Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)

55 7 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:37

Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp) : : : : 2013-2017 GVHD : : MSSV : 13030601 - 2017 Em xi KH 1 .1 .4 .5 11 12 - .14 14 1.3.2 .15 1.3.3 .16 1.3.4 16 1.3.5 16 19 .19 .21 .23 28 4.1 28 4.2 31 31 + 4.2.4 33 .34 .36 rms 38 .40 42 44 BRVT QCVN08TNMT CSDL : C s d li CSSX :C s s TP.HCM : Th COD : Nhu c BOD : Nhu c u oxy sinh h NH4+ :H l TSS :T ch r xu ph H Ch Minh oxy h h amoni l l - i 15 - .20 - 24 - .24 - 25 - - 19 - 21 - 23 - Error! Bookmark not define - 27 - Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - .Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - .Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - .Error! Bookmark not defined - - - Error! Bookmark not defined + - + Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined - 5, TSS, NH4+ - tr Error! Reference source not found , - 5, TSS, NH4+ 2 4.2.2 4-13 4-14 33 5 + 4.2.3 + 4-15 34 + 4-16 35 + 4.2.4 S 4-17 36 4-18 37 4.2.5 s 4-19 4-20 38 39 4.2.6 4-21 40 COD, BOD5, NH4+ s + s 41 5,TSS, Coliforms ( + s 42 NH4+ 43 [1] http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn http://repository.vnu.edu.vn/bitstream/VNU_123/8015/1/00050001592.pdf [3] http://text.123doc.org/document/3184167-ung-dung-cong-nghe-vien-tham-va-hethong-thong-tin-dia-ly-gis-de-thanh-lap-ban-do-ngap-lut-tinh-binh-dinh.htm http://tapchivatuyentap.tlu.edu.vn/Portals/10/So%2016/2Nguyen%20Xuan%20Phung%20-%20BAO_MIKE11_SBA.pdf http://envim.net/vi/Info.aspx?_myId=2 kh s 44 45 46 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp), Ứng dụng mô hình Clim đánh giá khả năng chịu tải cho sông Thị Vải (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay