bài tập kinh tế lượng THỐNG kê và hồi QUY đơn mô hình kinh tế lượng

17 50 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 21:45

... Hãy lập mơ hình hồi quy tuyến tính mơ tả quan hệ tổng vốn đầu tư lãi suất ngân hàng (mơ hình hồi quy đơn) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình Mơ hình hồi quy tuyến... ý nghĩa mặt thống kê Điều sai Câu hỏi nói tới kiểm định thống kê giả thuyết cho hệ số hồi qui không Giá trị p xác suất việc trị thống kê kiểm định vượt giá trị tuyệt đối trị thống kê kiểm định... không Giá trị tuyệt đối trị thống kê kiểm định lớn giá trị p nhỏ Trị thống kê kiểm định lớn hệ số có ý nghĩa thống kê g Nếu Anh/Chị chọn mức độ ý nghĩa cao hệ số hồi qui có khả có ý nghĩa nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập kinh tế lượng THỐNG kê và hồi QUY đơn mô hình kinh tế lượng , bài tập kinh tế lượng THỐNG kê và hồi QUY đơn mô hình kinh tế lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay