Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước (Đồ án tốt nghiệp)

74 18 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:32

Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcNghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcNghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcNghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcNghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcNghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcNghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcNghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C BÀ R A- ÁN T T NGHI P NGHIÊN C U CHI T XU T TINH D U T CÂY B CH ÀN B NG PH NG PHÁP CH NG C T LÔI CU N H I N : : Chuyên ngành : : : : 12030191 : DH12HD Niên khóa : 2012 2016 07 C KHOA HĨA - PHI - TÀI ÁN/ KHÓA LU N T T NGHI P H tên sinh viên: MSSV : 12030191 a ch : 41 Lô 3- E-mail - ng 10 : doanngocdung93@gmail.com o H L p: DH12HD iH c o : Chính Quy Ngành : Cơng ngh k thu t hóa h c Chuyên ngành : Hóa D u tài: Nghiên c u chi t xu t tinh d u t B t lôi cu n ng c ng d n: Ths Nguy n Quang Thái Gi tài: 15/02/2016 Ngày hoàn thành tài khoa h c: 20/6/2016 Bà R aNG (Ký ghi rõ h tên) (Ký ghi rõ h tên) Ths Nguy n Quang Thái MÔN (Ký ghi rõ tên) KHOA tên) nh xác không , n Tài SINH VIÊN TH C HI N (ký ghi rõ h tên) NH N XÉT C NG D N Xác nh n c ng d n (Ký ghi rõ h tên) NH N XÉT C A GIÁO VIÊN PH N BI N Xác nh n c a giáo viên ph n bi n (Ký ghi rõ h tên) L IC ThS Quang Thái viên cho q trình nghiên tơi ân này - ng Tàu, tro g cùng, xin bè gia qua Sinh viên Ng M CL C DANH M C B NG DANH M C HÌNH DANH M C CÁC T VI T T T 01 .03 1.1 03 c 03 03 1.3 Gieo t ng 05 ng 05 1.3.2 ng 06 1.3.3 n 07 1.4 Công d ng 08 u 08 08 u 09 u 10 10 10 1.5.3.3 10 t 14 17 17 17 u 19 19 19 20 20 t lôi cu c (Hydrodistillation) 21 1.7.1.1 Nguyên lí c 21 1.7.1.2 N 21 23 1.7 24 (Extraction) 24 p (Enfleurage) 25 1.8 Các p 1.8.1 1.8.2 1.8.3 2: 2.1 2.2.1 2.2.3 2.2.5 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 26 26 26 29 phân tích 30 30 GC) 30 31 33 33 33 33 33 34 34 34 35 nh t l c/ nguyên li u 37 39 41 43 45 46 46 K T QU TH C NGHI M VÀ TH O LU N 47 47 n 49 t 51 t 53 56 57 60 60 60 61 63 DANH M C B NG Trang B ng 1.1 Thông s v t lý c a tinh d u B B ng 3.1 Các thông s s d ng 17 kh o sát t l dung môi 47 B ng 3.2 K t qu kh o sát t l dung môi n t l tinh d u 47 B ng 3.3 Các thông s s d kh o sát n B ng 3.4 K t qu kh o sát ng n B ng 3.5 Các thông s s d kh o sát th i gian ngâm 51 B ng 3.6 K t qu kh o sát s ng c a trình ngâm 51 B ng 3.7 Các thông s s d B ng tinh d kh o sát th c theo th NaCl 49 n t l tinh d u 49 t 53 t 54 DANH M C HÌNH NH, BI TH Trang Hình 1.1 B 04 Hình 1.2 B ng 04 Hình 1.3 B 05 Hình 1.4 B Li u t ng Bình Giã - 05 Hình 1.5 Hình nh s t p trung c a tinh d u 16 Hình 1.6 Thi t b t lơi cu cc n 21 Hình 1.7 S c ký L p m ng 30 Hình 1.8 Máy s c ký khí 31 Hình 1.9 Máy s c ký kh i ph 32 Hình 2.1 B ut Hình 2.2 B c x lý t p ch t làm s ch 34 Hình 2.3 33 h th t tinh d u b Hình 3.1 M u tinh d u B Hình 3.2 S u 36 58 tinh d u B u 58 Hình 3.3 Bi 3.1 Th hi 59 ng tinh d c ph thu c vào t l dung môi 48 Bi 3.2 Th hi n t l tinh d c ph thu c vào n NaCl 50 Bi 3.3 Th hi n s ng c a n hi u su t tinh d u 52 Bi c 3.4 Th hi ng tinh d c ph thu c vào th i gian c t 55 2.1 Quy trình cơng ngh chi t xu t tinh d u B 2.2 Quy trình cơng ngh nh t l ng NaCl b u 35 c b sung 38 c ngâm,chi t 40 2.4 Th nh th i gian ngâm NaCl 42 2.5 Th c nghi nh th t 44 3.1 Quy trình hồn thi n tách chi t tinh d u t B u 56 ... Nghiên c u chi t xu t tinh d u B cu t lôi c nh m m d tài u ki n t c ly trích tinh nh thành ph n hóa h c ng d ng tính kháng khu n c a tinh d u B m t s F.V.Muell s n ph m c a tinh d u t gi ng E.exserta... (Myrtaceae) c nghiên c u sâu v nó, ng th i t n d ng ngu n s n xu t tinh d u có giá tr kinh t cao tài : Nghiên c u chi t xu t tinh d u B ch uc t lôi cu - Xác l gi ng E.exserta u ki n t c tách chi t tinh. .. c/nguyên li u NaCl Ngâm Nghiên c u th i gian ngâm g c t lôi cu c Nghiên c u th i gian t Phân ly Tinh d u thô Làm Khan Na2SO4 L ng, g n Tinh d u 2.1: Quy trình công ngh chi t xu t tinh d u B Ngành Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ lá cây bạch đàn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay