SSKKN phương pháp giải bài tập bảo toàn động lượng

33 31 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 20:45

SKKN phương pháp giải bài tập bảo toàn động lượng tham khảo ... đối chứng Lấy kết kiểm tra 15 phút hai lớp để làm kiểm tra trước tác động Giáo viên sử dụng kết kiểm tra nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm chứng T-Test độc lập kiểm tra trước tác động Bảng kiểm... cho hai lớp làm - Bài kiểm tra sau tác động: Giáo viên cho đề cho hai lớp làm - Tiến hành kiểm tra chấm Bảng thiết kế nghiên cứu: Nhóm Kiểm tra Tác động trước TĐ Kiểm tra sau TĐ Dạy học có hướng... Trung Kiểm tra trước tác động sau tác động nhóm tương đương Nhóm Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động N1(10CB6) O1 X O3 N2(10CB5) O2 không O4 Thiết kế Bài kiểm tra học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SSKKN phương pháp giải bài tập bảo toàn động lượng, SSKKN phương pháp giải bài tập bảo toàn động lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay