Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồn (Đồ án tốt nghiệp)

57 33 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:30

Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồnNghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồnNghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồnNghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồnNghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồnNghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồnNghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồnNghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồnNghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồn ... gi y thông ng ch a 20 % cao lanh, có lo i ch a t gi y i 250-300 kg cao lanh Ch nh b tr t p ch t làm gi m ch ng, m t t n ng cao lanh dùng làm gi phân tán m ng cao lanh, làm gi Trang 10 c u c a... rã u qu kinh t r c u c p thi t t m quan tr ng c a zeolit 3A, Nghiên c u t ng h p Zeolit 3A t c nh ng yêu n nghiên c cao lanh kh o sát kh tài làm khan c hi i c n ph i t ng h p tinh luy n ethanol,... thành công zeolit 3A Zeolit 3A l a ch n s m t cho vi c t o c n i M c u trúc u: T nguyên li u cao lanh ta ti n hành t o zeolit có nh, zeolit m i t ng h p nh m kh c mao qu n l c zeolit 3A S d n tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồn (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu tổng hợp Zeolit 3A từ cao lanh và khảo sát khả năng làm khan cồn (Đồ án tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay