Hoàn thiện công tác kiểm soát vốn đầu tư tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng

124 9 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:37

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THANH THỦY HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THANH THỦY HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60 34 03 01 Người hướng dẫn khoa ho ̣c: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Thanh Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 MỘT SỐ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Các khái niệm Các phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội Mục tiêu kiểm soát khu vực công 16 1.2 ĐẦU TƯ XDCB VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƯ XDCB 17 Một số khái niệm liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB 17 Đặc điểm dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN 18 Yêu cầu chủ đầu tư việc kiểm soát vốn NSNN 20 Các giai đoạn quản lý dự án đầu tư XDCB 21 Các rủi ro dự án đầu tư xây dựng 22 1.3 NỘI DUNG KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NSNN 23 Kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu 24 Kiểm soát việc nghiệm thu khối lượng hồn thành 24 Kiểm sốt hồ sơ tạm ứng, toán 26 Kiểm sốt giai đoạn hồn cơng, tốn 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NSNN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG 29 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NN&PTNN 29 Quá trình hình thành 29 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng chun mơn 30 Nhiệm vụ quyền hạn Ban QLDA 32 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ TẠI BAN QLDA 33 Kiểm sốt cơng tác lựa chọn nhà thầu 33 Kiểm soát nghiệm thu khối lượng hoàn thành 39 Kiểm sốt cơng tác tạm ứng thu hồi tạm ứng 46 Kiểm sốt cơng tác lập hồ sơ toán 50 Kiểm sốt cơng tác tốn khối lượng hồn thành 51 Kiểm soát giai đoạn lập hồ sơ hồn cơng, tốn 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NSNN TẠI BAN QLDA 60 Kết đạt 60 Hạn chế 62 Nguyên nhân hạn chế cơng tác kiểm sốt vốn đầu tư từ nguồn NSNN 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NSNN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐÀ NẴNG 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NSNN TẠI BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 71 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 72 Trong công tác lựa chọn nhà thầu 72 Trong cơng tác nghiệm thu khối lượng hồn thành 75 Trong cơng tác tạm ứng, tốn thu hồi tạm ứng 79 Về công tác quyế t toán vố n đầ u tư 79 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI CÁC CHỦ THỂ THAM GIA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 81 3.4 KIẾN NGHỊ 82 Đối với phủ Bộ ngành Trung ương 82 Đối với thành phố Đà Nẵng 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐH-GS : Điều hành – Giám sát ĐTXD : Đầu tư xây dựng KBNN : Kho bạc nhà nước KSNB : Kiểm soát nội NSNN : Ngân sách nhà nước TCKT : Tài – Kế tốn TCHC : Tổ chức – Hành UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : Xây dựng QLDA : Quản lý dự án DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 2.3 Bảng tổng hợp giai đoạn quản lý dự án đầu tư XDCB Tổng hợp tình hình trình, duyệt tốn từ năm 2012 đến năm 2016 Ban QLDA Trang 21 61 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Ban QLDA ĐTXD cơng trình NN&PTNT Trang 31 2.2 Quy trình lựa chọn nhà thầu 34 2.3 Trình tự nghiệm thu 43 2.4 rình tự lập hồ sơ toán toán khối lượng hồn thành 52 2.5 Trình tự kiểm sốt tốn 53 2.6 Trình tự lập hồ sơ hồn cơng tốn cơng trình 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tư xây dựng lĩnh vực quan trọng giữ vai trò định việc tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế Hàng năm, ngân sách nhà nước dành tỷ lệ lớn chi cho đầu tư xây dựng Tuy nhiên, thực tế việc quản lý triển khai thực dự án năm qua nhiều hạn chế, yếu kém, dẫn đến thất thốt, lãng phí vốn đầu tư, hiệu đầu tư kém, làm giảm chất lượng tăng trưởng kinh tế tình trạng nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân hạn chế khâu quản lý, kiểm sốt q trình hoạt động đầu tư xây dựng Trong năm qua, Nhà nước ta ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật, chế, sách để quản lý, kiểm sốt vốn đầu tư XDCB Tuy nhiên tình trạng cơng trình chất lượng, khai khống khối lượng để nghiệm thu, cơng trình chậm tiến độ, chậm tốn … xảy xảy phổ biến từ cấp quản lý trung ương đến cấp địa phương Cùng với phát triển xã hội nguồn vốn cho đầu tư XDCB năm sau cao năm trước, đồng nghĩa với việc vấn đề quản lý, kiểm sốt khơng chặt chẽ thất thốt, lãng phí ngày lớn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình nơng nghiệp phát triển nông thôn Đà Nẵng đơn vị giao nhiệm vụ quản lý cơng trình xây dựng từ nguồn NSNN địa bàn thành phố Đà Nẵng Số lượng cơng trình vốn ngân sách thành phố giao cho Ban QLDA quản lý tăng hàng năm Tuy nhiên, qua lần Thanh tra, Kiểm toán nhà nước kiểm tra cơng trình Ban QLDA điều hành vấn đề liên quan đến quản lý, kiểm sốt chất lượng, tiến độ cơng trình, cơng tác nghiệm thu, tốn nhiều hạn chế, sai phạm cần phải khắc phục ... TÁC KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NSNN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THÔN ĐÀ NẴNG 29 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN. .. CƠNG TÁC KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NSNN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM... HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THANH THỦY HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT VỐN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát vốn đầu tư tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác kiểm soát vốn đầu tư tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay