Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngày (Đồ án tốt nghiệp)

88 36 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:45

Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngày ... tách LPG v Condesat (C5+) ành ph ên li sau phân tách [5] ta có th l ình 2.1 [10, tr 113]: Tách l ng Làm ng t, Làm l nh Ch ng c t s y khí khí Tách Etan, LPG Hình 2.1: S n cho nhà máy x lý khí án. .. THI T K C MÁY CH BI N KHÍ T NGU i H c Bà R a – tài: NG TÁCH LPG TRONG NHÀ TR NG V NH P LI U 10 TRI U SM 3/NGÀY” T án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân 1: GI I THI U V NHÀ MÁY CH BI N KHÍ VÀ NGÀNH... 2: THI T K NHÀ MÁY CH BI N KHÍ VÀ C M PHÂN NG TÁCH LPG 2.1 Thi t k , mô ph ng s b nhà máy ch bi n khí 2.1.1 Thi t k s ho 2.1.2 Ch n thi t b tách l ng u vào nhà máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngày (Đồ án tốt nghiệp), Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngày (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay