Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại (Đồ án tốt nghiệp)

51 22 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:56

Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoạiĐiều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại - :ThS : MSSV : 13030128 : DH13DD - -BRVT - KHOA N- C NG HO NT I CH VI T NAM c l p - T - H o0o - ban h 585 - 16 -VT) 26/09/1995 : MSSV : 13030128 E-mail : sadprincebrvt95@gmail.com : : : - : : u cb tho i : Th.S Ph u 2/07/2017 - n -BRVT - -BRVT -BRVT -BRVT t - -BRVT - 2017 -BRVT 1.1 1.2 1.3 CH 2.1 2.2.1 ib t 2.2.2 k thu t 2.3 Module SIM900A 17 2.4 20 2.5 39 41 3.1 41 3.2 41 3.3 42 49 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 49 mc mc 49 50 -BRVT 1.1 ta 1.2 - - - 1.3 - - -BRVT : 2.1 Arduino Uno R3) Arduino Uno R3 -BRVT Display on/off control: D=0 : Display off; C=0 : Cursor off; B=0 : Blinking off 36 -BRVT 37 -BRVT - ction set 38 -BRVT 2.5 Module I2C - 39 -BRVT 40 -BRVT 3.1 3.2 41 -BRVT 3.3 #include "SIM900.h" #include #include "sms.h" #include "call.h" #include LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); CallGSM call; SMSGSM sms; char number[20]; byte stat = 0; char value_str[5]; int trangthai = 0; int button1 = 4; int dongco = 7; int loa = 8; int cambien = 6; int button2 = 5; int mode = 11; int Up = 10; int Dowm = 9; int x=0; int y=0; int z=0; int dem=0; int modeState; int lastmodeState; int UpState; int DowmState; int lastUpState; 42 -BRVT int lastDowmState; int button1Status; int button2Status; int cambienStatus; void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(dongco,OUTPUT); pinMode(cambien, INPUT); pinMode(button2, INPUT); pinMode(loa,OUTPUT); pinMode(mode, INPUT); pinMode(Up, INPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("GSM Shield testing."); if (gsm.begin(2400)) Serial.println("\nstatus=READY"); else Serial.println("\nstatus=IDLE"); } void setmode() { UpState = digitalRead(Up); if ((UpState != lastUpState)&(UpState ==1)) { digitalWrite(loa,1); 43 -BRVT delay(50); digitalWrite(loa,0); y=y+1; lcd.clear(); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(y); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print("Phut"); } lastUpState = UpState; DowmState = digitalRead(Dowm); if ((DowmState != lastDowmState)&(DowmState ==1)) { digitalWrite(loa,1); delay(50); digitalWrite(loa,0); y=y-1; if (y
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại (Đồ án tốt nghiệp), Điều khiển máy bơm bằng sóng Wifi và sóng điện thoại (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay