Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch (Đồ án tốt nghiệp)

87 14 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:55

Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch I H C BÀ R KHOA HÓA H C VÀ CÔNG NGH TH C PH M ÁN T T NGHI P THI T K QUY TRÌNH CƠNG NGH LÀM KHƠ KHÍ TRÊN GIÀN H I TH CH o : i h c quy Ngành : Cơng ngh k thu t hóa h c Chun ngành : Cơng ngh hóa d u Gi ng d n : PGS.TS Nguy ThS Nguy Sinh viên th c hi n : Nguy n Tu n Anh MSSV : 12030043 L p : DH12HD Bà R a C NG HÒA XÃ H I CH KHOA HÓA H C & CNTP T NAM c l p T H nh phúc -o0o - -o0o - NHI M V ÁN T T NGHI P h MSSV: 12030043 sinh: 04/08/1994 ph 03/03/2015 IV NGÀY HOÀ 20/06/2015 L IC Tôi xin chân thành g i l i c ngh th c ph th c hi n toàn th gi ng viên khoa Hóa h c Cơng i h c Bà R tr t o m u ki án il ic ng d C n PGS.TS Nguy ThS Nguy n tơi có th tr v tài li án tơi C thi tơi giúp tơi hồn án Bà R a Sinh viên th c hi n Nguy n Tu n Anh án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 M CL C M C L C i DANH M C CH VI T T T .iii DANH M C B NG iv DANH M C HÌNH v M U NG QUAN TÀI LI U 1.1 T ng quan v ngu n khí c n làm khô 1.1.1 Khái quát v m H i Th ch công ngh x lý giàn 1.1.2 m k thu t c a ngu n khí 1.2 S hình thành hydrat 1.2.2 Nguyên nhân t o hydrat 1.2.3 C u trúc hydrat 1.2.4 Tác h i c a vi c t o thành hydrat 1.3 Gi i thi u v 1.3.1 p th p ph 10 a ch lý thuy t c 12 p th 14 14 1.4.2 Các y u t n trình h p th 16 1.5 Các cơng ngh n hình 22 1.5.1 Công ngh làm khô khí c a hãng SIIRTEC NIGI 2004 22 1.5.2 Cơng ngh làm khơ khí c a hãng SIIRTEC NIGI 2006 23 Ngành công ngh k thu t hóa h c i Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 1.5.3 Cơng ngh làm khơ khí c a hãng CAMERON 24 1.5.4 Cơng ngh làm khơ khí c a hãng SHELL 25 1.6 T ng quan v ph n m m Hysys 26 1.6.1 Gi i thi u v Hysys 26 1.6.2 ng d ng c a Hysys 37 T K 38 Ch 2.1 Yêu c u thi t k 39 2.2 L a ch n thi t b , thi t k quy trình cơng k 39 2.3 Quy trình cơng ngh 45 2.3 u ki n làm vi c 45 2.3.2 Quy trình làm vi c c a h th ng làm khơ khí b ng TEG 46 T B 46 3.1 Thi t b 48 3.2 Thi t b gi i h p th 55 NG QUY TRÌNH CƠNG NGH 56 4.1 d li u mô ph ng 48 4.2 Mơ ph ng quy trình cơng ngh làm khơ khí 60 4.3 Kh o sát k t qu mô ph ng 648 K T LU N 67 TÀI LI U THAM KH O 66 PH L C 70 Ngành công ngh k thu t hóa h c ii Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 DANH M C CH VI T T T MEG Monoethylene Glycol DEG Diethylene Glycol TEG Triethylene Glycol TREG Tetraethylene Glycol mmHg Milimet th y ngân ppmV Part Per Million Volume MMSCFD Million Standard Cubic Feet Per Day LPG Liquefied Petroleum Gas CNG Compressor Natural Gas LNG Liquefied Natural Gas Sm3 Mét kh i khí tiêu chu n POC Petroleum Operation Company PR Peng-Robinson GS Grayson Streed ZJ Zudkevitch-Joffee CS Chao Seader Ngành công ngh k thu t hóa h c iii Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 DANH M C B NG B ng 1.1 Thành ph n ngu n khí m H i Th ch .4 Bang 1.2 Thông s k thu t ngu n khí B c tính hóa lý c a MEG, DEG, TEG, TREG B c tính c a ch t h p ph 11 B p th h p ph 13 B ng 1.6 Danh sách h ng .33 B ng 1.7 Các thu t toán logic Hysys 37 B ng 2.1 Các thông s v t lý c a thép carbon thép không g 45 B ng 2.2 u ki n công ngh c a trình kh c .46 B ng 3.1 Thành ph n ngu n khí m H i Th ch .47 B ng 3.2 Thông s k thu t ngu n khí 48 B ng 3.3 Tính t tr ng c a dòng khí 50 B ng 3.4 Quan h gi B ng 3.5 ng kính kho ng cách gi .52 nh chi u dày thân tháp thông chi u cao áp su t 53 B ng 3.6 Tóm t c c a tháp h p th 54 B ng 4.1 Thơng s k thu t c a dòng Feed TEG 60 B ng 4.2 Thông s k thu t c a tháp Contactor .60 B ng 4.3 Thông s k thu t c a tháp gi i h p th 61 B ng 4.4 So sánh gi a dòng Wet Gas Dry Gas 63 B ng 4.5 So sánh v s li u c a dòng Feed TEG, Rich TEG Lean TEG 64 B ng 4.6 So sánh gi a nhi B ng 4.7 Kh t o hydrat lý thuy t mô ph ng 64 ng TEG nhi Ngành cơng ngh k thu t hóa h c t o hydrat sau h p th 64 iv Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 DANH M C HÌNH H 1.1 V trí c a m H i Th ch x lý giàn H i Th ch Hình 1.3 C u trúc c a hydrat Hình 1.4 Quy trình cơng ngh c Hình 1.5 p th quy trình cơng ngh c p ph 12 Hình 1.6 Gi n pha 16 Hình 1.7 P trình truy n ch Hình 1.8 ng c a nhi ng n làm vi c .20 áp su t lên trình h p th 21 Hình 1.9 quy trình cơng ngh c a hãng SIIRTEC NIGI 2004 22 Hình 1.10 quy trình cơng ngh c a hãng SIIRTEC NIGI 2006 23 Hình 1.11 quy trình cơng ngh c a hãng CAMERON 24 Hình 1.12 quy trình cơng ngh c a hãng SHELL 25 Hình 1.13 M i quan h gi Hình 1.14 ng Hysys .28 ng Object Palette .29 Hình 1.15 Giao di n Simulation Basis Manager 30 Hình 1.16 Cách truy nh p t o c u t 30 Hình 1.17 Giao di n Component List .31 Hình 1.18 Giao di n thi t l p c u t gi .31 Hình 1.19 Giao di n thi t l m c a c u t gi 32 Hình 1.20 Giao di n h nhi ng 34 Ngành công ngh k thu t hóa h c v Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 Hình 1.21 Giao di n ch n gói nhi ng .35 Hình 1.22 Giao di n dòng v t ch t 36 Hình 1.23 Giao di ng .36 Hình 1.24 Giao di n ch n thi t b .40 Hình 2.1 Thi t b i 41 l 42 a van .43 Hình .44 Hình 4.1 Khai báo c u t ph n mol c u t 58 Hình 4.2 Khai báo thong s k thu t c a dòng khí 59 Hình 4.3 S chênh l ch áp su t qua van 59 Hình 4.4 S chênh l ch áp su t qua thi t b Hình 4.5 So sánh gi i nhi t .60 c sau gi i h p 61 Hình 4.6 So sánh gi a dòng Wet Gas Dry Gas 61 Hình 4.7 So sánh gi a dòng Feed TEG Rich TEG 62 Hình 4.8 Hình 4.9 Nhi nh nhi t o hydrat dòng Wet Gas 63 t o hydrat c a dòng Dry Gas 64 Ngành cơng ngh k thu t hóa h c vi Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 M Khí t nhiên U ng hành c khai thác t gi ng c s áp su t s quy m khí, v i nhi nh kh i hydrat s thi t b van [5],[10],[18 kh p th ng ng, p ph 5],[23] p th mc tk lý thuy t quy trình cơng ngh c s d ng r ng rãi n, hi u su t kh n hành th p [6], [8], [9] tài t t nghi cơng ngh làm khơ khí giàn H i Th ch c ùng ch t c ch , Theo báo khoa h c g ph bi n, nh c v n chuy n vào b dòng khí s lo i b hàm m c a khí ta có nhi làm l ng bão hòa c t t, chi Thi t k quy trình c th c hi n nh m góp ph n xây d ng kh t giàn v i gi i h n v kh i ng kho ng không phù h p nh t v i giàn H i Th ch [1], [2] M c tiêu c tài thu th k m t quy trình cơng ngh kh kh ng mà v n b ph lý thuy t c a trình h p th c m kh N i dung nghiên c u c c c v i hi u su t cao sau mô i hi u su t kh - Thu th t i gi n nh t v t c tài g m có: lý thuy t thơng s k thu t c a ngu n khí c n làm khơ - Thu th p, phân tích c s lý thuy t v - Nghiên c th c s d ng - Thi t k , tính tốn h th ng làm khơ khí - Mơ ph ng l i q trình kh Ngành cơng ngh k thu t hóa h c c Hysys Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 Hình 4.9 Nhi t o hydrat c a dòng Dry Gas K t qu mơ ph ng, quy trình cơng ngh kh c m i ch o tk chu t yêu c u Do nhi nên ta kh o sát thông s t n nhi m y sai sót hay tiêu t yêu c ra, cách kh c ph c 4.3 Kh o sát k t qu mô ph ng B ng 4.7 Kh o sát ng TEG nhi Nhi t o hydrat c a Dry Gas (oC) 4.3 1.1 -1.5 -2.8 -3.4 -3.6 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 ng Lean TEG (MMSCFD) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 Có th kh c ph c v vi c h nhi nhi sau nh Ngành cơng ngh k thu t hóa h c p th t o hydrat b ng dòng -3.7oC 64 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 K T LU N c hi n lu giàn H i Th i quy t k quy trình h th ng làm khơ khí cm ts v V lý thuy t - Tìm hi u thơng tin v giàn H i Th ch, công ngh c ng d ng n c a giàn H i Th ch v kinh t kh u qu v kinh t hi u su c áp d ng c - lý thuy t c a trình h p th , ut nh n hi u su t c a trình h p th V mơ ph ng - Tìm hi u v ph n m m Hysys ng d ng c a Hysys hóa h c - Mơ ph ng thành cơng quy trình cơng ngh kh c giàn H i Th ch V tính tốn - Tôi ch c thông s n c a tháp h p th sau vào tính tốn cho t ng thi t b c th quy trình cơng ngh Nên n u có th , b l ti p t t tài li u tham kh o v ph n lý thuy n hoàn thi n quy trình cơng ngh - Tính tốn tháp: Chi u cao thân, mm 4800 Chi u cao hai n p, mm 1200 Chi u dày thân tháp, mm 41 ng kính c a tháp, mm 1539 ng kính ngồi c a tháp, mm 1580 Kho ng cách gi Chi u dày c 600 i tách TEG, mm Chi u cao thi t b tách condensate, mm Ngành công ngh k thu t hóa h c 65 600 1200 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi - i h c-Khóa 2012-2016 K t qu mô ph ng: S li u Lý thuy t Yêu c u Sai s Nhi t o hydrat u, oC 17 18 Nhi t o hydrat sau, oC -6 -7 t qu c t yêu ng ôn t p l i t t ki n th c t môn h c h c: - Hóa lý: t ng quan v h p th , h p th , y u t n trình h p th - Quá trình thi t b : v t li u làm thi t b máy, tính tốn thơng s c a tháp h p th - Công ngh ch bi hi n th i, c u trúc hydrat, tính tốn thơng s q trình h p th - V k thu c b n v chi ti t thi t b quy trình cơng ngh làm khơ khí b ng TEG - Mơ ph ng Hysys: mơ ph t k kh giá thông s c a q trình Ngành cơng ngh k thu t hóa h c 66 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 TÀI LI U THAM KH O [1] K.Govindarajan, Gas Dehydration and Glycol Regeneration PackageProcess, Bien Dong Petroleum Operation Company, 2011 [2] K Govindarajan, Gas Dehydration and Glycol Regeneration PackageEquipment, Bien Dong Petroleum Operation Company, 2011 [3] K.Govindarajan, Basic Design of Hai Thach Platforms - Untility, Bien Dong Petroleum Operation Company, 2011 [4] K.Govindarajan, Process Description of Gas Dehydration and Glycol Regeneration Package, Bien Dong Petroleum Company, 2011 [5] Henriette Hansen, Design of TEG Dehydration Train Model Using the Glycol in Hysys, Aalborg University, 2013 [6] Vincente N.Hernandez-Valencia; Micheal W.Hlavinka, Design Glycol Units for Maximum Efficiency, Bryan Research & Engineering, 2006 [7] Anyadiegwe; Anthony Kerunma; Patrick Oviawele, Natural Gas Dehydration Using Triethylene Glycol, Fedaral University of Technology, 2014 [8] Kh Mohamadbeigy, Studying of the Effetiveness Parameters on Gas Dehydration Plant, Research Institute of Petroleum Industry Tehran, 2008 [9] Nmegbu Chukwama Godwin Jacob, Optimization of Triethylene Glycol Dehydration in a Natural Gas Processing Plant, River Stage University of Science and technology, 2014 [10] Karl Kolmetz, Engineering Design Guieline: Gas Dehydration, KLM Technology Group, 2012 [11] J.P Nivarrgi; D.F Gupta; S J Shaikh; K T Shah, TEG Contactor for Gas Dehydration, 2014 [12] Mohammed Rashnur Rahman, N M Aftabul Alam Bhuiya, Theoretical Sizing & Design of the Equipment os a 40 MMSCFD Natural Gas Processing Plant based on the Operation Condition of Titas Gas Field, Petroleum & Mining Engineering, 201 [13] Chalre R Perry, How to Design Glycol Dehydration for Dew-Point Depression, The Oil and Gas Journal, 1960 Ngành công ngh k thu t hóa h c 67 Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 [14] Martina F Baidoo; Kristin S Snarvold; Thea W Brodtkorb, Process Design and Economical Investidation of Natural Gas Dehydration Plants, NTNU Company, 2011 [15] Ron Brunner; Ron Cannon; Robert Maddox, Gas Processors Supplies Association (GPSA), Gas Processing Association Company, 2012 [16] Honeywell, Reading, Understanding and Using P&ID, PFDS, Petrovietnam Manpower Training College, 2013 [17] Nguy n H u Phú, Hóa Lý & Hóa Keo, Nhà xu t b n Khoa h c & K thu t, 2006 [18] Nguy n Th Minh Hi n, Cơng ngh ch bi n khí t ng hành, Nhà xu t b n Khoa h c & K thu t, 2002 [19] Nguy n Th Minh Hi n, Mô ph ng cơng ngh hóa h c, Nhà xu t b n i h c Bách Khoa Hà N i, 2006 [20] Nguy n Bin tác gi , S tay trình thi t b cơng ngh hóa ch t-t p 1, Nhà xu t b n Khoa h c & K thu t, 2006 [21] Nguy n Bin tác gi , S tay q trình thi t b cơng ngh hóa ch t-t p 2, Nhà xu t b n Khoa h c & K thu t, 2006 [22] Nguy n Bin, Các q trình thi t b cơng ngh hóa ch t th c ph mi tác d ng c a nhi t, Nhà xu t b n Khoa h c & K thu t, 2008 [22] Hồng Tr ng Quang; Hà Qu c Vi t, Cơng ngh x lý khí-làm khơ khí b ng glycol, Nhà xu t b n Khoa h c & K thu t, 2014 [23] Nguy Cơng ngh x lý khí & Hydrat, Nhà xu t b ih c Bách khoa Thành ph H Chí Minh, 2012 [24] Hu nh Ng c Hi u, Thi t b tách d u khí, Nhà xu t b n Khoa h c & Công ngh , 2006 t Li tb i h c Bách Khoa Thành ph H Chí Minh, 2006 Ngành cơng ngh k thu t hóa h c 68 Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 PH L C Ph l c A th Ph l c B nh áp nhi a dòng khí th Ngành cơng ngh k thu t hóa h c c bão hòa l n khí 69 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi Ph l i h c-Khóa 2012-2016 th nh áp su t t o hydrat Ngành cơng ngh k thu t hóa h c 70 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi Ph l i h c-Khóa 2012-2016 th nh b c t Ngành công ngh k thu t hóa h c 71 Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 Ngành cơng ngh k thu t hóa h c 72 Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi Ph l i h c-Khóa 2012-2016 th nh n Ngành cơng ngh k thu t hóa h c TEG phù h p 73 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 Ph l c F Các h gi a chúng SU T Áp su t l c tác d ng lên m di n tích Pa = N/m2 = 0.0075 mmHg lbf/in2 = psi = 6895 Pa MPa = 106 Pa = 10,197 kG/cm2 Trong h áp su t Anh M bi u di n i, ví d : psia bar = 100 kPa = 14,50 psi = 0,987 atm = 750 mmHg = 100 000 N/m2 atm = 14,696 psi = 101,325 kPa Áp su t chu n áp su t psia = 6895 Pa = 6,895 kPa i b ng atm: g i atmophe chu n (hay atmophe v t lý) atm = 1,01325 bar = 1,0332 at = 760 mmHg = 10,33 mH2O o C = 0,556*(oF-32) o F = (1,8)*(oC) +32 K = oC + 273 o R = oF +460 KH NG kg = 2,205 lb = 1000 g t n = 1000 kg = 2205 lbm lb = 0,454 kg = 454 g CÔNG SU T công su t công su t c a m công s n sinh m th i gian W = 1.0 J/s 1,0 kW = 3600 kJ/h = 1.34 hp 1,0 hp (mã l c) = 550 ft.lbf/s 1,0 hp = 0.746 kW = 2686 kJ/h DÀI m = 3,281 ft = 39,37 inch = 100 cm = 1000 mm ft = 0.305 m = 12 inch = 30,5 cm = 305 mm Ngành công ngh k thu t hóa h c 74 Khoa hóa h c Công ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 mile = 1,16 km km = 0,621 mile TÍCH m3 = 35.31 ft3 = 6,29 bll = 1000 lít lít = 0.001 m3 = 1000 cm3 = 0,035 ft3 = 61 in3 ft3 = 0,0283 m3 = 28,3 lít bbl (API) = 0,159 m3 = 159 lít = 5,61 ft3 TR NG kg/m3 = 0,001 g/cm3 = 0,0624 lb/ft3 lb/ft3 = 16,02 kg/m3 = 0,01602 g/cm3 g/cm3 = kg/l = 1000 kg/m3 = 62,4 lb/ft3 TÍCH m2 = 10 000 cm2 = 10,76 ft2 = 1549 in2 = 10 000 m2 = 2.47 acres acres = 0,405 mile2 = 2,59 km2 = 159 V NG 1,0 hp = 2545 Btu/h = 2686 kJ/h 1,0 Btu = 1,055 kJ = 778 ft.lbf kW = 3600 kJ/h = 3412 Btu ng cho m kh c tính b ng kJ/kg ho c Btu/lbm 1,0 Btu/lbm = 2326 kJ/kg = 6.46.10-4 (kW.h)/kg TRONG H MÉT (H SI) Bar = 100 000 N/m2 = 100 000 Pa = 100 kPa = 1,02 kG/cm2 u ki n tiêu chu n: T =15oC = 288 K P = 100 kPa 000 000 m3 = 106 m3 = 41 740 kmol T tr ng c a khơng khí u ki n tiêu chu n b ng 1,21 kg/m3 m3 = 000 lít; cm3 = ml; lít = 000 cm3 g/cm3 = 000 kg/m3 Ngành cơng ngh k thu t hóa h c 75 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 TRONG H ANH u ki n tiêu chu n: T = 60oF = 520oR P = 14,7 psi 000 000 std cu ft = MMscf = 2636 lb.mol T tr ng c a khơng khí u ki n tiêu chu n b ng 0.0764 lb/ft3 ft3 = 7.48 US gal = 6.23 UK gal bbl = 42 US gal = 35 UK gal = 5,61 ft3 CHUY I GI std ft3 (@ 60oF 14,7 psi) = 0,0286 std m3 (@ 15oC 100 kPa) std m3 ( 15oC 100 kPa) = 34,92 std ft3 (@ 60oC 14,7 psi) bbl = 159 lít = 0,159 m3 m3 = 35,31 ft3 l ng = 264 US gal = 220 UK gal = 6,29 bbl lít = 0,264 US gal = 0,22 UK gal = 0,03531 ft3 Khí L ng Kmol/h = 1739 (106 std m3/ngày) Kmol/h = 41,7 (m3/ngày) Kg/h = 50 372 (106 std m3/ngày) Kg/h = 41,7 (m3/ngày) = 1739 (106 std m3/ngày) Lb.mol/h = 110 (MMscf/ngày) Lb.mol/h = 14,6 (API bbl/ngày) Lb/h = 3178 (MMscf/ngày) Lb/h = 14,6 (API bbl/ngày) = 110 (MMscf/ngày) [theo kh Ngành công ngh k thu t hóa h c ng] 76 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 Ph l c G Chú thích thu t ng ti ng anh chun ngành Air compressor: Máy nén khơng khí Hot oil: D u nóng gia nhi t HP flare Air cooler: Thi t b làm l nh b ng khơng khí c cao áp HP flare header: ng gom khí x cao áp Air dryer: Thi t b làm khô không khí Hydrocyclone: Bình x th i ly tâm Coaleser: Thi t b k t t c Compressor: Máy nén Induced gas flotation: B s c khí Condensate dehydrator: Tháp c condensate Inlet scrubber vào (máy nén) Instrument air receiver: Bình thu khơng khí nén (dùng cho thi t b t ng hóa) Condensate metering system: H th Condensate saturation bão hòa condensate LDO: Liquid dropout Condensate treatment system & comdensate pumps: H th ng x n chuy n condensate Critical point u LP flare c th p áp LP flare header: x th p áp ng gom khí Nitrogen generation package: C mt mt ih n Critical temperature: Nhi t ih n Non-hazardous open drain header u thu gom x m vùng an tồn Dehydrated gas: Khí khơ Export pipeline ng ng ng m v n chuy n s n ph m v b Open drain caisson: ng x h ng im c bi n) Filter: Thi t b l c Pd: Áp su Fuel gas: Khí nhiên li u Pre-heater: Thi t b gia nhi t Gas compressor system: H th ng nén khí Pressure path in reservoir: ng th hi n s i áp su t su t trình khai thác Gas dehydrator system: H th ng làm khơ khí Gas metering system: H Pressure profile: S áp su t c t th : i Production separator: Bình tách (h n h p khai thác t gi ng) Turbine khí Heat exchanger: Thi t b trao i nhi t Ngành công ngh k thu t hóa h c 77 Khoa hóa h c Cơng ngh th c ph m án t t nghi i h c-Khóa 2012-2016 TEG contractor: Tháp TEG Produced water treatment system: H th ng x c ng hành Reboiler: Thi t b TEG flash drum: Bình TEG t TEG surge vessel: Bình TEG hỗn xung Relative permeability th i TEG still column c t TEG Single-phase l owing: Dòng ch y pha Transfer pump chuy n Srubber: Bình tách h t l ng ng hành kh i dòng khí Two-phase region: Khu v c pha Stripping gas: Khí gi i h p ng Two-phase flowing: Dòng ch y pha Superheater: Thi t b siêu gia nhi t Wet air receiver: Bình thu Subsea pipeline ng m bi n ng n t TEG inlet crubber: Bình tách u vào tháp TEG (Triethyleneglycol) Ngành công ngh k thu t hóa h c 78 Khoa hóa h c Công ngh th c ph m ... a ch n thi t b , thi t k quy trình cơng k 39 2.3 Quy trình cơng ngh 45 2.3 u ki n làm vi c 45 2.3.2 Quy trình làm vi c c a h th ng làm khơ khí b ng TEG 46 T B ... có l c hóa h c cao v t làm khô d ng l ng Các ch t làm khơ h p th ch t làm khơ s hồn ngun l i ch t làm khô c bi t c tr nên c gi i h p b t u quay tr quy trình l i ti p t c trình h p th Dung môi... dòng khí s lo i b hàm m c a khí ta có nhi làm l ng bão hòa c t t, chi Thi t k quy trình c th c hi n nh m góp ph n xây d ng kh t giàn v i gi i h n v kh i ng kho ng không phù h p nh t v i giàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay