Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ (Đồ án tốt nghiệp)

151 26 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 23:23

Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờThiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ ... a lơ/m mà PVN nhà th u d u khí khai thác t i Vi t Nam Ph khai thác khí c n 20 16 t 10 - 11 t m3 n 20 16 - 20 20: S us ng n 20 21 - 20 25: S n t 13 - 19 t m3 n 20 26 - 20 35: S t 17 - 21 t m3 V nh p... 2. 2 H p th khí 2. 2.1 Nguyên t t lí thuy t h p th khí nhi th p A CH N CÔNG NGH NHÀ MÁY CH BI N KHÍ T NG 3.1 M c tiêu c a Nhà máy Ch bi 3 .2 Các công... ng c p khí 2P Tr ng khí t i ch (c p 2P) 81.10 Tr - ng khí thu h i (c p 2P) 26 .17 4.80 6.05 1 .27 Hoa Mai 2. 62 1.84 46/ 02 7.50 46- Tr ng CO2 cao b Malay Th Chu Hoa Mai, lô 46/ 02, tr c; 46/ 02, c T
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ (Đồ án tốt nghiệp), Thiết kế nhà máy chế biến khí với nguồn nhiên liệu mỏ Sư Tử Trắng và các mỏ khí khác từ đường ống Nam Côn Sơn 2 về bờ (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay