Chuong 4 cac ung dung dua tren vi dieu khien MCS 51 smith n studio

41 30 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

... trí Led hành Trang 102 Giáo trình Vi điều khi n Các ứng dụng dựa vi điều khi n MCS- 51 Ví dụ 3: Vi t chương trình hi n thị n i dung nhớ 30h Led Led1 chứa số hàng chục Led2 chứa số hàng đ n vị (giả... anode chung Q2, Q3 transistor PNP n n để Led sáng liệu tương ứng ch n điều khi n (P1.0, P1.1) phải m S Theo sơ đồ kết n i, ch n g Led n i với P0.6, ch n a n i với P0.0 n n bảng mã Led bảng 4. 2,... quét đủ nhanh ta thấy giống cột sáng đồng thời Phạm Hùng Kim Khánh Trang 107 Giáo trình Vi điều khi n Các ứng dụng dựa vi điều khi n MCS- 51 o h it m S N Hình a Phạm Hùng Kim Khánh y u g n e i
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 4 cac ung dung dua tren vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Chuong 4 cac ung dung dua tren vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay