Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn (Đồ án tốt nghiệp)

90 13 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:52

Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn B GIÁO D O I H C BÀ R A- ÁN T T NGHI P NGHIÊN C U S D NG DIATOMITE PHÚ YÊN K T H P PH I LI U CHÁY CH T O V T LI U G M L NG D NG X o: C NHI M PHÈN ih c Ngành: Công ngh K thu t Hóa h c Chuyên ngành: Hóa d u Gi ng d n: ThS Nguy n Quang Thái Sinh viên th c hi n: Tr MSSV: 13030153 L p: DH13HD Bà R a- n C I H C BÀ R AVI N K THU T-KINH T BI N PHI TÀI ÁN/ KHOÁ LU N T T NGHI P kèm theo Quy nh v vi c t ch c, qu n hình th c t t nghi nh s a Hi h c BR-VT) i H tên sinh viên: Tr n Ngày sinh: 18/04/1995 MSSV : 13030153 L p: DH13HD a ch : Xn Bình, Sơng C u, Phú Yên E-mail : tranvantien.009@gmail.com o : H o : Chính quy Ngành : Cơng Chun ngành : tài: Nghiên c u s d ng Diatomite Phú Yên k t h p ph i li u cháy ch t o v t li u g m l Gi c ng d ng x c nhi m phèn ng d n: ThS Nguy n Quang Thái tài: 06/02/2017 án/ khoá lu n t t nghi p: 30/06/2017 Bà R aGI NG D N (Ký ghi rõ h tên) SINH VIÊN TH C HI N (Ký ghi rõ h tên) ThS Nguy n Quang Thái GI NG VIÊN PH N BI (Ký ghi rõ h tên) NG VI N (Ký ghi rõ h tên) NG NGÀNH (Ký ghi rõ h tên) L tài nghiên c u th c hi n Các s li u k t qu nghiên c công b c nghiên c u khác N i dung c ngu n sách, t tài có tham kh o s d ng m t s thông tin, tài li u t c li t kê danh m c tài li u tham kh o Bà R a Sinh viên th c hiên Tr n L IC Tôi chân thành g i l i c tình t u ki vi c l y m il ic ng d Nguy n H c tơi có th hồn thành d tài n ThS Nguy tơi có th hồn thành n tình tài C hồn thi n n giúp tài Bà R a Sinh viên th c hi n Tr n M CL C DANH M C B NG v DANH M C HÌNH .vii L IM U NG QUAN 1.1 Gi i thi u v ngu n nguyên li u Diatomite Phú Yên 1.1.1 Phân b c a qu ng Diatomite t i Phú Yên 1.1.2 u ki n hình thành qu ng Diatomite 1.1.3 S n ph m Diatomite c a công ty PYMICO 1.1.4 Tính ch t c u trúc c a Diatomite Phú Yên 10 1.1.5 ng d ng c a Diatomite s n xu t g m l 1.2 Tình hình nghiên c u nhu c u th ng Diatomite c 12 Vi t Nam 12 1.2.1 Tình hình nghiên c u 12 1.2.2 Nhu c u th 1.3 ng v Diatomite 15 c nhi m phèn 15 1.3.1 Thành ph c nhi m phèn cách nh n bi t 15 1.3.2 Nh ng ng c 1.4 c nhi kim lo i n n s c kh e 16 c 17 1.4.1 17 1.4.2 p ph 17 1.4.3 i ion 19 1.4.4 c 20 1.5 Các h th ng l 1.5.1 22 H th ng l c cát s i 22 i 1.5.2 H th ng l c t v t li u g m l c Diatomite 24 1.6 Các yêu c u v ch c sinh ho t 26 C NGHI M 28 2.1 Hóa ch t, d ng c thi t b nghiên c u 28 2.1.1 Hóa ch t 28 2.1.2 D ng c thi t b nghiên c u 28 2.2 Nguyên li u Diatomite Phú Yên 29 2.3 L a ch n ph i li u .29 2.3.1 Ph i li u tr u nghi n m n 29 2.3.2 Ph i li u bã cà phê 30 2.3.3 Ph i li u b t mì 31 2.4 Gia công g m l c .32 2.4.1 L a ch n nhi nung g m l c 33 2.4.2 Gia công g m l c làm t 100% Diatomite 33 2.4.3 Gia công g m l c tr n v i ph li u tr u 34 2.4.4 Gia công g m l c tr n v i ph i li u bã cà phê 35 2.4.5 Gia công g m l c ph i tr n b t mì 36 2.5 Lo i b tro g m b o qu n g m .36 2.5.1 Lo i b tro g m l c 36 2.5.2 B o qu n s n ph m 36 2.6 Thu th p m c nhi m phèn 37 2.6.1 m l y m u 37 2.6.2 Th i gian l y m u 37 2.6.3 V trí l y m u 37 ii 2.6.4 D ng c ch a m u 38 2.6.5 Cách l y m u 38 2.7 Ki ng s 2.8 Ti n hành l c nhi m phèn 38 2.9 c nhi m phèn 38 ng c a nhi 2.10 Nghiên c u n g m làm t Diatomite 39 ng c a t l ph i li n kh c c a g m .39 2.10.1 ng c a t l ph i li u tr u 39 2.10.2 ng c a t l ph i li u bã cà phê 39 2.10.3 ng c a t l ph i li u b t mì 40 2.11 n ph m 40 2.11.1 h p th phân t UV-Vis 40 2.11.1 n t quét SEM 42 2.11.2 p ph p BET 43 T QU VÀ TH O LU N 44 3.1 K t qu gia công g m l c 44 3.1.1 Gia công g m l 3.1.2 Gia Công g m l c v i ph i li u tr u 45 3.1.3 Gia công g m l c v i ph i li u bã cà phê 47 3.1.4 Gia công g m l c v i ph i li u b t mì 48 3.2 K t qu kh 3.2.1 K t qu xây d 3.2.2 K t qu 3.3 K t qu kh o sát c làm t 100% Diatomite 44 ng s c nhi m phèn 49 ng chu n c a dung d ng s c nhi m phèn 49 c nhi m phèn 50 ng c a nhi n g m làm t 100% Diatomite .50 iii 3.4 K t qu ng c a t l ph i li u t i kh c c a g m 52 3.3.1 T l ph i li u tr u nghi n m n 52 3.3.2 T l ph i li u bã cà phê 53 3.3.3 T l ph i li u b t mì 55 3.5 K t qu ch p SEM c a g m l c 57 3.6 K t qu a g m l c 60 3.7 K t qu kh 3.7.1 K t qu xây d 3.7.2 K t qu 3.8 K t qu ki ng Ch ng s t c c sau l c .61 ng chu n c a dung d ng s t m c sau l c 61 c sau l c c a m u t 62 ng s t t i trung tâm K thu t Tiêu chu ng .63 K T LU N VÀ KI N NGH 65 TÀI LI U THAM KH O 66 PH L C 68 iv DANH M C B NG B ng 1 Thành ph n hoá h c c a Diatomite t i m Hoà L c in bao bì s n ph m 10 B ng B ng gi i h n ch tiêu ch ng QCVN 02:2009/BYT 27 B ng Các hóa ch t s d ng nghiên c u 28 B ng 2 Các nguyên li u s d ng nghiên c u 28 B ng Kh ng Diatomite c n l y cho m t l n gia công 34 B ng T l tr n ph i li u tr u, áp d ng cho t ng kh ng 200g 34 B ng T l ph i li u bã cà phê, áp d ng cho 200g nguyên li u .35 B ng T l ph i li u b t mì, áp d ng cho 200g nguyên li u 36 B ng Thành ph n dung d ch chu n 41 B ng K t qu ng c a nhi n màu s c s n ph c ng c a g m làm t 100% Diatomite 45 B ng ng c a t l ph i li u tr B ng 3 ng c a ph i li B ng ng c a ph i li u b B ng K t qu kh c ng c a g m .45 c ng c a g m l c 47 c ng c a g m l c .48 ng chu n c B ng K t qu nghiên c u c nhi m phèn 49 ng c a nhi t i kh cc ag m l c làm t 100% Diatomite .51 B ng G m l c v i t l ph i li u tr u 10% 52 B ng G m l c v i t l ph i li u tr u 20% 52 B ng G m l c v i t l ph i li u tr u 30% 52 B ng 10 G m l c v i t l ph i li u tr u 35% 52 B ng 11 K t qu l cc ag c tr n 10% bã cà phê 54 B ng 12 K t qu l cc ag c tr n 20% bã cà phê 54 B ng 13 K t qu l cc ag c tr n 30% bã cà phê 54 B ng 14 K t qu l cc ag c tr n 35% bã cà phê 54 B ng 15 K t qu kh o sát g m v i t l 10% b t mì 55 B ng 16 K t qu kh o sát g m v i t l 20% b t mì 56 v B ng 17 K t qu kh o sát g m v i t l 30% b t mì 56 B ng 18 K t qu kh o sát g m v i t l 35% b t mì 56 B ng 19 K t qu a g m l c 60 B ng 20 K t qu kh B ng Fe c ng chu c sau l c 61 c sau l c 62 B ng 22 K t qu ki m nghi m t i trung tâm K thu t Tiêu chu ng Ch t ng 63 vi ... 1.1 Gi i thi u v ngu n nguyên li u Diatomite Phú Yên 1.1.1 Phân b c a qu ng Diatomite t i Phú Yên 1.1.2 u ki n hình thành qu ng Diatomite 1.1.3 S n ph m Diatomite c a công ty PYMICO... 1 B t nh Phú Yên Hình M t s hình nh c a Diatomite t nhiên t M Tuy An, Tuy Hòa, Phú Yên .5 Hình Qu ng Diatomite t i m Hòa l c, Phú Yên Hình T o ng qu ng Diatomite. .. n khống s n Phú n .8 Hình S n ph m b t Diatomite Hình Gi ph n tích X-ray c a Diatomite Phú Yên .11 Hình Gi DTA-TG c a Diatomite Phú Yên 11 Hình Màu s c nhi m phèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay