Báo cáo tóm tắt mô tả bản chat của sáng kiến

10 705 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 22:21

đơn đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm;báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm;rèn kĩ năng sống cho học sinh;rèn kĩ năng sống cho học sinh THCS thông qua hoạt động Đoàn Đội:Phiếu chấm thẩm định sáng kiến ... sáng kiến mình, với dự kiến bổ sung thêm hoạt động giúp kết nối gia đình nhà trường, nhà trường đồn thể trị - xã hội địa phương Người báo cáo Phan Thị Thu Hằng TRƯỜNG THCS TÂN LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG... ÁP DỤNG SÁNG KIẾN XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS TÂN LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2018 VĂN BẢN XÁC... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2018 VĂN BẢN XÁC NHẬN SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG Họ tên: PHAN THỊ THU HẰNG Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Lập Tên SKKN: Rèn kĩ sống cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tóm tắt mô tả bản chat của sáng kiến, Báo cáo tóm tắt mô tả bản chat của sáng kiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay