Phu luc 2 mo phong bang proteus vi dieu khien MCS 51 smith n studio

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus Phụ lục 2: PHỎNG BẰNG PROTEUS Giới thiệu Phần mềm Proteus phần mềm cho phép hoạt động mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch viết chương trình điều khiển cho họ vi điều khiển MCS-51, PIC, AVR, … i d u t S Phần mềm bao gồm chương trình: ISIS cho phép mạch ARES dùng để vẽ mạch in Khởi động chương trình - o Start > All Program > Proteus Professional > ISIS Professional h it N y u g n e m S Phạm Hùng Kim Khánh Trang 181 Giáo trình Vi điều khiển - Phụ lục Proteus Cửa sổ chương trình sau khởi động: Thanh công cụ chọn linh kiện Vùng không gian dùng vẽ mạch điện Thanh công cụ chuẩn y u g n e o i d u t S Các nút chọn cho phép bắt đầu, tạm dừng hay kết thúc q trình Các thao tác h it N ™ Sử dụng công cụ chuẩn: m S New: tạo mạch điện Save: lưu trữ mạch điện Zoom Out: thu nhỏ mạch điện Open: mở mạch điện có sẵn Zoom In: phóng to mạch Zoom All: tồn mạch Zoom to Area: phóng to vùng mạch điện Các thao tác cơng cụ chuẩn thực thông qua menu File menu Edit Phạm Hùng Kim Khánh Trang 182 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus ™ Sử dụng linh kiện: Linh kiện chọn Nhóm linh kiện vừa sử Đặt tên cho dây dẫn Nối dây dạng bus Nguồn GND Các thiết bị tạo tín hiệu sin, vuông, … y u g Các thiết bị đo dạng sóng h it m S N n e o i d u t S Các linh kiện nhóm  Cho phép quay linh kiện Để đưa linh kiện vào vùng thiết kế, ta thực hiên chọn linh kiện nhấn chuột trái vùng làm việc Để thực chọn linh kiện, ta thực nhấn chuột phải linh kiện, chuyển sang màu đỏ cho biết trạng thái chọn Phạm Hùng Kim Khánh Trang 183 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus Sau chọn linh kiện, ta di chuyển linh kiện cách thực thao tác drag-and-drop (nhấn chuột trái giữ di chuyển chuột đến vị trí kế) Để xố linh kiện, ta chọn linh kiện nhấn chuột phải để xoá o ™ Thêm linh kiện mới: i d u t S Nếu linh kiện không tồn linh kiện, ta phải thực thêm từ thư viện có sẵn cách chọn menu Library > Pick hay nhấn P Cửa sổ lấy linh kiện: h it m S Phạm Hùng Kim Khánh N y u g n e Tên linh kiện Tìm kiếm linh kiện Hình ảnh linh kiện Các thư viện chứa linh kiện Các thư viện Trang 184 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus dụ để tìm linh kiện điện trở: - Gõ Resistor vùng Keywords - Chọn Category Resistors - Chọn Sub-category Generic ™ Nối dây: i d u t S - Chuyển trỏ chuột đến vị trí cần nối dây, trỏ chuột xuất dấu X - Di chuyển chuột nhấn chuột trái cần thiết xác định vị trí dây dẫn h it - N y u g n e o Khi kéo dây đến vị trí cần thiết nhấn chuột trái để nối dây 89C51 m S Để thực q trình 89C51 Proteus, ta cần thực bước sau: - Bước 1: Vẽ mạch nguyên lý - Bước 2: Định nghĩa chương trình dịch Chọn menu Source > Define Code Generation Tools Phạm Hùng Kim Khánh Trang 185 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus N y u g n e o i d u t S Sau thực chọn chương trình dịch mong muốn Ở ta thực cho 89C51 nên chọn chương trình ASEM51 Phần Tools: chọn ASEM51, phần Command Line: gõ vào %1 - Bước 3: Định nghĩa file chương trình cho 89C51 h it Chọn menu Source > Add/Remove Source File m S Chọn phần Code Generation Tool ASEM51 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 186 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus Tạo file o i d u t S Do chưa có chương trình cho 89C51, ta nhấn vào nút New để tạo file Trong phần File name, ta gõ vào tên chương trình (giả sử gõ vào bai2) h it N y u g n e m S Nếu chưa có file bai2.ASM, Proteus xuất thơng báo u cầu tạo file, nhấn Yes để tạo: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 187 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus Sao tạo file thành công, menu Source xuất thêm file bai2.ASM - Bước 4: Định nghĩa file thực thi cho 89C51 o i d u t S Chọn file bai2.ASM để soạn thảo chương trình nguồn, nhập vào END nhấn nút Save y u g Nhấn Save để lưu h it N n e Sau lưu file nguồn, ta thực dịch chương trình nguồn m S Khi biên dịch, có lỗi, chương trình dịch thơng báo lỗi, khơng tạo file bai2.HEX Phạm Hùng Kim Khánh Trang 188 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus Thơng báo chương trình khơng có lỗi o i d u t S Thực gán file thực thi cho 89C51 cách nhấn chuột phải lên 89C51 để chọn (89C51 chuyển sang màu đỏ) nhấn chuột trái để mở cửa sổ thuộc tính 89C51 h it N y u g n e Nút Browse: Mở chương trình thực thi m S Nhấn vào nút Browse (hình vẽ trên) để mở chương trình thực thi, chọn chương trình bai2.HEX Phạm Hùng Kim Khánh Trang 189 Giáo trình Vi điều khiển Phụ lục Proteus o y u g n e i d u t S Nhấn nút Open để mở file, thuộc tính Program File 89C51 có tên chương trình bai2.HEX N Sau gán file thực thi cho 89C51, ta cần thực sửa chương trình nguồn biên dịch lại mà khơng cần gán lại file thực thi h it Có thể tham khảo thêm phần hướng dẫn sử dụng Proteus ứng dụng tong 89C51 Website: http://eed.hutech.edu.vn, phần Hỗ trợ học tập m S Phạm Hùng Kim Khánh Trang 190 ... cho 89C51 o i d u t S Ch n file bai2.ASM để so n thảo chương trình ngu n, nhập vào END nh n nút Save y u g Nh n Save để lưu h it N n e Sau lưu file ngu n, ta thực dịch chương trình ngu n m S... dạng sóng h it m S N n e o i d u t S Các linh ki n nhóm  Cho phép quay linh ki n Để đưa linh ki n vào vùng thiết kế, ta thực hi n ch n linh ki n nh n chuột trái vùng làm vi c Để thực ch n linh... N u linh ki n không t n linh ki n, ta phải thực thêm từ thư vi n có s n cách ch n menu Library > Pick hay nh n P Cửa sổ lấy linh ki n: h it m S Phạm Hùng Kim Khánh N y u g n e T n linh ki n Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc 2 mo phong bang proteus vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Phu luc 2 mo phong bang proteus vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay