QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

15 42 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:19

tuthienbao.com QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆPNÔNG THƠN ThS Trần Hồng Phong Bộ mơn QLNN Kinh tế Học viện Hành CS TP HCM Quản lý nhà nước về NoNT: Là tâp hơp tât cả cac hoat đông đông của cac quan nhà nước tac đông vào khu vưc nông nghiêp, nông thôn, nông dân nhằm hướng đến sư phat triển bền vững của nền kinh tế và cho cuôc sông của ngày càng tơt đẹp Vai trò NoNT Có hai vai trò bản: • Nơng nghiệp là ngành nhât tao thức ăn cho ngươi; • Về vai trò kinh tế, nơng nghiệp là kinh tế bản cac nước phat triển và có ý nghĩa cưc kỳ quan trọng qua trình phat triển, là nền tảng bản để tiến hành công nghiệp hóa Một sô tài liệu tập hơp vai trò cụ thể của NoNT sau: • Cung câp thức ăn cho • Cung câp nguyên liệu cho công nghiệp • Tao cơng ăn việc làm nơng nghiệp • Cung câp nguồn lao động cho cơng nghiệp • Tích lũy vơn cho cơng nghiệp hóa • Tao ngoai tệ qua xuât nông sản để phục vụ công nghiệp hóa • Đảm bảo đầu cho công nghiệp qua tiêu thụ hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuât • Tao cân bằng về sinh thai và lãnh thổ để bảo đảm sư phat triển bền vững của nông nghiệp và nền kinh tế nói chung => Nước ta, NNNT: là nơi sinh sông của 76.7% dân sô với 56.8% lưc lương lao động và tao 20.9%GDP (sô liệu 2005) Một số tài liệu tập hợp vai trò cụ thể NNNT sau (tóm lại) • • • • • • Cung câp thức ăn cho Cung câp nguyên liệu cho công nghiệp Tao công ăn việc làm nông nghiệp Cung câp nguồn lao động cho cơng nghiệp Tích lũy vôn cho công nghiệp hóa Tao ngoai tệ qua xuât nông sản để phục vụ công nghiệp hóa • Đảm bảo đầu cho công nghiệp qua tiêu thụ hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuât • Tao cân bằng về sinh thai và lãnh thổ để bảo đảm sư phat triển bền vững của nông nghiệp và nền kinh tế nói chung Đặc thù NoNT • SX nơng nghiệp mang tính chât sinh học nên chịu tac động lớn của điều kiện tư nhiên và chịu rũi ro cao • Thơi gian sản xt dài, quy mơ sản xt lớn • SX mang tính thơi vụ cao nên lao động nơng nghiệp phải mang tính thơi vụ  nơng nhàn • Câu trúc dân cư nông thôn phức tap: họ tộc, tơn giao, làng bản… • Nước ta là nước nhiệt đới gió mùa nên có tính đa dang sinh học rât cao (đứng thứ 16 TG) • Cây trồng chủ yếu là lúa nước • Sản xuât còn lac hậu, dần chuyển sang kinh tế hàng hóa • Trình độ sản xt ́u, vai trò nơng nghiệp chưa mức • Trình độ dân trí thâp  lac hậu • Diện tích đât nơng nghiệp Vn thâp và bị chia nhỏ  Rút bớt dân khỏi nơng nghiệp, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đât lành manh cần đươc khuyến khích Đặc thù NN NT (tóm lại) • • • • • • • • • • SX nông nghiệp mang tính chât sinh học nên chịu tac động lớn của điều kiện tư nhiên và chịu rũi ro cao Thơi gian sản xuât dài, quy mô sản xuât lớn SX mang tính thơi vụ cao nên lao động nơng nghiệp phải mang tính thơi vụ  nơng nhàn? Câu trúc dân cư nông thôn phức tap: họ tộc, tơn giao, làng bản… Trình độ dân trí thâp  lac hậu Diện tích đât nơng nghiệp Vn thâp nhât thế giới và bị chia nhỏ  Rút bớt dân khỏi nơng nghiệp, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đât lành manh cần đươc khuyến khích Nước ta là nước nhiệt đới gió mùa nên có tính đa dang sinh học rât cao (đứng thứ 16 TG) Cây trồng chủ yếu là lúa nước Sản xuât còn lac hậu, dần chuyển sang kinh tế hàng hóa Trình độ sản xt ́u, vai trò nơng nghiệp chưa mức 10 Ngoài ra, kinh tế thị trường NN NT mơt số đăc thu sau: • Đơ trễ của thơng tin thị trương • Hàng nơng sản bị chi phơi manh quy lt King • Sư phat triển manh của Kinh tế tri thức làm gia trị lao đông thủ công tao bị giảm manh 11 Q trình phát triển nơng nghiệp, nông thôn Việt Nam 16 Trước sau ĐH VI (1986) Đảng ta có cac sach quan trọng đơi với NN&NT: • Chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IV ban hành ngày 13/01/1981 Cho phép cải tiến quản lý nông nghiệp theo hướng gắn trach nhiệm lao động đến sản phẩm cuôi bằng khóan sản phẩm đến nhóm lao động cac HTX, tập đòan sản xuât cả nước; • Nghị quyết sô 10/NQ-TW ngày 05/04/1988 của BCT về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” với những điều chỉnh lớn nhằm giải phóng TLSX NN, NT, chuyển giao chúng cho cac hộ nông dân quan lý và sử dụng lâu dài, làm cho cac hộ nông dân trở thành những đơn vị tư chủ sản xuât nông nghiệp Theo đó nông dân đươc tư chủ điều hành, sử dụng lao động, tư chủ đầu tư vật tư kỹ thuật, tư chủ hơp tac sản xuât, tư chủ lưu thông và phân phôi sản phẩm làm • Chỉ thị 47/CT/TW ngày 31/08/1988 của BCT về việc “giải quyết sô vân đề câp bach về ruộng đât” 17 Giai đoạn 1992 - 2005 • Nghị quyết 9/2001 • Luật HTX 2003, … • Quyết định 327/CT ngày 15/09/1992 của Chủ tịch HĐBT về sô chủ trương, sach sử dụng đât trơng, đồi núi trọc, bải bồi ven biển và măt nước Sau nầy trở thành chương trình qc gia 327 • Qút định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 về phat triển kinh tế xã hội cac xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa Sau nầy trở thành chương trình qc gia 135 • Luật Đât đai 1993 đơi sở Luât Đât đai 1987 18 Vai trò QLNN về phát triển NNNT • Hoach định phat triển nơng nghiệp và kinh tế nơng thơn • Xây dưng đồng hệ thông thể chế tao môi trương phap lý cho phat triển nông nghiệp và kinh tế nơng thơn • Quy hoach phat triển cac lĩnh vưc • Tao lập và huy động nguồn vơn đầu tư • Thưc quản lý toàn diện lĩnh vưc • Kiểm tra giam sat việc thưc đương lôi 19 ...Quản ly nha nước về NoNT: Là tâp hơp tât cả cac hoat đông đông của cac quan nha nước tac đông vào khu vưc nông nghiêp, nông thôn,... 05/04/1988 của BCT về “Đổi mới quản ly kinh tế nông nghiệp” với những điều chỉnh lớn nhằm giải phóng TLSX NN, NT, chuyển giao chúng cho cac hộ nông dân quan ly và sử dụng lâu dài, làm... VI (1986) Đảng ta có cac sach quan trọng đơi với NN&NT: • Chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IV ban hành ngày 13/01/1981 Cho phép cải tiến quản ly nông nghiệp theo hướng gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN, Đặc thù của NoNT, Đặc thù của NN NT (tóm lại), Vai trò của QLNN về phát triển NNNT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay