Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng

128 80 1
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:38

... THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 63 3.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG... HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ NGUYỄN HÀ VINH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG ERP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN... TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG 28 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng, Tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay