Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại (Đồ án tốt nghiệp)

51 68 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:56

Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại ... 32-pin QFN ( Chip esp8266) RF switch, balun, 24dBm PA, DCXO, and PMU On- 15 -BRVT 2.2.2 k thu t Wifi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP - SDIO 1.1 / 2.0, SPI, UART A-MPDU & A- 16 -BRVT 2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại (Đồ án tốt nghiệp), Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay