Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước (Đồ án tốt nghiệp)

78 70 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:58

Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước ... kaolinite Bình vùng nh [20] Cao lanh Bình 1.3 Zeolite [5] 1.3.1 Bronstedt hóa 13 khám phá t Zeolite A, zeolite Y, zeolite X, zeolite ZSM 1.3.2 5, zeolite ZSM 11, [15] Zeolite tên + , K+ kim kh... trình sau cơng hóa amoni khâu khơng khí Nitrit nitrat f mà trình , 1.2 Cao lanh (kaolinite) 1.2.1 Al2O3.2SiO2.2H2O hay Al4(Si4O10)(OH)8 Trong cao lanh có Fe2O3, TiO2, K2O, CaO, Na2 -quart, pyrit,... (NH3) ion hóa (NH4+) Amoni có Amoni bao trì [1] b - amoniac (NH3 amoni (NH4OH) amoni (NH4+) ion phân ly thành ion (OH-) Q trình oxi hóa có [2] có nơng [1] 1.1.2 [3] tình 2011 mg/l cao 2005) b có -
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tổng hợp zeolite ZSM5 từ cao lanh và khảo sát khả năng hấp phụ amoni trong nước (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay