Chuong 2 lap trinh hop ngu tren vi dieu khien MCS 51 smith n studio

22 46 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:58

... s n Trường lệnh chứa từ gợi nhớ cho lệnh MCS- 51 hay lệnh giả dùng cho chương trình dịch Phạm Hùng Kim Khánh Trang 36 Giáo trình Vi điều khi n Lập trình hợp ngữ vi điều khi n MCS- 51 Trường t n. .. khi n MCS- 51 JNB bit, next CPL C Next: Ngoài ra, lệnh nhảy dùng địa tương đối, nghĩa cho phép vùng từ - 128 ÷ 127 byte N u c n nhảy đ n dịa xa phải dùng lệnh nhảy khác, mô tả ph n sau 3.3 Nhóm lệnh... chuy n điều khi n i d u t S Nhóm lệnh chuy n điều khi n bao gồm lệnh nhảy, lệnh li n quan đ n chương trình con, mơ tả sau: Bảng 2. 6 – Các lệnh chuy n điều khi n Lệnh Hoạt động JMP addr Nhảy tới nhãn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 2 lap trinh hop ngu tren vi dieu khien MCS 51 smith n studio , Chuong 2 lap trinh hop ngu tren vi dieu khien MCS 51 smith n studio

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay