng thu nhập làm sống động kinh tế địa phương, tạo áp lực cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế địa bàn Bên cạnh thành tình trạng chung nước, hoạt động kinh tế nhân Khánh Hòa bộc lộ khơng hạn chế tiêu cực Tuy số lượng sở doanh nghiệp nhân tăng lên nhanh, từ có luật doanh nghiệp (năm 2000), chất lượng hoạt động chưa tương xứng với gia tăng Hầu hết sở doanh nghiệp nhân quy mơ nhỏ, cơng nghệ lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực kém, mang nặng tính tự phát, chủ sản xuất kinh doanh chưa yên tâm phát triển lâu dài… tình trạng gây tác động hạn chế không nhỏ đến yêu cầu đẩy mạnh CNH - HĐH tỉnh trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Khánh Hòa thiếu giải pháp chế để phát huy yếu tố tích cực thành phần kinh tế hạn chế tiêu cực q trình phát triển Trước vấn đề bách nêu chọn đề tài “Phát triển kinh tế nhân tỉnh Khánh Hòa” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Trên sở xác định chất, vai trò xu hướng vận động kinh tế nhân kinh tế thị trường Việt Nam luận văn phân tích, đánh giá thực trạng thành phần kinh tế nhân Khánh Hòa, sở đề xuất phương hướng số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực cơng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển kinh tế nhân điều kiện kinh tế nước ta nhằm tạo sở cho việc phân tích thành phần kinh tế nhân tỉnh Khánh Hòa - Phân tích đánh giá thực trạng kinh tế nhân Khánh Hòa, rõ thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển kinh tế nhân tỉnh Khánh Hòa - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhân địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiêm cứu - Đối tượng nghiên cứu: DNTN, công ty TNHH, công ty CP bỏ qua loại hình kinh doanh cá thể loại hình khó thu thập thơng tin số liệu thống kê có sẵn khơng đầy đủ manh mún - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung tỉnh Khánh Hòa - Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa từ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp so sánh tổng hợp, số lực cạnh tranh tỉnh ảnh hưởng đến phát triển KTTN tỉnh - Các phương pháp nghiên cứu coi trọng sử dụng luận văn thu thập, nghiên cứu tài liệu có sẵn bao gồm báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung phát triển ngành nói riêng…, tổng hợp phân tích, phương pháp thống kê, phân tích kinh tế… Đóng góp luận văn - Hệ thống hoá vấn đề lý luận quan điểm Đảng Nhà nước ta KTTN - Đánh giá trình phát triển KTTN tỉnh Khánh Hòa năm qua - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm phát huy tính tích cực hạn chế tiêu cực thành phần kinh tế địa bàn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia làm phần Chương trình bày vấn đề lý luận phát triển kinh tế nhân Trên sở đó, Chương tập trung đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nhân tỉnh Khánh Hòa, tìm mặt hạn chế kinh tế nhân phát triển Chương đề xuất số giải pháp khắc phục hạn chế nêu chương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhân tỉnh Khánh Hòa CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ [2, tr 28] Thuật ngữ tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế sử dụng thay cho nhau, chúng khác Tăng trưởng kinh tế tăng thu nhập sản phẩm quốc gia hay đầu người Nếu sản xuất hàng hóa dịch vụ quốc gia tăng lên, cách đó, với thu nhập trung bình tăng, quốc gia đạt “tăng trưởng kinh tế” Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế điều kiện đủ để cải thiện mức sống chung Ít ba lý do, thật sai lầm giả định GDP đầu người cao có nghĩa thu nhập cao cho tất người, hay cho phần lớn hộ gia đình Thứ nhất, phủ nước đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế không để cải thiện phúc lợi cho công nước họ mà chủ yếu để tăng cường lực hào quang Nhà nước người thống trị Thứ hai, nguồn lực đầu ạt cho tăng trưởng nữa, lợi ích tiêu dùng bị trì hỗn đến ngày sau Thứ ba, thu nhập tiêu dùng gia tăng, nhiều người nghèo Phát triển kinh tế trình lớn lên, tăng tiến mặt kinh tế Phát triển kinh tế mang nội hàm rộng tăng trưởng kinh tế Nó bao gồm tăng trưởng kinh tế với thay đổi chất kinh tế (như phúc lợi xã hội, tuổi thọ, v.v.) thay đổi cấu kinh tế (giảm tỷ trọng khu vực sơ khai, tăng tỷ trọng khu vực chế tạo dịch vụ) Phát triển kinh tế q trình hồn thiện mặt kinh tế bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường, thể chế thời gian định nhằm đảm bảo GDP cao đồng nghĩa với mức độ hạnh phúc Những quốc gia có thu nhập tăng tuổi thọ trung bình không tăng, không giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh không tăng tỷ lệ học vấn nghĩa quốc gia thiếu số khía cạnh quan trọng phát triển Nếu tất thu nhập tăng lên tập trung vào tay 81 - Đẩy mạnh việc công khai cho doanh nghiệp người dân qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, khu công nghiệp, vùng nguyên liệu - Phổ biến văn pháp luật, thủ tục hành phải coi trách nhiệm cấp quyền Mỗi quan cần xây dựng hệ thống thông tin, cách thức thông tin phù hợp với đặc thù quan nhằm đảm bảo tính sẵn có cập nhật thông tin - Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin coi hình thức phổ biến thơng tin có hiệu nhanh nhạy quan chức với doanh nghiệp - Xây dựng mạng thông tin doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu quản lý để cập nhật thông tin chế, sách, tình hình doanh nghiệp nhằm cung cấp thơng tin pháp luật, sách tỉnh Nhà nước, thủ tục hành thuộc lĩnh vực có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; qui hoạch cụ thể, kế hoạch, chiến lược, sách phát triển kinh tế tỉnh; hoạt động cụ thể quan chức tỉnh; thông tin phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp như: số liệu thống kê kinh tế-xã hội tỉnh, thị trường, giá thơng tin hữu ích khác theo nhu cầu doanh nghiệp Nên xây dựng chế phối hợp đơn vị quản trị mạng thông tin doanh nghiệp với quan chuyên ngành cung cấp thông tin liên quan đến DN nhằm đảm bảo mạng thơng tin trì hoạt động bền vững cập nhập - Từng bước đa dạng hoá kênh thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận thơng tin, góp phần minh bạch hố sách Nhà nước 3.3.3 Khuyến khích tạo điều kiện để hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp Theo số liệu Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa, đến cuối năm 2010, Khánh Hòa có 50.000 hộ kinh doanh thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, dịch vụ cá thể sản xuất công nghiệp Thời gian tới cần khuyến khích, tạo điều kiện để hộ 82 kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu số DN thành lập tăng khoảng 17%/năm giai đoạn 2011-2015 - Phổ biến, tuyên truyền ưu chuyển từ hộ kinh doanh cá thể sang loại hình doanh nghiệp Lợi hộ hộ kinh doanh cá thể chuyển thành DN tiếp cận với thị trường lớn (kể xuất, nhập khẩu), thuê nhiều lao động, có cách pháp nhân (con dấu) để giao dịch, có hóa đơn thuế giá trị gia tăng, phép mở chi nhánh, văn phòng đại diện Quan trọng là, trở thành DN dễ dàng tiếp cận với sở hạ tầng thuê đất để tạo mặt sản xuất, cho phép người chủ có khả tiếp cận cổ phiếu (đối với công ty TNHH cổ phần) để đáp ứng nhu cầu tăng vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Mơ hình DN có bảo đảm pháp lý nên đơn vị chủ động quan hệ kinh tế với đối tác pháp luật thừa nhận, DN có quyền đối thoại với quyền để yêu cầu giải vấn đề liên quan suốt trình hoạt động, phát triển - Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể việc phát triển thị trường, Nhà nước hỗ trợ để hộ kinh doanh cá thể có thơng tin thị trường ngồi nước, đổi cơng nghệ, giảm chi phí cách thấp gia nhập thị trường; phát triển nguồn nhân lực có khả quản trị doanh nghiệp đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển - Các sở ban ngành tỉnh cần phải đối thoại trao đổi với hộ kinh doanh cá thể để nắm bắt khó khăn mà hộ kinh doanh gặp phải trao đổi vấn đề chủ trương sách nhà nước nhằm phát triển khu vực kinh tế dân doanh lợi ích việc thành lập doanh nghiệp 3.3.4 Xây dựng dự án gọi vốn đầu [7] Xây dựng danh mục dự án gọi vốn đầu địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 để định hướng kêu gọi doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhân tham gia vào dự án đầu Chú trọng xúc tiến đầu để thu hút dự án đầu hoạt 83 động hỗ trợ nhà đầu để triển khai hiệu các dự án đầu hoạt động Giải kịp thời khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp nhân hoạt động thuận lợi Biểu dương, khen thưởng kịp thời doanh nghiệp, nhà đầu có thành tích xuất sắc kinh doanh, có đóng góp thiết thực vào xây dựng địa phương Đồng thời phê phán, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch danh mục dự án gọi vốn nhằm đảm bảo tính minh bạch, ổn định dự đốn trước được, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp việc lựa chọn hội đầu Điều làm sở để thực chương trình vận động đầu Những thơng tin mục tiêu, địa điểm, hình thức, đối tác thực dự án danh mục phải có độ xác tin cậy cao Khi ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu mới, cần đưa danh mục dự án mà doanh nghiệp muốn đầu bên cạnh dự án mà tỉnh cần đầu Lựa chọn đối tác đầu cần ý đến tiêu chuẩn: có thiện chí đầu nghiêm túc lâu dài, có đủ lực tài để thực dự án đầu tư, có khả kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh cụ thể 3.3.5 Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung tài phù hợp Do thị trường phát triển nguồn tài trợ cho DN tiếp cận từ ngân hàng thương mại huy động vốn từ người thân, bạn bè Huy động từ nhiều nguồn vốn không thức thường khơng đáp ứng hết nhu cầu doanh nghiệp Một trở ngại lớn đến phát triển DN hạn chế việc tiếp cận nguồn tín dụng từ ngân hàng thương mại, làm giảm khả đầu đổi máy móc doanh nghiệp Thơng thường, DN KTTN xây dựng phương án vay vốn kế hoạch kinh doanh khả thi, quản lý sổ sách kế tốn, dòng tiền khơng minh mạch; đó, tài sản chấp thấp nên khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh không cao, dễ chịu tác động nhân tố bên nên rủi ro 84 tín dụng DN cho cao Để giúp cho doanh nghiệp dễ dàng việc tiếp cận tín dụng, giải pháp cần thực bao gồm: - Khuyến khích Ngân hàng thương mại đơn giản hoá thủ tục vay vốn để DN dễ dàng tiếp cận nguồn tín dụng Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ kinh phí cho NHTM tiến hành điều tra DN tỉnh để NHTM có đầy đủ thơng tin hoạt động DN - Hỗ trợ cho NHTM tổ chức khoá đào tạo cho DN quy trình thủ tục vay vốn, kiến thức kỹ xây dựng quản lý dự án đầu để DN đáp ứng nhu cầu thủ tục vay vốn nhà tài trợ Khuyến khích ngân hàng đổi dịch vụ cung cấp cho DN - Trong thời gian tới, tỉnh cần xin ý kiến Bộ, Ngành Trung ương nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhở vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng với mục đích tài trợ chương trình giúp nâng cao lực cạnh tranh cho DN, trọng hỗ trợ hoạt động đổi phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao lực quản trị doanh nghiệp - Nguồn vốn Quỹ huy động từ nhiều nguồn khác nhau, phần vốn cấp từ ngân sách Nhà nước; phần vốn đóng góp tổ chức nước; khoản viện trợ, tài trợ tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế; lợi nhuận từ hoạt động Quỹ nguồn vốn hợp pháp khác - Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chuẩn mực kế toán, minh bạch hoá thơng tin tài kiểm tốn báo cáo tài 3.3.6 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đất đai Tăng cường công tác giải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh, đặc biệt loại đất cho DN thuê để hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật Việc DN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa giúp DN ổn định mặt sản xuất kinh doanh, vừa giúp DN 85 có điều kiện chấp tài sản để vay vốn ngân hàng thương mại Tiếp tục mở rộng, xây dựng khu công nghiệp nhở vừa quy hoạch, địa phương tỉnh dành số quỹ đất định để xây dựng khu công nghiệp cho doanh nghiệp KTTN, phấn đấu huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh có khu công nghiệp nhở vừa Cần tạo điều kiện cho DN KTTN hưởng sách ưu đãi việc thuê đất, chuyển nhượng, chấp quyền khác sử dụng đất đai theo quy định pháp luật Ngoài quy hoạch KCN, cần thiết thực rà soát lại quỹ đất tỉnh (kể việc thu hồi đất cho thuê tổ chức, DN không sử dụng sử dụng khơng mục đích), thành lập quỹ đất, quy hoạch DN thuê để mở rộng sản xuất kinh doanh Việc giải hợp đồng thuê đất cần xem xét cụ thể công DNNN DN KTTN Thực tốt cơng tác giải phóng mặt thực dự án, đền bù thoả đáng việc thu hồi đất cá nhân tổ chức theo quy định Xây dựng quy trình cấp, cho thuê đất quan, địa phương tỉnh, công khai minh bạch thông tin đất đai phương tiện để DN cá nhân biết 3.3.7 Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực Lao động địa bàn tỉnh chưa đáp ứng chất lượng yêu cầu nhiều doanh nghiệp, đặc biệt lao động lành nghề lao động quản lý DN Mối liên kết sở đào tạo với DN lỏng lẻo, đào tạo chưa gắn với nhu cầu DN Vì thời gian tới cần tăng cường cải thiện chất lượng nguồn nhân lực sở, phát triển đào tạo cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao cho DN, trọng đào tạo nghề chuyên sâu, phù hợp với thực tiễn DN; phát triển hình thức đào tạo lao động quản lý với việc thu hút lao động quản lý có trình độ cao làm việc DN Mặt khác phát triển hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức đội ngũ lao động quản lý, lao động chuyên môn nghiệp vụ sẵn có DN, đặc biệt 86 DN sản xuất hàng xuất Các giải pháp thực gồm có: - Hỗ trợ đào tạo nghề chuyên sâu phục vụ cho doanh nghiệp thuộc ngành nghề mạnh, có tiềm tăng trưởng, sở xác định danh mục nghề chuyên sâu từ nhu cầu doanh nghiệp, khả đáp ứng sở đào tạo hỗ trợ tỉnh - Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo nguồn nhân lực thơng qua việc hỗ trợ kinh phí cho tập sự, thực hành nghề học viên doanh nghiệp, đóng góp doanh nghiệp việc đào tạo lao động, bồi dưỡng tay nghề người lao động mà doanh nghiệp sử dụng, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đào tạo doanh nghiệp - Trợ giúp kinh phí để vấn đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp KTTN thơng qua chương trình trợ giúp đào tạo Hàng năm, tỉnh phải cấp kinh phí cho Trung tâm hỗ trợ cho DN mở lớp đào tạo Khởi DN, kế toán cho nhà lãnh đạo, quản trị DN Giám đốc điều hành (CEO) - Tạo điều kiện khuyến khích tổ chức ngồi nước trợ giúp DN việc cung cấp thông tin, vấn đào tạo nguồn nhân lực - Các Sở ngành, đơn vị liên quan đến việc hỗ trợ phát triển DN địa phương tuỳ theo đặc trưng DN địa bàn cần xây dựng triển khai thực chương trình trợ giúp DN KTTN Chương trình trợ giúp gồm: mục tiêu, đối tượng DN cụ thể theo ngành nghề, lĩnh vực địa bàn hoạt động, nội dung trợ giúp, nguồn lực, kế hoạch, tổ chức thực - Ngoài ra, cần nâng cao lực hiệp hội doanh nghiệp địa phương để thông qua tổ chức này, DN trao đổi, giải khó khăn, vướng mắc đề xuất hoạt động hỗ trợ thiết thực cho DN 3.3.8 Nghiên cứu, phát triển chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiến Các DN KTTN hạn chế việc tiếp cận với công nghệ sản xuất đại phần thiếu lực kỹ thuật Mặt khác thông tin thành tựu khoa học công nghệ sản xuất có chưa phổ biến rộng rãi đến DN Các hoạt động vấn chuyển giao kỹ thuật kỹ thuật tiến 87 cho DN yếu Kết DN KTTN sử dụng cơng nghệ lạc hậu, làm hạn chế khả đổi mới, cải tiến chất lượng sản phẩm nâng cao suất lao động Các giải pháp bao gồm: - Triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển lĩnh vực mà tỉnh có tiềm lợi thế, phát triển ngành du lịch, phát triển kinh tế biển, cảng nước sâu ; - Khuyến khích phát triển mối quan hệ hợp tác DN tỉnh với nhà cung cấp thiết bị công nghệ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên doanh DN KTTN với doanh nghiệp lớn nhằm đổi chuyển giao công nghệ; - Hỗ trợ đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên ngành cho đội ngũ kỹ sư kỹ thuật viên DN; - Hỗ trợ cung cấp thông tin xuất in, ấn phẩm khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp… 3.3.9 Xúc tiến, quảng bá tăng cường hợp tác du lịch Một lợi du lịch Khánh Hòa có nhiều thắng cảnh đẹp Việc bảo vệ thắng cảnh, khai thác hợp lý khoa học tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo vệ sinh môi trường vấn đề quan trọng phát triển bền vững ngành du lịch Do đó, thời gian tới tỉnh Khánh Hòa cần tiếp tục củng cố trì nỗ lực để bảo tồn danh thắng môi trường du lịch Tỉnh cần xây dựng văn pháp quy đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, phát triển ổn định bền vững (an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, niêm yết giá, ); cung cấp thông tin, quảng bá xúc tiến du lịch địa phương; phát triển du lịch văn hố thơng qua tổ chức lễ hội lớn thường kỳ; đào tạo nhân lực Thiết lập thể chế nhằm thực có hiệu hoạt động phát triển du lịch Tăng cường đầu sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch bao gồm đầu phát triển sở hạ tầng du lịch đầu phát triển du lịch Đầu hạ tầng du 88 lịch cần ưu tiên tập trung vào dự án xây dựng đường tới khu du lịch, xây dựng lưới điện, xây dựng cơng viên bến thủy đón khách du lịch Đầu vào hạ tầng du lịch động lực ban đầu, thu hút đầu phát triển du lịch doanh nghiệp vào khu du lịch địa bàn tỉnh Các doanh nghiệp, đặc biệt KTTN tham gia hoạt động du lịch thơng qua bán hàng hố kinh doanh dịch vụ ăn uống cho khách du lịch hưởng lợi từ hoạt động Phát triển du lịch cao cấp nhằm tăng nhanh doanh thu du lịch Hơn nữa, du lịch cao cấp cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp hơn, chất lượng cao hơn, mang lại hài lòng cho du khách Đẩy mạnh hoạt động du lịch văn hoá bao gồm hoạt động hàng năm hoạt động theo kiện lớn nhằm thu hút khách du lịch tới Khánh Hòa tham dự Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp chủ động tổ chức nhiều chương trình riêng văn hoá ẩm thực, thời trang, ca nhạc, , để giới thiệu đơn vị du lịch Nha Trang, Khánh Hòa Tăng cường hợp tác du lịch nhằm thoả mãn cao nhu cầu khách du lịch, tạo thuận lợi tiện nghi cho khách du lịch tới Khánh Hòa Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cần ký hợp tác phát triển du lịch với tỉnh, quốc gia mạnh du lịch Ngồi doanh nghiệp chủ động hợp tác với tổ chức tỉnh phát triển du lịch Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải tình trạng bán hàng rong, xin đểu, nạn cò mồi, đeo bám khách để bán hàng rong, tăng giá dịp cao điểm với mục tiêu xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, biến Nha Trang, Khánh Hòa thực điểm đến du lịch an toàn thân thiện 3.3.10 Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh Trợ giúp DN trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm có tiềm thông qua việc hỗ trợ xây dựng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm để tạo điều kiện mở rộng thị trường Tỉnh cần tạo điều kiện để DN KTTN tham gia cung ứng hàng hoá 89 dịch vụ theo kế hoạch mua sắm nguồn ngân sách Nhà nước; cần có kế hoạch ưu tiên đặt hàng theo hạn ngạch phân bổ cho DN sản xuất hàng hoá dịch vụ bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu Khuyến khích phát triển, tăng cường liên kết DN KTTN với DN khác hợp tác sản xuất sản phẩm, sản xuất linh kiện, phụ kiện, phụ tùng , nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp KTTN Khuyến khích doanh nghiệp KTTN tăng cường xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho DN liên kết hợp tác với nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu, trợ giúp phần chi phí cho DN khảo sát, học tập, trao đổi hợp tác tham dự hội chợ, triểm lãm giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị trường nước ngồi Quy mô DN xuất tương đối nhỏ khó đáp ứng đơn đặt hàng lớn điều kiện giao hàng đảm bảo ổn định chất lượng Do thiếu thông tin cụ thể thị trường xuất mục tiêu doanh nghiệp chưa chủ động việc hoạch định sách kinh doanh triển khai hoạt động xúc tiến xuất Các DN chưa tham gia cách chủ động vào chuỗi sản xuất, cung ứng khu vực toàn cầu Các giải pháp thực tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại cung cấp thông tin thị trường xuất sau: - Cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức chuyên thu thập cung cấp thông tin liên quan đến xuất nói chung cung cấp thơng tin thị trường xuất chun ngành có thu phí cho DN - Hỗ trợ DN tiến hành hoạt động quảng bá thương hiệu tham dự hội chợ quốc tế như: Hỗ trợ DN tham gia hội chợ triển lãm quốc tế chuyên ngành; Hỗ trợ khuếch trương sản phẩm xuất DN đến nhà nhập nước ngồi thơng qua triển lãm hội chợ quốc tế, hội thảo hội nghị tọa đàm; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu - Hỗ trợ phát triển sản phẩm như: Cung cấp thơng tin đặc tính yêu cầu sản phẩm thị trường xuất mục tiêu; Hiện đại hoá, phát 90 triển hệ thống phân tích kiểm nghiệm tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị đo lường kiểm tra cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho DN với điều kiện ưu đãi; Hỗ trợ thiết kế sản phẩm thông qua công ty chuyên thiết kế sản phẩm… - Hỗ trợ thể chế: Hỗ trợ thành lập hoạt động Hiệp hội nhà sản xuất, xuất chuyên ngành tỉnh; Hỗ trợ phát triển mối quan hệ trao đổi hợp tác với tổi chức đối tác nước ngoài; Hỗ trợ phát triển mối liên kết DN với doanh nghiệp lớn, đặc biệt công ty đa quốc gia để giúp doanh nghiệp vừa nhỏ thâm nhập vào chuỗi sản xuất – cung ứng khu vực toàn cầu 3.3.11 Phát triển dịch vụ hỗ trợ sản xuất - kinh doanh Các dịch vụ phát triển kinh doanh có vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp Trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng đa dạng dịch vụ hỗ trợ sản xuất - kinh doanh khuyến khích DN sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh Các giải pháp thực hiện: - Nâng cao nhận thức DN tầm quan trọng dịch vụ phát triển kinh doanh tăng trưởng phát triển doanh nghiệp: Hỗ trợ hoạt động tuyên truyền dịch vụ phát triển kinh doanh đến DN; Mở rộng phát triển kênh cung cấp thông tin nhà cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp; Khuyến khích hỗ trợ phần chi phí cho DN sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh - Nâng cao lực cho nhà cung cấp dịch vụ địa phương: Hỗ trợ thành lập mơ hình cơng ty chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ; Hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ việc quảng cáo khuyếch trương dịch vụ; Hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ đánh giá nhu cầu chủ doanh nghiệp dịch vụ phát triển kinh doạnh; Hỗ trợ nâng cao lực cho đội ngũ chuyên gia nhà cung cấp dịch vụ địa phương - Tăng cường hoạt động hiệp hội doanh nghiệp theo hướng cung cấp thông tin dịch vụ cho doanh nghiệp thành viên: Hỗ trợ kinh phí 91 cho việc tổ chức lại đổi hoạt động hiệp hội doanh nghiệp; Củng cố tăng cường mối liên kết hợp tác doanh nghiệp; Hỗ trợ phần kinh phí cho hiệp hội triển khai hoạt động gặp gỡ, tọa đàm trao đổi thông tin kinh nghiệm doanh nghiệp thành viên; Cung cấp thông tin dịch vụ vấn kinh doanh cho DN thành viên; Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng chuyên ngành 3.3.12 Bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên Có thể nhận thấy ngành kinh tế chủ lực tỉnh Khánh Hòa phụ thuộc lớn vào nguồn tài nguyên thiên nhiên Do vậy, để tạo điều kiện cho DN tăng trưởng cao bền vững, quyền địa phương cần thực tốt vai trò bảo đảm sử dụng hiệu bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Chính quyền địa phương thực vai trò không thông qua việc xây dựng quy hoạch tốt mà phụ thuộc vào việc thiết kế thực thi giải pháp cụ thể Đối với ngành chế biến thuỷ sản, tăng trưởng ngành phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu thuỷ sản Mặc dù cấu nguyên liệu đánh bắt nguyên liệu thuỷ sản cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến giảm dần qua thời gian, đánh bắt nguồn nguyên liệu quan trọng Do vậy, việc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản coi biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững Chính quyền địa phương với cơng cụ pháp luật lực lượng tay cần thực tốt nhiệm vụ Các biện pháp cụ thể cần thực là: - Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm phát việc đánh bắt thuỷ sản hình thức mang tính huỷ diệt dùng chất nổ, sung điện, hoá chất độc hại; hoạt động làm tăng nguy cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản lờ dây Trung Quốc - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng giống trước xuất thị trường, nhằm tránh lây lan bệnh; - Tăng cường lực cho Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phương tiện tuần tra lực lượng 92 Đối với ngành du lịch, lợi du lịch Khánh Hòa có nhiều thắng cảnh đẹp Việc bảo vệ thắng cảnh, khai thác hợp lý khoa học tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo vệ sinh môi trường vấn đề quan trọng phát triển bền vững ngành du lịch Chính quyền Khánh Hòa cần xây dựng quy định, quy chế tổ chức máy để củng cố trì nỗ lực để bảo tồn danh thắng môi trường du lịch 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trần Bạt, 2009, Phát triển kinh tế nhân, Thông tin pháp luật dân sự, truy cập ngày 04/06/2011, [2].Bùi Quang Bình, 2010, Giáo trình kinh tế phát triển, Nhà xuất Giáo Dục, Hà Nội [3].Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa – Niêm giám thống kê năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 [4].Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa, 25/03/2011, Tình hình KTXH tỉnh Khánh Hòa quý I năm 2011, Khánh Hòa, trang [5].Đảng Cộng sản Việt Nam, 2002, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [6] Vũ Văn Gàu, 2009, Phát triển kinh tế nhân vấn đề đảng viên làm kinh tế nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thông tin pháp luật dân sự, truy cập ngày 04/06/2011, < http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/12/18/4185/> [7].Lê Thế Giới, Cải thiện môi trường đầu để phát triển kinh tế nhân địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, số 6, 2004, Đại học Đà Nẵng, tr 49-54 [8].Bích La, 2011, Doanh nghiệp nhỏ vừa gặp khó – Báo Khánh Hòa, ngày phát hành 17/05/2011, trang 10 [9].Luật doanh nghiệp, 2004, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [10] Nguyễn Quốc Minh, 2006, Khuyến khích tạo điều kiện để hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp, Tạp chí cơng nghiệp, truy cập ngày 22/06/2006, [11] Nghị định 43/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/04/2010 đăng ký doanh nghiệp 94 [12] Nghị số 22/NQ-CP Chính phủ ngày 05/05/2010 việc triển khai thực Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2009 Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa [13] Lê Thanh Quang, 2011, Khánh Hòa gắn kết với tỉnh nam trung Tây Nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, Tạp chí cộng sản, truy cập ngày 04/06/2011, [14] Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 10/01/2011 việc Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn ngân hàng thương mại [15] Quyết định số 251/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 31/10/2006 việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 [16] Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 12/8/2008 Thủ tướng Chính phủ việc Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2025 [17] Sở kế hoạch đầu Khánh Hòa, 2011, Báo cáo tổng hợp số lực cạnh tranh (PCI) năm 2010 kiến nghị giải pháp nâng cao số PCI năm 2011, Khánh Hòa [18] Đặng Minh Tiến, 2009, Phát triển kinh tế nhân – xu tất yếu kinh tế thị trường nước ta nay, Thông tin pháp luật dân sự, truy cập ngày 06/12/2010, < http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/09/15/3794-2/> [19] Tỉnh Uỷ Khánh Hòa, 2010, Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVI [20] UBND tỉnh Khánh Hòa, 2007, Báo cáo kết nghiên cứu chẩn đốn mơi trường kinh doanh tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa [21] UBND tỉnh Khánh Hòa, 2007, Báo cáo kết nghiên cứu chẩn đoán tiềm tăng trưởng khu vực doanh nhiệp tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa 95 [22] UBND tỉnh Khánh Hòa, 2009, Báo cáo Xúc tiến môi trường kinh doanh cấp tỉnh đề xuất giải pháp, Khánh Hòa [23] UBND tỉnh Khánh Hòa, 2010, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, Khánh Hòa [24] UBND tỉnh Khánh Hòa (2010), Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm giai đoạn 2011-2015 tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa [25] UBND tỉnh Khánh Hòa, 2010, Định hướng phát triển ngành kinh tế chủ yếu, Khánh Hòa ... thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa - Phân tích đánh giá thực trạng kinh tế tư nhân Khánh Hòa, rõ thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa - Đề xuất... đẩy phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa 4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ [2, tr 28] Thuật ngữ tăng trưởng kinh tế phát triển. .. tiêu phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa đến 2015 68 3.1.5 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực 68 3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 77 3.2.1 Mục tiêu phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa, Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN, - Công ty: Đây là một thực thể kinh doanh tồn tại độc lập với các chủ sở hữu của nó. Lợi thế của hình thức này là các chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp vào công ty; công ty thường có khả năng tồn tại và phát triển lâu dài khôn, Ngoài ba hình thức chủ yếu trên, KTTN còn có thể tồn tại dưới các hình thức tổ chức, quản lý như doanh nghiệp nhóm hữu hạn (có một hoặc một nhóm nhỏ chủ sở hữu tham gia chính cùng với một hoặc nhiều chủ sở hữu tham gia phụ), liên doanh giữa các chủ tư nhâ, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA, Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng – GDP giai đoạn 2006-2010, Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm tương đối tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản; trong đó lĩnh vực dịch vụ trong các năm cuối giai đoạn có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn đối với lĩnh , Bảng 2.4: Tổng lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm, Bảng 2.19: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, Bảng 2.20: Lượng vốn bình quân/DN hàng năm, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay