QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

15 74 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:19

...Quản ly nha nước về NoNT: Là tâp hơp tât cả cac hoat đông đông của cac quan nha nước tac đông vào khu vưc nông nghiêp, nông thôn,... 05/04/1988 của BCT về “Đổi mới quản ly kinh tế nông nghiệp” với những điều chỉnh lớn nhằm giải phóng TLSX NN, NT, chuyển giao chúng cho cac hộ nông dân quan ly và sử dụng lâu dài, làm... VI (1986) Đảng ta có cac sach quan trọng đơi với NN&NT: • Chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IV ban hành ngày 13/01/1981 Cho phép cải tiến quản ly nông nghiệp theo hướng gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN, Đặc thù của NoNT, Đặc thù của NN NT (tóm lại), Vai trò của QLNN về phát triển NNNT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay