Phu luc 4 mo ta tap lenh vi dieu khien MCS 51 smith n studio

40 44 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

... program memory location 1234H After executing the instruction, LCALL SUBRTN at location 0123H, the Stack Pointer will contain 09H, internal RAM locations 08H and 09H will contain 26H and 01H, and the... DPTR,#data16 Function: Load Data Pointer with a 16-bit constant Description: MOV DPTR,#data16 loads the Data Pointer with the 16-bit constant indicated The 16-bit constant is loaded into the second... conditions Note: DA A cannot simply convert a hexadecimal number in the Accumulator to BCD notation, nor does DA A apply to decimal subtraction h it N m S Phạm Hùng Kim Khánh Trang 2 04 Giáo trình Vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc 4 mo ta tap lenh vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Phu luc 4 mo ta tap lenh vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay