Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm (Đồ án tốt nghiệp)

81 12 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:25

Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệmNghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm LINH CHI (GANODERMA LUCIDUM) QUY Chuyên ngàn MSSV: 13030148 Ngày sinh: 29-07-1995 MSSV: 13030148 DH13TP E-mail: tranthimyphuc297@gmail.com Chính quy Ngành: Chuyên ngành: N hi (Ganoderma Lucidum) 2017 : (ký ghi rõ h NGÀNH 2017 VIÊN hi (Ganoderma Lucidum) Em xin chân ô 2017 ghi (kí tên) 1.1 Rubiaceae) 1.1.3 Quy tr 10 Ganoderma Lucidum) 16 h Chi 16 17 18 21 23 23 23 23 24 24 24 25 26 31 31 2.2.4.2 P 35 39 40 40 40 41 43 ch Linh Chi 43 43 45 47 50 50 51 NXB TCVN NTD K Kali Zn Ca Canxi Mn Magie Na Natri Ge Germanium Fe Cu TVSVHK Hình 1.1 Cây phê g xay 11 17 17 18 19 Hình 1.8 Thành hóa Linh Chi 19 21 I 24 25 26 27 28 Hình 30 30 40 Linh Chi khác 42 44 44 g lên màu 45 46 Linh Chi khác 48 giá CQV 4 3 5 4 18 20 19 Trung bình 3,6 3,8 3 3 3 3 5 5 4 19 18 17 Trung bình 3,8 3,6 3,4 3 3 3 4 4 3 5 5 18 19 18 Trung bình 3,6 3,8 3,6 Trung bình 3,7 3,8 3,6 Mùi 4 3 4 5 13 21 18 Trung bình 2,6 4,2 3,6 4 2 3 3 3 5 13 19 17 Trung bình 2,6 3,8 3,4 3 3 3 4 3 5 16 20 19 3,2 3,8 2,8 3,6 Trung bình Trung bình 3 3 4 5 16 20 13 Trung bình 3,2 2,6 2 3 4 3 4 17 18 15 Trung bình 3,4 3,6 3 2 5 3 4 18 19 14 3,6 3,8 2,8 3,4 3,8 2,8 g Trung bình Trung bình giá CQV 4 5 19 4 20 4 4 21 4 20 Trung bình 3,8 4,2 4 4 20 4 4 21 4 4 21 4 20 Trung bình 4,2 4,2 4 4 4 20 4 20 4 4 21 4 20 Trung bình 4 4.2 3,93 4,07 4,2 4 5 4 Trung bình 3 Mùi 3 5 18 18 21 18 Trung bình 3,6 3,6 4,2 3,6 4 4 18 4 16 4 21 4 19 Trung bình 3,6 3,2 4,2 3,8 4 17 3 4 16 19 4 21 Trung bình 3,4 3,2 3,8 4,2 3,53 3,33 4,07 3,87 5 3 18 5 21 5 23 4 4 19 Trung bình 3,6 4,2 4,6 3,8 3 4 4 5 Trung bình 16 19 22 21 Trung bình 3,2 3,8 4,4 4,2 4 16 3 3 16 4 4 19 4 4 19 Trung bình 3,2 3,2 3,8 3,8 3,33 3,73 4,27 3,93 Trung bình ANOVA Table for % Source Sum of Df Mean Square F-Ratio Squares Value Between groups 1.30549 0.652747 Within groups 0.00760333 0.00126722 Total (Corr.) 1.3131 515.10 0.0000 with 95.0 percent LSD intervals Table of Means for % Stnd error Count Mean P- (pooled s) 1.828 0.0205526 0.963333 0.0205526 3 1.09233 Total 1.29456 0.0205526 Multiple Range Tests for % Method: 95.0 percent LSD u Count Mean 0.963333 3 1.09233 1.828 Homogeneous Groups X X X : ANOVA Table for Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.0602 0.0301 0.4219 Within groups 0.1806 0.0301 Total (Corr.) 0.2408 Table of Means for 1.00 with 95.0 percent LSD intervals Stnd error Count Mean (pooled s) 20:0,5 3.7 0.100167 20:1 3.8 0.100167 20:1,5 3.6 0.100167 Total 3.69667 Multiple Range Tests for Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups 20:1,5 3.6 X 20:0,5 3.7 X 20:1 3.8 X Mùi Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 16.80 0.0035 Between groups 2.24 1.12 Within groups 0.4 0.0666667 Total (Corr.) 2.64 Table of Means for with 95.0 percent LSD intervals Stnd error Count Mean (pooled s) 20:0,5 2.8 0.149071 20:1 4.0 0.149071 20:1,5 3.6 0.149071 Total 3.46667 Multiple Range Tests for Method: 95.0 percent LSD Count Mean 20:0,5 2.8 20:1,5 3.6 20:1 4.0 Homogeneous Groups by Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 1.52 0.76 0.0025 Within groups 0.24 0.04 Total (Corr.) 1.76 19.00 Table of Means for with 95.0 percent LSD intervals Stnd error Count Mean (pooled s) 20:0,5 3.4 0.11547 20:1 3.8 0.11547 20:1,5 2.8 0.11547 Total 3.33333 Multiple Range Tests for Method: 95.0 percent LSD Count Mean 20:1,5 2.8 20:0,5 3.4 20:1 3.8 Homogeneous Groups n TB TB tiêu Mùi có TL TL T1 T2 T3 T4 T5 3,3 4 18,33 3,67 0,7 2,57 3 14 2,8 1,3 3,64 3,68 17 3,4 6,8 2,67 2,67 2,67 4,33 13,01 theo TCVN 3215TB TB tiêu có T1 T2 3,33 3,67 Mùi 3,67 T3 4,33 3,68 T4 TL T5 3,67 4,33 TL 19 3,8 0,7 2,66 20 1,3 5,2 3,8 7,6 3,33 3,68 4,33 19,01 15,46 TB tiêu Mùi T1 T2 T3 T4 T5 3,33 4 3,68 18 3,68 3,33 3,68 3,33 18 2,33 3,33 3 2,33 13,96 TL 3,6 3,6 2,8 Chi (15P) (25P) (35P) (45P) 0,205 0,282 0,439 0,466 0,209 0,308 0,408 0,521 0,248 0,305 0,426 0,507 0,221 0,299 0,424 0.498 0,7 1,3 TB có TL 2,52 4,68 5,6 12,8 ANOVA Table for Dô hâp thu by mâu Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.139197 0.0463989 Within groups 0.003652 0.0004565 Total (Corr.) 0.142849 11 101.64 0.0000 Table of Means for Dô hâp thu by mâu with 95.0 percent LSD intervals Stnd error Count Mean (pooled s) 0.220667 0.0123356 0.298333 0.0123356 3 0.424333 0.0123356 0.498 Total 12 0.360333 0.0123356 Multiple Range Tests for Dô hâp thu by mâu Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups 0.220667 X 0.298333 3 0.424333 0.498 X X X Màu ANOVA Table for Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.116667 0.0388889 0.0206 Within groups 0.0533333 0.00666667 Total (Corr.) 0.17 11 5.83 Table of Means for with 95.0 percent LSD intervals Stnd error Count Mean (pooled s) 20:0,3 3.93333 0.0471405 20:0,6 4.06667 0.0471405 20:0,9 4.2 0.0471405 20:1,2 4.0 0.0471405 Total 12 4.05 Multiple Range Tests for Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups 20:0,3 20:1,2 3 3.93333 X 4.0 X 20:0,6 20:0,9 3 4.06667 XX 4.2 X Mùi ANOVA Table for Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.973333 0.324444 6.08 0.0185 Within groups 0.426667 0.0533333 Total (Corr.) 1.4 11 Table of Means for with 95.0 percent LSD intervals Stnd error Count Mean (pooled s) 20:0,3 3.53333 0.133333 20:0,6 3.33333 0.133333 20:0,9 4.06667 0.133333 20:1,2 3.86667 0.133333 Total 12 3.7 Multiple Range Tests for Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups 20:0,6 3.33333 X 20:0,3 3.53333 XX 20:1,2 3.86667 XX 20:0,9 4.06667 X ANOVA Table for Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 3.42 0.0727 Between groups 1.37 0.456667 Within groups 1.06667 0.133333 Total (Corr.) 2.43667 11 Table of Means for with 95.0 percent LSD intervals Stnd error Count Mean (pooled s) 20:0,3 3.33333 0.210819 20:0,6 3.73333 0.210819 20:0,9 4.26667 0.210819 20:1,2 3.93333 0.210819 Total 12 3.81667 Multiple Range Tests for Method: 95.0 percent LSD Count Mean 20:0,3 3.33333 20:0,6 3.73333 20:1,2 3.93333 20:0,9 4.26667 Homogeneous Groups TB TB tiêu Mùi có T1 T2 T3 T4 3,67 4,67 3,33 3,67 4,33 2,33 3,67 3,33 TL T5 3,33 19,67 TL 3,93 0,7 2,75 17,67 3,53 1,3 4,59 3,67 16,67 3,33 6,66 14 TB TB tiêu Mùi có T1 T2 T3 T4 4 T5 TL TL 3,33 20,33 4,07 0,7 2,85 3,67 2,33 4,33 2,67 3,67 16,67 3,33 1,3 4,33 3,33 4,33 3,73 7,46 3,33 3,67 18,67 14,64 TB TB tiêu Mùi có T1 T2 T3 T4 T5 4 4 3,67 3,67 4,67 4,67 TL 4,2 0,7 2,94 4,33 20,33 4,07 1,3 5,29 4,33 4,33 21,33 4,27 8,54 21 TL 16,77 TB TB tiêu Mùi có TL TL T1 T2 T3 T4 T5 4 20 0,7 2,8 4 4,33 19,33 3,87 1,3 5,03 4 19,67 3,93 7,86 3,33 4,33 15,69 ... (Rubiaceae) [8] Cà phê có cao tro Coffea canephora Ngồi có Coffea rang xay cà phê hòa tan Hình 1.1 Cây cà phê 1.1.1.1 cà phê [8] Arabica, cà phê Robusta cà phê rang xay Còn cà phê Cà phê chè (Arabica)... hóa thu h dùng, phê u 65% bên ngang 49/50% [17] Theo ng cà phê cà phê Theo Clara Rose cho , viêm gan, viêm tính mãn [19] gi Linh Chi hi (Ganoderma Lucidum) quy mô cà phê hi K trình a) -K -K... Linh C Linh C C , Linh C Linh Chi vàng , Linh C Linh Linh Chi tím [6] Hình 1.6 Sáu Linh Chi Linh C ganoderic, acid ganodermic, acid oleic, ganodosteron, ganoderans, adenosin, beta-D-gl C Vi Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm (Đồ án tốt nghiệp), Nghiên cứu quy trình sản xuất cà phê nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) quy mô phòng thí nghiệm (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay