Chuong 3 cac hoat dong cua vi dieu khien MCS 51 smith n studio

38 9 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Chương 3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51 Chương giới thiệu hoạt động đặc trưng họ vi điều khiển MCS51: định thời, cổng nối tiếp, ngắt cách thức để điều khiển hoạt động Hoạt động định thời (Timer / Counter) 1.1 Giới thiệu i d u t S AT89C51 có định thời 16 bit hoạt động chế độ khác có khả định thời hay đếm kiện (Timer Timer 1) Khi hoạt động định thời (timer), Timer / Counter nhận xung đếm từ dao động nội đếm kiện (counter), Timer / Counter nhận xung đếm từ bên Bộ Timer / Counter bên AT89C51 đếm lên bit hay 16 bit tuỳ theo chế độ hoạt động Mỗi Timer / Counter có chế độ hoạt động khác dùng để: - n e Đếm kiện chân T0 (chân 14) hay T1 (chân 15) Chờ khoảng thời gian Tạo tốc độ cho port nối tiếp y u g Quá trình điều khiển hoạt động Timer / Counter thực thông qua ghi sau: Bảng 3.1 – Các ghi điều khiển hoạt động Timer / Counter h it Thanh ghi Địa byte Địa bit N 88h 89h 90h 91h 92h 93h 88h – 8Fh Không Không Không Không Không TCON TMOD TL0 TL1 TH0 TH1 Ngồi ra, họ 8x52 có thêm định thời thứ (Timer 2) m S 1.2 Hoạt động Timer / Counter Hoạt động Timer / Counter gồm có ghi timer THx TLx (x = 0, 1) mắc liên tầng tạo thành dạng ghi 16 bit Khi set bit TRx ghi TCON (xem thêm phần 1.3), timer tương ứng hoạt động giá trị ghi TLx tăng lên sau xung đếm Khi TLx tràn (thay đổi từ 255 → 0), giá trị THx tăng lên Khi THx tràn, cờ tràn tương ứng TFx (trong ghi TCON) đưa lên mức Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 57 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Tuỳ theo nội dung bit C/ T (xem thêm ghi TMOD, phần 1.3), xung đếm lấy từ dao động nội (C/ T = 0) hay từ chân Tx bên (C/ T = 1) Lưu ý phải xoá bit TRx thay đổi chế độ hoạt động Timer Khi xung đếm lấy từ dao động nội, tốc độ đếm = fOSC/12 hay fOSC/2 chế độ X2(nghĩa fOSC = 12 MHz tốc độ xung đếm MHz hay µs có xung đếm chế dộ chuẩn) hay tốc độ đếm = fPER/6 (fPER: tần số xung ngoại vi – peripheral clock) i d u t S Khi lấy xung đếm từ bên (các chân Tx),bộ đếm tăng lên ngõ vào Tx mức chu kỳ xuống mức chu kỳ Do đó, tần số xung tối đa chân Tx fOSC/24 chế độ thường hay fOSC/12 chế độ X2 (=fPER/12) 1.3 Các ghi điều khiển hoạt động 1.3.1 Thanh ghi điều khiển timer (TCON – Timer/Counter Control Register) n e TCON chứa bit trạng thái bit điều khiển cho Timer 1, Timer Bảng 3.2 – Nội dung ghi TCON y u g TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 Bit Ký hiệu TCON.7 TF1 Địa 8Fh h it 8Eh TCON.5 TCON.4 TCON.3 TCON.2 TCON.1 TCON.0 8Dh 8Ch 8Bh 8Ah 89h 88h m S TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 Mô tả Cờ báo tràn timer (Timer overflow Flag) Được xoá phần cứng chuyển đến chương trình xử lý ngắt hay xố phần mềm Đặt phần cứng Timer tràn Điều khiển Timer chạy (Timer Run Control Bit) Cho phép Timer hoạt động (= 1) hay ngừng (= 0) Timer overflow Flag Timer Run Control Bit N TCON.6 TR1 Dùng cho ngắt (sẽ xét phần – xử lý ngắt) Giá trị reset: TCON = 00h Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 58 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 1.3.2 Thanh ghi chế độ timer (TMOD – Timer/Counter Mode) Thanh ghi TMOD chứa hai nhóm bit dùng để đặt chế độ làm việc cho Timer 0, Timer Lưu ý lập trình cho AT89C51, thơng thường ghi TMOD gán lần đầu chương trình o Bảng 3.3 – Nội dung ghi TMOD i d u t S GATE1 C/ T M11 M01 GATE0 C/ T M10 M00 Bit Tên Timer Mô tả GATE1 Timer Gating Control Bit GATE = 0: timer hoạt động bình thường C/T1 M11 M01 GATE0 C/T0 M10 M00 0 0 h it GATE = 1: timer hoạt động chân INT1 = Timer Timer/Counter Select Bit = 1: đếm xung chân T1 (chân 15) = 0: đếm xung dao động bên Timer Mode Select Bit M11 M01 Chế độ 0 13 bit bit tự động nạp lại 16 bit 1 Không dùng Timer Timer Gating Control Bit Timer Timer/Counter Select Bit Timer Mode Select Bit Các chế độ giống timer chế độ dùng TH0 TL0 làm giá trị đếm timer timer (xem thêm phần 1.4) N y u g n e Timer Dùng cho Timer Dùng cho Timer Giá trị reset: TMOD = 00h m S Ngoài ra, Timer ghi chứa giá trị đếm: TH0, TL0 (Timer 0) TH1, TL1 (Timer 1), ghi có kích thước bit Giá trị ghi reset 00h 1.4 Các chế độ hoạt động Các chế độ timer xác định bit ghi TMOD, bit thấp điều khiển timer bit cao điều khiển timer 1, mô tả sau: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 59 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 1.4.1 Chế độ Chế độ chế độ 13 bit bao gồm bit ghi THx bit ghi TLx bit cao ghi TLx khơng sử dụng Mỗi lần có xung đếm, giá trị ghi 13 bit tăng lên Khi giá trị thay đổi từ 1111 1111 1111b đến đếm tràn làm cho TFx đặt lên mức Do chế độ sử dụng 13 bit nên giá trị đếm tối đa 213 = 8192 Chế độ cung cấp nhằm mục đích tạo khả tương thích với 8048 thường không sử dụng n e i d u t S Hình 3.1 – Chế độ Timer/Counter 1.4.2 Chế độ y u g Chế độ giống chế độ sử dụng 16 bit bao gồm bit THx bit TLx nên giá trị đếm tối đa 216 = 65536 Như vậy, chế độ chế độ giống khác số bit đếm nên thông thường chế độ không sử dụng mà dùng chế độ N Khi đếm tràn (giá trị cặp ghi THx_TLx thay đổi từ 1111 1111 1111 1111b đến 0), cờ tràn TFx set lên mức Lưu ý rằng, timer tràn, giá trị ghi đếm (THx = TLx = 0) nên muốn timer hoạt động tiếp phải nạp lại giá trị cho ghi THx TLx h it m S Hình 3.2 – Chế độ Timer/Counter Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 60 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 1.4.3 Chế độ Chế độ chế độ bit sử dụng ghi TLx đế chứa giá trị đếm ghi THx chứa giá trị nạp lại (do chế độ gọi chế độ tự động nạp lại – autoreload) Trong chế độ 2, giá trị ghi TLx thay đổi từ 1111 1111b đến cờ TFx set lên mức đồng thời giá trị ghi THx chuyển vào ghi TLx Như vậy, giá trị đếm TLx THx nạp lần khởi động timer (có thể khơng cần nạp cho TLx chu kỳ hoạt động timer sai) i d u t S Chế độ sử dụng bit đếm ghi TLx nên giá trị đếm tối đa 28 = 256 y u g n e Hình 3.3 – Chế độ Timer/Counter 1.4.4 Chế độ h it m S N Hình 3.4 – Chế độ Timer/Counter Chế độ sử dụng ghi TL0 TH0 định thời độc lập TL0 điều khiển ghi timer TH0 điều khiển ghi tỉmer Khi TL0 chuyển từ giá trị 1111 1111b đến TF0 đặt lên mức TH0 chuyển từ 1111 1111b đến TF1 đặt lên mức Lưu ý chế độ (chỉ có Timer 0), Timer không tác động đến cờ TF1 nên thường Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 61 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 dùng để tạo tốc độ baud cho port nối tiếp (xem thêm phần – cổng nối tiếp) hay dùng cho mục đích khác Chế độ cho phép tác động đến cờ tràn TF1 thông qua xung đếm dao động nội mà không đếm dao động chân T1 đồng thời bit GATE1 (TMOD.7) khơng tác động đến q trình đếm TH0 1.5 Timer Timer có chế độ hoạt động: capture (giữ), autoreload (tự động nạp lại) tạo tốc độ baud (chọn chế độ ghi T2CON) Các bit chọn chế độ mô tả bảng 3.4 n e Bảng 3.4 – Chọn chế độ Timer Chế độ RCLK TCLK CP/ RL TR2 0 Tự động nạp lại 16 bit 0 1 Giữ 16 bit X X Tạo tốc độ baud X X X X X Ngưng N y u g 1.5.1 Các ghi điều khiển Timer ™ Thanh ghi T2CON: h it Bảng 3.5 – Nội dung ghi T2CON TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/ T CP/ RL Bit Tên TF2 m S EXF2 Mô tả Timer overflow Flag TF2 không tác động RCLK hay TCLK = TF2 phải xoá phần mềm đặt phần cứng Timer tràn Timer External Flag Được đặt EXEN2 = xảy chế độ nạp lại hay giữ có cạnh âm chân T2EX (P1.1) (chuyển từ xuống 0) Khi EXF2 = cho phép ngắt Timer chương trình chuyển đến chương trình phục vụ ngắt Timer EXF2 phải xoá phần mềm Phạm Hùng Kim Khánh o i d u t S Timer định thời 16 bit (chỉ có họ 8x52) Giá trị đếm timer chứa ghi TH2 TL2 Giống timer timer1, timer hoạt động định thời (timer) hay đếm kiện (counter) Chế độ định thời đếm dao động nội, chế độ đếm kiện đếm xung chân T2 (P1.0) chọn chế độ bit C/ T ghi T2CON Các ghi điều khiển timer bao gồm: T2CON, T2MOD, RCAP2H, RCAP2L, TH2 TL2 Trang 62 Giáo trình Vi điều khiển RCLK TCLK EXEN2 Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Receive Clock Bit (chỉ dùng cho port nối tiếp chế độ 3) RCLK = 0: dùng timer làm xung clock thu cho port nối tiếp RCLK = 1: dùng timer làm xung clock thu cho port nối tiếp Transmit Clock Bit Giống RCLK dùng cho xung clock phát y u g n e ™ Thanh ghi T2MOD: Bảng 3.6 – Nội dung ghi T2MOD N - - - - - - T2OE DCEN Bit Tên h it m S Mô tả T2OE Timer Output Enable Bit = 0: T2 (P1.0) ngõ vào clock hay I/O port = 1: T2 ngõ clock DCEN Down Counter Enable Bit = 0: cấm timer đếm lên / xuống = 1: cho phép timer đếm lên / xuống Phạm Hùng Kim Khánh o i d u t S Timer External Enable Bit = 0: bỏ qua tác động chân T2EX (P1.1) = 1: xảy chế độ nạp lại hay giữ có cạnh âm chân T2EX (P1.1) (chuyển từ xuống 0) TR2 Timer Run Control Bit = 0: cấm timer = 1: chạy timer C/ T Timer / Counter Select Bit = 0: định thời (đếm dao động nội) = 1: đếm kiện (đếm xung T2 (P1.0)) CP/ RL Timer Capture / Reload Bit Nếu RCLK = hay TCLK = 1: bỏ qua Nếu RCLK = TCLK = 0: chọn chế độ giữ ( = 1) hay nạp lại (= 0) xuất xung âm T2EX (P1.1) EXEN2 = Giá trị reset: T2CON = 00h, T2CON cho phép định vị bit Trang 63 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Giá trị reset: T2MOD = xxxx xx00b, MOD không cho phép định vị bit Các ghi TH2, TL2, RCAP2H RCAP2L không cho phép định vị bit giá trị reset 00h Các chế độ hoạt động Timer mô tả phần sau 1.5.2 Chế độ capture y u g n e i d u t S Hình 3.5 – Chế độ giữ Timer Chế độ giữ Timer có trường hợp xảy ra: - Nếu EXEN2 = 0: Timer hoạt động giống Timer 1, nghĩa giá trị đếm tràn (TH2_TL2 thay đổi từ FFFFh đến 0) cờ tràn TF2 đặt lên mức tạo ngắt Timer (nếu cho phép ngắt) - Nếu EXEN2 = 1: hoạt động thêm tính chất là: xuất cạnh âm chân T2EX (P1.1), giá trị TH2 TL2 chuyển vào cặp ghi RCAP2H, RCAP2L (quá trình giữ (capture) xảy ra); đồng thời, bit EXF2 = (sẽ tạo ngắt cho phép ngắt Timer 2) m S h it N 1.5.3 Chế độ tự động nạp lại Chế độ tự động nạp lại có trường hợp giống chế độ giữ: - Nếu EXEN2 = 0: Timer tràn, cờ tràn TF2 đặt lên nạp lại giá trị cho TH2, TL2 (từ cặp ghi RCAP2H, RCAP2L) đồng thời tạo ngắt timer cho phép ngắt - Nếu EXEN2 = 1: hoạt động giống có xung âm chân T2EX nạp lại giá trị cho TH2, TL2 đặt cờ EXF2 lên Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 64 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Chế độ tự động nạp lại cho phép thực đếm lên hay xuống (điều khiển bit DCEN ghi T2MOD) Khi DCEN đặt lên chân T2EX mức cao timer đếm lên; T2EX mức thấp timer đếm xuống Khi đếm lên, tỉmer tràn giá trị đếm 0FFFFh Khi tràn, cờ TF2 đặt lên mức giá trị cặp ghi RCAP2H, RCAP2L chuyển vào căp ghi TH2, TL2 Trong chế độ này, timer tràn, giá trị cờ EXF2 chuyển mức không tạo ngắt (có thể dùng thêm EXF2 để tạo giá trị đếm 17 bit) h it m S N y u g n e Hình 3.6 – Chế độ tự động nạp lại 1.5.4 Chế độ tạo xung clock Trong chế độ này, timer tạo xung clock có chu kỳ bổn phận (duty cycle) 50% Khi timer tràn, nội dung ghi RCAP2H, RCAP2L nạp vào cặp ghi TH2, TL2 timer tiếp tục đếm Tần số xung clock chân T2 xác định theo công thức sau: f= f OSC x X RCAP2H ⎞ ⎛ 2⎜ 65536 − ⎟ RCAP2L ⎠ ⎝ Phạm Hùng Kim Khánh o i d u t S Khi đếm xuống, timer tràn giá trị cặp ghi TH2, TL2 giá trị cặp ghi RCAP2H, RCAP2L Khi tràn, cờ TF2 đặt lên giá trị 0FFFFh nạp vào cặp ghi TH2, TL2 Trang 65 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 X2: bit nằm ghi CKCON Trong chế độ X2: fOSC = fthạch anh, ngược lại fOSC = fthạch anh/2 Để timer hoạt động chế độ tạo xung clock, cần thực bước sau: - Đặt bit T2OE ghi T2MOD = - Xoá bit C/ T ghi T2CON = (do chế độ không cho phép đếm dao động mà đếm dao động nội) - Xác định giá trị cặp ghi RCAP2H RCAP2L theo tần số xung clock cần tạo - Khởi động giá trị cho cặp ghi TH2, TL2 (có thể không cần thiết tuỳ theo ứng dụng) - Đặt bit TR2 ghi T2CON = phép timer chạy h it m S N y u g n e i d u t S Hình 3.7 – Chế độ tạo xung clock 1.5.5 Chế độ tạo tốc độ baud Khi bit TCLK RCLK ghi T2CON đặt lên mức 1, timer dùng để tạo tốc độ baud cho cổng nối tiếp Chế độ hoạt động timer timer (sẽ khảo sát cụ thể phần – cổng nối tiếp) Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 66 Giáo trình Vi điều khiển - Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Nếu cần nhận liệu kiểm tra RI đọc nội dung từ SBUF vào ghi A dụ 1: Khởi động cổng nối tiếp chế độ UART bit với tốc độ baud 9600 bps, dùng timer tạo tốc độ baud (giả sử tần số thạch anh 11.0592 MHz) Giải Nội dung ghi SCON: - SM0 SM1 SM2 UART Không chế độ đa xử bit lý SCON = 0101 0010b (52h) - REN Cho phép thu i d u t S TB8 RB8 0 Nội dung ghi TMOD: n e TI Cho phép truyền RI GATE1 C/T1 M11 M10 GATE0 C/T0 M01 M00 0 0 0 Không dùng Đếm dao động Chế độ Timer không dùng INT1 nội bit TMOD = 0010 0000b (20h) - y u g Giá trị đếm (theo bảng 3.10): TH1 = -3 Đoạn chương trình khởi động sau: MOV SCON,#52h MOV TMOD, #20h MOV TH1,#-3 SETB TR1 h it N dụ 2: Viết chương trình xuất liên tục ký tự từ ‘A’ đến ‘Z’ cổng nối tiếp với tốc độ baud 4800 bps (giả sử tần số thạch anh 11.0592 MHz) Giải m S Tốc độ = 4800 bps → giá trị đếm: TH1 = -6 Chương trình thực sau: MOV SCON,#52h MOV TMOD,#20h MOV TH1,#-6 SETB TR1 Batdau: MOV A,#’A’ Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 80 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Truyen: JNB TI,$ ; Nếu chưa cho phép truyền chờ CLR TI ; Xố TI để khơng cho phép truyền, sau ; truyền xong truyền tiếp MOV SBUF,A ; Truyền liệu INC A ; Qua ký tự kế CJNE A,#’Z’+1,Truyen; Nếu truyền xong từ ‘A’ SJMP Batdau ; đến ‘Z’ lặp lại trình i d u t S dụ 3: Viết chương trình nhận ký tự từ cổng nối tiếp với tốc độ baud 19200bps (giả sử tần số thạch anh 11.0592 MHz) Giải Tốc độ = 1900 bps → giá trị đếm: TH1 = -3 SMOD = Chương trình thực sau: n e MOV SCON,#52h MOV TMOD,#20h MOV A,PCON ; Gán bit SMOD = (do PCON không cho SETB ACC.7 ; phép định địa bit nên phải thực MOV PCON,A ; thông qua ghi A) y u g MOV TH1,#-3 SETB TR1 Nhan: JNB RI,$ ; Nếu chưa có ký tự đến chờ CLR RI ; Xố RI để khơng cho phép nhận, sau ; có ký tự nhận MOV A,SBUF ; Nhận liệu SJMP Nhan h it N Lưu ý rằng, dụ trên, truyền hay nhận liệu MCS-51 phải chờ, không thực công việc khác Vấn đề giải cách sử dụng ngắt (xem thêm phần 3) m S Ngắt (Interrupt) Ngắt trình dừng chương trình thực thi để phục vụ cho chương trình khác xảy kiện Chương trình xử lý kiện ngắt gọi chương trình phục vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine) Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 81 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Họ MCS-51 có tổng cộng nguồn ngắt khác (khơng kể reset xem ngắt): ngắt 0, (tại chân INT0 , INT1 ), timer 0, (khi timer tương ứng tràn), cổng nối tiếp (khi có ký tự đến hay truyền ký tự đi) Đối với họ 89x52 có thêm ngắt timer 3.1 Các ghi điều khiển hoạt động 3.1.1 Thanh ghi IE (Interrupt Enable) Bảng 3.11 – Nội dung ghi IE i d u t S EA - ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 Bit Ký hiệu Địa Mô tả IE.7 EA AFh Enable All Cấm tất (= 0) hay cho phép ngắt IE.6 IE.5 ET2 ADh Enable Timer Cho phép ngắt timer (= 1) IE.4 ES ACh Enable serial port Cho phép ngắt cổng nối tiếp (= 1) IE.3 ET1 ABh Enable Timer Cho phép ngắt timer (= 1) IE.2 EX1 AAh Enable External interrupt Cho phép ngắt ngắt (= 1) IE.1 ET0 A9h Enable Timer Cho phép ngắt timer (= 1) IE.0 EX0 A8h Enable External interrupt Cho phép ngắt ngắt (= 1) Giá trị reset: 00h, cho phép định địa bit h it N y u g n e Thanh ghi IE cho phép ngắt có xảy hay cấm ngắt (để cho phép cần dùng bit: bit EA = bit cho phép tương ứng ngắt) m S 3.1.2 Thanh ghi IP (Interrupt Priority) Bảng 3.12 – Nội dung ghi IP Bit IP.7 IP.6 IP.5 IP.4 - - PT2 PS PT1 PX1 PT0 PX0 Ký hiệu Địa Mô tả PT2 BDh Chọn mức ưu tiên cao (= 1) hay thấp (= 0) timer PS BCh Chọn mức ưu tiên cao (= 1) hay thấp (= 0) cổng nối tiếp Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 82 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 IP.3 PT1 BBh Chọn mức ưu tiên cao (= 1) hay thấp (= 0) timer IP.2 PX1 BAh Chọn mức ưu tiên cao (= 1) hay thấp (= 0) ngắt IP.1 PT0 B9h Chọn mức ưu tiên cao (= 1) hay thấp (= 0) timer IP.0 PX0 B8h Chọn mức ưu tiên cao (= 1) hay thấp (= 0) ngắt Giá trị reset: 00h, cho phép định địa bit - Nếu ngắt xảy đồng thời ngắt có mức ưu tiên cao phục vụ trước - Nếu ngắt xảy đồng thời có mức ưu tiên thứ tự ưu tiên thực từ cao đến thấp sau: ngắt – timer – ngắt – timer – cổng nối tiếp – timer - Nếu ISR ngắt có mức ưu tiên thấp chạy mà có ngắt khác xảy với mức ưu tiên cao ISR tạm dừng để chạy ISR có mức ưu tiên cao (cũng có nghĩa khơng thể dừng ISR có mức ưu tiên cao) y u g n e 3.1.3 Thanh ghi TCON (Timer/Counter Control) Bảng 3.13 – Nội dung ghi TCON TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 Bit TCON.7 TCON.6 TCON.5 TCON.4 TCON.3 Ký hiệu TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 Địa 8Fh 8Eh 8Dh 8Ch 8Bh m S h it N TCON.2 IT1 8Ah TCON.1 IE0 TCON.0 IT0 89h 88h Mô tả Xem phần timer Cờ ngắt Đặt phát tác động ngắt INT1 Xoá phần mềm hay phần cứng chuyển điều khiển đển ISR Interrupt Type control bit = 0: ngắt tác động mức logic = 1: ngắt tác động cạnh âm Dùng cho ngắt Giá trị reset: TCON = 00h Phạm Hùng Kim Khánh o i d u t S Thanh ghi IP cho phép chọn mức ưu tiên cho ngắt Họ MCS-51 có mức ưu tiên: mức cao mức thấp Quá trình xử lý ưu tiên ngắt mơ tả sau: Trang 83 Giáo trình Vi điều khiển 3.2 Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Xử lý ngắt Để kiểm tra ngắt xảy ra, cờ ngắt lấy mẫu thời gian S5P2 chu kỳ máy Các điều kiện ngắt hỏi vòng chu kỳ máy để xác định xem có ngắt xảy hay khơng Khi có điều kiện ngắt, hệ thống ngắt tạo lệnh LCALL để gọi ISR tương ứng lệnh không thực tồn điều kiện sau: Khi có ngắt xảy ra, thao tác thực là: Hoàn tất lệnh hành Cất nội dung ghi PC vào stack Lưu trạng thái ngắt hành Đưa vào ghi PC địa ISR tương ứng - n e Sau thực xong ISR (kết thúc lệnh RETI), thực trình: khôi phục trạng thái ban đầu ngắt lấy địa từ stack đưa vào PC y u g ™ Bảng vector ngắt Khi xảy ngắt, ghi PC nạp giá trị tương ứng với ngắt Các giá trị gọi vector ngắt, mô tả sau: N Bảng 3.14 – Bảng vector ngắt Nguyên nhân ngắt Reset Ngắt Timer Ngắt Timer Cổng nối tiếp Timer h it m S Địa 0000h 0003h 000Bh 0013h 001Bh 0023h 002Bh Trong nguyên nhân này, reset xem ngắt có vector ngắt 0000h cách xử lý reset không giống ngắt: khởi động tất ghi giá trị mặc định không lưu nội dung PC vào stack Phạm Hùng Kim Khánh o i d u t S Có ngắt có mức ưu tiên hay cao phục vụ Chu kỳ hỏi vòng khơng phải chu kỳ cuối lệnh Đang thực thi lệnh RETI hay lệnh có ảnh hưởng đến ghi IE IP - Trang 84 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Theo bảng vector ngắt, ISR ngắt nằm từ địa 0003h đến 000Ah (chiếm tổng cộng byte) nên sử dụng ISR có kích thước thấp byte dùng trực tiếp địa 0003h (xem thêm phần sau) Tuy nhiên, kích thước ISR lớn phải dùng lệnh nhảy vector ngắt Khi chương trình có cấu trúc sau (tên ISR thay đổi): ORG 0000h LJMP main ORG 0003h LJMP Int0_ISR ORG 000Bh LJMP Timer0_ISR ORG 0013h LJMP Int1_ISR ORG 001Bh LJMP Timer1_ISR ORG 0023h LJMP Serial_ISR Main: ……… ……… Int0_ISR: ……… RETI Timer0_ISR: ……… RETI Int1_ISR: ……… RETI Timer1_ISR: ……… RETI Serial_ISR: ……… RETI END h it N y u g n e i d u t S m S Lưu ý khơng sử dụng ngắt khơng cần phải khai báo ISR cho ngắt Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 85 Giáo trình Vi điều khiển 3.3 Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Ngắt định thời MCS-51 có nguồn ngắt từ timer: timer timer (đối với họ 89x52 có thêm timer 2) Khi timer hoạt động chế độ ngắt, chương trình hoạt động bình thường timer tràn chuyển đến vị trí ISR (trong đó, timer hoạt động khơng sử dụng ngắt chương trình dừng lại – xem thêm phần dụ hoạt động định thời) Quá trình điều khiển hoạt động định thời có sử dụng ngắt thực sau: - Xác định chế độ hoạt động định thời - Nạp giá trị cho ghi THx, TLx - Cho phép ngắt định thời tương ứng (thanh ghi IE) - Xác định mức ưu tiên (thanh ghi IP) - Cho phép timer chạy bit TRx - Viết ISR cho timer tương ứng N y u g n e dụ 1: Viết chương trình tạo sóng vng tần số f = KHz P1.0 dùng ngắt timer (giả sử tần số thạch anh 12 MHz) Giải h it f = KHz → T = 200 µs (200 chu kỳ) → thời gian trì hỗn: 100 chu kỳ Giá trị đếm = 100 → dùng chế độ bit m S TMOD = 0010 0000b (20h) - Nội dung ghi IE: EA - ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 0 0 IE = 1000 1000b (88h) Chương trình thực sau: ORG 0000h Phạm Hùng Kim Khánh o i d u t S Các nguồn ngắt cho phép hay cấm bit ghi IE: EA, ET0, ET1 chọn chế độ ưu tiên bit ghi IP: PT0, PT1 Khi timer tràn, cờ TFx chuyển lên mức Hệ thống ngắt phát cờ TFx lên chuyển đến ISR tương ứng tự động xoá cờ TFx Trang 86 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 LJMP main ORG 001Bh CPL P1.0 ; đảo bit RETI ; trở chương trình từ ISR Main: MOV TMOD,#20h MOV IE,#88h ; Có thể thay lệnh sau: ; SETB EA ; SETB ET1 MOV TH1,#(-100) MOV TL1,#(-100) SETB TR1 SJMP $ ; Lặp chỗ, nghĩa chương trình ; khơng làm cả, chờ timer tràn (các ; ứng dụng thực tế xử lý ; cơng việc khác) END n e i d u t S Lưu ý lệnh CPL P1.0 chiếm byte, lệnh RETI chiểm byte, tổng cộng ISR cho timer byte khơng vượt q byte nên đặt trực tiếp địa 001Bh y u g dụ 2: Viết chương trình tạo xung vng tần số f = 10KHz P1.0 dùng ngắt timer xung vuông tần số f = KHz P1.1 dùng ngắt timer Giải N Giá trị đếm cho timer 0: 50 h it Giá trị đếm cho timer 1: 500 → timer 0: bit, timer 1: 16 bit TMOD = 0001 0010b (12h) m S - Nội dung ghi IE: EA - ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 0 1 IE = 1000 1010b (8Ah) Chương trình thực sau: ORG 0000h LJMP main Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 87 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 ORG 000Bh CPL P1.0 RETI ORG 001Bh MOV TH1,#HIGH(-500) MOV TL1,#LOW(-500) CPL P1.1 RETI Main: MOV TMOD,#12h MOV IE,#8Ah SETB TR0 SETB TR1 MOV TH1,#HIGH(-500) MOV TL1,#LOW(-500) MOV TH0,#(-50) MOV TL0,#(-50) SJMP $ END ; ; ; ; 2 byte byte byte byte y u g n e o i d u t S Trong dụ này, timer hoạt động chế độ 16 bit nên lần timer tràn phải thực nạp lại giá trị cho timer dụ 3: Viết chương trình dùng ngắt timer cho 1s tăng nội dung ô nhớ 30h, 31h, 32h theo quy luật đồng hồ (30h chứa giờ, 31h chứa phút, 32h chứa giây) Giải h it N Yêu cầu chương trình trì hỗn 1s timer cho phép trì hỗn tối đa 65536 µs → chọn giá trị đếm 50000 thực lặp lại 20 lần (20 x 50000 = 1000000 µs = 1s) TMOD = 0000 0001b (01h) m S IE = 1000 0010b (82h) Chương trình thực sau: Hour EQU 30h Minute EQU 31h Second EQU 32h ORG 0000h LJMP main Phạm Hùng Kim Khánh ; Định nghĩa trước ô nhớ Trang 88 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 ORG 0003h LJMP Timer0_ISR Main: MOV TMOD,#01h MOV IE,#82h MOV TH0,#HIGH(-50000) MOV TL0,#LOW(-50000) MOV R7,#20 SETB TR0 SJMP $ Timer0_ISR: MOV TH0,#HIGH(-50000) MOV TL0,#LOW(-50000) DJNZ R7,exitTimer0 CALL Inc_clock MOV R7,#20 exitTimer0: RETI Inc_clock: INC Second MOV A,Second CJNE A,#60,exitInc MOV Second,#0 INC Minute MOV A,Minute CJNE A,#60,exitInc MOV Minute,#0 INC Hour MOV A,Hour CJNE A,#24,exitInc MOV Hour,#0 exitInc: RET END h it m S 3.4 N ; Lặp 20 lần o i d u t S ; Nếu chưa đủ 20 lần thoát ; Tăng theo quy luật đồng hồ y u g n e ; Tăng giây ; Nếu giây < 60 ; Ngược lại gán giây = ; tăng phút ; Nếu phút < 60 thi ; Ngược lại gán phút = ; tăng ; Nếu < 24 ; Ngược lại gán = Ngắt cổng nối tiếp MCS-51 có nguồn ngắt cổng nối tiếp: ngắt phát ngắt thu Hai nguồn ngắt xác định bit RI, TI dùng chung địa ISR nên chuyển đến ISR, cờ ngắt khơng tự động xố phần cứng mà phải thực phần mềm: kiểm tra nguyên nhân ngắt (RI hay TI) xoá bit cờ tương ứng Phạm Hùng Kim Khánh Trang 89 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 dụ: Viết chương trình khởi động cổng nối tiếp chế độ UART bit với tốc độ truyền 4800 bps Viết ISR cho cổng nối yêu cầu: truyền ký tự từ ‘A’ đến ‘Z’ cổng nối tiếp đồng thời lần có ký tự đến cổng nối tiếp nhận xuất ký tự nhận P0 (giả sử tần số thạch anh 11.0592 MHz) Giải Nội dung ghi SCON: - SM0 SM1 SM2 UART Không chế độ đa bit xử lý SCON = 50h - REN Cho phép thu TB8 RB8 0 Nội dung ghi TMOD: i d u t S TI Không cho phép truyền RI GATE1 C/T1 M11 M10 GATE0 C/T0 M01 M00 0 0 0 Không dùng Đếm dao động Chế độ Timer không dùng INT1 nội bit TMOD = 0010 0000b (20h) y u g n e - Giá trị đếm (theo bảng 3.10): TH1 = -6 - Nội dung ghi IE: EA - ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 0 0 0 IE = 1001 0000b (90h) N Chương trình thực sau: h it ORG 0000h LJMP main ORG 0023h ; Địa ISR cổng nối tiếp LJMP Serial_ISR Main: MOV TMOD,#20h MOV TH1,#(-6) MOV TL1,#(-6) ; Tốc độ 4800 bps SETB TR1 MOV R7,#’A’ ; Ký tự truyền MOV IE,#90h ; Cho phép ngắt công nối tiếp SETB TI ;Cho phép truyền SJMP $ m S Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 90 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Serial_ISR: JNB RI,Transmit CLR RI MOV A,SBUF ; Nhận ký tự MOV P0,A ; Xuất Port SJMP exitSerial Transmit: ; Truyền ký tự CLR TI MOV A,R7 MOV SBUF,A ; Truyền ký tự INC R7 ; Qua ký tự kế CJNE R7,#’Z’+1,exitSerial ; Nếu chưa truyền’Z’ ; tiếp tục truyền, ngược lại MOV R7,#’A’ ; bắt đầu truyền từ ký tự ‘A’ exitSerial: RETI END 3.5 Ngắt y u g n e i d u t S MCS-51 có nguồn ngắt khác nhau: ngắt ngắt Ngắt xảy bit IEx chuyển lên mức 1, trình chuyển mức bit IEx xảy khi: - N Bit ITx = xuất mức logic chân INTx tương ứng (P3.2 cho ngắt hay P3.3 cho ngắt 1) h it - Bit ITx = xuất cạnh âm chân INTx Khi có ngắt xảy cho phép ngắt (dùng ghi IE), chương trình chuyển đến địa ISR tương ứng (0003h cho ngắt 0013h cho ngắt ngồi 1) xố cờ ngắt TFx m S Lưu ý cờ ngắt lấy mẫu chu kỳ nên để phát ngắt, yêu cầu phải: - Ở mức thấp tối thiểu chu kỳ tác động mức logic (ITx = 0) - Ở mức cao tối thiểu chu kỳ trước chuyển xuống mức thấp mức thấp phải tồn tối thiểu chu kỳ (ITx = 1) Quá trình điều khiển ngắt ngồi mơ tả sau: - Xác định yêu cầu ngắt cạnh âm hay mức logic Phạm Hùng Kim Khánh o ; Nếu khơng phải ngắt nhận ; ký tự truyền Trang 91 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 - Cho phép ngắt ngắt tương ứng (dùng ghi IE) - Xác định mức ưu tiên (thanh ghi IP) - Viết ISR cho ngắt dụ: Viết chương trình cho có mức logic xuất P3.2 (ngắt ngồi 0) tạo xung KHz P1.0 Q trình tạo xung dừng có mức logic xuất P3.3 (ngắt 1) Giải i d u t S Chương trình thực có ngắt xảy ra: ngắt cho phép timer chạy để tạo xung P1.0, ngắt cấm timer để ngừng trình tạo xung ngắt timrer để tạo xung f = KHz → T = 1ms (1000 chu kỳ): giá trị đếm 500 (chế độ 16 bit) - Nội dung ghi TMOD: n e GATE1 C/T1 M11 M10 GATE0 C/T0 M01 M00 0 0 0 Không dùng Đếm dao động Chế độ 16 Timer không dùng INT1 nội bit TMOD = 0001 0000b (10h) - y u g Nội dung ghi IE: EA - ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 0 1 IE = 1000 1101b (8Dh) N Chương trình thực sau: ORG 0000h LJMP main h it ORG 0003h SETB TR1 RETI ; Địa ISR ngắt ; Timer chạy ORG 0013h CLR TR1 RETI ; Địa ISR ngắt ; Cấm timer m S ORG 001Bh ; Địa ISR timer MOV TH1,#HIGH(-500); Chế độ 16 bit nên lần tràn MOV TL1,#LOW(-500); phải nạp lại giá trị CPL P1.0 ; Đảo bit P1.0 để tạo xung RETI Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 92 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Main: MOV TMOD,#10h MOV TH1,#HIGH(-500) MOV TL1,#LOW(-500) MOV IE,#8Dh ; Cho phép ngắt ngắt 0, SJMP $ ; timer END h it N y u g n e i d u t S m S Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 93 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 BÀI TẬP CHƯƠNG Viết đoạn chương trình theo yêu cầu: - Khởi động cổng nối tiếp chế độ UART bit với tốc độ truyền 4800 bps - Định thời 1s đọc liệu từ P1, lưu vào ô nhớ 30h xuất liệu vừa đọc cổng nối tiếp Viết đoạn chương trình theo yêu cầu: i d u t S - Khởi động cổng nối tiếp chế độ UART bit với tốc độ truyền 9600 bps - Khi có ngắt xảy ngắt ngồi xuất liệu ô nhớ 30h cổng nối tiếp bit truyền thứ bit parity - Khi có ngắt ngắt ngồi đọc liệu từ P0 lưu kết vào ô nhớ 30h Viết đoạn chương trình theo yêu cầu: n e - Khi có ngắt ngắt ngồi (tác động cạnh) đọc liệu P2 lưu vào ô nhớ 30h đồng thời tăng giá trị ô nhớ lên - Dùng ngắt timer định thời 30s đọc giá trị nhớ 30h, xố nội dung nhớ 31h kiểm tra giá trị theo yêu cầu: y u g Giá trị Thực > 200 Đặt bit P1.0 = 1, xoá bit P1.1 = P1.2 = Tạo xung f = 1KHz P1.3 dùng ngắt timer < 100 Đặt bit P1.1 = 1, xoá bit P1.0 = P1.2 = Ngừng tạo xung P1.3 Khác Đặt bit P1.2 = 1, xoá bit P1.0 = P1.1 = h it N m S Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 94 ... truy n hay nh n liệu không - N u c n truy n liệu kiểm tra TI chuy n nội dung truy n vào ghi SBUF Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 79 Giáo trình Vi điều khi n - Các hoạt động vi điều khi n MCS- 51 N u... ki n Chương trình xử lý ki n ngắt gọi chương trình phục vụ ngắt (ISR – Interrupt Service Routine) Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 81 Giáo trình Vi điều khi n Các hoạt động vi điều khi n MCS- 51 Họ MCS- 51. .. phi n mới, dùng tạo tốc độ n i (INT_BRG – Internal Baud Rate Generator) Vi c xác định ngu n tạo tốc độ baud mơ tả hình 3. 8 bảng 3. 9 Phạm Hùng Kim Khánh o Trang 73 Giáo trình Vi điều khi n Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 3 cac hoat dong cua vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Chuong 3 cac hoat dong cua vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay