Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước (Đồ án tốt nghiệp)

78 15 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:58

Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước - - Ngành K Chuyên ngành Hóa : Hóa S Sinh viên : MSSV: 13030731 DH13HD - CAO LANH - - -VT) Ngày sinh: 7/3/1994 : MSSV : 13030731 DH13HD : 144 Hàn Thuyên, Bà Tàu E-mail : luanthanh597@gmail.com : Chính quy Ngành : Chun ngành : Hóa Tên - tài: 7/2/2017 SINH VIÊN (Ký ghi rõ tên) (Ký tên) NGÀNH (Ký ghi rõ tên) (Ký ghi rõ tên) - -5 cơng trình nghiên tơi rõ Tơi Tàu, ngày tháng 2017 xin k - xin t - c K -K , Tàu Tàu, ngày tháng 2017 ii iii HÌNH iv .4 .5 1.2 Cao lanh (kaolinite) 10 10 .10 .11 12 13 1.3 Zeolite 13 1.3.2 .14 14 15 i .18 20 22 -5 .24 29 1.4.1 .29 29 30 .34 .34 35 -5 37 39 2.1 .39 2.2 .40 zeolite ZSM-5 40 40 .42 -5 45 .45 2.4.2 Nguyên 45 .45 ii .45 46 .46 -5 48 .49 49 .49 49 52 .53 .54 54 .63 .63 63 65 iii UV-VIS: Ultra Violet- XRD: XIR: Infrared (H ii 1.2 .44 47 47 49 47 60 .62 -5 64 -5 67 69 iii 11 12 13 (a), AlO4- (b) 16 16 17 .17 21 22 -5 24 -5 25 Hình1 -5 25 Hình1 - 26 28 -5 50 -5 52 - 56 57 -5 57 Hình -5 .51 -5 52 -5 52 54 .56 .56 .57 iv -1 - -5 (vòng -1 ù -1 TO4 Vì dao 3.3 3.1 NH4+/l) STT quang (A) 0,040 0,103 0,120 0,183 0,200 0,278 0,280 0,377 0,320 0,410 0,400 0,521 A = f( CNH ) 53 Hình 3.7 y=1,158x+0,0495; R=0,9988 3.4 3.4 + ng G (C C ).V o m (mg/g) + Co C: + (mg/l) 54 (l) 3.4.2 Langmuir: G Gmax b.C C hay G b.C G max C G b max Freundlich: G k.C n hay lnG= lnk+ k,n lnC Freundlich 3.2: kaolinite + quang (A) o (mg/l) (g) + G (mg/g) C (mg/l) 0,040 0,200 0,081 0,027 0,002 0,120 0,200 0,134 0,073 0,006 0,200 0,200 0,201 0,131 0,009 0,280 0,200 0,256 0,178 0,013 0,320 0,200 0,287 0,205 0,014 0,400 0,200 0,367 0,274 0,016 55 Hình 3.8: Hình 3.9: P metakalinite 56 Hình 3.10: P Freundlich metakaolinite Metakaolinite metakaolinite metakaolinite Freundlich: y=1,0057x-2,6924; Freundlich: n=0,9943; k=0,0677 3.3: -5 + Co quang (A) + G (mg/g) (mg/l) (g) C (mg/l) 0,040 0,200 0,059 0,008 0,004 0,120 0,200 0,096 0,040 0,010 0,200 0,200 0,125 0,065 0,017 0,280 0,200 0,158 0,094 0,023 0,320 0,200 0,178 0,111 0,026 0,400 0,200 0,258 0,180 0,027 57 Hình 3.11: -5 Hình 3.12: P zeolite ZSM-5 58 Hình 3.13: P Freundlich zeolite ZSM-5 (3.11) ta n (3.12) (3.13) Freundlich 0,6802x -5 2,2722, R=0,986 trình Freundlich: n = 1,4702; k =0,103 59 y= 3.4: -5 + + quang (A) o G (mg/g) (mg/l) (g) (mg/l) 0,040 0,200 0,064 0,013 0,003 0,120 0,200 0,103 0,064 0,009 0,200 0,200 0,139 0,077 0,015 0,280 0,200 0,163 0,098 0,023 0,320 0,200 0,195 0,126 0,024 0,400 0,200 0,276 0,196 0,026 Hình 3.14: -5 60 Hình 3.15: P trình h zeolite FeZSM-5 Hình 3.16: P Freundlich zeolite FeZSM-5 (3.14) - (3.15) (3.16) ta n Freundlich FeZSM- 61 y = 0,7956x 2,1567, R=0,982 Freundlich: n =1,2569; k =0,1157 3.5K Mơ hình Freundlich R k n Metakaolinite y=1,0057x-2,6924 0,989 0,0677 0,9943 Zeolite ZSM-5 y = 0,6802x 2,2722 0,986 0,103 1,4702 y = 0,7956x 0,982 0,1157 1,2569 Zeolite FeZSM-5 2,1567 - (R>0,95) - - - 62 amoni Trung bình Quá trình - -5 thành FeZSM-5 Xây 0,0495; R=0,9988 a Freundlich tuân theo Metakaolinite - 2,6924; R= 0,989; n=0,9943; k=0,0677 ZSM- ,6802x 2,2722, R=0,986; n = 1,4702; k =0,103 FeZSM2,1567, R=0,982; n = 1,2569; k =0,1157 - - - 63 rong - - - amoni 64 Tài [1] Nguy (2014), rác Magie Amoni Photphat (MAP) làm phân bón Nguyên [2] (2013) án nhiên Hà i [3] (2008), , Báo cáo - - [4 (2010), Khoa [5 Hoàng Oanh (2012), , [6] Mai Tuyên (2004), Hà [7 [8 (2003), -5 (2005), Cô [9 Ng (2006), 65 Phú (2005), Cracking xúc tác, [10 Hà (2006), Hóa Lý Hóa Keo [11 [12 (2008), - , Nhà xu [13] (2009), Anh [14] David Tin Win (2007), Zeolite Earliest Solid State Axíts, AU J.T 11(1), pp.36 41 [15] H V Bekkum, E M Flanigen, P A Jacobs, J C Jansen (2001), Introduction to Zeolite science and practice, 2nd completely revised and expanded edition, Studies in surface scien and catalysis 137 [16] Baerlocher Ch, Meier.M.W, Olson H.D (2007), Atlas ofzeolite framework types Elsevier [17] Bruce Patrick Pelrini (1978), Synthesis of ZSM-5 United states patent [18] M.M.J Treacy and J.B Higgins (2001), Collection of Simulated XRD Powder Patterns for Zeolites Elsevier Website [19] http://tailieu.tv/tai-lieu/tong-quan-ve-hien-trang-o-nhiem-amoni-11214/ [20] http://congnghehoahoc.wordpress.com/2012/03/20/cao-lanh/ 66 [21] https://dethitailieuhoctapnlu.files.wordpress.com/2015/06/chc6b0c6a1ng-8phc6b0c6a1ng-phc3a1p-he1baa5p-thu-phc3a2n-te1bbad-uv-e28093-vis.pdf [22] http://tailieu.vn/doc/xac-dinh-amoni-trong-nuoc-bang-phuong-phap-phenat1711292.html [23] http://luanvan.net.vn/luan-van/nghien-cuu-ung-dung-zeolit-fe-zsm-5-43992/ 67 ... kaolinite Bình vùng nh [20] Cao lanh Bình 1.3 Zeolite [5] 1.3.1 Bronstedt hóa 13 khám phá t Zeolite A, zeolite Y, zeolite X, zeolite ZSM 1.3.2 5, zeolite ZSM 11, [15] Zeolite tên + , K+ kim kh... trình sau cơng hóa amoni khâu khơng khí Nitrit nitrat f mà trình , 1.2 Cao lanh (kaolinite) 1.2.1 Al2O3.2SiO2.2H2O hay Al4(Si4O10)(OH)8 Trong cao lanh có Fe2O3, TiO2, K2O, CaO, Na2 -quart, pyrit,... (NH3) ion hóa (NH4+) Amoni có Amoni bao trì [1] b - amoniac (NH3 amoni (NH4OH) amoni (NH4+) ion phân ly thành ion (OH-) Q trình oxi hóa có [2] có nơng [1] 1.1.2 [3] tình 2011 mg/l cao 2005) b có -
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay