Ứng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quả (Đồ án tốt nghiệp)

86 15 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:43

Ứng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quảỨng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quảỨng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quảỨng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quảỨng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quảỨng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quảỨng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quảỨng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quảỨng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quả I H C R A- ÁN T T NGHI P NG D NG HÌNH ENVIM QU NG T NH R HI U QU o : ih c Ngành : Cơng ngh k thu t hóa h c Chuyên ngành : Công ngh Gi ng d n : PGS.TSKH Bùi Tá Long Sinh viên th c hi n : Nguy n Toàn MSSV : 13030362 L p : DH13CM R a- ng 2017 li u, k t qu nêu lu t qu nghiên c u c a riêng tơi Nguy n Tồn c c tiên em xin g i l i c n th y cô giáo i h c R y cô giáo Vi Thu t Kinh T Bi n n tình gi ng d y, truy t cho em nh ng ki n th c, kinh nghi m quý báu su t th i gian qua Em xin g i l i c ng d án môn h n th y Bùi Tá Long, Th ng t o m u ki ng th c phòng thí nghi d n, h tr giúp em có m Sau xin g i l i c ng (EMSLAB) t ng t th c hi ng tài ng viên, trình h c tâp, nghiên c u hồn thành án mơn h c U .2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tính c p thi t c tài M c tiêu u Ph m vi nghiên c u: tài :T NG NGHIÊN C U 2.1 T ng nghiên c u 2.1.1 T ng quan v R a 2.2 T ng quan nghiên c u liên quan 2.3 ng d ng CNTT qu ng c a t nh R 13 : K T QU NGHIÊN C U 16 3.1 S phân c p qu ng 16 3.2 Phân tích dòng thơng tin d li ng 21 3.2.1 hình hóa nghi p v 21 3.3 ng d ng ph n m m qu n môi ng 2016 t nh R a Tàu 24 3.3.1 s n xu t 24 3.3.2 Dòng thơng tin Gi ng 27 3.3.3 ng 28 3.3.4 c 29 3.3.5 ng d ng hình WQI 30 3.3.6 hi u qu c a vi c s d ng ph n m m 66 : K T LU N KI N NGH 67 4.1 K t lu n 67 4.2 Ki n ngh 67 TÀI LI U THAM KH O 68 i BVMT : B oV ng CNTT : Công Ngh Thông Tin MTTQVN : M t Tr n T Qu c Vi t Nam KTTV : TN&MT : ng Th ng ii B ng 1-2 Danh sách m t s tr m quan tr R B ng 3- c m t sông Th V i t nh -2013 ng qu n 23 B ng 3-2 K t qu tính tốn ch s cm t 30 B ng 3-3 K t qu tính tốn ch s c m t WQI V t 32 B ng 3-4 K t qu tính tốn ch s cm t 34 B ng 3-5 K t qu tính tốn ch s c m t WQI t 36 B ng 3-6 K t qu tính tốn ch s cm t 38 B ng 3-7 K t qu tính tốn ch s cm tW t 40 B ng 3-8 K t qu tính tốn ch s cm t 42 B ng 3-9 K t qu tính tốn ch s cm t t 44 B ng 3-10 K t qu tính tốn ch s cm t 46 B ng 3-11 K t qu tính tốn ch s cm t 48 B ng 3-12 K t qu tính toán ch s cm t 50 B ng 3-13 K t qu tính tốn ch s cm t 52 B ng 3-14 K t qu tính tốn ch s cm t 54 B ng 3-15 K t qu tính tốn ch s cm t 56 B ng 3-16 K t qu tính tốn ch s cm t 58 B ng 3-17 K t qu tính toán ch s cm t 60 B ng 3-18 K t qu tính tốn ch s cm t 62 B ng 3-19 K t qu tính tốn ch s cm t 64 iii DANH M C HÌNH NH Hình 2-1 B hành t nh R a- Hình 2-3 hình h th ng thông tin c p qu n huy n Hình 2-4 Ph n m m qu ng du l ch sinh thái t nh Tây Ninh Hình 2-5 Giao di n ph n m m Cà Mau 10 Hình 2-6 Ph n m m qu ng t nh Phú Yên 11 Hình 2-7 Giao di n ph n m m qu n mơi Hình 2-8 Ph n m m qu ng t Hình 2-9 Giao di n b Hình 3- n Bàn 11 ng Tháp 12 c a ph n m m 13 u t ch c S ng t nh R 22 Hình 3-3 Thơng tin qu s n xu t 24 Hình 3-4 Danh sách ch 24 Hình 3-5 Thơng tin ch 25 Hình 3-6 Hình 3-7 M c nh s n xu t 26 s n xu t c a huy 26 Hình 3-8 Danh sách cam k t BVMT 27 Hình 3-9 M c nh p cam k t BVMT 27 Hình 3-10 B Phân vùng ch cm t 1-2011 31 Hình 3-11 B Phân vùng ch cm t 2-2011 33 Hình 3-12 B Phân vùng ch cm t 3-2011 35 Hình 3-13 B Phân vùng ch cm t 4-2011 37 Hình 3-14 B Phân vùng ch cm t 5-2011 39 Hình 3-15 B Phân vùng ch cm t 6-2011 41 Hình 3-16 B Phân vùng ch cm t 1-2012 43 Hình 3-17 B Phân vùng ch cm t 2-2012 45 Hình 3-18 B Phân vùng ch cm t 3-2012 47 Hình 3-19 B Phân vùng ch cm t 4-2012 49 iv Hình 3-20 B Phân vùng ch cm t 5-2012 51 Hình 3-21 B Phân vùng ch cm t 6-2012 53 Hình 3-22 B Phân vùng ch cm t 1-2013 55 Hình 3-23 B Phân vùng ch cm t 2-2013 57 Hình 3-24 B Phân vùng ch cm t 3-2013 59 Hình 3-25 B Phân vùng ch cm t 4-2013 61 Hình 3-26 B Phân vùng ch cm t 5-2013 63 Hình 3-27 B Phân vùng ch cm t 6-2013 65 v L V i m c tiêu phát tri n hài hòa gi a kinh t - xã h t toán b o v ng qu n ch t, thông tin, s li u, d li u qu ngày l n rác ng ng M t khác, d li u , qu n r i nhi c qu nh t d li u, doanh nghi p ng b , th ng c bi t vi c khai thác, ti p c quy n, k p th i phù h p v i th c t Cùng v i s phát tri u c a nhi u ngành khoa h c nh t c a công ngh thông tin (CNTT) cho phép gi i quy t tốn thơng ng H th ng qu pháp công ngh hi ng hi i ph i d a gi i i: k t c u h t ng thông tin v i h th ng vi n thơng có t c th c hi n b n hi i Vì v y, vi c qu n chia s ng huy tác qu h tv c p thi t h tr hi u qu cho công ng huy n thông qua vi c c p nh t, th ng kê, chia s d li u ng d ng hình cho vi c tính tốn WQI, ch s ch hi n th k t qu phân vùng ch d li u môi c cho t cm t nh m c tiêu s n sông 1: 1.1 tài R a - m t t nh ven bi n thu c vùng Nam N m vùng kinh t tr m phía Nam, a t nh khu v c mi Vi t v trí c a ngõ bi n , R a - t n i thu n l i v i thành ph H b ng ng th V it ng s t phát tri n kinh t t b c, hi n R a - g m có 37 Khu công nghi p, c m công nghi h c qu n lý, c p nh t ng c a doanh nghi p s gây r t nhi qu n áp l c v ô nhi n gay g t Hi n nay, s phát tri n c a công ngh thông tin (CNTT) công tác qu c tr ng gi i pháp mang l i hi u qu cao Envim tên g i c a nhóm nghiên c ng th i tên c a cơng ngh xu t hình Envim nghiên c u phát tri n công ngh m t i gi i quy c thành l p t c bi t công ngh ng ng phát tri n b n v ng v i t m nhìn ng t i 2030 1.2 M c tiêu chung ng d ng ph n m m qu ng t nh R a u qu c a vi c ng d ng ph n m m M c tiêu c th ng d ng ph n m m qu n h R a ng c a doanh nghi p t nh - 2013 (01/07/2013) B ng 3-19 K t qu tính tốn ch s STT Tr m quan tr c WQI cm Màu t6 Phân lo i hi n th S d ng cho m S13 90 ho c sinh n bi n pháp x phù h p S14 92 S15 91 S d ng t t cho m sinh ho t S d ng t t cho m S16 86 c sinh ho t S d ng cho m c ho c sinh n bi n pháp x phù h p S17 S18 90 S19 93 c ô nhi m n ng, c n bi n pháp x S d ng cho m i tiêu m S d ng t t cho m sinh ho t 64 c Phân vùng ch Hình 3-26 B cm t 6-2013 T thơng s tính tốn ch s WQI hình ta th V n ch y qua xã Phú M có ch n c có th s d ng cho m pháp x phù h tr it t 100- c sinh ho n ch y qua xã M n bi n c b ô nhi m n ng, WQI t 25-0, c n bi n pháp x cá ch s WQISI ta d dàng nh n th y thông s qu quan tr n sông Th c t i tr m S13 12.5 NTU 65 c WQI c 78.71 , k t 3.3.6 Vi c ng d ng công ngh thông tin vào qu n ph n m m s gi m t i s i, h tr c l c cho vi c qu n quy thông tin doanh nghi p m t cách ch Lu h nh, truy xu t, tìm ki m ng nhanh chóng t k t qu ng d ng ph n m m qu n ng cho t nh R a K t qu c a vi c ng d ng ph n mêm qu th y, vi c nh p li nhanh chóng, ti n l ng 2016 cho i d dàng, d ti p c n, truy xu t báo cáo th ng kê is d c bi t chia s c p 66 c d li u gi a : 4.1 K t qu th c hi ng d ng hình envim qu t nh r hi u qu Th nh t, thu th p s li u quan tr c ch t ng c m t s k t qu c sông Th V i n 2013 Th hai, ng d ch c hình WQI hình thành b c cho sơng Th V i t phân vùng 4.2 Thông qua lu qu này, tác gi nh n th y vi c ng d ng CNTT vào ng r t hi u qu c n thi t nên khuy n khích qu n/ huy n ng d ng t i vi ng b c p Chi C c, c p S 67 d li u cho c p qu n/huy n [1] [2] Bùi Tá Long, 2016 Báo cáo thuy t minh hình d li u ph n m tr h thông tin, d li ng t ng Tháp [3] Bùi Tá Long, 2016 Tài li u hình hóa chi ti t quy trình, nghi p v cho Ph n m m qu ng t ng Tháp [4] Envim Group, 2016 Tin t c, s ki n, viewed 02/5/2017, from: 68 ... lý 2.1 2.1.1 V trí a lý Bà R a Tàu n m khu v c mi n thành ph H Chí Minh, phía B c giáp t nh Bình Thu n, phía Nam giáp bi n có nhi u bãi t m du l ch bi n p Nam B , phía Tây giáp ng Nai, Phía giáp... bày chi ti t Hình 3-1 u t ch c S ng t nh Bà R D phân tích, t ng h p tài li u tác gi ng qu n lý cho t nh Bà R a 22 xu t nh i B ng 3-1 STT ng qu n lý I Ch Qu n lý thông tin v ch s n xu t Qu n lý. .. 64 iii DANH M C HÌNH NH Hình 2-1 B hành t nh Bà R a- Hình 2-3 Mơ hình h th ng thông tin c p qu n huy n Hình 2-4 Ph n m m qu ng bá du l ch sinh thái t nh Tây Ninh Hình 2-5 Giao di
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quả (Đồ án tốt nghiệp), Ứng dụng mô hình Envim quản lý môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đánh giá mức độ hiệu quả (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay