Phu luc 2 mo phong bang proteus vi dieu khien MCS 51 smith n studio

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

... cho 89C51 o i d u t S Ch n file bai2.ASM để so n thảo chương trình ngu n, nhập vào END nh n nút Save y u g Nh n Save để lưu h it N n e Sau lưu file ngu n, ta thực dịch chương trình ngu n m S... dạng sóng h it m S N n e o i d u t S Các linh ki n nhóm  Cho phép quay linh ki n Để đưa linh ki n vào vùng thiết kế, ta thực hi n ch n linh ki n nh n chuột trái vùng làm vi c Để thực ch n linh... N u linh ki n không t n linh ki n, ta phải thực thêm từ thư vi n có s n cách ch n menu Library > Pick hay nh n P Cửa sổ lấy linh ki n: h it m S Phạm Hùng Kim Khánh N y u g n e T n linh ki n Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc 2 mo phong bang proteus vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Phu luc 2 mo phong bang proteus vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay