Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch (Đồ án tốt nghiệp)

87 40 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:55

Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải ThạchThiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch ... a ch n thi t b , thi t k quy trình cơng k 39 2.3 Quy trình cơng ngh 45 2.3 u ki n làm vi c 45 2.3.2 Quy trình làm vi c c a h th ng làm khơ khí b ng TEG 46 T B ... có l c hóa h c cao v t làm khô d ng l ng Các ch t làm khơ h p th ch t làm khơ s hồn ngun l i ch t làm khô c bi t c tr nên c gi i h p b t u quay tr quy trình l i ti p t c trình h p th Dung môi... dòng khí s lo i b hàm m c a khí ta có nhi làm l ng bão hòa c t t, chi Thi t k quy trình c th c hi n nh m góp ph n xây d ng kh t giàn v i gi i h n v kh i ng kho ng không phù h p nh t v i giàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế quy trình công nghệ làm khô khí trên giàn Hải Thạch (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay