Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính (Đồ án tốt nghiệp)

123 11 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:29

Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chínhThiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính L Tôi PGS TS Nguy n án t t nghi p c a riêng v i s hông ThS Nguy án hoàn toàn trung th c ng công b s li u, b ng bi u, n ng d n c a N i dung trình bày b t c hình th c Các án có trích d n ngu n tài li u tham kh o N u phát hi n b t c n i dung gian l nhi m hồn tồn án, tơi xin ch u trách L IC Tôi xin chân thành g i l i c Công ngh th c ph n toàn th gi ng viên khoa Hóa h c i h c Bà R tơi có th tr t án Xin chân thành c PGS TS Nguy n ng d ThS Nguy án C ki n u Khí C i c làm th c hi n ThS Ph m Nguy n Khánh Duy ch d n su t th C u án t i Cơng ty lòng c n tình gi u ki n án o u ki n t t nh t án C ng ý ki án H Chí Sinh viên th c hi n Ph m Nh t Minh giúp M CL C M C L C i DANH M C CH VI T T T, TÊN TI NG ANH .iii DANH M C B NG xi DANH M C HÌNH .xiii M U T NG QUAN THUY T cm Tr ng 1.1.1 Gi i thi u chung v m Tr ng m thành ph n dòng khí condensate m 1.2 Gi i thi u v d án phát tri n toàn m Tr Tr ng .3 n 1.3 Tìm hi u c m quy trình x D án 1.3.1 C u gi ng thi t b thu gom 1.3.2 Thi t b ng gi ng 1.3.3 C m thi t b phân tách d u khí 10 1.3.4 C m thi t b nén .10 1.3.5 C .11 1.3.6 H th ng cung c p nhiên li u 11 1.3.7 H th c làm mát 12 1.3.8 H th t, x .13 1.3.9 H th ng thu gom l ng 13 1.3.10 Khu nhà 14 thuy t thi t b s d ng d u khí 14 1.4.1 Bình tách .14 1.4.2 Van 31 i ng ng 42 1.4.4 Máy nén 55 1.5 Gi i thi u v ph ng d u khí 77 1.5.1 Khái ni m v ph ng ng d ng 77 1.5.2 Các ph n m m ph ng hi n 78 1.5.3 Gi i thi u ph n m m ph ng Hysys 78 1.5.4 Gi i thi u ph n m m ph ng Pipesim .79 80 80 2.1 M t k 80 2.2 Thi t k quy trình 80 84 TÍNH TỐN QUY TRÌNH 84 3.1 Tính tốn cân b ng th y l c 84 3.2 Tính tốn cân b ng v t ch ng 85 3.3 Tính tốn thi t b 86 3.3.1 Tính tốn bình tách .86 3.3.2 Tính toán van 90 3.3.3 Tính tốn máy nén 92 ng ng 94 3.3.5 Tính tốn giá tr áp su t nhi thi t k l a ch n chênh áp qua t ng thi t b quy trình x 99 K T LU N 100 PH L C 102 TÀI LI U THAM KH O 103 ii DANH M C CH Tên Vi t VI T T T, TÊN TI NG ANH Tên Ti ng Anh T t JOC Joint Operating Company CPP Central Process Platform ng Vi t u Hành Giàn x trung tâm WHP-C Well Head Platform-Su Tu Trang MMSCFD Million Standard Cubic Per Day C9+ Ps-C* STBPD ST-LQ CGF LTPTP STV MPFM Tr ng Tri u feet kh i tiêu chu n m i ngày C u t t Nonan tr lên Pseudo-Hydrocarbon C u t gi Thùng d Standard Barrel Per Day u ki n tiêu chu n ST-1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P ST-PIP u gi Tên gi ng t i m Su Tu Trang Production and Reinjection Platform Tr ng Giàn s n xu t nén khí Su Tu Trang Living Quarter Khu nhà Central Gas Facility Khu x khí trung tâm Long Term Production Testing Phase n th nghi m s n xu t Choke Van ti Manifold C m ng Check Valve Van m t chi u Isolation Valve Van cô l p Su Tu Vang u gi ng Vàng Multiphase Flow Meter Thi t b ng nhi u pha Test Separator Thi t b u gi ng Production Separator Thi t b u gi ng Suction Scrubber Thi t b tách u hút Suction Cooler Thi t b làm mát iii u hút Interstage Cooler Thi t b làm mát trung gian Interstage Scrubber Thi t b tách trung gian H th ng cung c p khí nhiên Fuel Gas System li u Diesel System H th ng cung c p d u diezel Back up Generator H th ng b sung Transfer Pump pv n Workboat Tàu ch a nhiên li u Fuel Gas Pre-Cooler Thi t b ti n làm mát Fuel Gas Scrubber Thi t b tách l ng Fuel Gas Filter Thi t b l c Fuel Gas Superheater Thi t b nhi t Condensate Pump Thi t b Gas Turbine Generator n Fresh Water c làm mát Cooling Water Expansion Vessel Cooling Water System Chemical Dosing Pump Bình giãn n c làm mát i nhi t Thi t b b t x cho c làm mát Cooling Water Circulation Pumps Sea Water/Cooling Water Exchanger Thi t b b n hoàn Thi t b i nhi t v bi n Flare H th Amostpheric Ventilation Thi t b Blowdown Thi t b x khí Topside Thi t b b m t Closed Drain Vessel Bình thu gom l ng Closed Drain System H th ng thu gom l ng kín Level Alarm High t, x ng m c ch t l ng iv c ng m c cao HP Flare GOR High Pressure Flare H th ng x cao áp Closed Drain Header C m thu h i l ng Open Drain System H th ng thu gom l ng m Platform Giàn x Open Drain Tank Bình thu gom l ng m Separator Bình tách Gravity Settling L ng tr ng l c Centrifugal Force L c ly tâm Coalescing K t kh i Gravity Tr ng l c Drag L c kéo Particulates Vi h t Terminal Velocity V nt ct ih n Gas Oil Ratio T s Khí/D u Primary Separation Section B ph n tách th c p Inlet Diverter Thi t b chuy n dòng ch y Secondary Separation Section B ph Internal Bafflers B chuy Liquid Separation Section B ph n ch a ch t l ng Vortex Breaker B ph Mist Eliminator Section B ph n kh (chi p ng dòng ch y n dòng xoáy B ph n kh (chi Mesh Mist Eliminator ng i B ph n kh (chi t Vane Mish Eliminator ng cánh B ph n kh (chi Cyclonic Mist Eliminator cyclon Pad m v ng Process Control ASME i u n trình Relief Devices Thi t b gi m áp Pressure Protective Devices H th ng b o v áp su t American Society of Mechanical Engineers Hi p h Relief Valve Van x áp High Pressure Separator Bình tách áp su t cao Intermediate Pressure Separator Bình tách áp su t trung bình Low Pressure Separator Bình tách áp su t th p Horizontal Separator Bình tách n m ngang Vertical Separator Bình tách tr Spherical Separator Bình tách hình c u Allowable Horizontal Velocity V nt Inlet u vào Outlet u ng HLL High Liquid Level M c ch t l ng m c cao NLL Normal Liquid Level M c ch t l ng m c LLL Low Liquid Level M c ch t l ng m c th p Downstream Facilities Các thi t b x h Surge Time Th i gian Surge Holdup Time Th i gian Holdup Surge Volume Th tích ph n Surge Holdup Volume Th tích ph n Holdup DN Nominal Diameter Gate Valve Van c ng Globle Valve Van c u Plug Valve Van nút Butterfly Valve Van Ball Valve Van bi vi m nh Check Valve Van ki m tra Pressure Relief Valve Van an toàn Control Valve Van Throttling Valve Van ti Actuator B ph n d u n Control Loop u n Sensing Element B ph n c m bi n Controller B ph Set Point Giá tr TT Temparature Transmitter PT Pressure Transmitter FT Flow Transmitter CV ng u n t B ph n chuy n tín hi u nhi t B ph n chuy n tín hi u áp su t B ph n chuy n tín hi ng Body Valve Thân Van Bonnet Assembly N Flow Coefficient H s dòng ch y Valve Travel (Valve Lift) Hành trình Van y Van Equal Percentage c tính n tính Linear c tính cân b ng Quick-Opening c tính m nhanh Disk Valve Plug Ch t Van Seat Van Piping Geometry Factor H s hình d ng ng Vena Contracta V trí h p nh t Van IPS Iron Pipe Size Tiêu chu n c XS Extra Strong ng ng Phân lo i kho ng áp su t c a ng ng vii XH Extra Heavy NPS Nominal Pipe Size SCH Schedule ISO Phân lo i kho ng áp su t c a ng ng ng ng danh Phân lo i b International Organization for Standardization Metric CS GPR Kinematic Viscosity nh Dynamic Viscosity nh t ng h c i Laminar Dòng ch y t ng Turbulent Dòng ch y r i Critical Dòng ch Friction Factor H s ma sát Carbon Steel Thép carbon Glassfiber Reinforced Polyester Polyester lõi th y tinh Polyetylen Equivalent Pipe Lengths dài Tee Cái T Reducer GPSA mét ng kính ngồi PVC API T ch c tiêu chu n hóa qu c t H Outside Diameter ng ng ng chuy n ti p Elbow Khu u ng, ng n i American Petroleum Institute Vi n d u m Hoa Kì Gas Processors Suppliers Association Tên sách Suction u hút máy nén Discharge y máy nén Positive-Displacement Compressor Dynamic Compressor Máy nén th tích ng Ejector hun tia viii Khoa Hóa H c & Công Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p - Tính h s nhi t dung k d a vào th c nghi m: -T s : - Tính h s n: -T s : - Tính hi u su n nhi t thông qua h s n n h s nhi t dung riêng k - Tính n tc o n nhi t (Isotropic): - Tính cơng su t tiêu th b c nén: GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 93 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m - Tính nhi Án T t Nghi p y máy nén: i v i b c nén th hai, áp su tính tốn cho b c nén th hai Các thông s c nén lên 526 bara t c i v i cách tính c tính toán cho b c nén th hai B ng 3.10 Thông s u hút, b c nén th nh t c trình bày B ng 3.10 c tính toán cho b c nén th hai B c nén th Thông s B c nén th nh t hai H s nén trung bình Za 0.855 0.968 H s nhi t dung, k 1.247 1.246 H s 1.340 1.340 0.756 0.764 12,886 9,863 3,823 2,925 420 388 n Hi u su n nhi t n nhi t, m Công su t tiêu th , kW Nhi y c a máy nén, K 3.3.4 Vi ng ng ng ng quy trình cơng ngh x khí-condensate m Tr ng bao g m tính tốn khí Vi - Ch n m GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy ng ng cho pha l ng, pha khí hai pha l ng- ng ng bao g c -D t c u n sau: ng ng nt a ch n l ng ng, n t v n ng ng cho h p 94 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p - Sau l a ch ng gi m áp c ng ng Do quy trình cơng ngh x m nhau, nên s tính tốn m t s Tr ng có nhi ng n hình bao g m ng ng khác ng ng pha khí, pha l ng h n h p pha khí-l ng Các thơng s s d ng ng c trình bày B ng 3.11 B ng 3.11 Các thơng s ng ng pha khí pha l ng Dòng pha khí Dòng pha l ng 81.465, MMSCFD 21,049, Barrel/day 668.399 704.086 7,627.192 1,319 313.062 682.407 T tr ng 0.723 0.690 H ng s nén 1.139 ng Nhi ,K Áp su t, psia Kh ng riêng, kg/m3 nh t, Pa.S ng kính ng 4.27E-05 3.91E-04 10.020 (DN=10, 40S, 7.981 (DN=10, 600#) 40S, 600#) c tính), inch V t li u Thép không g (Stainless Steel) Chi u dài ng, ft 100 100 nhám,mm 0.050 0.050 Các thông s v a li t B ng 3.11 tính ch t c a dòng s (dòng pha l ng) dòng s 14 (dòng khí) n hình cho pha l ng khí, thơng s tính tốn cho dòng l c kèm theo ph n ph l c án ng ng pha l ng - Tính v n t c dòng l ng GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy ng ng: 95 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Công Ngh Th c Ph m Trong tiêu chu n thi t k Án T t Nghi p ng ng Norsok P- iv ng ng pha l ng, v t li u thép không g , v n t c t i cho phép m/s [48], nên v n t tính mb c c hi c ng ng - Tính chu n s Reynold cho dòng ch y: - Do Re >4,000 nên dòng ch y ch y r i, h s ma sát c a dòng ch y là: - gi ng ng: gi m áp su t 100 feet (= 30.48 m) ta th gi m áp không b ng ng pha khí -Tính v n t ng ng: -V nt chu Giá tr v n t nên s c tính tốn cho pha khí c hi tính tốn ch v mb iv ng ng pha khí: nh ng xói mòn, gây ti ng v nt ct ng ng i v i vi c = 12 (12 inch, 40S) cv nt cl u qu v kinh t GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 96 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p - Tính chu n s Reynold cho dòng ch y: - Do Re >4,000 nên dòng ch y ch y r i, h s ma sát c a dòng ch y là: - gi ng ng: ng ng hai pha ng ng hai pha quy trình x m t gi 11), n bình tách cao áp Tr ng bao g ng ng sau thi t b làm mát (dòng 6, ng ng sau van n ng l ng (dòng 15, 17, 18) v giàn x trung tâm CPP (dòng 19) Vi c tính tốn s ch n m dòng l i s ch ng ng ph n ph l c tính ph ng xu t n hình, án Dòng s ng ng hai pha, thông s c c tính tốn c trình bày B ng 3.12 B ng 3.12 Các thông s ng, m3/h Kh ng riêng, kg/m3 ng kính (mm) Chi u dài, m nh t, Pa.S ng ng hai pha Dòng khí Dòng l ng 2,323.880 139.437 74.119 682.399 406.400 406.400 3 1.69E-05 3.91E-04 - Tính tốn v n t c t GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy H nh p 108.551 ng ng theo tiêu chu n Norsok: 97 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p - V n t c b m t khí: - V n t c b m t l ng: - V n t c c a h n h p: V n t c c a dòng hai pha th không gây hi i v n t c cho phép t ng ng theo tiêu chu n Norsok - Ph n th tích ch t l ng: D a vào giá tr Hình 3.2 c giá tr t s h s ma sát ftpr = 2.55 - nh t c a h n h p: - Chu n s Reynold cho h n h p: - H s ma sát: - gi GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy ng ng: 98 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Công Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p Hình 3.2 M i liên h gi a ph n th tích ch t l ng t s h s ma sát 3.3.5 Tính tốn giá tr áp su t nhi thi t k l a ch n chênh áp qua t ng thi t b quy trình x Vi c l a ch n kho ng áp su t nhi thi t k m b o nh ng gi i h h t s c quan tr ng Theo nh i v i kho ng nhi l n áp su t ho t i v i m t quy trình x thi t b ho c nh n Norsok, tiêu chu n D t i thi u c ng/tr 10ºC, áp su t t ng 1.3 ng [60] Trong quy trình x x y t ng thi t b gi m áp su t không ch x ng ng, mà gi m áp qua thi t b u hút, bình tách trung gian, thi t b làm l bình tách cao áp, c l y theo tiêu chu n JGC [61], c th : - i v i bình tách: 0.01 kg/cm2 = 0.981 KPa - i v i thi t b làm l nh: 0.3 kg/cm2 = 29.42 KPa GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 99 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p K T LU N Vi c có M i th c hi án t t nghi p th Tr c hi n v i s nt Án Phát nhi t tình c u Hành C u Long JOC m t may m n án t t nghi p t nh ng m c tiêu nh nh, c th : - Tìm hi c Án Phát M u Hành C u Long JOC ki m khai thác d u khí, bi n mb t Tr a Công Ty công ty chun v nh v c tham dò, tìm ad c hi n cm c c m thi t b quy trình x s có d án -S d c ph n ph n m m ph ng, tính tốn l y thông s , d li u cho vi c tính tốn, thi t k thi t b có quy trình C th , s d ng ph n m m ph tính tốn cân b ng v t ch t, cân b ng ng cho toàn b dòng cơng ngh quy trình, t c thi t b có quy trình x S d ng ph n m m ph ng gi tính tốn ng ng t giàn PIP v giàn x trung tâm STV - Tìm hi b c c u t o, ch i, tiêu chu n thi t k c a thi t c s d ng cơng nghi p d u khí - c bi t cách t c thi t b có quy trình x c a quy trình x M khí- Tr tính tốn thi t b m t quy trình x n nói chung cách C th vi c tính c thông s cho thi t b , l a ch K t qu tính tốn thi t b c thi t b phù h p cho quy trình c tóm t t B ng 3.13, B ng 3.14, B ng 3.15, B ng 3.16 GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 100 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p B ng 3.13 K t qu tính tốn cho bình tách cao áp Thơng s Giá tr ng kính bình tách 2.630 m Chi u dài bình tách 7.468 m Nhi /Áp su t v n hành 118/90 ºC/barg Nhi / Áp su t thi t k (15-128)/117 ºC/barg B ng 3.14 K t qu tính tốn cho máy nén Thơng s t Hi u su B c nén th nh t 12,886 B c nén th hai 9,863 0.756 0.764 3,823 2,925 kW 50-147/89-255 50-115/254-525 ºC/barg 15-157/332 15-125/682 ºC/barg n nhi t Công su t Nhi /Áp su t v n hành Nhi / Áp su t thi t k m B ng 3.15 K t qu tính tốn cho van Van/Thơng s CV Van 01 21.783 Van 02 61.289 Van 03 4.761 Van 04 4.487.10-3 B ng 3.16 K t qu ng ng ng ng Thông s V n t c (m/s) gi m áp c ng Dòng s (pha l ng) 1.209 0.0103 bar/100 ft DN 8, 40S, 600# Dòng s 14 (pha khí) 1.472 0.0057 bar/100 ft DN 10, 40S, 600# Dòng s 11 (2 pha) 5.275 0.00256 bar/3 m DN 16, 120, 900# - Vi thêm kh c c nhi u tài li u ti c hi u tài li u chuyên ngành d u khí GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 101 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p PH L C [A] B ng cân b ng v t ch t cân b m khí[B] B ng dòng quy trình x Tr ng ng ng quy trình x m khí- Tr ng GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 102 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m Án T t Nghi p TÀI LI U THAM KH O [1] www.pvep.com.vn [2] Cuu Long JOC, Excutive Summary [8] www.pvi.pvn.vn [4] Cuu Long JOC, Su Tu Trang Composition [5] STT Full Field Development Phase 1, Introduction, Process Design Basic, Cuu Long JOC, Page [6] Havard Devold (2009 ) 4.1 Manifolds and Gathering, An Introduction to Oil and Gas Production, Oil and Gas Production Handbook, Page 40 [7] Ken Arnold & Maurice Stewart (2008) Wellhead and Manifold, Design of Oil Handling System and Facility Surface Production Operations, Volume 1, The Third Edition, Page 30 [9] STT Full Field Development Phase 1, Production Wells and Manifolds, Process Design Basis, Cuu Long JOC, Page 15 [3] 16 Phase 1, Well Test Facility, Process STT Full Field Development Design Basis, Cuu Long JOC, Page 16 [10] STT Full Field Development Phase 1, Production Separation Facility, Process Design Basis, Cuu Long JOC, Page 16 [11] STT Full Field Development Phase 1, Gas Compressor System, ,Process Design Basis, Cuu Long JOC, Page 17 [12] STT Full Field Development 18 Phase 1, Gas Re Injection Manifold, Process Design Basis, Cuu Long JOC, Page 19 [13] Fuel Gas, Utilities, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page [14] STT Full Field Development Phase 1, Fuel Gas System, Process Design Basis, Cuu Long JOC, Page 24 -25 [15] STT Full Field Development Phase 1, Cooling Water System, Process Design Basis, Cuu Long JOC, Page 30 GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 103 31 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m [16] Án T t Nghi p Havard Devold (2009 ).6.4 Flare and Atmospheric Ventilation, An Introduction to Oil and Gas Production, Oil and Gas Production Handbook, Page 86 [17] 87 STT Full Field Development Basis, Cuu Long JOC, Page 26 [18] Phase, Flare System, Process Design 28 STT Full Field Development Phase 1, Closed Drain System, Process Design Basis, Cuu Long JOC, Page 28 [19] 29 Principles of Separation, Separator Equipment, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 7.1 [20] 7.5 Campell (1984) Separation Equipment, Volume Gas Contionting and Processing,Page 63 97 [21] Separators, Introduction to Oil and Gas Production, Book One Of The Vocational Training Series, Fifth Edition, June 1996, Page 37 [22] Separator Equipment, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 7.2 [23] W.Y Svrcek, W D Monnery (1999) Design Two Phase Separeator Within the Right Limit, Chemical Engineering Process [24] Roberto Bubblco, Introduction, Gas Liquid Separator [25] Specification for Oil and Gas Separators, API Specification 12 J, Page 13 [26] Separator Components, Process Considerations, Specification for Oil and Gas Separators, API Specidication 12 J, Eighth Edition, Octocber 2008, Page [27] Mist Eliminator for Gas Liquid Separations, Separation Equipment, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 7.10 7.12 [28] Figure 36, De-rating Factor to K-Value For Pressure, Separation Equipment, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 7.26 GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 104 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Công Ngh Th c Ph m [29] Án T t Nghi p Figure 7- 37 e for Mist Eliminator Devices, Separation Equipment, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 7.27 [30] Residence Time, Design and Sizing Calculation, Specification for Oil and Gas Separators, API Specidication 12 J, Eighth Edition, Octocber 2008, Page 14 [31] 15 Liquid Accumulation Section, Separator Equipment, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 7.28 [32] Sizing Methodology Two Phase Horizontal Separator With A Hanging Mesh, Separator Equipment, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 7.28 [33] Separator Shapes, Specification for Oil and Gas Separators, API Specidication 12 J, Eighth Edition, Octocber 2008, Page [34] 10 Philip L.Skousen (2004) Introduction to Valve, Valve Handbook, Page [35] , Các thi t b ph tr , Bài Gi ng Th.S Tr ng ng B Ch a [36] Introduction to Control Valve, Control Valve Handbook, Fourth Edition, 2005, Fisher, Page [37] Philip L.Skousen (2004).Final Conrol Element within A Control Loop, Valve Handbook, Page [38] Control Valve, Instrumentation, Association, The Thirteenth Edition, Page 4.21 [39] Gas Processors Suppliers 4.24 Philip L.Skousen (2004).Valve Selection Criteria, Valve Handbook, Page 17-18 [40] Philip L.Skousen (2004) Choosing the Correct Flow Charaterisctic, Valve Handbook, Page 28 29 GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 105 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Cơng Ngh Th c Ph m [41] Án T t Nghi p Philip L.Skousen (2004) Figue 2.4, Typical Inherent Flow Characteristic, Equal-Percentage Flow Characteristic, Valve Handbook, Page 21 [42] Valve Sizing, Control Valve Selection, Control Valve Handbook, Fourth Edition, 2005, Fisher, Page 110 125 [43] Mohinder L Nayyar (2000) Chapter 1, Introduction To Piping, Piping Handbook, Seventh Edition, Page A3 [44] A6 J Phillip Ellenberger (2014).Code Catergories, Piping and Pipeline Calculations Manual, Construction, Design Fabrication and Examination, Second Edition, Page [45] Green Perry (2008) Codes and Standard, Process Plant Piping, Transport And Storage of Fluid, Perry's Chemical Engineer' Handbook, 8th Edition, Page 10.73 [46] 10.74 J Phillip Ellenberger (2014) Piping and Pipeline Sizing, Friction Losses and Flow Calculations, Piping and Pipeline Calculations Manual Construction, Design Fabrication and Examination, Second Edition, Page 33 44 [47] Fluid Flow and Piping, Section 17, Gas Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 17.1 [48] 17.28 Pipe Roughness, Line Sizing Criteria, Norsok Standard P-001, Page 13 [49] Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems, API Recommended Practise 14E, Fifth Edition, October 1991 [50] Process Design, Norsok Standard P100, Fifth Edition, Sep, 2006 [51] Green Perry (2008) Compressor, Transport And Storage of Fluid, Perry's Chemical Engineer' Handbook, 8th Edition, Page 10.41 [52] 10.51 David H Robinson and Peter J Beaty, Compressor Types, Classifications, and Applications GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 106 SVTH: Ph m Nh t Minh Khoa Hóa H c & Công Ngh Th c Ph m [53] Compressors, Án T t Nghi p Compressor and Expanders, Section Processors Suppliers Association, The Thirteenth Edition, Page 13.1 [54] Campell (1994) Compressors, Volume Processing, Page 193 [55] Gas 13.39 Gas Contionting and 237 Royce N Brown (1997) Overview, Compressor Selection and Sizing, Second Edition, Page [56] 13, 13 Royce N Brown (1997) Centrifugal Compressor, Compressor Selection and Sizing, Second Edition, Page 140 [57] [58] https://www.ucalgary.ca/community/research/hyprotech ng d n H c Hysys, Nguy n Th Minh Hi n [59] Ph n m m Ph ng Pipesim, Schlumberger [60] Pressure Drop of Equipment, Hydraulics, JGS Standard, Page [61] STT Full Field Development Phase 1, Design Temparature and Design Pressure, Process Design Criteria, Page 21 GVHD: PGS TS Nguy ThS Nguy 107 23 SVTH: Ph m Nh t Minh ... ph n m m Pipesim v t ch t, cân b ng tính tốn cân ng q trình thi t k quy trình cơng ngh Xây d ng quy trình cơng ngh cho d án Tính tốn, thi t k thi t b quy trình s n xu t GVHD: PGS TS Nguy ThS... v sinh ho t d tính s m r i i giai n ti p theo n c a d án s có thêm khu x lý khí trung tâm (CGF-Central Gas Facility) [5] 1.3 Tìm hi u c m quy trình x lý D án i v i m t h th ng x lý Platform bi... 2.2 Thi t k quy trình 80 84 TÍNH TỐN QUY TRÌNH 84 3.1 Tính tốn cân b ng th y l c 84 3.2 Tính tốn cân b ng v t ch ng 85 3.3 Tính tốn thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế quy trình xử lý mỏ khí Condensate Sư tử trắng và tính toán thiết bị chính (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay