Chuong 3 cac hoat dong cua vi dieu khien MCS 51 smith n studio

38 25 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

... truy n hay nh n liệu không - N u c n truy n liệu kiểm tra TI chuy n nội dung truy n vào ghi SBUF Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 79 Giáo trình Vi điều khi n - Các hoạt động vi điều khi n MCS- 51 N u... ki n Chương trình xử lý ki n ngắt gọi chương trình phục vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine) Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 81 Giáo trình Vi điều khi n Các hoạt động vi điều khi n MCS- 51 Họ MCS- 51. .. phi n mới, dùng tạo tốc độ n i (INT_BRG – Internal Baud Rate Generator) Vi c xác định ngu n tạo tốc độ baud mơ tả hình 3. 8 bảng 3. 9 Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 73 Giáo trình Vi điều khi n Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 3 cac hoat dong cua vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Chuong 3 cac hoat dong cua vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay