Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn (Đồ án tốt nghiệp)

90 33 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:52

Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phènNghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn ... 1.1 Gi i thi u v ngu n nguyên li u Diatomite Phú Yên 1.1.1 Phân b c a qu ng Diatomite t i Phú Yên 1.1.2 u ki n hình thành qu ng Diatomite 1.1.3 S n ph m Diatomite c a công ty PYMICO... 1 B t nh Phú Yên Hình M t s hình nh c a Diatomite t nhiên t M Tuy An, Tuy Hòa, Phú Yên .5 Hình Qu ng Diatomite t i m Hòa l c, Phú Yên Hình T o ng qu ng Diatomite. .. n khống s n Phú n .8 Hình S n ph m b t Diatomite Hình Gi ph n tích X-ray c a Diatomite Phú Yên .11 Hình Gi DTA-TG c a Diatomite Phú Yên 11 Hình Màu s c nhi m phèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên kết hợp phối liệu cháy chế tạo vật liệu gốm lọc nước ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay