Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng

128 21 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:38

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ NGUYỄN HÀ VINH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ NGUYỄN HÀ VINH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng n o ọ : TS HU NH THỊ HỒNG HẠNH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Nguyễn Hà Vinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP 1.1 KHÁI QT HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN 1.2 HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (Enterprise Resource Planning – ERP) 11 1.2.1 Khái niệm ERP 11 1.2.2 Đặc điểm hệ thống ERP 12 1.2.3 Cấu trúc hệ thống ERP 12 1.2.4 Sự cần thiết ứng dụng ERP 14 1.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG ERP 16 1.3.1 Hệ thống chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ 17 1.3.2 Tổ chức sở liệu mã hóa liệu 18 1.3.3 Hệ thống tài khoản kế toán 19 1.3.4 Tổ chức hệ thống sổ báo cáo kế toán 19 1.3.5 Tổ chức thông tin theo chu trình 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động kinh doanh 29 2.1.3 cấu tổ chức máy quản lý 32 2.1.4 cấu tổ chức máy kế toán 34 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY 35 2.2.1 Ứng dụng tin học hố cơng tác quản lý Công ty 35 2.2.2 Hệ thống chứng từ kế tốn q trình ln chuyển chứng từ 36 2.2.3 Tổ chức sở liệu mã hóa đối tƣợng quản lý Cơng ty 38 2.2.4 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 40 2.2.5 Đánh giá chung thực trạng tổ chức HTTTKT Công ty 41 2.3 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC CHU TRÌNH 42 2.3.1 Chu trình doanh thu 42 2.3.2 Chu trình cung ứng 50 2.3.3 Chu trình chuyển đổi 52 2.3.4 Chu trình tài 54 2.4 NHẬN DIỆN NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY 56 2.4.1 Mục tiêu đối tƣợng vấn 57 2.4.2 Phƣơng pháp vấn 57 2.4.3 Kết vấn 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 63 3.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG TY 63 3.2 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY 65 3.3 ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP 67 3.3.1 Thiết kế tập tin danh mục 67 3.3.2 Hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình 71 3.3.3 Tăng cƣờng sở hạ tầng thông tin 93 3.3.4 Xây dựng cấu nhân 94 3.3.5 Công tác truyền thông hệ thống ERP 95 3.3.6 Đề xuất phần mềm ứng dụng ERP 95 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN KIỂM TRA HÌNH THỨC LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN (Bản sao) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BKS : Ban kiểm sốt CNTT : Cơng nghệ thơng tin CBCNV : Cán công nhân viên CHXD : Cửa hàng xăng dầu ERP : Enterprise Resource Planning (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) GTGT : Giá trị gia tăng HTTTKT : Hệ thống thơng tin kế tốn HĐQT : Hội đồng quản trị KPCĐ : Kinh phí cơng đồn PXKKVCNB : Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố định Tập đoàn : Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam VPCT : Văn phòng cơng ty XNVT : Xí nghiệp vận tải DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU Bƣớc xử lý tự động Bƣớc xử lý thủ công Dữ liệu hệ thống Tài liệu, chứng từ Điều kiện rẽ nhánh Bắt đầu/ Kết thúc Tham chiếu Sự kiện phát sinh giao dịch DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên bảng Trang Bảng đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 29 bảng 2.1 qua năm gần 2.2 Bảng định mức hao hụt xăng dầu 46 2.3 Bảng so sánh nhu cầu thơng tin kế tốn thực trạng 59 cung cấp thông tin phận liên quan Công ty 3.1 Bảng mô tả tập tin danh mục chung Công ty 68 3.2 Bảng mơ tả quy trình bán bn xăng dầu thu tiền 75 3.3 Bảng mơ tả quy trình bán lẻ xăng dầu thu tiền 81 3.4 Bảng mơ tả quy trình kinh doanh dịch vụ vận tải thu tiền 84 3.5 Bảng mơ tả quy trình mua hàng hoá xăng dầu toán 89 3.6 Bảng mơ tả quy trình mua vật tƣ, thiết bị tốn 92 DANH MỤC CÁC HÌNH Số ệu Tên hình hình Trang 1.1 Khái quát hệ thống thơng tin kế tốn 1.2 Các yếu tố hệ thống thơng tin kế tốn 10 1.3 Mối quan hệ phận chu trình doanh thu 23 1.4 Mối quan hệ phận chu trình cung ứng 24 1.5 Mối quan hệ chu trình chuyển đổi chu trình 25 khác doanh nghiệp thƣơng mại 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty 32 2.2 Sơ đồ cấu máy kế tốn Cơng ty 34 2.3 Các phận, đơn vị tham gia quy trình bán hàng 43 3.1 Quy trình khai báo liệu khách hàng, hạn mức tín 72 dụng 3.2 Quy trình kiểm sốt tín dụng 73 3.3 Quy trình bán buôn xăng dầu thu tiền 74 3.4 Quy trình bán xuất hóa đơn, thu tiền 78 3.5 Quy trình bán cơng nợ cho khách CHXD 79 3.6 Quy trình bán lẻ xăng dầu thu tiền 80 3.7 Quy trình kinh doanh dịch vụ vận tải thu tiền 84 3.8 Quy trình mua hàng hóa xăng dầu toán 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt [1] Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (2010), Dự án cung cấp triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp cho Petrolimex, Tài liệu quy trình nghiệp vụ ERP, Phân hệ bán hàng xăng dầu [2] Công ty Cổ phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (2013), Hệ thống quản lý cửa hàng xăng dầu EGAS [3] Huỳnh Thị Thanh Ngun (2013), Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn theo định hướng ERP Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (2015), Tổ chức thơng tin kế tốn theo định hướng ERP Công ty Cổ phần Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), Giáo trình Hệ thống thơng tin kế tốn, Nhà Xuất Tài [6] Nguyễn Mạnh Tồn (2011), “Tiếp cận theo chu trình – sở để nâng cao hiệu hệ thống thơng tin kế tốn”, Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn-số 05/2011(92), tr.20-23 [7] Trần Thị Thanh Thúy (2011), Tình hình ứng dụng ERP tác động ERP đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh T ếng An [8] Alzoubi, A (2011), “ The effectiveness of the accouting information systems under the ERP”, Research Journal of Finance and Accouting, 2(11) [9] Azhar Susanto (2013), Accounting Information Systems: Structure, Control, Risk, Development, Bandung, Lingga Jaya [10] Colmenares, L (2009) “ Benefit of ERP systems for Accouting and Financial Management”, Procesdings of the Academy of Information and Management Science, 13(1), pp.3-7 [11] Marnewick, C and Labuschagne, L (2005), “A conceptual model for enterprise resource planning (ERP)”, Information Management &Computer Security, 13(2), pp.144 [12] Marshall Romney and Paul Steinbart (2006), Accounting Information Systems, Pearson Education International, pp.651-758 [13] Olson, David L (2003), Managerial Issues of Enterprise Resource Planning Systems, McGraw-Hill, Inc., New York [14] Y.Zeng, R H L.Chiang and D.C.Yen (2003), “Enterprise integration with advanced information technologies: ERP and data warehousing”, Information Management & Computer Security, Vol 11, Issue 3, page 115-122 Các trang web khác [15] Công ty IMC [Trực tuyến] Địa chỉ: http://phanmemerp.net/kho-tailieu/tai-lieu-erp/loi-ich-cua-viec-su-dung-he-thong-erp [Truy cập: 15/09/2017] PHỤ LỤC P ụ lụ Tên p ụ lụ Hóa đơn mua hàng hóa xăng dầu từ nhà cung cấp Hóa đơn GTGT xuất bán hàng hóa xăng dầu Vận đơn bao gồm Hóa đơn GTGT/PXKKVCNB Bảng thống báo cáo Công Ty Nội dung vấn Danh sách đối tƣợng vấn Kết vấn cấp quản lý phận chức Kết vấn nhân viên phòng Kế tốn tài P ụ lụ 1: Hó đơn mu àng ó xăng ầu từ n ung ấp Công ty xăng ầu K u vự V, Công ty Xăng ầu Quảng Trị… P ụ lụ 2: Hó đơn GTGT xuất bán àng ó xăng ầu Hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng bán bn Hóa đơn GTGT xuất bán lẻ CHXD P ụ lụ 3: Vận đơn b o gồm Hó đơn GTGT/PXKKVCNB Vận tải cho nội CHXD Công ty, khách hàng bán buôn Vận tải cho khách hàng vận tải: Công ty Xăng dầu khu vực V từ kho Khuê Mỹ (KV5) đến CHXD số 14 (KV5) Vận tải cho khách hàng vận tải: Công ty Xăng dầu Quảng Trị từ kho Khuê Mỹ (KV) đến CHXD số 26 (Quảng Trị) P ụ lụ 4: Bảng t ống ê báo áo STT Tên báo cáo ín ủ Cơng Ty Loạ báo áo Báo cáo xuất bán Kinh doanh xăng dầu Báo cáo nhập xuất tồn Kinh doanh xăng dầu Cân đối tiền hàng Kinh doanh xăng dầu Báo cáo công nợ Kinh doanh xăng dầu Bảng cƣớc vận chuyển Kinh doanh vận tải Bảng lệ phí cầu đƣờng Kinh doanh vận tải Báo cáo toán nhiên liệu Kinh doanh vận tải Báo cáo hoạt động xe Kinh doanh vận tải Bảng hành trình xe Kinh doanh vận tải 10 Báo cáo luồng đƣờng Kinh doanh vận tải 11 Báo cáo tăng giảm TSCĐ Chung 12 Sổ chi tiết tài khoản (có tài khoản đối ứng) Chung 13 Sổ nhật ký chung Chung 14 Bảng cân đối phát sinh Chung 15 Bảng cân đối kế toán Chung 16 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chung 17 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (trực tiếp) Chung P ụ lụ 5: NỘI DUNG PHỎNG VẤN P ần 1: G t ệu Tôi tên Lê Nguyễn Hà Vinh - Học viên cao học khóa 32 chuyên ngành Kế Toán trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Hiện thực đề tài nghiên cứu “ Tổ chức hệ thống thông tin kế tốn định hướng ERP Cơng ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Đà Nẵng” với mục đích hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi mong quý Anh Chị dành thời gian cho vấn Moi ý kiến, quan điểm cua quý anh chi tài sản quý giá Tôi cam kết sử dụng liệu thu thập từ Quý anh chị cho mục đích nghiên cứu học thuật đơn P ần 2: T ông t n ngƣờ p ỏng vấn Họ tên ngƣời trả lời: Giới tính: ☐Nam ☐Nữ Số điện thoại: Địa email: Bộ phận làm việc: Chức vụ: Thời gian làm việc Công ty: PHẦN T ông t n ần t u t ập Mụ t êu: Nhận diện nhu cầu sử dụng thơng tin kế tốn phận chức liên quan công ty N ững âu ỏ p ỏng vấn trự t ếp: - Đối với phận, cơng việc mình, Anh/chị cho biết nhu cầu thông tin phận Anh/chị nhu cầu sử dụng thơng tin kế tốn hay khơng? (cần thơng tin kế tốn mục đích sử dụng thơng tin đó) - Anh/chị ý kiến nhƣ hệ thống thơng tin kế tốn thực trạng cung cấp thơng tin kế tốn nay? Cảm ơn hợp tác anh/chị! P ụ lục 6: D n sá Họ tên Stt Trần Đình Phƣơng Quảng Tấn Nam Dƣơng Văn Phƣớc Nguyễn Thị Hà Gớ tính đố tƣợng vấn C ứ vụ Đ ện t oạ Trƣởng phòng Kinh doanh Kỹ thuật Phó phòng Kinh doanh Kỹ Nam thuật Nam Giám đốc XNVT Nam 0913.403.225 0913.499.743 0979.210.296 10 Phó giám đốc XNVT Trƣởng phòng Tổ chức Tổng Lê Thị Lƣơng Nữ hợp Võ Thị Hồng Nữ Cửa hàng trƣởng CHXD số Cửa hàng trƣởng CHXD Trần Việt Hà Nam Điện An Cửa hàng trƣởng CHXD Nguyễn Thị Nhàn Nữ Diên Sanh Trƣởng phòng Kế tốn Tài Ngơ Ngọc Dũng Nam Phạm Lê Bích Tuyền Nữ Phó phòng Kế tốn Tài 11 Lê Thị Thu Hiền Nữ Kế tốn vận tải 0905.373.999 12 Bùi Thị Tuyết Nữ Kế toán thƣơng mại 0905.930.925 13 Trần Thị Hồng Đào Nữ Kế toán dịch vụ khác 0905.225.467 14 Nguyễn Ngọc Linh Nữ Kế toán ngân hàng, thuế 0987.531.002 Nữ 0913.499.706 P ụ lụ 7: Kết p ỏng vấn ấp quản lý p ận Stt Họ tên Ý 0905.032.688 0915.856.373 0987.353.635 0915.875.123 0914.302.905 0913.404.922 ứ ến Là ngƣời chịu trách nhiệm hiệu hoạt động kinh doanh xăng dầu Bộ phận kinh doanh cần thơng tin kế tốn cập nhật kịp thời giá, Trần Đình Phƣơng lƣợng hàng tồn kho, cơng nợ khách hàng…để đƣa định kịp thời, đặc biệt thời điểm thay đổi giá, hay mở rộng thị trƣờng Tuy nhiên, quy trình hoạt động kinh doanh xăng Stt Họ tên Ý ến dầu xây dựng rời rạc với quy trình khác, việc thu thập thơng tin qua lại thƣờng làm thủ công, chậm Mong muốn cơng ty phát triển quy trình theo hƣớng quản lý chặt chẽ đƣợc hệ thống CHXD, nhƣ phối hợp với phòng kế tốn, phòng ban khác nhịp nhàng, chặt chẽ Là ngƣời phụ trách mảng kỹ thuật, mua sắm vật tƣ, sửa chữa, cấp săm lốp, bình điện cho lái xe cần thông tin định mức săm lốp, km xe chạy, kế hoạch mua sắm, sửa chữa…để triển Quảng Tấn Nam khai cơng việc, hầu hết việc theo dõi excel Ví dụ, việc cấp săm lốp dựa vào hành trình xe chạy để tính định mức cấp, thƣờng hành trình đƣợc kế tốn cung cấp sau nên dự kiến trƣớc số lốp cấp Nhiệm vụ XNVT: nhập yêu cầu khách hàng, điều động phƣơng tiện vận tải…Ngồi thơng tin từ khách hàng: sản lƣợng vận chuyển, tuyến đƣờng , kế hoạch vận chuyển cho nội công ty khách hàng xăng dầu bán buôn từ phòng kinh doanh phận cần thơng tin kế toán cung cấp: Dƣơng Văn Phƣớc định mức nhiên liệu, toán nhiên liệu để cấp dầu cho lái xe, kế hoạch đầu tƣ xe để xếp luân chuyển xe, công nợ khách hàng vận tải…Tuy nhiên, hệ thống phần mềm quản lý Công ty, chƣa kết nối thơng tin để truyền liệu qua lại kiểm tra đối chiếu để kịp thời xử lý Hệ thống phần mềm XNVT để cập nhật thô số liệu vận tải thƣờng bị lỗi Nguyễn Thị Hà XNVT khai báo riêng mã đƣờng, tuyến đƣờng phát sinh Bộ phận cần thông tin từ kế tốn: - Thơng tin thuế thu nhập cá nhân liên quan đến đầu tƣ vốn để khai thuế Hàng quý, kế toán Lê Thị Lƣơng gửi bảng chứng từ liên quan tất khoản thu thuế TNCN, phòng phải phân loại để khai, cơng việc thời gian sai sót Stt Họ tên Ý ến - Thông tin công nợ tạm ứng để trừ ứng bảng lƣơng - Thông tin đồn phí cơng đồn để trích nộp cấp Hiện tại, công việc lƣơng, thƣởng, chế đố BHXH, nâng bậc… theo dõi excel dễ thiếu sót, khơng kịp thời Mong muốn quy trình quản lý nhân đƣợc gắn kết với quy trình khác cách hệ thống Tại cửa hàng cần thơng tin kế tốn tiền hàng khách hàng công nợ cửa hàng chuyển tài khoản công ty để bán hàng Tuy nhiên, cập nhật tiền chuyển chậm trễ, thƣờng CHXD gọi trực tiếp Võ Thị Hồng lên lấy thông tin, cuối tháng kế toán thƣơng mại đối chiếu thông báo khoản tiền chuyển khách hàng CHXD, tiền nộp, khoản thu bù trừ Ngồi thơng tin tiền chuyển khách Trần Việt Hà hàng CHXD, cần thơng tin giá, hao hụt định mức (hao hụt lƣu trữ)… Là CHXD tuyến Bắc, xa Công ty, phải theo dõi sổ sách, khai thuế riêng nên mong muốn nâng cấp Nguyễn Thị Nhàn hệ thống theo dõi quản lý bán hàng, để báo cáo kịp thời tình hình hoạt động cửa hàng khai cho quan thuế P ụ lụ 8: Kết p ỏng vấn n ân v ên p òng Kế tốn - Tài Chính Stt Họ tên Ngơ Ngọc Dũng Phạm Lê Bích Tuyền Ý ến Là ngƣời trực tiếp quản lý toàn HTTTKT nhận thấy yếu HTTTKT hành, phần lớn báo cáo nhanh thực thủ công, phần mềm chƣa đầy đủ Đối với mảng xăng dầu, chủ yếu theo dõi sổ sách tiền, hàng, cơng nợ…,dễ xảy sai sót việc kiểm kê, đối chiếu không thƣờng xuyên… Phụ trách mảng tổng hợp thu chi, công nợ, theo dõi chi phí khơng đối chiếu thƣờng xun với phân liên quan khách hàng nên Stt Họ tên Ý ến sai sót cơng nợ, hệ thống khơng phân rõ khoản mục chi phí cụ nên tốn thời gian cho việc tổng hợp báo cáo, tính giá thành Dữ liệu nhập thô từ XNVT đến cuối tháng chuyển lên, khơng rà sốt chứng từ vận tải nên gây tốn thời gian, khó khăn việc đối chiếu Đồng thời, kế toán phải khai báo lại mã tuyến đƣờng, cập nhật cự ly, lệ phí cầu đƣờng, mã xe, lái xe phát sinh Lê Thị Thu Hiền Quản lý cấp dầu, săm lốp không đƣợc kiểm tra, đối chiếu, chủ yếu kế toán nhập chứng từ, hạch toán theo dõi số sách sau Rất mong muốn nâng cấp hệ thống phần mềm để thuận tiện việc liên kết, đối chiếu liệu vận tải Giá bán buôn theo phòng kinh doanh quyết, xuất hóa đơn liệu cuối tháng đổ về, việc kiểm tra tiền, hàng thƣờng thực sau cùng, khơng kịp thời, sai sót CHXD chủ yếu theo dõi số sách, công nợ khách hàng CHXD thƣờng không đối chiếu, Bùi Thị Phƣơng Tuyết khơng kiểm sốt nên cơng nợ CHXD hay tiền, hàng hóa dễ xảy chênh lệch khơng kiểm Hàng hóa đầu vào cuối tháng kinh doanh chuyển lên nên việc theo dõi công nợ cho nhà cung cấp gặp khó khăn Cần nâng cấp HTTTKT Phụ trách kế tốn khí,xây lắp…hoạt động Trần Thị Hồng Đào quản lý theo sách khoản, giữ lại lợi nhuận nên việc theo dõi đơn giản Theo dõi khoản ngân hàng vay vốn, khai thuế, dễ nhầm lẫn Vì từ phần mềm việc lọc Nguyễn Ngọc Linh liệu, kết xuất excel để tổ chỉnh sửa theo mẫu khai phải tổng hợp nhiều file, phần mềm liệu không dấu nên khó khăn ... THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 63 3.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG... HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ NGUYỄN HÀ VINH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN... TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 28 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng, Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay