Phu luc 3 tom tat tap lenh vi dieu khien MCS 51 smith n studio

4 48 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

... immediate to indirect and Jump if Not Equal DJNZ Rn,rel Decrement register and Jump if Not Zero DJNZ direct,rel Decrement direct byte and Jump if Not Zero NOP No Operation h it N y u g n e 24 24... direct byte to Acc and Jump if Not Equal CJNE A,#data,rel Compare immediate to Acc and Jump if Not Equal CJNE Rn,#data,rel Compare immediate to register and Jump if Not Equal CJNE @Ri,#data,rel... 12 2 2 2 2 2 3 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 1 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 o i d u t S Trang 1 93 Giáo trình Vi điều khi n Phụ lục – Tóm tắt tập lệnh CJNE A,direct,rel
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc 3 tom tat tap lenh vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Phu luc 3 tom tat tap lenh vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay