Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ (Đồ án tốt nghiệp)

151 10 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:23

Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ - Ngành : Chuyên ngành : : Th.S Mai Xuân Ba : MSSV: 13030769 - DH13HD 2017 L án t t nghi p vi t M i s li án t t nghi c trích d n m t cách trung th c t ngu n tin c y L IC M Trong trình th c hi án, xin chân thành c án t t nghi p C ki n th y cô b môn L c n c n thi th c hi n Hóa d ng án Sinh viên th c hi n M CL C M C L C i DANH M C T VI T T T ii DANH M C B NG iii DANH M L IM TH iv U v NG QUAN V NGU N CUNG NHU C U KHÍ VI T NAM 1.1 Tình hình ngành cơng nghi p khí Vi t Nam 1.2 Kh a Vi t Nam 1.2.1 B C u Long 1.2.3 B 1.2.3 B Malay Th Chu BI N KHÍ 2.1 2.1 pháp ch bi n khí t khí nhi 2.1.3 th p khí nhi th p v i chu trình làm l nh ngồi khí nhi th p v i chu trình làm l nh khí nhi th p v i chu trình làm l nh t h p 2.2 H p th khí 2.2.1 Nguyên t t lí thuy t h p th khí nhi th p A CH N CƠNG NGH NHÀ MÁY CH BI N KHÍ T NG 3.1 M c tiêu c a Nhà máy Ch bi 3.2 Các cơng ngh ch bi n khí hi n th gi i 3.2.1 Công ngh thu h i Sales Gas, LPG c a NOVA Tech 3.2.2 Công ngh AET NGL Recovery c a hãng Advanced Extraction Technology i 3.2.3 Công ngh thu h i LPG c a hãng Black & Veatch Prichard 3.2.4 Công ngh lo i b CO2 LRS 10 c a GL Noble Denton 3.2.5 Công ngh thu h i Ethane, LPG c a Orloff 3.3 Bi n lu n l a ch n công ngh phù h p 4: THI T K QUY TRÌNH CƠNG NGH 4.1 Xây d kh i c a nhà máy 4.2 L a ch n thi t b nhà máy 4.2.1 C m Seperation Unit 4.2.2 C m Stabilizer Unit 4.2.3 C m Acid Gas Cleaning Unit 4.2.4 C m Dehydration Unit 4.2.5 C m ColdBox Unit 4.2.6 C m LPG Unit 5: THI T K PH NG NH QUY CƠNG SU T TÍNH TỐN HI U QU KINH T 5.1 M c tiêu ph ng 5.2 Thông s khí nguyên li u vào 5.3 Tiêu chu n ASTM 5.3.1 Tiêu chu m 5.3.2 Tiêu chu m 5.3.3 Tiêu chu m 5.3.4 Tiêu chu m 5.4 ph ng 5.4.1 Th c hi n ph ng 5.4.2 K t qu c 5.5 Cách tính doanh thu s n ph m c a nhà máy 5.6 T ng v 5.7 Hi u qu kinh t K T LU N ii TÀI LI U THAM KH O Ph l c A S Ph l c B Do Ph l c C T ng v Ph l c D Phân tích tài Ph l c E Ph l c F s n ph m Thông s ph ng iii DANH M C T DO D FO D u mazut, d u nhiên li u LNG Khí thiên nhiên hóa l ng LPG Khí d u m hóa l ng VI T T T GSP Gas Subcooled Process MDEA Methyl Diethanol Amine DEA Diethanol Amine DGA Diglycol Amine DIPA - Diisopropanol Amine DEG Diethylene Glycol SCORE TEG Triethylene Glycol TREG IRR NPV Single Column Overhead REcycle Tetraethylene Glycol Internal Rate of Return Net Present Value PR Peng-Robinson RK Redlich-Kwong SRK Soave modification of Redlich Kwong iv DANH M C B NG B ng 1.1 Tr ng thu h i m B C n 2019-2035 Trang B ng 1.2 Tr ng thu h i m b B ng 1.3 Tr ng c p 2P bao g B ng 1.4 Tr ng c p 2P hydrocacbon Trang n 2019-2035 Trang Trang B ng 3.1 Thành ph n khí nguyên li u theo d báo .Trang B ng m c a ba dung môi glycol .Trang B ng 5.1 Thành ph n dòng nguyên li u Trang B ng 5.2 S ng khí h báo .Trang B ng 5.3 Tiêu chu m Trang B ng 5.4 Tiêu chu m Trang B ng 5.5 Tiêu chu m Trang B ng 5.6 Tiêu chu m Trang B ng 5.7 So sánh gi i h n c ng thái PR SR B ng 5.8 Thông s nguyên li u s n ph ng h p công su t 10 tri u m3/d Trang B ng 5.9 Thông s nguyên li u s n ph ng h p công su t tri u m3/d Trang B ng 5.10 Thông s nguyên li u s n ph ng h p công su t 5.7 tri u m3/d Trang B ng 5.11 T ng v t Trang B ng 5.12 Th i gian hoàn v n .Trang v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 S Hình 2.1 Gi ng cung c p khí b C P-T h n 2019-2035 u t khí Trang Hình Hình 2.3 TH m tb c nhi th p .Trang c m thi t b c a chu trình làm l nh .Trang Hình 2.4 nhi th p m t b c dùng chu trình làm l nh t h p .Trang Hình 2.5 nhi th p hai b c s d ng chu trình làm l nh t h p .Trang Hình 2.6 lý thuy t c p th Trang Hình 2.7 t Trang Hình 2.8 - Trang Hình 3.1 Cơng ngh thu h i Sales Gas c a NOVA Tech Trang Hình 3.2 Công ngh thu h i C2, C3, NGL c a AET Trang Hình 3.3 Cơng ngh thu h i LPG c a Black & Veatch Prichard Trang Hình 3.4 Cơng ngh lo i b CO2 LRS 10 c a Noble Denton Trang Hình kh i c a nhà máy Trang Hình 4.2 Thi t b tách d ng Vessel Trang Hình 4.3 Thi t b tách d ng Harp Type .Trang Hình 4.4 Thi t b tách d ng Double Barrel Trang Hình 4.5 h p th hóa h c b ng MEAmine Trang Hình 4.6 lo i b cb p th b ng dung môi glycol .Trang Hình 4.7 kh i c m ColdBox Unit Trang Hình 4.8 kh i c m LPG Unit Trang Hình 5.1 ph ng t ng c a nhà máy Trang Hình 5.2 ph ng c m Seperation Unit Trang Hình 5.3 ph ng c m Stabilizer Unit Trang Hình ph ng c m Acid Gas Cleaning Unit Trang vi Hình ph ng c m Dehydration Unit .Trang Hình ph ng c m ColdBox Unit Trang Hình ph ng c m LPG Unit Trang th 5.1 Ch s IRR c công su t Trang th 5.2 Ch s NPV c công su t Trang th 5.3 Ch s IRR NPV c công su t .Trang vii LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-02 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL4 10 11 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-1 12 13 Stages Liquid Molecular Weight Vapor Molecular Weight Liquid Mass Density Vapor Mass Density (kg/m3) (kg/m3) 14 Liquid Viscosity (cP) Vapor Viscosity Surface Tension (cP) (dyne/cm) 15 Main Tower 32.15 31.63 437.0 34.59 7.454e-002 9.553e-003 4.669 16 Main Tower 34.00 32.90 445.1 34.80 7.728e-002 9.718e-003 4.796 17 Main Tower 36.10 34.31 451.3 35.38 7.922e-002 9.860e-003 4.852 18 Main Tower 37.83 35.46 453.8 36.02 8.007e-002 9.954e-003 4.809 19 Main Tower 38.97 36.22 454.2 36.51 7.992e-002 1.001e-002 4.732 20 Main Tower 39.65 36.68 454.0 36.82 7.959e-002 1.004e-002 4.670 21 Main Tower 40.09 36.96 454.0 36.98 7.940e-002 1.007e-002 4.636 22 Main Tower 40.47 37.20 454.5 37.02 7.948e-002 1.010e-002 4.627 23 Main Tower 41.03 37.53 456.3 36.89 7.976e-002 1.016e-002 4.653 24 10 Main Tower 42.18 38.09 461.0 35.74 8.147e-002 1.036e-002 4.781 25 11 Main Tower 49.16 38.55 497.1 35.22 0.1039 1.048e-002 5.620 26 12 Main Tower 49.52 39.82 494.6 37.10 0.1030 1.043e-002 5.499 27 13 Main Tower 49.94 40.90 491.6 37.99 0.1020 1.047e-002 5.343 28 14 Main Tower 50.38 42.03 488.4 38.96 0.1009 1.050e-002 5.149 29 15 Main Tower 50.80 43.10 485.0 39.93 0.1004 1.053e-002 4.933 30 16 Main Tower 51.18 44.06 481.8 40.81 9.820e-002 1.056e-002 4.718 31 17 Main Tower 51.55 44.94 479.1 41.57 9.643e-002 1.059e-002 4.525 32 18 Main Tower 52.02 45.89 477.2 42.18 9.519e-002 1.057e-002 4.367 33 19 Main Tower 53.00 47.51 477.0 41.88 9.494e-002 1.075e-002 4.260 Hydraulic Results 34 35 Stages 36 Percent Jet Flood Dry Pressure Drop Total Pressure Drop Dry Pressure Drop (Head Loss) (%) (mbar) (mbar) (mm) Total Pressure Drop (Head Loss) (mm) 37 Main Tower 94.49 5.177 9.561 120.8 223.1 38 Main Tower 92.44 5.057 9.499 115.9 217.6 39 Main Tower 91.72 5.029 9.550 113.6 215.8 40 Main Tower 92.37 5.092 9.679 114.4 217.5 41 Main Tower 93.44 5.181 9.809 116.3 220.2 42 Main Tower 94.25 5.246 9.899 117.8 222.3 43 Main Tower 94.65 5.279 9.945 118.6 223.4 44 Main Tower 94.58 5.277 9.949 118.4 223.2 45 Main Tower 93.83 5.227 9.896 116.8 221.2 46 10 Main Tower 90.52 5.004 9.593 110.7 212.2 47 11 Main Tower 93.80 4.772 9.864 97.88 202.3 48 12 Main Tower 62.30 1.509 7.726 31.11 159.3 49 13 Main Tower 64.98 1.639 7.868 33.99 163.2 50 14 Main Tower 68.09 1.796 8.036 37.49 167.8 51 15 Main Tower 71.42 1.970 8.220 41.42 172.8 52 16 Main Tower 74.67 2.146 8.405 45.42 177.9 53 17 Main Tower 77.57 2.308 8.575 49.11 182.5 54 18 Main Tower 79.86 2.439 8.717 52.12 186.3 55 19 Main Tower 80.00 2.457 8.699 52.52 56 Stages Downcomer Backup (Aerated) Downcomer Backup (Unaerated) (m) 57 Percent Downcomer Backup (Aerated) (m) 186.0 Percent Downcomer Backup (Unaerated) (%) (%) 58 Main Tower 0.3658 0.1855 36.93 18.73 59 Main Tower 0.3522 0.1808 35.55 18.25 60 Main Tower 0.3455 0.1789 34.88 18.06 61 Main Tower 0.3466 0.1800 34.99 18.17 62 Main Tower 0.3506 0.1820 35.39 18.37 63 Main Tower 0.3540 0.1836 35.73 18.54 64 Main Tower 0.3556 0.1844 35.89 18.62 65 Main Tower 0.3549 0.1842 35.83 18.60 66 Main Tower 0.3509 0.1826 35.42 18.44 67 10 Main Tower 0.3355 0.1761 33.87 17.78 68 11 Main Tower 0.3525 0.1939 35.58 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Aspen HYSYS Version 19.58 Page of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-02 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL4 10 11 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-1 12 13 Stages 14 Downcomer Backup (Aerated) Downcomer Backup (Unaerated) Percent Downcomer Backup (Aerated) (m) (m) (%) Percent Downcomer Backup (Unaerated) (%) 15 12 Main Tower 0.3068 0.1679 30.97 16.95 16 13 Main Tower 0.3117 0.1699 31.47 17.15 17 14 Main Tower 0.3180 0.1724 32.10 17.40 18 15 Main Tower 0.3254 0.1754 32.85 17.71 19 16 Main Tower 0.3332 0.1788 33.64 18.04 20 17 Main Tower 0.3408 0.1820 34.40 18.37 21 18 Main Tower 0.3470 0.1847 35.03 18.64 22 19 Main Tower 0.3472 0.1848 35.05 23 Stages Mass Rate / Column Area Volume Rate / Column Area (kg/s-m2) 24 Fs (Net Area) (m3/h-m2) 18.66 Fs (Bubble Area) (sqrt(Pa)) Cs (Net Area) (sqrt(Pa)) (m/s) 25 Main Tower 6.166 50.79 1.796 2.369 8.951e-002 26 Main Tower 6.093 49.28 1.775 2.342 8.762e-002 27 Main Tower 6.138 48.96 1.770 2.335 8.678e-002 28 Main Tower 6.268 49.73 1.781 2.350 8.713e-002 29 Main Tower 6.402 50.74 1.796 2.370 8.789e-002 30 Main Tower 6.494 51.50 1.808 2.385 8.850e-002 31 Main Tower 6.541 51.87 1.813 2.393 8.879e-002 32 Main Tower 6.544 51.83 1.813 2.392 8.872e-002 33 Main Tower 6.487 51.18 1.804 2.381 8.811e-002 34 10 Main Tower 6.160 48.11 1.765 2.329 8.561e-002 35 11 Main Tower 11.59 83.92 1.724 2.275 8.021e-002 36 12 Main Tower 11.80 85.91 0.9694 1.279 4.532e-002 37 13 Main Tower 12.06 88.33 1.010 1.333 4.744e-002 38 14 Main Tower 12.36 91.14 1.058 1.395 4.989e-002 39 15 Main Tower 12.68 94.15 1.108 1.462 5.250e-002 40 16 Main Tower 12.99 97.10 1.156 1.525 5.505e-002 41 17 Main Tower 13.27 99.73 1.199 1.582 5.731e-002 42 18 Main Tower 13.49 101.8 1.233 1.626 5.910e-002 43 19 Main Tower 13.49 101.8 1.237 1.632 44 Stages Cs (Bubble Area) Approach to System Limit (m/s) 45 Height Over Weir (Aerated) (%) 5.930e-002 Height Over Weir (Unaerated) (m) (m) 46 Main Tower 0.1181 75.66 0.1145 2.182e-002 47 Main Tower 0.1156 73.79 0.1116 2.141e-002 48 Main Tower 0.1145 73.12 0.1110 2.133e-002 49 Main Tower 0.1150 73.78 0.1124 2.154e-002 50 Main Tower 0.1160 74.86 0.1144 2.181e-002 51 Main Tower 0.1168 75.69 0.1158 2.201e-002 52 Main Tower 0.1172 76.12 0.1165 2.211e-002 53 Main Tower 0.1171 76.12 0.1165 2.210e-002 54 Main Tower 0.1163 75.50 0.1153 2.192e-002 55 10 Main Tower 0.1130 72.72 0.1095 2.108e-002 56 11 Main Tower 0.1058 67.18 0.1599 3.118e-002 57 12 Main Tower 5.980e-002 38.31 0.1234 3.570e-002 58 13 Main Tower 6.259e-002 40.47 0.1284 3.606e-002 59 14 Main Tower 6.583e-002 43.05 0.1344 3.648e-002 60 15 Main Tower 6.928e-002 45.90 0.1407 3.694e-002 61 16 Main Tower 7.264e-002 48.77 0.1470 3.739e-002 62 17 Main Tower 7.563e-002 51.41 0.1525 3.780e-002 63 18 Main Tower 7.798e-002 53.57 0.1570 3.812e-002 64 19 Main Tower 7.825e-002 54.07 0.1573 3.810e-002 Side Downcomer Results 65 66 Stages 67 68 Main Tower 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Volume Residence Time Velocity From Top Velocity from Bottom (m3) (seconds) (m/s) (m/s) 5.700e-002 2.563 Aspen HYSYS Version 7.237e-002 Exit Velocity (m/s) 7.237e-002 0.2423 Page of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-02 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL4 10 11 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-1 12 13 Stages 14 Volume Residence Time Velocity From Top Velocity from Bottom (m3) (seconds) (m/s) (m/s) Exit Velocity (m/s) 15 Main Tower 5.556e-002 2.575 7.022e-002 7.022e-002 0.2351 16 Main Tower 5.498e-002 2.564 6.977e-002 6.977e-002 0.2336 17 Main Tower 5.530e-002 2.540 7.085e-002 7.085e-002 0.2372 18 Main Tower 5.593e-002 2.517 7.230e-002 7.230e-002 0.2421 19 Main Tower 5.643e-002 2.503 7.338e-002 7.338e-002 0.2457 20 Main Tower 5.667e-002 2.495 7.391e-002 7.391e-002 0.2475 21 Main Tower 5.661e-002 2.495 7.385e-002 7.385e-002 0.2473 22 Main Tower 5.612e-002 2.504 7.292e-002 7.292e-002 0.2442 23 10 Main Tower 5.413e-002 2.570 6.855e-002 6.855e-002 0.2295 24 11 Main Tower 5.959e-002 1.622 0.1196 0.1196 0.4004 25 12 Main Tower 5.160e-002 1.372 0.1224 0.1224 0.4099 26 13 Main Tower 5.220e-002 1.350 0.1259 0.1259 0.4214 27 14 Main Tower 5.297e-002 1.327 0.1299 0.1299 0.4348 28 15 Main Tower 5.391e-002 1.308 0.1342 0.1342 0.4492 29 16 Main Tower 5.493e-002 1.292 0.1384 0.1384 0.4633 30 17 Main Tower 5.591e-002 1.281 0.1421 0.1421 0.4758 31 18 Main Tower 5.675e-002 1.273 0.1451 0.1451 0.4857 32 19 Main Tower 5.679e-002 1.274 0.1451 0.1451 0.4859 Center Downcomer Result 33 34 Stages 35 Volume Residence Time Velocity From Top Velocity from Bottom (m3) (seconds) (m/s) (m/s) Exit Velocity (m/s) 36 Main Tower 0.1140 2.563 7.237e-002 7.237e-002 0.1769 37 Main Tower 0.1111 2.575 7.022e-002 7.022e-002 0.1717 38 Main Tower 0.1100 2.564 6.977e-002 6.977e-002 0.1705 39 Main Tower 0.1106 2.540 7.085e-002 7.085e-002 0.1732 40 Main Tower 0.1119 2.517 7.230e-002 7.230e-002 0.1767 41 Main Tower 0.1129 2.503 7.338e-002 7.338e-002 0.1794 42 Main Tower 0.1133 2.495 7.391e-002 7.391e-002 0.1807 43 Main Tower 0.1132 2.495 7.385e-002 7.385e-002 0.1805 44 Main Tower 0.1122 2.504 7.292e-002 7.292e-002 0.1783 45 10 Main Tower 0.1083 2.570 6.855e-002 6.855e-002 0.1676 46 11 Main Tower 0.1192 1.622 0.1196 0.1196 0.2923 47 12 Main Tower 0.1032 1.372 0.1224 0.1224 0.2992 48 13 Main Tower 0.1044 1.350 0.1259 0.1259 0.3077 49 14 Main Tower 0.1059 1.327 0.1299 0.1299 0.3174 50 15 Main Tower 0.1078 1.308 0.1342 0.1342 0.3279 51 16 Main Tower 0.1099 1.292 0.1384 0.1384 0.3382 52 17 Main Tower 0.1118 1.281 0.1421 0.1421 0.3474 53 18 Main Tower 0.1135 1.273 0.1451 0.1451 0.3546 54 19 Main Tower 0.1136 1.274 0.1451 0.1451 0.3547 55 CONDITIONS 56 57 Name 58 Vapour 59 Temperature 60 Pressure 61 Molar Flow 62 Mass Flow 63 Std Ideal Liq Vol Flow 64 Molar Enthalpy (kJ/kgmole) 65 Molar Entropy (kJ/kgmole-C) 66 Heat Flow Feed C-02 @LPGU Ethane @LPGU C-02 Liq to VLV-101 @LPGU C-02 Q-Reb @LPGU C-02 Q-Condenser @LPGU 0.4944 1.0000 0.0000 - - (C) 50.8177 -8.3468 79.4177 - - (kPa) 1900.0000 1850.0000 1900.0000 - - 495883.1677 766173.9225 - - (m3/d_(gas)) * 1262057.0902 (tonne/d) 2556.3396 636.2644 1920.0752 - - (m3/h) 212.9101 73.5610 139.3491 - - - - (kJ/h) -1.205e+005 145.6 -2.6808e+08 -9.028e+004 161.6 -7.8889e+07 -1.411e+005 126.2 -1.9057e+08 2.3118e+07 3.7137e+06 67 68 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Aspen HYSYS Version Page of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU CONNECTIONS 10 11 Inlet Stream 13 14 Stage STREAM NAME 12 C-03 Q-Reb C-03 Feed FROM UNIT OPERATION Reboiler 16 Main Tower Heater 15 16 17 18 19 20 Heater 00 Outlet Stream Stage STREAM NAME C-03 Q-Cond BuPro Condensate Q Cooler 00 TO UNIT OPERATION Condenser Condenser Reboiler PA_1 Material Stream BuPro Material Stream 21 Condensate MONITOR 22 23 Specifications Summary 24 Specified Value Current Value Wt Error 25 Distillate Rate 26 %C5 at Top 2.000e-002 * 1.116e-004 27 %C4 at Btm 3.000e-002 * 2.998e-002 28 Reflux Ratio 0.9000 29 Bot Temp 140.0 C 30 Condensate Rate 31 To Condenser Stream Spec - 6.248e+005 m3/d_(gas) -3.214e-004 * 0.9000 1.226e-008 * 165.9 C 5.176e-002 - - 1.413e+005 m3/d_(gas) * 36.00 C 32 -1.595 36.00 C Wt Tol Abs Tol 1.386e-006 Active Estimate Used Off On Off 1.000e-003 Off On Off 1.000e-002 1.000e-003 On On On Reflux Ratio 1.000e-002 1.000e-002 On On On 37 Bot Temp 1.000e-002 1.000 C Off On Off 38 Condensate Rate 1.000e-002 567.5 m3/d_(gas) Off On Off 39 To Condenser Stream Spec 1.000e-002 1.000e-003 C On On On 33 Distillate Rate 1.000e-002 34 %C5 at Top 1.000e-002 35 %C4 at Btm 36 40 567.5 m3/d_(gas) SPECS 41 42 Column Specification Parameters 43 Distillate Rate 44 45 Fix/Rang: 46 Stream: Fixed BuPro @COL5 Prim/Alter: Primary Flow Basis: Molar 47 Lower Bnd: - Upper Bnd: - - Upper Bnd: - Upper Bnd: - Upper Bnd: - - Upper Bnd: - - Upper Bnd: - %C5 at Top 48 49 Fix/Rang: 50 Stage: 51 Components: Fixed Condenser Prim/Alter: Flow Basis: Primary Mole Fraction i-Pentane 52 Lower Bnd: Phase: Liquid n-Pentane %C4 at Btm 53 54 Fix/Rang: 55 Stage: 56 Components: Fixed Prim/Alter: Reboiler Flow Basis: Primary Mole Fraction i-Butane 57 Lower Bnd: Phase: Liquid n-Butane Reflux Ratio 58 59 Fix/Rang: 60 Stage: Fixed Condenser Prim/Alter: Primary Lower Bnd: - Flow Basis: Molar Liquid Spec: - 61 Bot Temp 62 63 Fix/Rang: 64 Stage: Fixed Prim/Alter: Primary Lower Bnd: Reboiler 65 Condensate Rate 66 67 Fix/Rang: 68 Stream: 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Fixed Condensate @COL5 Prim/Alter: Primary Flow Basis: Molar Lower Bnd: Aspen HYSYS Version Page of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) Column Specification Parameters 10 To Condenser Stream Spec 11 12 Fix/Rang: Fixed Prim/Alter: Primary 13 Lower Bnd: - Upper Bnd: - SUBCOOLING 14 15 Condenser 16 Degrees of Subcooling - 17 Subcool to - 18 ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 19 20 21 Name Start Stage End Stage Mode Internals Tray / Packing Number Packing Packing Packing Tray Spacing / Type of Vendor Material Dimension Section Packed Height Passes 22 (m) 2.253 23 CS-1 Main Tower 16 Main Tower Interactive Sizing Trayed Sieve - - - 0.6096 24 CS-2 17 Main Tower 32 Main Tower Interactive Sizing Trayed Sieve - - - 0.9144 25 Diameter (m) * 1.906 SETUP 26 27 Section Name 28 Section Start Main Tower 17 Main Tower 29 Section End 16 Main Tower 32 Main Tower 30 Internals 31 Internals Type 32 Diameter (m) 2.253 1.906 33 Tray Spacing / Section Packed Height (m) 0.6096 0.9144 34 Number Of Passes 35 Maximum Acceptable Pressure Drop 2.500 2.500 36 Maximum Percent Downcomer Backup 100.00 % 100.00 % 37 Maximum Percent Jet Flood 100.00 % 100.00 % 38 Percent Jet Flood For Design 80.00 % 80.00 % 39 Maximum Percent Liquid Entrainment 10.00 % 10.00 % 40 Minimum Weir Loading (m3/h-m) 4.471 4.471 41 Maximum Weir Loading (m3/h-m) 117.4 134.1 42 Minimum Downcomer Area / Total Tray Area 0.1000 0.1000 43 Override Downcomer Froth Density No 44 Froth Density - - 45 Weep Method Hsieh Hsieh 46 Default Jet Flood Calculation Method 47 Maximum Downcomer Loading Method CS-1 CS-2 Trayed Trayed Sieve Sieve * (kPa) No GLITSCH6 GLITSCH6 Glitsch Glitsch 48 % Approach to Maximum Capacity - - 49 Design Capacity Factor - - 50 Capacity Factor at Flooding - - 51 System Foaming Factor 1.000 1.000 52 Aeration Factor Multipler 1.000 1.000 53 Minimum Liquid Flow Rate - - 54 Pressure Drop at Flood per Unit Packed Height - - 55 Allowable Pressure Drop per Unit Packed Height - - 56 Minimum Pressure Drop per Unit Packed Height - - 57 Number of Curves - 58 Warning Status (% to Limit) 59 Pressure Drop Calculation Method 60 Mode Interactive Sizing Interactive Sizing 61 Status Needs Calculating Needs Calculating - * * 10.00 % 10.00 % - 62 - GEOMETRY DETAILS 63 64 Common Geometry 65 Section Start Main Tower 17 Main Tower 66 Section End 16 Main Tower 32 Main Tower 67 Internals 68 Section Diameter 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS CS-1 (m) CS-2 Sieve Sieve 2.253 1.906 Aspen HYSYS Version Page 10 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 10 11 GEOMETRY DETAILS 12 13 Foaming Factor 1.000 1.000 14 Over-Design Factor 1.000 1.000 15 Common Tray Geometry CS-1 CS-2 16 Number of Passes 17 Tray Spacing 18 Picket Fence Weirs No No 19 Swept Back Weirs No No 20 Active Area Under Downcomer No 21 Deck Thickness 22 Deck Thickness Value 23 Balance Downcomers Based On 24 Weir Modifications None None 25 Net Area (m2) 3.590 2.481 26 Cross-Sectional Area (m2) 3.988 2.854 27 Active Area (m2) 3.191 2.108 28 Downcomer Geometry (m) 0.6096 No 10 Gauge (mm) * 0.9144 3.404 10 Gauge 3.404 Maximum Downcomer Loading Maximum Downcomer Loading CS-1 CS-2 50.80 76.20 29 Weir Height 30 Weir Length 31 Downcomer Clearance (mm) 38.10 63.50 32 Downcomer Width - Top (mm) 352.6 222.7 33 Downcomer Width - Bottom (mm) 352.6 (mm) (m) - - 222.7 Side 34 Downcomer Loading Top 35 Weir Loading 36 Downcomer Area - Top 37 Downcomer Area - Bottom 38 Picketing Fraction 39 Weir Height 40 Weir Length 41 Downcomer Clearance 42 Downcomer Width - Top 43 Downcomer Width - Bottom * 463.9 * (m3/h-m2) 248.4 (m3/h-m) 99.77 84.85 (m2) 0.3988 0.1865 (m2) 0.3988 0.1865 - - (mm) - 76.20 (m) - 1.896 (mm) - 63.50 (mm) - 196.0 (mm) - 196.0 (m3/h-m2) - 463.9 (m3/h-m) - 54.80 Center 44 Downcomer Loading Top 45 Weir Loading 46 Downcomer Area - Top (m2) - 0.3730 47 Downcomer Area - Bottom (m2) - 0.3730 48 Picketing Fraction 49 Weir Height 50 - - (mm) - - Inside Weir Length (m) - - 51 Outside Weir Length (m) - - 52 Downcomer Clearance (mm) - - 53 Downcomer Width - Top (mm) - - 54 Downcomer Width - Bottom (mm) - - 55 Downcomer Loading Top (m3/h-m2) - - * Off Center 56 Maximum Outside Weir Loading (m3/h-m) - - 57 Maximum Inside Weir Loading (m3/h-m) - - 58 Downcomer Area - Top (m2) - - 59 Downcomer Area - Bottom (m2) - - 60 Inside Picketing Fraction - - 61 Outside Picketing Fraction - - 62 Off-Center Downcomer Location (m) - - CS-1 CS-2 63 Swept Back Weir Geometry 64 Compatibility 65 A - - 66 B/Parallel Chord Segment - - 67 S/Swept-Back Weir - - 68 Swept-Back Weir Chord - - 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS KG Tower KG Tower Aspen HYSYS Version Page 11 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 10 11 GEOMETRY DETAILS 12 13 Angled Chord Segment - - 14 Tray With Maximum Weir Loading 16 30 15 Maximum Weir Loading (m3/h-m) 99.77 84.85 16 Maximum Allowable Weir Loading in Section (m3/h-m) 117.4 134.1 17 Actual Side Weir Length (m) 1.637 1.225 18 Effective Side Weir Length (m) 1.637 1.225 19 Lost Area (%) 0.00 0.00 20 Sieve Geometry CS-1 CS-2 21 Hole Diameter 12.70 12.70 22 Number of Holes 23 Hole Area to Active Area (mm) 2518 1664 0.1000 0.1000 24 Bubble Cap Geometry CS-1 CS-2 25 Cap Diameter - - 26 Skirt Height - - 27 Number of Caps - - 28 Number of Caps Per Active Area - - 29 Valve Geometry CS-1 CS-2 30 Tray Type - - 31 Valve Type - - 32 Valve Material - - 33 Leg Length - - 34 Valve Thickness - - 35 Number of Valves - - 36 Number of Valves per Active Area - - 37 Packing Geometry CS-1 CS-2 38 HETP (m) - - 39 Section Packed Height (m) - - 40 Packing Type - - 41 Packing Vendor - - 42 Packing Material - - 43 Packing Dimension - - 44 Packing Factor (m2/m3) - - 45 Packing Surface Area (m2/m3) - - 46 1st Stichlmair Constant - - 47 2nd Stichlmair Constant - - 48 3rd Stichlmair Constant - - 49 Void Fraction - - 50 RESULTS SUMMARY 51 52 Section Name 53 Section Start Main Tower 17 Main Tower 54 Section End 16 Main Tower 32 Main Tower 55 Internals 56 Diameter 57 Number of Passes 58 Tray Spacing / Section Packed Height (m) 0.6096 0.9144 59 Total Height (m) 9.754 14.63 60 Total Pressure Drop (kPa) 103.7 127.6 61 Total Pressure Drop (Head Loss) (m) 2086 2473 62 Trays With Weeping None None 63 Maximum Percent Jet Flood 64 Tray With Maximum Jet Flood 65 Maximum Percent Downcomer Backup 66 Tray With Maximum Downcomer Backup 67 Maximum Downcomer Loading 68 Tray With Maximum Downcomer Loading 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS CS-1 (m) CS-2 Trayed Trayed 2.253 1.906 (%) 80.00 * 16 Main Tower (%) 61.53 * 16 Main Tower (m3/h-m2) 409.6 * 16 Main Tower * 80.00 * 30 Main Tower 30.64 * 30 Main Tower 557.1 * 30 Main Tower Aspen HYSYS Version Page 12 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 10 11 RESULTS SUMMARY 12 13 Maximum Downcomer Loading Location 14 Maximum Weir Loading 15 Tray With Maximum Weir Loading 16 Maximum Weir Loading Location 17 Maximum Aerated Height Over Weir 18 Tray With Maximum Aerated Height Over Weir 19 Maximum % Approach To System Limit 20 Tray With Maximum % Approach To System Limit 21 Maximum Cs Based On Bubbling Area 22 Tray With Maximum Cs Based On Bubbling Area 23 Maximum % Capacity (Constant L/V) 24 Maximum Capacity Factor 25 Section Pressure Drop 26 Average Pressure Drop Per Height (kPa/m) - - 27 Average Pressure Drop Per Height (Frictional) (mbar/m) - - 28 Maximum Stage Liquid Holdup (m3) - - 29 Maximum Liquid Superficial Velocity (m/s) - - 30 Surface Area - - 31 Void Fraction - - 32 1st Stichlmair Constant - - 33 2nd Stichlmair Constant - - 34 3rd Stichlmair Constant - - Side (m3/h-m) 99.77 Side * 84.85 16 Main Tower Side (mm) 229.7 Side * 140.1 16 Main Tower (%) 58.95 * 64.62 * * 8.609e-002 9.287e-002 30 Main Tower 80.00 80.00 - - 103.7 (m2/m3) 35 * 30 Main Tower Main Tower (kPa) * 30 Main Tower Main Tower (%) * 30 Main Tower 127.6 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-1 36 State Conditions 37 38 Stages 39 Liquid Temperature Vapor Temperature Liquid Mass Flow Vapor Mass Flow Liquid Volume Flow (C) (C) (tonne/d) (tonne/d) (m3/s) Vapor Volume Flow (m3/s) 40 Main Tower 48.68 53.87 1196 2483 2.752e-002 1.245 41 Main Tower 53.87 56.11 1215 2502 2.793e-002 1.246 42 Main Tower 56.11 57.06 1223 2510 2.812e-002 1.246 43 Main Tower 57.06 57.49 1226 2513 2.818e-002 1.246 44 Main Tower 57.49 57.71 1227 2513 2.819e-002 1.246 45 Main Tower 57.71 57.87 1226 2513 2.817e-002 1.245 46 Main Tower 57.87 58.01 1226 2512 2.815e-002 1.244 47 Main Tower 58.01 58.17 1225 2511 2.812e-002 1.244 48 Main Tower 58.17 58.38 1223 2510 2.808e-002 1.243 49 10 Main Tower 58.38 58.67 1221 2508 2.802e-002 1.242 50 11 Main Tower 58.67 59.06 1218 2505 2.793e-002 1.240 51 12 Main Tower 59.06 59.60 1214 2500 2.780e-002 1.239 52 13 Main Tower 59.60 60.40 1207 2494 2.761e-002 1.236 53 14 Main Tower 60.40 61.75 1194 2480 2.724e-002 1.232 54 15 Main Tower 61.75 67.75 1111 2398 2.523e-002 1.221 55 16 Main Tower 67.75 74.50 2113 2279 4.538e-002 1.173 Physical Conditions 56 57 Stages Liquid Molecular Weight Vapor Molecular Weight 58 Liquid Mass Density Vapor Mass Density (kg/m3) (kg/m3) Liquid Viscosity (cP) Vapor Viscosity Surface Tension (cP) (dyne/cm) 59 Main Tower 51.81 50.14 503.2 23.08 0.1087 9.188e-003 6.598 60 Main Tower 53.19 50.77 503.5 23.25 0.1089 9.210e-003 6.509 61 Main Tower 53.74 51.02 503.6 23.31 0.1088 9.220e-003 6.470 62 Main Tower 53.97 51.13 503.6 23.34 0.1087 9.225e-003 6.456 63 Main Tower 54.06 51.17 503.7 23.35 0.1086 9.228e-003 6.452 64 Main Tower 54.12 51.19 503.7 23.36 0.1086 9.230e-003 6.451 65 Main Tower 54.17 51.21 503.8 23.36 0.1086 9.233e-003 6.451 66 Main Tower 54.22 51.24 504.0 23.37 0.1086 9.236e-003 6.452 67 Main Tower 54.30 51.27 504.2 23.37 0.1086 9.241e-003 6.453 68 10 Main Tower 54.40 51.31 504.4 23.37 0.1087 9.247e-003 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Aspen HYSYS Version 6.455 Page 13 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 10 11 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-1 12 13 Stages Liquid Molecular Weight Vapor Molecular Weight Liquid Mass Density Vapor Mass Density (kg/m3) (kg/m3) 14 Liquid Viscosity (cP) Vapor Viscosity Surface Tension (cP) (dyne/cm) 15 11 Main Tower 54.53 51.36 504.8 23.37 0.1088 9.255e-003 6.459 16 12 Main Tower 54.73 51.44 505.3 23.37 0.1090 9.266e-003 6.465 17 13 Main Tower 55.00 51.55 506.0 23.35 0.1092 9.282e-003 6.475 18 14 Main Tower 55.41 51.70 507.2 23.29 0.1097 9.311e-003 6.494 19 15 Main Tower 56.22 51.91 509.8 22.72 0.1109 9.456e-003 6.546 20 16 Main Tower 64.21 52.72 539.0 22.48 0.1369 9.580e-003 7.205 Hydraulic Results 21 22 Stages 23 Percent Jet Flood Dry Pressure Drop Total Pressure Drop Dry Pressure Drop (Head Loss) (%) (mbar) (mbar) (mm) Total Pressure Drop (Head Loss) (mm) 24 Main Tower 77.90 3.241 6.435 65.67 130.4 25 Main Tower 78.38 3.267 6.477 66.16 131.2 26 Main Tower 78.60 3.279 6.495 66.40 131.5 27 Main Tower 78.67 3.282 6.501 66.46 131.6 28 Main Tower 78.66 3.282 6.502 66.44 131.6 29 Main Tower 78.64 3.280 6.501 66.39 131.6 30 Main Tower 78.60 3.277 6.499 66.33 131.5 31 Main Tower 78.54 3.274 6.496 66.24 131.4 32 Main Tower 78.46 3.270 6.493 66.13 131.3 33 10 Main Tower 78.36 3.264 6.488 65.99 131.2 34 11 Main Tower 78.22 3.257 6.482 65.79 130.9 35 12 Main Tower 78.02 3.247 6.472 65.52 130.6 36 13 Main Tower 77.73 3.232 6.458 65.12 130.1 37 14 Main Tower 77.19 3.205 6.429 64.43 129.3 38 15 Main Tower 74.55 3.070 6.248 61.41 125.0 39 16 Main Tower 80.00 2.802 6.695 53.02 40 Stages Downcomer Backup (Aerated) Downcomer Backup (Unaerated) (m) 41 Percent Downcomer Backup (Aerated) (m) 126.7 Percent Downcomer Backup (Unaerated) (%) (%) 42 Main Tower 0.3014 0.1690 45.65 25.58 43 Main Tower 0.3044 0.1706 46.09 25.84 44 Main Tower 0.3058 0.1714 46.30 25.95 45 Main Tower 0.3062 0.1716 46.36 25.99 46 Main Tower 0.3062 0.1717 46.36 25.99 47 Main Tower 0.3060 0.1716 46.34 25.98 48 Main Tower 0.3058 0.1715 46.31 25.96 49 Main Tower 0.3055 0.1713 46.26 25.94 50 Main Tower 0.3051 0.1711 46.19 25.91 51 10 Main Tower 0.3045 0.1708 46.10 25.86 52 11 Main Tower 0.3036 0.1704 45.97 25.80 53 12 Main Tower 0.3024 0.1698 45.79 25.71 54 13 Main Tower 0.3006 0.1689 45.52 25.57 55 14 Main Tower 0.2973 0.1672 45.02 25.32 56 15 Main Tower 0.2816 0.1588 42.64 24.05 57 16 Main Tower 0.4063 0.2344 61.53 58 Stages Mass Rate / Column Area Volume Rate / Column Area (kg/s-m2) 59 Fs (Net Area) (m3/h-m2) 35.50 Fs (Bubble Area) (sqrt(Pa)) Cs (Net Area) (sqrt(Pa)) (m/s) 60 Main Tower 3.472 24.84 1.666 1.875 7.605e-002 61 Main Tower 3.527 25.21 1.673 1.882 7.634e-002 62 Main Tower 3.550 25.38 1.676 1.886 7.648e-002 63 Main Tower 3.558 25.43 1.677 1.887 7.652e-002 64 Main Tower 3.559 25.44 1.677 1.886 7.651e-002 65 Main Tower 3.559 25.43 1.676 1.886 7.649e-002 66 Main Tower 3.556 25.41 1.676 1.885 7.645e-002 67 Main Tower 3.553 25.38 1.675 1.884 7.640e-002 68 Main Tower 3.549 25.34 1.674 1.883 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Aspen HYSYS Version 7.634e-002 Page 14 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 10 11 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-1 12 13 Stages Mass Rate / Column Area Volume Rate / Column Area Fs (Net Area) Fs (Bubble Area) (kg/s-m2) (m3/h-m2) (sqrt(Pa)) (sqrt(Pa)) 14 Cs (Net Area) (m/s) 15 10 Main Tower 3.543 25.29 1.672 1.881 7.625e-002 16 11 Main Tower 3.535 25.21 1.670 1.879 7.614e-002 17 12 Main Tower 3.522 25.10 1.668 1.876 7.598e-002 18 13 Main Tower 3.503 24.92 1.664 1.872 7.574e-002 19 14 Main Tower 3.464 24.59 1.657 1.864 7.533e-002 20 15 Main Tower 3.225 22.77 1.622 1.825 7.349e-002 21 16 Main Tower 6.132 40.96 1.550 1.743 22 Stages Cs (Bubble Area) Approach to System Limit (m/s) 23 Height Over Weir (Aerated) (%) 6.818e-002 Height Over Weir (Unaerated) (m) (m) 24 Main Tower 8.555e-002 58.20 0.1401 3.082e-002 25 Main Tower 8.589e-002 58.67 0.1423 3.120e-002 26 Main Tower 8.605e-002 58.88 0.1432 3.138e-002 27 Main Tower 8.609e-002 58.95 0.1435 3.143e-002 28 Main Tower 8.608e-002 58.95 0.1436 3.144e-002 29 Main Tower 8.605e-002 58.94 0.1435 3.143e-002 30 Main Tower 8.600e-002 58.91 0.1434 3.141e-002 31 Main Tower 8.595e-002 58.88 0.1432 3.138e-002 32 Main Tower 8.588e-002 58.83 0.1429 3.134e-002 33 10 Main Tower 8.578e-002 58.76 0.1426 3.128e-002 34 11 Main Tower 8.565e-002 58.67 0.1421 3.120e-002 35 12 Main Tower 8.547e-002 58.54 0.1414 3.109e-002 36 13 Main Tower 8.521e-002 58.35 0.1404 3.091e-002 37 14 Main Tower 8.475e-002 58.00 0.1385 3.057e-002 38 15 Main Tower 8.267e-002 56.41 0.1283 2.875e-002 39 16 Main Tower 7.670e-002 51.92 0.2297 5.312e-002 Side Downcomer Results 40 41 Stages Volume Residence Time Velocity From Top Velocity from Bottom (m3) (seconds) (m/s) (m/s) 42 Exit Velocity (m/s) 43 Main Tower 6.739e-002 2.449 6.899e-002 6.899e-002 0.4411 44 Main Tower 6.806e-002 2.436 7.004e-002 7.004e-002 0.4478 45 Main Tower 6.836e-002 2.431 7.050e-002 7.050e-002 0.4507 46 Main Tower 6.845e-002 2.429 7.065e-002 7.065e-002 0.4517 47 Main Tower 6.846e-002 2.429 7.067e-002 7.067e-002 0.4518 48 Main Tower 6.843e-002 2.429 7.064e-002 7.064e-002 0.4516 49 Main Tower 6.839e-002 2.429 7.059e-002 7.059e-002 0.4513 50 Main Tower 6.832e-002 2.430 7.051e-002 7.051e-002 0.4508 51 Main Tower 6.824e-002 2.430 7.040e-002 7.040e-002 0.4501 52 10 Main Tower 6.812e-002 2.431 7.025e-002 7.025e-002 0.4491 53 11 Main Tower 6.795e-002 2.433 7.003e-002 7.003e-002 0.4477 54 12 Main Tower 6.772e-002 2.435 6.971e-002 6.971e-002 0.4457 55 13 Main Tower 6.736e-002 2.440 6.923e-002 6.923e-002 0.4426 56 14 Main Tower 6.670e-002 2.448 6.831e-002 6.831e-002 0.4367 57 15 Main Tower 6.335e-002 2.511 6.326e-002 6.326e-002 0.4044 58 16 Main Tower 9.350e-002 2.060 59 0.1138 0.1138 0.7274 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-2 60 State Conditions 61 62 Stages 63 Liquid Temperature Vapor Temperature Liquid Mass Flow Vapor Mass Flow Liquid Volume Flow (C) (C) (tonne/d) (tonne/d) (m3/s) Vapor Volume Flow (m3/s) 64 17 Main Tower 76.64 82.49 2217 1583 4.807e-002 0.7530 65 18 Main Tower 82.49 85.97 2293 1659 5.007e-002 0.7757 66 19 Main Tower 85.97 88.03 2338 1705 5.129e-002 0.7900 67 20 Main Tower 88.03 89.38 2364 1730 5.195e-002 0.7980 68 21 Main Tower 89.38 90.47 2377 1743 5.229e-002 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Aspen HYSYS Version 0.8022 Page 15 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 10 11 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-2 12 13 Stages 14 Liquid Temperature Vapor Temperature Liquid Mass Flow Vapor Mass Flow Liquid Volume Flow (C) (C) (tonne/d) (tonne/d) (m3/s) Vapor Volume Flow (m3/s) 15 22 Main Tower 90.47 91.61 2385 1751 5.248e-002 0.8043 16 23 Main Tower 91.61 93.06 2391 1757 5.261e-002 0.8052 17 24 Main Tower 93.06 95.08 2398 1764 5.275e-002 0.8054 18 25 Main Tower 95.08 97.92 2409 1775 5.298e-002 0.8056 19 26 Main Tower 97.92 101.7 2428 1794 5.339e-002 0.8065 20 27 Main Tower 101.7 106.4 2459 1825 5.410e-002 0.8094 21 28 Main Tower 106.4 111.5 2503 1870 5.517e-002 0.8153 22 29 Main Tower 111.5 116.9 2557 1924 5.650e-002 0.8238 23 30 Main Tower 116.9 123.0 2605 1971 5.773e-002 0.8315 24 31 Main Tower 123.0 133.1 2598 1965 5.763e-002 0.8249 25 32 Main Tower 133.1 165.6 2361 1727 5.188e-002 0.7489 Physical Conditions 26 27 Stages Liquid Molecular Weight Vapor Molecular Weight Liquid Mass Density Vapor Mass Density (kg/m3) (kg/m3) 28 Liquid Viscosity (cP) Vapor Viscosity Surface Tension (cP) (dyne/cm) 29 17 Main Tower 65.75 57.08 533.7 24.33 0.1317 9.489e-003 6.872 30 18 Main Tower 66.63 58.35 529.9 24.75 0.1280 9.490e-003 6.638 31 19 Main Tower 67.10 59.05 527.7 24.98 0.1259 9.491e-003 6.501 32 20 Main Tower 67.38 59.45 526.6 25.09 0.1246 9.494e-003 6.427 33 21 Main Tower 67.58 59.72 526.1 25.15 0.1239 9.501e-003 6.387 34 22 Main Tower 67.81 59.99 525.9 25.20 0.1234 9.510e-003 6.364 35 23 Main Tower 68.11 60.34 525.9 25.26 0.1229 9.510e-003 6.345 36 24 Main Tower 68.58 60.86 526.1 25.35 0.1225 9.533e-003 6.324 37 25 Main Tower 69.27 61.65 526.2 25.50 0.1219 9.564e-003 6.292 38 26 Main Tower 70.26 62.78 526.3 25.75 0.1211 9.603e-003 6.243 39 27 Main Tower 71.53 64.28 526.0 26.10 0.1199 9.645e-003 6.166 40 28 Main Tower 73.01 66.04 525.2 26.54 0.1182 9.685e-003 6.060 41 29 Main Tower 74.56 67.93 523.8 27.02 0.1162 9.720e-003 5.933 42 30 Main Tower 76.17 69.85 522.3 27.44 0.1145 9.765e-003 5.806 43 31 Main Tower 78.27 72.18 521.9 27.57 0.1139 9.883e-003 5.713 44 32 Main Tower 83.50 77.47 526.7 26.69 0.1180 1.039e-002 5.752 Hydraulic Results 45 46 Stages 47 Percent Jet Flood Dry Pressure Drop Total Pressure Drop Dry Pressure Drop (Head Loss) (%) (mbar) (mbar) (mm) Total Pressure Drop (Head Loss) (mm) 48 17 Main Tower 66.61 2.862 7.409 54.69 141.6 49 18 Main Tower 69.54 3.090 7.613 59.46 146.5 50 19 Main Tower 71.34 3.234 7.740 62.50 149.6 51 20 Main Tower 72.32 3.315 7.812 64.20 151.3 52 21 Main Tower 72.84 3.358 7.851 65.09 152.2 53 22 Main Tower 73.12 3.382 7.874 65.58 152.7 54 23 Main Tower 73.30 3.397 7.893 65.87 153.0 55 24 Main Tower 73.48 3.412 7.914 66.14 153.4 56 25 Main Tower 73.76 3.434 7.948 66.55 154.0 57 26 Main Tower 74.28 3.475 8.005 67.32 155.1 58 27 Main Tower 75.19 3.547 8.097 68.76 157.0 59 28 Main Tower 76.60 3.660 8.231 71.07 159.8 60 29 Main Tower 78.39 3.805 8.394 74.08 163.4 61 30 Main Tower 80.00 3.936 8.539 76.85 166.7 62 31 Main Tower 79.67 3.892 8.510 76.04 166.3 63 32 Main Tower 70.81 3.106 7.790 60.14 64 Stages Downcomer Backup (Aerated) Downcomer Backup (Unaerated) (m) 65 Percent Downcomer Backup (Aerated) (m) 150.8 Percent Downcomer Backup (Unaerated) (%) (%) 66 17 Main Tower 0.2654 0.1524 26.79 15.38 67 18 Main Tower 0.2730 0.1563 27.56 15.78 68 19 Main Tower 0.2780 0.1588 28.06 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Aspen HYSYS Version 16.03 Page 16 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 10 11 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-2 12 13 Stages 14 Downcomer Backup (Aerated) Downcomer Backup (Unaerated) Percent Downcomer Backup (Aerated) (m) (m) (%) Percent Downcomer Backup (Unaerated) (%) 15 20 Main Tower 0.2808 0.1603 28.34 16.18 16 21 Main Tower 0.2822 0.1610 28.49 16.26 17 22 Main Tower 0.2830 0.1615 28.57 16.30 18 23 Main Tower 0.2835 0.1617 28.62 16.33 19 24 Main Tower 0.2839 0.1620 28.66 16.35 20 25 Main Tower 0.2846 0.1624 28.73 16.39 21 26 Main Tower 0.2860 0.1632 28.87 16.47 22 27 Main Tower 0.2886 0.1645 29.14 16.61 23 28 Main Tower 0.2928 0.1668 29.56 16.83 24 29 Main Tower 0.2983 0.1696 30.11 17.13 25 30 Main Tower 0.3035 0.1723 30.64 17.40 26 31 Main Tower 0.3026 0.1718 30.55 17.34 27 32 Main Tower 0.2772 0.1580 27.98 28 Stages Mass Rate / Column Area Volume Rate / Column Area (kg/s-m2) 29 Fs (Net Area) (m3/h-m2) 15.95 Fs (Bubble Area) (sqrt(Pa)) Cs (Net Area) (sqrt(Pa)) (m/s) 30 17 Main Tower 8.989 60.63 1.497 1.762 6.633e-002 31 18 Main Tower 9.296 63.15 1.555 1.831 6.920e-002 32 19 Main Tower 9.482 64.69 1.591 1.873 7.097e-002 33 20 Main Tower 9.584 65.52 1.611 1.896 7.194e-002 34 21 Main Tower 9.639 65.96 1.621 1.908 7.245e-002 35 22 Main Tower 9.670 66.20 1.627 1.915 7.272e-002 36 23 Main Tower 9.695 66.36 1.631 1.919 7.289e-002 37 24 Main Tower 9.723 66.54 1.634 1.924 7.304e-002 38 25 Main Tower 9.768 66.82 1.640 1.930 7.328e-002 39 26 Main Tower 9.844 67.34 1.649 1.941 7.372e-002 40 27 Main Tower 9.969 68.23 1.666 1.961 7.453e-002 41 28 Main Tower 10.15 69.58 1.693 1.992 7.581e-002 42 29 Main Tower 10.37 71.27 1.726 2.031 7.744e-002 43 30 Main Tower 10.56 72.81 1.755 2.066 7.891e-002 44 31 Main Tower 10.54 72.68 1.746 2.054 7.851e-002 45 32 Main Tower 9.573 65.43 1.559 1.835 46 Stages Cs (Bubble Area) Approach to System Limit (m/s) 47 Height Over Weir (Aerated) (%) 6.974e-002 Height Over Weir (Unaerated) (m) (m) 48 17 Main Tower 7.806e-002 51.63 0.1144 2.624e-002 49 18 Main Tower 8.144e-002 54.37 0.1199 2.679e-002 50 19 Main Tower 8.353e-002 56.08 0.1232 2.712e-002 51 20 Main Tower 8.467e-002 57.02 0.1251 2.730e-002 52 21 Main Tower 8.527e-002 57.52 0.1260 2.739e-002 53 22 Main Tower 8.559e-002 57.80 0.1266 2.744e-002 54 23 Main Tower 8.578e-002 57.99 0.1269 2.748e-002 55 24 Main Tower 8.596e-002 58.18 0.1273 2.752e-002 56 25 Main Tower 8.624e-002 58.47 0.1279 2.758e-002 57 26 Main Tower 8.676e-002 58.99 0.1289 2.770e-002 58 27 Main Tower 8.772e-002 59.89 0.1307 2.790e-002 59 28 Main Tower 8.922e-002 61.26 0.1335 2.821e-002 60 29 Main Tower 9.114e-002 63.00 0.1370 2.858e-002 61 30 Main Tower 9.287e-002 64.62 0.1401 2.893e-002 62 31 Main Tower 9.240e-002 64.57 0.1396 2.892e-002 63 32 Main Tower 8.208e-002 57.09 0.1230 2.745e-002 Side Downcomer Results 64 65 Stages 66 Volume Residence Time Velocity From Top Velocity from Bottom (m3) (seconds) (m/s) (m/s) Exit Velocity (m/s) 67 17 Main Tower 2.842e-002 1.182 0.1289 0.1289 68 18 Main Tower 2.915e-002 1.164 0.1342 0.1342 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Aspen HYSYS Version 0.3091 0.3219 Page 17 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Column Sub-Flowsheet: C-03 @LPGU (continued) ACTIVE INTERNAL OPTION: Internals-1@Main Tower@COL5 10 11 STAGE BY STAGE RESULTS: CS-2 12 13 Stages 14 Volume Residence Time Velocity From Top Velocity from Bottom (m3) (seconds) (m/s) (m/s) Exit Velocity (m/s) 15 19 Main Tower 2.962e-002 1.155 0.1375 0.1375 0.3298 16 20 Main Tower 2.989e-002 1.151 0.1393 0.1393 0.3340 17 21 Main Tower 3.003e-002 1.149 0.1402 0.1402 0.3363 18 22 Main Tower 3.011e-002 1.147 0.1407 0.1407 0.3375 19 23 Main Tower 3.016e-002 1.147 0.1411 0.1411 0.3383 20 24 Main Tower 3.021e-002 1.145 0.1414 0.1414 0.3392 21 25 Main Tower 3.029e-002 1.143 0.1420 0.1420 0.3407 22 26 Main Tower 3.043e-002 1.140 0.1431 0.1431 0.3433 23 27 Main Tower 3.069e-002 1.135 0.1450 0.1450 0.3478 24 28 Main Tower 3.110e-002 1.127 0.1479 0.1479 0.3547 25 29 Main Tower 3.164e-002 1.120 0.1515 0.1515 0.3633 26 30 Main Tower 3.214e-002 1.114 0.1548 0.1548 0.3712 27 31 Main Tower 3.203e-002 1.112 0.1545 0.1545 0.3705 28 32 Main Tower 2.947e-002 1.136 0.1391 0.1391 0.3336 Center Downcomer Result 29 30 Stages 31 Volume Residence Time Velocity From Top Velocity from Bottom (m3) (seconds) (m/s) (m/s) Exit Velocity (m/s) 32 17 Main Tower 5.684e-002 1.182 0.1289 0.1289 0.1996 33 18 Main Tower 5.830e-002 1.164 0.1342 0.1342 0.2079 34 19 Main Tower 5.925e-002 1.155 0.1375 0.1375 0.2130 35 20 Main Tower 5.978e-002 1.151 0.1393 0.1393 0.2157 36 21 Main Tower 6.007e-002 1.149 0.1402 0.1402 0.2171 37 22 Main Tower 6.022e-002 1.147 0.1407 0.1407 0.2179 38 23 Main Tower 6.032e-002 1.147 0.1411 0.1411 0.2185 39 24 Main Tower 6.042e-002 1.145 0.1414 0.1414 0.2191 40 25 Main Tower 6.057e-002 1.143 0.1420 0.1420 0.2200 41 26 Main Tower 6.086e-002 1.140 0.1431 0.1431 0.2217 42 27 Main Tower 6.138e-002 1.135 0.1450 0.1450 0.2246 43 28 Main Tower 6.220e-002 1.127 0.1479 0.1479 0.2291 44 29 Main Tower 6.328e-002 1.120 0.1515 0.1515 0.2346 45 30 Main Tower 6.428e-002 1.114 0.1548 0.1548 0.2397 46 31 Main Tower 6.407e-002 1.112 0.1545 0.1545 0.2393 47 32 Main Tower 5.894e-002 1.136 0.1391 0.1391 0.2154 48 CONDITIONS 49 50 Name 51 Vapour 52 Temperature 53 Pressure 54 Molar Flow 55 Mass Flow 56 Std Ideal Liq Vol Flow 57 Molar Enthalpy (kJ/kgmole) 58 Molar Entropy (kJ/kgmole-C) 59 Heat Flow C-03 Feed @LPGU 0.5026 * BuPro @LPGU Condensate @LPGU C-03 Q-Reb @LPGU C-03 Q-Condenser @LPGU 0.0000 0.0000 - - (C) 75.0000 37.2443 165.8798 - - (kPa) 1330.0000 1000.0000 1050.0000 - - 766173.9225 624829.8700 141344.0525 - - (tonne/d) 1920.0752 1286.5094 633.5659 - - (m3/h) 139.3491 101.1595 38.1897 - - - - (m3/d_(gas)) (kJ/h) -1.350e+005 144.5 -1.8231e+08 -1.286e+005 95.31 -1.4161e+08 -1.981e+005 229.2 -4.9331e+07 2.6308e+07 -3.5355e+05 60 Heater: Heater 00 @LPGU 61 62 63 CONNECTIONS 64 65 Inlet Stream 66 67 68 69 STREAM NAME To Heater @LPGU Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS FROM UNIT OPERATION Valve VLV-101 Aspen HYSYS Version Page 18 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Heater: Heater 00 @LPGU (continued) CONNECTIONS 10 11 Outlet Stream 12 13 14 STREAM NAME C-03 Feed @LPGU TO UNIT OPERATION Column Sub-Flowsheet 15 Energy Stream 16 17 18 C-03 STREAM NAME Q Cooler 00 @LPGU FROM UNIT OPERATION 19 PARAMETERS 20 21 Pressure Drop: 22 Function: * 20.00 kPa Duty: 8.264e+006 kJ/hVolume: Not Selected Zones: 0.1000 m3 23 CONDITIONS 24 25 Name 26 Vapour 27 Temperature 28 Pressure 29 Molar Flow 30 Mass Flow 31 Std Ideal Liq Vol Flow 32 Molar Enthalpy (kJ/kgmole) 33 Molar Entropy (kJ/kgmole-C) 34 Heat Flow To Heater @LPGU C-03 Feed @LPGU Q Cooler 00 @LPGU 0.1764 0.5026 - (C) 65.0221 * 75.0000 - (kPa) * 1350.0000 1330.0000 - (m3/d_(gas)) 766173.9225 766173.9225 - (tonne/d) 1920.0752 1920.0752 - (m3/h) 139.3491 139.3491 - -1.411e+005 -1.350e+005 - 126.6 (kJ/h) 144.5 -1.9057e+08 -1.8231e+08 8.2643e+06 35 Mixer: MIX-100 @LPGU 36 37 38 CONNECTIONS 39 40 Inlet Stream 41 42 43 44 STREAM NAME To Deethanzier @LPGU Liq Stabilizer @LPGU FROM UNIT OPERATION Material Stream To LPG Unit Material Stream Liq Stabilizer 45 Outlet Stream 46 47 48 STREAM NAME To VLV-100 @LPGU TO UNIT OPERATION Valve 49 VLV-100 CONDITIONS 50 51 Name 52 Vapour 53 Temperature 54 Pressure 3520.0000 4500.0000 3520.0000 55 Molar Flow (m3/d_(gas)) 1090658.7940 171398.2962 1262057.0902 56 Mass Flow (tonne/d) 1927.3210 629.0186 2556.3396 57 Std Ideal Liq Vol Flow (m3/h) 172.5296 40.3806 58 Molar Enthalpy (kJ/kgmole) 59 Molar Entropy (kJ/kgmole-C) 60 Heat Flow To Deethanzier @LPGU (C) (kPa) (kJ/h) Liq Stabilizer @LPGU To VLV-100 @LPGU 0.0000 0.0001 0.2446 59.9978 168.6617 73.8165 -1.124e+005 -1.722e+005 128.4 -2.1608e+08 212.9101 -1.205e+005 225.0 -5.2004e+07 143.8 -2.6808e+08 61 Valve: VLV-100 @LPGU 62 63 64 CONNECTIONS 65 66 Inlet Stream 67 68 69 STREAM NAME Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS FROM UNIT OPERATION Aspen HYSYS Version Page 19 of 20 * Specified by user LEGENDS Bedford, MA USA Case Name: finalproject_update compoment.hsc Unit Set: LanhHoang1 Date/Time: Tue Jul 04 13:33:35 2017 Valve: VLV-100 @LPGU (continued) CONNECTIONS 10 11 To VLV-100 @LPGU Mixer MIX-100 12 Outlet Stream 13 14 15 STREAM NAME Feed C-02 @LPGU TO UNIT OPERATION Column Sub-Flowsheet 16 PARAMETERS 17 18 Physical Properties 19 20 C-02 Pressure Drop: 1620 kPa 21 CONDITIONS 22 23 Name 24 Vapour 25 Temperature 26 Pressure 27 Molar Flow (m3/d_(gas)) 1262057.0902 1262057.0902 28 Mass Flow (tonne/d) 2556.3396 2556.3396 29 Std Ideal Liq Vol Flow (m3/h) 212.9101 212.9101 30 Molar Enthalpy (kJ/kgmole) -1.205e+005 -1.205e+005 31 Molar Entropy (kJ/kgmole-C) 32 Heat Flow To VLV-100 @LPGU (C) (kPa) Feed C-02 @LPGU 0.2446 0.4944 73.8165 50.8177 * 1900.0000 3520.0000 143.8 (kJ/h) 145.6 -2.6808e+08 -2.6808e+08 33 Valve: VLV-101 @LPGU 34 35 36 CONNECTIONS 37 38 Inlet Stream 39 40 41 STREAM NAME C-02 Liq to VLV-101 @LPGU FROM UNIT OPERATION Column Sub-Flowsheet 42 Outlet Stream 43 STREAM NAME 44 45 TO UNIT OPERATION To Heater @LPGU Heater 46 Heater 00 PARAMETERS 47 48 Physical Properties 49 50 C-02 Pressure Drop: 550.0 kPa 51 CONDITIONS 52 53 Name 54 Vapour 55 Temperature 56 Pressure 1900.0000 * 1350.0000 57 Molar Flow (m3/d_(gas)) 766173.9225 766173.9225 58 Mass Flow (tonne/d) 1920.0752 1920.0752 59 Std Ideal Liq Vol Flow (m3/h) 139.3491 139.3491 60 Molar Enthalpy (kJ/kgmole) -1.411e+005 -1.411e+005 61 Molar Entropy (kJ/kgmole-C) 62 Heat Flow C-02 Liq to VLV-101 @LPGU (C) (kPa) (kJ/h) To Heater @LPGU 0.0000 0.1764 79.4177 65.0221 126.2 -1.9057e+08 126.6 -1.9057e+08 63 64 65 66 67 68 69 Aspen Technology Inc Licensed to: LEGENDS Aspen HYSYS Version Page 20 of 20 * Specified by user ... a lơ/m mà PVN nhà th u d u khí khai thác t i Vi t Nam Ph khai thác khí c n 20 16 t 10 - 11 t m3 n 20 16 - 20 20: S us ng n 20 21 - 20 25: S n t 13 - 19 t m3 n 20 26 - 20 35: S t 17 - 21 t m3 V nh p... 2. 2 H p th khí 2. 2.1 Nguyên t t lí thuy t h p th khí nhi th p A CH N CÔNG NGH NHÀ MÁY CH BI N KHÍ T NG 3.1 M c tiêu c a Nhà máy Ch bi 3 .2 Các công... ng c p khí 2P Tr ng khí t i ch (c p 2P) 81.10 Tr - ng khí thu h i (c p 2P) 26 .17 4.80 6.05 1 .27 Hoa Mai 2. 62 1.84 46/ 02 7.50 46- Tr ng CO2 cao b Malay Th Chu Hoa Mai, lô 46/ 02, tr c; 46/ 02, c T
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay