ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 209

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 00:03

ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 485 ...Câu 14 : A However B What C Any D Whatever III Read the passage carefully then choose the best answer A, B, C or D for the following questions from 15 to 18 : A Friend of Liberality... faults in comparison with her liberality Câu 15 : What was the writer’s attitude toward the girl? A disliked B liked C disappointed D no care Câu 16 : Why did the writer dislike the girl? A Because... of you to invite me to your birthday party Thanks very much.” Mike said to me Trang 2/3 - Mã đề thi 209  Mike thanked Câu 26: The cat jumped through the window 
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 209, ĐỀ TIẾNG ANH 11 HỌC KỲ 1 (20172018) 209

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay