Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa

101 223 1
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:39

... thành phần kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa - Phân tích đánh giá thực trạng kinh tế tư nhân Khánh Hòa, rõ thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa - Đề xuất... đẩy phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa 4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ [2, tr 28] Thuật ngữ tăng trưởng kinh tế phát triển. .. tiêu phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa đến 2015 68 3.1.5 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực 68 3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA 77 3.2.1 Mục tiêu phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa, Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN, - Công ty: Đây là một thực thể kinh doanh tồn tại độc lập với các chủ sở hữu của nó. Lợi thế của hình thức này là các chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp vào công ty; công ty thường có khả năng tồn tại và phát triển lâu dài khôn, Ngoài ba hình thức chủ yếu trên, KTTN còn có thể tồn tại dưới các hình thức tổ chức, quản lý như doanh nghiệp nhóm hữu hạn (có một hoặc một nhóm nhỏ chủ sở hữu tham gia chính cùng với một hoặc nhiều chủ sở hữu tham gia phụ), liên doanh giữa các chủ tư nhâ, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA, Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng – GDP giai đoạn 2006-2010, Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm tương đối tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản; trong đó lĩnh vực dịch vụ trong các năm cuối giai đoạn có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn đối với lĩnh , Bảng 2.4: Tổng lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm, Bảng 2.19: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, Bảng 2.20: Lượng vốn bình quân/DN hàng năm, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay