Loi noi dau vi dieu khien MCS 51 smith n studio

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

Giáo trình vi xử lý LỜI NĨI ĐẦU o i d u t S Giáo trình Vi điều khiển biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức họ vi điều khiển MCS-51, cách thức lập trình điều khiển, nạp chương trình thiết kế phần cứng điều khiển thiết bị Giáo trình sử dụng cho khóa học 45 tiết dành cho sinh viên hệ đại học Khoa Điện Điện tử trường Đại học Kỹ thuật Cơng nghệ TPHCM Bố cục giáo trình gồm chương dựa theo đề cương môn học Kỹ thuật Vi điều khiển dành cho sinh viên ngành Điện Tử Viễn Thông: n e Chương Tổng quan họ vi điều khiển MCS-51 Chương Lập trình hợp ngữ Chương Các hoạt động họ vi điều khiển MCS-51 y u g Chương Các ứng dụng Phụ lục 1: Tóm tắt tập lệnh Phụ lục 2: Mơ tả tập lệnh h it N m S i PHẠM HÙNG KIM KHÁNH Giáo trình vi xử lý MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan họ MCS-51 o Giới thiệu Vi điều khiển AT89C51 i d u t S 2.1 Sơ đồ 2.2 Định chu kỳ máy 2.3 Tổ chức nhớ 2.4 Các ghi chức đặc biệt (SFR – Special Function Registers) 17 2.5 Cấu trúc port 21 2.6 Hoạt động Reset 22 2.7 Các vấn đề khác 23 Bài tập chương 34 n e Chương 2: Lập trình hợp ngữ 35 Các phương pháp định địa 35 Các vấn đề liên quan lập trình hợp ngữ 36 y u g 2.1 Cú pháp lệnh 36 2.2 Khai báo liệu 37 2.3 Các toán tử 38 2.4 Cấu trúc chương trình 39 N Tập lệnh 41 3.1 Nhóm lệnh chuyển liệu 41 h it 3.2 Nhóm lệnh xử lý bit 46 3.3 Nhóm lệnh chuyển điều khiển 47 3.4 Nhóm lệnh logic 51 3.5 Nhóm lệnh số học 53 m S Bài tập chương 56 Chương 3: Các hoạt động 57 Hoạt động định thời (Timer / Counter) 57 1.1 Giới thiệu 57 1.2 Hoạt động Timer / Counter 57 1.3 Các ghi điều khiển hoạt động 58 1.3.1 Thanh ghi điều khiển timer (Timer/Counter Control Register) 58 1.3.2 Thanh ghi chế độ timer (TMOD – Timer/Counter Mode) 59 ii Giáo trình vi xử lý 1.4 Các chế độ hoạt động 59 1.4.1 Chế độ 60 1.4.2 Chế độ 60 o 1.4.3 Chế độ 61 1.4.4 Chế độ 61 i d u t S 1.5 Timer 62 1.5.1 Các ghi điều khiển Timer 62 1.5.2 Chế độ capture 64 1.5.3 Chế độ tự động nạp lại 64 1.5.4 Chế độ tạo xung clock 65 1.5.5 Chế độ tạo tốc độ baud 66 1.6 Các dụ 67 Cổng nối tiếp (Serial port) 71 n e 2.1 Các ghi điều khiển hoạt động 72 2.1.1 Thanh ghi SCON (Serial port controller) 72 2.1.2 Thanh ghi BDRCON (Baud Rate Control Register) 73 y u g 2.2 Tạo tốc độ baud 73 2.2.1 Tạo tốc độ baud Timer 74 2.2.2 Tạo tốc độ baud Timer 76 2.2.3 Bộ tạo tốc độ baud nội (Internal Baud Rate Generator) 77 N 2.3 Truyền thông đa xử lý 77 2.4 Nhận dạng địa tự động 78 h it 2.5 Kiểm tra lỗi khung 79 2.6 Các dụ 79 Ngắt (Interrupt) 81 3.1 Các ghi điều khiển hoạt động 82 m S 3.1.1 Thanh ghi IE (Interrupt Enable) 82 3.1.2 Thanh ghi IP (Interrupt Priority) 82 3.1.3 Thanh ghi TCON (Timer/Counter Control) 83 3.2 Xử lý ngắt 84 3.3 Ngắt định thời 86 3.4 Ngắt cổng nối tiếp 89 3.5 Ngắt 91 Bài tập chương 94 iii Giáo trình vi xử lý Chương 4: Các ứng dụng dựa họ vi điều khiển MCS-51 95 Điều khiển Led đơn 95 Điều khiển Led đoạn 98 o 2.1 Cấu trúc bảng mã hiển thị liệu Led đoạn 98 2.2 Các phương pháp hiển thị liệu 100 i d u t S 2.2.1 Phương pháp quét 100 2.2.2 Phương pháp chốt 104 Điều khiển ma trận Led 107 Điều khiển động bước 112 Điều khiển LCD (Liquid Crystal Display) 115 Giao tiếp với PPI8255 129 Bài tập chương 135 Phụ lục 1: Soạn thảo nạp chương trình 136 n e Phụ lục 2: Mô Proteus 181 Phụ lục 3: Tóm tắt tập lệnh 191 Phụ lục 4: Mô tả tập lệnh 195 h it N y u g m S iv ... trình vi xử lý Chương 4: Các ứng dụng dựa họ vi điều khi n MCS- 51 95 Điều khi n Led đ n 95 Điều khi n Led đo n 98 o 2.1 Cấu trúc bảng mã hi n thị liệu Led đo n ... to n tử 38 2.4 Cấu trúc chương trình 39 N Tập lệnh 41 3.1 Nhóm lệnh chuy n liệu 41 h it 3.2 Nhóm lệnh xử lý bit 46 3.3 Nhóm lệnh chuy n. .. Bài tập chương 34 n e Chương 2: Lập trình hợp ngữ 35 Các phương pháp định địa 35 Các v n đề li n quan lập trình hợp ngữ 36 y u g 2.1 Cú pháp lệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Loi noi dau vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Loi noi dau vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay