Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngày (Đồ án tốt nghiệp)

88 11 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:45

Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngàyTính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngày B GIÁO D O I H C BÀ R A-V ÀU ÁN T T NGHI P TÍNH TỐN, THI T K C NG TÁCH LPG TRONG NHÀ MÁY CH BI N KHÍ T NGU TR NG V SU T NH P LI U 10 TRI U SM3/NGÀY Trình i h c quy Ngành: Cơng Ngh k thu t hóa h c Chuyên ngành: Hóa d u ng d n : Ti n s ê Công Tánh Sinh viên th c hi n: Nguy n Thành Luân MSSV: 1152010122 L p: DH12HD TP H L ình nghiên c u tính tốn thi t k c a riêng tơi is ng d n c a Ti n s ê Công Tánh Các s li u k t qu nghiên c u án t t nghi p trung th c không trùng l p v i N u có b t kì s chép v s li u c tài khác k t qu , xin ch u trách nhi m TP H Chí Minh, ngày Sinh viên th c hi n Nguy n Thành Luân L IC Trong th c t cu c s ng c c, h c t p hay t t c l v c khác, khơng có b t kì s thành cơng mà khơng m i ng i xung quanh C ì có th i gian qua nên em m i hoàn thành cs c s giúp h tr t h tr su t quãng án t t nghi p “ Tính tốn, thi t k c m ng tách LPG nhà máy ch bi n khí t ngu n nguyên li t nh p li u 10 tri u Sm3/ngày” m t cách t Tr ng v Em xin g i l i c t n Ti n S p nh t ê Công Tánh , K Nguy n Th Th nh t p th t t c anh, ch Phòng Công Ngh thu c T ng công ty nh t n Thi t K D u Khí (PVE) ã t n tình giúp em hồn thành q trình xây d ng anh ch , em ngh ,t om u ki n t t án N u khơng có s h tr c a án khó mà hồn thành c M t l n n a em xin chân thành c Trong su t th i gian th c t p t i cơng ty phòng Cơng ngh , b n thân em ãh ch i c r t nhi u v tác phong làm vi c c nh n s h n ch thi u sót ki n th c c a b n thân Trong th i gian th c t p t i công ty, b n thân em ã b c l r t nhi u h n ch không nh ng v ki n th nhiên, l nghi p, hi ã c h c mà v th i gian ti n c làm vi c ti p xúc v i m t môi tr i nên em c c g ng, ph n u công vi c c c s ng sau án B t ng chuyên i h n ch B n thân em s c g ng xem nh ng h n ch h c n làm vi c Tuy c hoàn thành nh ng ngày cu i c a t th c t p tìm hi u xây d ng tính tốn m t thi t b ngành công nghi p d u khí, ki n th c c a em h n ch r t nhi u b ng Do v y, ch n ch c sai sót không th tránh kh i, em r t mong nh n Phòng Cơng Ngh thu c T ng khóa Hóa Cơng Ngh Th c Ph m tr c ý ki anh ch n Thi t K D u Khí th y i H c Bà R a – V àu nh ng ã dìu d t truy này ngày t ki n th c cho em ki n th c c a em l c c hoàn thi Sau cùng, em xin kính chúc t p th quý anh ch thu c Phòng Cơng Ngh , Ti n S ê Công Tánh, K Nguy n Th Th nh c Công Ngh Th c Ph t c th c hi n t t công vi c c i h c Bà R a – V ý th y cô Khoa Hóa H c àu th t d i s c kh m nh c a Trân tr ng TP H Chí Minh, ngày 05 tháng Sinh viên th c hi n Nguy n Thành Luân ti p M CL C M C L C .ii DANH M C T VI T T T iv DANH M C B NG v DANH M C HÌNH vi L IM CH U NG 1: GI I THI U V NHÀ MÁY CH BI N KHÍ VÀ NGÀNH CƠNG NGHI P KHÍ 1.1 Gi i thi u v ngành cơng nghi p khí Vi t Nam 1.2 D án: Nam Côn S n nhà máy GPP 1.3 Ho CH X ng c a phân x ng tách LPG NG 2: THI T K NHÀ MÁY CH BI N KHÍ VÀ C M PHÂN NG TÁCH LPG 2.1 Thi t k , mô ph ng s b nhà máy ch bi n khí 2.1.1 Thi t k s ho 2.1.2 Ch n thi t b tách l ng u vào nhà máy 2.1.3 Ch n h th ng s y khí 2.1.4 L a ch n công ngh làm l u vào sau nh condesat 2.1.5 L a ch n s 2.2 Phân x 2.2.1 Ho phân tách s n ph m [2,tr 321] 10 ng tách LPG nhà máy ch bi n khí 12 ng phân x ng tách LPG 12 2.2.2 Các thi t b c a phân x 2.3 Ph ng tách LPG 13 ng pháp tính tốn cho c m tách LPG 17 2.3.1 Tính tốn cân b ng pha [12,tr 32] 17 2.3.2 Tính tốn cân b ng v t ch t cho tháp ch ng c t 18 ii 2.3.3 Cân b ng nhi t cho tháp ch ng c t 19 2.3.4 Tính tốn thơng s ho ng c a tháp 20 2.3.5 Tính tốn thông s k thu t c a tháp ch ng c t 22 CH NG 3: TÍNH TỐN, THI T K CHO C M TÁCH LPG 25 3.1 Nguyên li u, s n ph m 25 3.2 Tính tốn thơng s ho 3.2.1 Thơng s ho ng c a tháp 29 nh tháp 29 3.2.2 Thông s ho ng c 33 3.3 Tính tốn thơng s làm vi c c a tháp 37 3.3.1 Tính s t c a tháp theo ph 3.3.2 Tính tốn hi u su às ng pháp FUG 37 àm vi c th c t 41 3.4 Tính tốn thơng s k thu t c a tháp 43 3.4.1 Tính tốn cân b ng cho tháp 43 3.4.2 Tính tốn thơng s k t tháp 44 3.4.3 Tính tốn c khí c a tháp 51 3.4.4 Tính tốn thi t b ph tr 59 CH NG 4: TÍNH TỐN CHI PHÍ 73 4.1 Tính tốn s b l ng nguyên li u s d ng: 73 4.2 Tính s b chi phí v t li u c a tháp LPG: 74 K T LU N 75 TÀI LI U THAM KH O 76 PH L C 78 Ph l c 1: B n v chi ti t tháp tách LPG 78 Ph l c 2: S công ngh c b n c a nhà máy GPP 79 iii DANH M C T LPG: Liquefied Petroleum Gas GDC: Trung tâm phân ph i khí Phú M GPP: Ch GPP cho nhà máy ch bi n khí iv VI T T T DANH M C B NG B ng 2.1 Thành ph n dòng nguyên li u: B ng 2.2 Tính ch t c a dòng nguyên li u B ng 2.3 Nhi ms ng c a ch t h p ph B ng 2.4 Ký hi il ng 17 B il i van 23 B ng 3.1 Thành ph n c a nguyên li B PG 25 u ki n c a dòng nguyên li u 26 B ng 3.3 Thành ph n phân tách (g B ng 3.4 N 27 ph n mol l u l ng c a m i c u t 27 B ng 3.5 S li n tính tốn nhi t B ng 3.6 S li n tính toán nhi t i condenser 31 B ng 3.7 S li n tính tốn t B ng 3.8 S li n tính tốn nhi B ng 3.9 u ki n ho B ng 3.10a K t qu 33 t i reboiler 35 ng c a tháp 36 nh h s B ng 3.10b K t qu nh tháp 29 38 nh ch s h i l u t i thi u 39 B ng 3.11 K t qu mô ph ng cho t 44 B ng 3.12 T i tr ng h i t B ng 3.13 Thông s c háp (ph n luy n) 46 p thi t b 51 B ng 3.14 Kích th p 52 B ng 3.15 Thơng s bích ghép ng d n 53 B ng 3.16 Kích th cc ( mm) 56 B ng 3.17 Kích th c c a tai treo 57 B ng 3.18 Các thông s cho tháp tách LPG 58 B ng 4.1 S b chi phí tháp tách LPG 74 v DANH M C HÌNH Hình 1.1 Các vùng m khí Vi t Nam Hình 1.2 Tri n v ng cung- c u LPG n Hình 2.1: S c b n cho nhà máy x lý khí Hình 2.2 S mơ t h th ng làm l nh khí nguyên li u Hình 2.3 S ho Hình 2.4 S ng c a nhà máy ch bi n khí………………………………11 n gi n c a m t tháp ch ng c t 13 Hình 2.5 Minh h a condenser 15 Hình 2.6 : M t s d ng reboiler 16 Hình 2.7 Mơ t Reboiler d ng Thermosiphon 16 Hình 3.1 S làm vi c c Hình 3.2 nh tháp condenser 29 p thi t b 51 Hình 3.3 Bích ghép thân v p 52 Hình 3.4 Bích ghép thân thi t b v i ng d n 53 Hình 3.5 Mô t c c a tháp 56 Hình 3.6 Mơ t tai treo thi t b 57 vi án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân L IM Hi n nay, ngu n cung c U t cho h tiêu th khu v ch y u t hai b v s c u c p thi ng c ki ng c a ngu n cung c p khí này, nên nhu t ph i tìm ki m ngu n cung c p v i tr t yêu c u v ch Quá trình th u Long [18] Tuy nhiên s s t gi m ng l n nh ng t ò khai thác th ã cho tín hi u t t t i vùng b C u Long v i s n dòng s n ph u tiên t i m Tr ng vào ngày 15/11/2012 [20] D ki n M Tr ng có th có tr ng t i 170 t m3 khí so v i kho ng 58 t m3 khí v i s ng khai thác 2,7 t a m Lan Tây - n m b n tr [19] Xu t phát t nhu c u v s n tc n ph ng cung c p l i có chi nh i nên vi c v ( ngu n khí t m m hi n t ng gi m ng D b u Long) r t c n thi t th i c ta ch m i có hai nhà máy ch bi n khí Dinh C Nam Côn ng T nhu c u th c t c V àu Ti n S ng ý ch p thu n c ê Công Tánh, tơi ch “ TÍNH TỐN, THI T K C MÁY CH BI N KHÍ T NGU i H c Bà R a – tài: NG TÁCH LPG TRONG NHÀ TR NG V NH P LI U 10 TRI U SM 3/NGÀY” T án t t nghi p + - i SVTH: Nguy n Thành Luân nhi t tr c a thành ng l p cáu nh h s c p nhi t c a dòng s n ph ng: Ch n v n t c dòng s n ph V i ng kính 21 mm ch n chi u dày l p c n bám bên dc = x 0,5mm, ta có d = dtr – dc = 0,02 m nhi ttb = , = ph , = 215,850C thông s c a dòng s n + Kh nh = 568,8 kg/m3 ng riêng: ng h B + H s d n nhi t: = 1,49.10-4 Ns/m2 = 5,49.10-2 B + Nhi t dung riêng: cB Chu n s Reynolds: Re = = , , = 2290469,799 > 104 ch ch y r i Công th nh chu n s Nusselt có d ng: Nu = 0.02 Ch n = ; Pr Re , Pr , , (3.12) chu n s Pr c a dòng nh p li u c a vách; chu n s Pr c a dòng s n ph = nhi = , trung bình , , = 7,92 => Nu = 5376.321/Pr H s c p nhi t c a dòng s n ph = ng là: ng nhi t c n c p v phía dòng s n ph V i nhi = 14758.002/Pr là: qw = c a vách ti p xúc v i dòng s n ph - Nhi t t i qua thành ng l p cáu: qt = ,W/m2 (3.14) 65 (t t ng ) án t t nghi p V i SVTH: Nguy n Thành Luân nhi ti p xúc c i thành ng phía bên ngồi = + rc (3.15) + : b dày thành ng h p 0,002 m + : h s d n nhi t c a thép không g + rc : nhi t tr trung bình c a ng v i Hot Oil 1,16.10 -3 m2 /W Tr nhi t c a ng v i dòng s n ph 0,387.10-3 m2 n /W ( B ng V.1 [9,tr 4]) t Suy qt = 601,934.(t - ng = 1,661.10-3 m2 )v i nh h s c p nhi t c a dòng d /W ng: Ch n v n t c dòng Hot oil cha bên ngồi ng là: v = 17 m/s Chu n s Reynolds: Re = = , = 3240909,091 > 104 ch ch y r i Công th nh chu n s Nusselt có d ng: Nu = 0.025 H s Re , Pr , , c tham kh o t b ng V.2 [9,tr 16] Do t l l/d > 50 nên Thay giá tr tính tốn (*) ta có Nu = 11015,447/Pr H s c p nhi t c a dòng s n ph = Ch n nhi nhi ng là: = 51992,912/Pr ng nhi t c n c p v phía dòng s n ph nhi = là: q = (t c a vách ti p xúc v i dòng s n ph t ng tw2 = 221,1430C ta có thơng s c a dòng s n ph là: nh ng h + H s d n nhi t: B B = 1,43.10-4 Ns/m2 = 5,39.10-2 66 ) V i án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân + Nhi t dung riêng: cB = 2,949 => Pr = = 7,84 => = 51992,912 (t w2 , = qt = 14005,530(W/m2) nên : => tw1 = tw2 + ttbD ) = 17006,109 ( W/m2) = 249,3950C T i nhi 601,934 c chu n s Pr c a dòng d u nóng gia nhi t Pr = 14,1 => qdau = 14758.002 Pr , Ki m tra sai s w = nh c V y: t = 249,40C; = 16220,830 ( W/m2) 1) ( dau w 17006,109 16220,830 17006,109 = p =221,1 0C t = 26831,15 (W/m2 Suy ra: %= % < = 3212,94(W/m2 ); ) Nên ta có h s truy n nhi t K s K = 497,633 (W/m2 ) B m t truy n nhi t trung bình b ng: Ftb = = = 2921,97 m2 497,633.22,16 V i ng dài 2m, s i nhi t s là: L= = 2921,97 , B trí thành thi t b n i ti thi t b cs px pv = 20220 , gi ng v i s vòng l c ng c ng k nh h th ng Ch n ng tâm b= 47 Ta có s ng cho thi t b N = 3(b2+b) +1 = 6769 ng S thi t b n i ti p n = 20220/6769 V c ng 0,02 m Ta có th c 3.17 [11,tr 223]: v i: +b= + : Kho + d0 ng kính c a chùm ng D’ = 2(m-1) + 4.d (3.17) : s vòng b trí ; c b trí gi a hai ng ng kính ngồi c a ng 67 nh theo cơng án t t nghi p Suy ra: SVTH: Nguy n Thành Luân D’ = 2b + 4.d0 = 2.47.0,02 + 4.0,025 = 1,98 m B trí v thi t b v i kho ng cách t v n ng tính theo cơng th c 3.18 [11,tr 222]: - b.h D’’ = (3.18) V i: h : chi u cao c a hình tam giác b trí ng ng kính c a chùm ng Suy ra: D’’ = – 47.0,01 = 0,52 m c, Tính tốn thi t b i nhi t dòng nh p li u v i s n ph i nhi t gi a dòng nh p li u s n ph nhi t ng l ng ng ng truy n nhi 2,5x0,2 mm dài 2m Dòng nh p li t b truy n c làm b c ng c ng 3,8 x 0,2 mm u tF = 136,6 0C ng 2,5x0,2 v i nhi Dòng s n ph cu i là: d ng ng ng kính v D = D’ + 2D’’= 2,5 m ; chi u cao H = 2m chùm có v b c v nhi 1,98 c chia làm thi t b n i ti p b trí l c giác V y thi t b ng ng t Ch n thi t b - b.h = ng 3,8x0,2 v i nhi u t = 233,10C = 138,90C Tính ch t hóa lý c a s n ph trung bình ttb = 1860C ( d a k t nhi qu mô ph ng máy tính) : + Nhi t dung riêng: CD + Kh = 606 kg/m3 ng riêng: nh ng h + H s d n nhi t: + n nhi N N = 1,89.10 -4 Ns/m2 = 7,35.10-2 696,4 kJ/Kg Thông qua q trình mơ ph ng ta ch c nhi sau qua thi t b nhi t c a dòng nguyên li u s là: t’F = 198 0C Tính ch t hóa lý c a dòng nh p li u nhi trung bình ttb = 167,30C là: + Nhi t dung riêng: CD = 2,67 kJ/kg + Kh ng riêng: nh ng h = 181 kg/m3 N = 1,53.10 -4 Ns/m2 68 i án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân + H s d n nhi t: N = 5,58.10-2 + n nhi Theo tính tốn mơ ph ng máy tính c: = 2,512.105 kg/h - Su ng c a dòng s n ph - Su ng dòng nh p li u: GF = 2,879.105 kg/h Suy l d ng nhi t t i : Q = Gd.CD td = 2,512.105.2,747.(233,1- 138,9) = 65.106 KJ/h *Nhi trung bình logarit ( truy n nhi t ( = c chi u) : ) ( , , , ) = 12,035 (0C) , , , nh h s truy n nhi t K K= V i: + (3.11) p nhi t c a dòng nh p li u (W/m2 h s + h s c p nhi t c a dòng s n ph + i V n t c dòng nh p li ) )a ng là: v = 10 m/s Chu n s Reynolds: Re = = , = 236601,307 > 104 ch ch y r i nh chu n s Nusselt có d ng: Nu = 0.021 Ch n nhi t tr c a thành ng l p cáu - h s c p nhi t c a dòng nh p li u (W/m2 Cơng th ) = ; Pr , Re Pr , (3.12) chu n s Pr c a dòng nh p li u vách; chu n s Pr c a dòng nh p li u là: PrF = => Nu = 890,217/Pr , = , nhi , , trung bình c u = 7,3 H s c p nhi t c a dòng nh p li = ng theo cơng th c 3.13: = 2483,705/Pr Nhi t t i phía dòng nh p li u là: q F = ti p xúc v i dòng nh p li ( ng nh 69 ) V i nhi c a vách án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân - Nhi t t i qua thành ng l p cáu theo công th c 3.14: ,W/m2 qt = V i nhi ti p xúc c i thành ng phía bên ngồi = + + + : b dày thành (3.15) c ng h p 0,002 m : h s d n nhi t c a thép không g + rc : nhi t tr c a l p c n b n bám b m t bên ng ( kho ng 0,5 mm) theo b ng V.1 [7] ta có nhi t tr 0,387.10 -3m2 Suy = 5,013.10-4 => q t = 1994,870.(t t - H s c p nhi t c a s n ph /W ) ng nh : Ta có v n t c s n ph bên là: 10,5 m/s a ti t di n dòng ch y là: dtd = Dtr – d ng = 0,009 (m) Chu n s Reynolds: Re = Công th = , = 303000 > 104 ch ch y r i nh chu n s Nusselt có d ng: Re , Pr Nu = 0.021 Ch n , , = ;Pr , , (3.12) chu n s Pr c a dòng s n ph vách; chu n s Pr c a dòngs n ph nhi = 7,06 => Nu = 1071,32/Pr H s c p nhi t c a dòng s n ph (theo cơng th c 3.13) ng là: Nhi t t i phía dòng nh p li u là: trung bình c a = ( ) V i = 8749,113/Pr nhi c a vách ti p xúc v i dòng s n ph - Ch n t = 183,40C Tính tốn mơ ph ng ch c thơng s c a dòng s n ph là: + Nhi t dung riêng: CD = 2,73 nh ng h D = 1,94 10-4 Ns/m2 70 i nhi án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân + H s d n nhi t: => Pr = D = 7,6.10 -2 = 6,96 => , = , t (t , )= , 183,4) = (186 14005,530 ( W/m2) = qt = 14005,530(W/m2) nên : => t =t , = 183,4 - , = 176,379 0C, ta có thơng s c a dòng nh p li u T i nhi t chu n s Pr là: + Nhi t dung riêng: nh = tính tốn =2,685 = 4,41.10-4 Ns/m2 ng h c: = 6,41.10-2 + H s d n nhi t: => Pr = 176,379 0C , , = 6,928 => qF = , )= ( , , (176,379 167,3) 13899,258 ( W/m2) Ki m tra sai s = , = , %=1 , p nh n c V y: t Suy ra: = 183,40C; t = 176,379 0C = 1530,886 (W/m2 = 5386,74(W/m2 ); ) H s truy n nhi t K s là: K= = , , = 745,236 (W/m2 ) , B m t truy n nhi t trung bình b ng: Ftb = Chi u dài c a = , , = 2013.1265 m i nhi t s là: L= = , , = 27860,7786 m , Ch n b trí ng theo hình tròn, v i m i ng dài m B trí theo hình tròn v i s vòng tròn b = 35 S ng vòng gồi c a thi t b 210 ng T ng s thi t b : 3780 ng 71 ng án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân V i chi u dài m i ng tròn ta có chi u dài c S c m c x p ch ng thành 3780 ng b trí theo hình ng ng: L’ = 3780 x = 7560 m i nhi t ng v i chi u dài L’ là: n = = , = 4,04 Ch n s c m b trí v i cách b trí x p ng theo hình tròn c ng kính m i c tính theo cơng th c 3.17: D’ = 2b + 4.d0 = 2.35.0,02 + 4.0,038 = 1,552 m Suy thi t b i nhi t chia làm c m b trí hình tròn x p ch ng thành hình tròn v d ng ng l ng ng ng kính ngồi c a c m D = D’ = 1,6 m; chi u cao H = 2m 72 án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Ln : TÍNH TỐN CHI PHÍ 4.1 ng nguyên li u s d ng: Kh ng thép X18H10T c n dùng là: 16898,667 kg ( theo ***) ng bulong c n dùng c nêu b ng 3.15 3.16): + M42: 48 x + 76 x = 296 + M16: 40 + M22: Bulong d ng bulong t ng c ng: 2236 Chi u dài ng d ph m 2500 c tính d a s ng c a thi t b trao i nhi t, ng ng t s n nh thi t b tái un Xem công th c 4.1: N = n x N’ (4.1) V i : N: s ng c n thi t N’: s ng cho m t thi t b , c m thi t b n: s ng thi t b T cơng th c 4.1 ta có: -S ng 25x2 cho condenser là: N = 6769 x = 40614 -S ng 25x2 cho reboiler là: N = 6769 x = 20307 -S ng 25x2 cho thi t b i nhi t dòng s n ph m nh p li u: N = 7560 x = 30240 -S ng 38x2 cho thi t b i nhi t dòng s n ph m nh p li u: N = 7560 x = 30240 T ng s ng c n thi t là: - ng 25x2 mm : 91161 => chi u dài ng c n có: L = N x = 182322 m - ng 38x2 mm: 30240 => chi u dài ng c n có: L = N x = 60480 m ng d n s n ph m tháp: - ng d n nh tháp: + ng d n s n ph ng kính 10 cm 73 án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân + ng d n dòng h ng kính 15 cm - ng n p li u: + Dòng n p li u th nh ng kính 10 cm + Dòng n p li u th ng kính 12,5 cm - ng d n + ng d n v ng kính 12,5 cm + ng d n dòng Cua ng (thi t b 4.2 Bulong chi phí v t li u c a tháp LPG: chi phí tháp tách LPG Giá Thành Thành ti S 16898,667 2000 100000 3000 15000 20000 25000 2500 182322 Cua ng kính 10 cm i nhi t): 7560 x = 30240 B V Thép thân tháp sus304 l ic 60480 30240 T 33797,334 VND Ghi 777338682 USD/t 600000 600000 cái/vnd 7500000 7500000 cái/vnd 2734830000 2734830000 m/vnd 1209600000 1209600000 m/vnd 756000000 756000000 cái/vnd 5485868682 238516.03 V c a thi t b kho ng 240,000 USD, tính tốn tiêu hao ta làm tròn USD 74 n kho ng 240,000 án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân K T LU N Qua trình tính tốn, thi t k : - ã thi t k t nh p li u 10 tri u m3 ngày nhà máy GPP v t ngu Tr ng - Tính tốn chi ti t tháp tách LPG c a c m GP s ho ã thi t k , ch c thông b n - chi phí v t li c tính k tc - Tháp ho ã u cho tháp LPG ã thi t k ng v i ngun li u dòng khí ã lo i C2- ph n condensat nh S n ph nh h n h p C3, C4 ( nguyên li s n xu t ph m) - Tháp v n hành T s h áp su t trung bình 15 bar nhi nh 4,19 Tháp có t ng s trung bình 129,210C 28, nh p li u t i l 12 23 - Tháp có s khác bi t gi ng kính 1,8 m m Chi u cao thi t b 19 m Thành thi t b dày l 26 mm v - Kho ng cách gi - Chi phí v n luy n 24 in u c a thi t b kho ng 240000 USD 75 n luy n l t t 16 mm án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân TÀI LI U THAM KH O TÀI LI C NGOÀI: Campbell J M (October 1994).Gas Conditioning and Processing Vol The Basic Principles Campbell Petroleum Series Normal, Oklahoma Campbell J M (October 1994).Gas Conditioning and Processing Vol The Equipment Campbell Petroleum Series Normal, Oklahoma Mohd Kamaruddin Abd Hamid HysysR: An Introduction to Chemical Engineering Simulation Kister H.Z (1990), Distillation Operation, McGraw – Hill, New York PVE Report (2015) DESIGN BASIS FOR NGL RECOVERY PVE Report (2015) STT Full field development – phase Detailed engineering and procurement engineering support services TÀI LI U TI NG VI T: Ph ình thi t b cơng ngh hóa h c th c ph m t p Quy n Truy n nhi t i h c Qu c Gia TP H Chí Minh i ( tháng 8/2006) S tay trình thi t b cơng ngh hóa ch t T p NXB Khoa h c k t, 70 Tr o – Hà N i i ( tháng 8/2006) S tay trình thi t b cơng ngh hóa ch t T p NXB Khoa h c k t, 70 Tr o – Hà N i 10 Nguy n Th Minh Hi n ( Tháng 4/2010) Công ngh ch bi n khí t nhiên ng hành, NXB Khoa h c K t 70 Tr o – Hà N i 11 Ph m Xuân To n (2003) Các trình thi t b truy n nhi t NXB Khoa h c k t, 70 Tr o – Hà N i 12 Nguy n H u Tùng (2012) K t tách h n h p nhi u c u t T p Các nguyên lý ng d ng, NXB Bách khoa – Hà N i, Hà N i 13 Nguy n H u Tùng (2012) K t tách h n h p nhi u c u t T p Tính tốn thi t k , NXB Bách khoa – Hà N i, Hà N i 76 án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân 14 H Lê Viên ( 2006) Tính tốn, Thi t k chi ti t thi t b hóa ch t d u khí, NXB Khoa h c k 15 Ths Nguy n Th t 70 Tr o – Hà N i Ý Giáo trình Ngun lí hóa cơng nghi i h c Bách ng Ngu n internet: 16 K t qu tìm ki m giá thép sus304 http://www.alibaba.com 17 Khí d u m hóa l ng PVGas https://www.pvgas.com.vn/san-pham-va-dichvu/san-pham/khi-dau-mo-hoa-long 18 L ký h p PVGas ng t ng th u EPC cho nhà máy GPP2 D án Nam Côn S n 2011.https://www.pvgas.com.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-pv-gas/le-ky- hop-dong-tong-thau-epc-nha-may-gpp2-du-an-nam-con-son-2.14850 Phát hi n ngu n d u khí tr 19 i Lao ng l n t i m S T Tr ng Báo ng 2003 http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/phat-hien- nguon-dau-khi-tru-luong-lon-tai-mo-su-tu-trang 72792 20 Theo Petrotimes.M Tr ng cho dòng khí u tiên https://www.pvoil.com.vn/vi-VN/zone/mo-su-tu-trang-cho-dong-khi-dautien/248/698 21 c tính c a VPBank (tháng 7/2014) VPS http://www.VPBS.com.vn 22 Hoahocngaynay.com Tìm hi u v ch ng c t tháp ch ng c t http://hoahocngaynay.com/vi/nghien-cuu-giang-day/hoa-hoc-nha-truong/1173tim-hieu-ve-chung-cat-va-thap-chung-cat 23 Reboiler Theo Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Reboiler 77 án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân PH L C Ph l c 1: B n v chi ti t tháp tách LPG 78 án t t nghi p Ph l c 2: S SVTH: Nguy n Thành Luân công ngh c b n c a nhà máy GPP 79 ... tách LPG v Condesat (C5+) ành ph ên li sau phân tách [5] ta có th l ình 2.1 [10, tr 113]: Tách l ng Làm ng t, Làm l nh Ch ng c t s y khí khí Tách Etan, LPG Hình 2.1: S n cho nhà máy x lý khí án. .. THI T K C MÁY CH BI N KHÍ T NGU i H c Bà R a – tài: NG TÁCH LPG TRONG NHÀ TR NG V NH P LI U 10 TRI U SM 3/NGÀY” T án t t nghi p SVTH: Nguy n Thành Luân 1: GI I THI U V NHÀ MÁY CH BI N KHÍ VÀ NGÀNH... 2: THI T K NHÀ MÁY CH BI N KHÍ VÀ C M PHÂN NG TÁCH LPG 2.1 Thi t k , mô ph ng s b nhà máy ch bi n khí 2.1.1 Thi t k s ho 2.1.2 Ch n thi t b tách l ng u vào nhà máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngày (Đồ án tốt nghiệp), Tính toán, thiết kế cụm phân xưởng tách PLG trong nhà máy chế biến khí từ nguồn khí sư tử trắng với năng suất nhập liệu 10 triệu sm3 ngày (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay