Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia Glabral (Đồ án tốt nghiệp)

73 26 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:38

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia GlabralNghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia Glabral ... t bánh mì [20] u vang m t lo u ng r t ph bi c lên men t táo, dâu, m n, long, Quá trình lên men men ph u vang g m lên men lên n lên men dùng d c c t 12 15 %V, ti n lên men ph di n nh t t tháng,... v i ta s d ng n m men Saccharomyces cerevisiae ch u c bi n ch ng d d ng lên men bia Quá trình lên men g m lên men lên men ph Lên c th c hi n nhi cao, d ng có n 12%, sau lên men kho ng % Gi t... men b ch m ng lên men kho ng 1%, t % có nh ng x u [10] - ng c a s d ch lên men ng r t l ng t bào n m men: S ng t bào n m men cho vào n trình lên men N u s ng t bào n m men cho vào thích h p trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia Glabral (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước uống lên men từ trái Sơ ri Malpighia Glabral (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay