NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - NDT de so 6

31 24 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:19

tuthienbao.com NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - NDT Lựa chọn câu cho phần sau Điểm bạn 98% Hiện câu hỏi Sự kiện rủi ro sau liên quan nhiều tới mục tiêu tiến độ dự án? A :-) Chậm trễ việc nhận phê duyệt yêu cầu B ? Sự gia tăng kéo dài giá nguyên vật liệu C ? Các tranh cải hợp đồng dẫn đến khoản bồi thường khoản trả tăng D ? Không giữ mục tiêu họp lên kế hoạch trước tiến hành thực dự án Các rủi ro xác định giai đoạn vòng đời dự án A ? Bắt đầu B ? Lập kế hoạch C ? Thực D :-) Tấc giai đoạn "Khả thua lỗ bất thường, nguyên nhân thiếu thông tin liên quan đến kết mong muốn" định nghĩa thông thường A ? Ý trời B ? Một khoản thiệt hại C :-) Bất trắc D ? Sự chán ghét rủi ro Phân tích giá trị thực nhằm đạt A ? Nhiều giá trị phân tích chi phí B ? Sự quan tâm quản lý cấp đến dự án C ? Sự quan tâm đội ngũ thực dự án D :-) Cách tốn để thực phạm vi cơng việc Bạn vừa hồn tất giai đoạn đầu dự án nhỏ chuẩn bị bước sang giai đoạn lập kế hoạch người thuộc bên liên quan dự án yêu cầu bạn cho biết kinh phí dự án chi phí Bạn nói với ta nào? A ? Ngân sách dự án tìm thấy văn kiện dự án, vốn thực xong B :-) Ngân sách dự án giới hạn chi phí khơng thể xác định chấp nhận giai đoạn lập kế hoạch hoàn tất C ? Kế hoạch dự án không chứa đựng ngân sách dự án giới hạn chi phí Đây dự án nhỏ thơi D ? Khơng thể ước tính kinh phí kế hoạch dự án chưa tạo Một giám đốc dự án hoàn tất kế hoạch khắc phục rủi ro cho dự án trị giá 387 triệu đồng Việc ơng ta nên làm tiếp theo? A B ? Xác định mức độ rủi ro cho tồn dự án ? Bắt đầu phân tích rủi ro nảy sinh trình hoạch định dự án C :-) Thêm công việc vào bảng phân tách công việc (WBS) dự án D ? Tổ chức xem xét đánh giá tổng quan rủi ro dự án Ai người giải vấn đề, khi: Nhóm thực dự án mâu thuẫn mức độ ưu tiên công việc? A ? Thành viên dự án B :-) Giám đốc dự án C ? Chủ đầu tư/ Lãnh đạo cấp cao D ? Giám đốc chức Văn kiện dự án (bao gồm đề án, quy định, giấy phép, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ) tạo giai đoạn vòng đời dự án? A ? Thực B ? Lập kế hoạch C ? Kết thúc D :-) Mở đầu Khi kiểm tra mục tiêu & phạm vi công việc thực hiện? A ? Khi dự án hoàn thành B ? Khi bắt đầu dự án C :-) Khi bắt đầu giai đoạn dự án D ? Trong trình lập kế hoạch 10.Một giám đốc dự án sử dụng đồ nhân làm việc với thành viên dự án nhằm xác định nhiều yếu tố có mối quan hệ với khó khăn nảy sinh Họ thực tiến trình quản lý chất lượng nào? A ? Phân tích chất lượng B ? Đảm bảo chất lượng C ? Kiểm soát chất lượng D :-) Lập kế hoạch chất lượng 11 Một giám đốc dự án vừa phát nhà thầu phụ bà ta thực hợp đồng trễ hạn Thành viên dự án chịu trách nhiệm theo dõi phần không làm việc thường xuyên với nhà thầu phụ Để giải vấn đề, giám đốc dự án yêu cầu "Anh phải từ bỏ số để giải vấn đề này." Bà ta sử dụng phương pháp giải mâu thuẫn gì? A ? Đương đầu với khó khăn B :-) Thỏa hiệp C ? San khó khăn D ? Truyền thơng 12.Tất điểm sau phần công việc quản lý bên liên quan đến dự án, ngoại trừ A :-) Cung cấp cho bên liên quan dự án điều mà họ không mong đợi B C D ? ? ? Quản trị lập kế hoạch Vị trí điều phối viên dự án Hệ thống quản lý thay đổi 13.Mặc dù bên liên quan đến dự án nghĩ ngân sách hoạch định đủ số tiền cần thiết, phân tích kỳ dự án cho thấy Hệ số thực chi phí 0.7 Để xác định gốc vấn đề, nhiều bên liên quan kiểm tra dự án phát ngân sách dự án dự toán dựa phương pháp từ xuống Mặc dù cơng tác ước tính công việc bổ sung, người cho thiếu thơng tin cách mà cơng tác lập ngân sách thực Theo bạn, chỗ thiếu gì? A ? Các chi phí ước lượng nên dùng để đo lường CPI B ? SPI nên sử dụng, CPI C :-) Phương pháp ước lượng từ lên (bottom-up) nên sử dụng D ? Các thông tin khứ hay lịch sử dự án chưa quan tâm 14.EAC (Estimate at Completion) giá trị ước lượng theo thời gian A ? Chi phí cơng việc hồn tất B ? Giá trị cơng việc thực C :-) Tổng chi phí ước tính dự án vào lúc hoàn thành dự án D ? Sẽ tiêu tốn để hoàn thành dự án 15.Khoảng thời gian kiện gì? A ? Không xác định B ? Ngắn hoạt động thể C :-) Khơng có khoảng thời gian D ? Bằng với hoạt động thể 16.Xung đột dự án tác động q trình kiểm sốt phạm vi dự án Một hệ thống kiểm soát được xem A ? Sự ngăn chặn thay đổi làm ảnh hưởng đến trình thực ngân sách dự án B :-) Tác động đến yếu tố gây thay đổi, xác định thay đổi xảy ra, quản lý thực thay đổi C ? Đảm bảo ban kiểm sốt dự án thơng báo D ? Quản lý xung đột 17.Dự án hoàn thành Tuy nhiên, khách hàng yêu cầu thực thay đổi quan trọng phạm vi công việc Giám đố dự án nên: A ? Gặp gỡ thành viên dự án để bàn xem liệu thay đổi thực B :-) Yêu cầu khách hàng mô tả thay đổi C ? Giải thích thay đổi khơng thể thực thời điểm D ? Quản trị thông tin 18.Bạn yêu cầu lựa chọn công cụ kỹ thuật thực chương trình đảm bảo chất lượng để bổ sung cho hoạt động kiểm soát chất lượng tai Bạn chọn sau đây? A :-) Các kiểm tra - đánh giá chất lượng B ? Lấy mẫu thống kê C ? Lược đồ Pareto D ? Phân tích khuynh hướng 19.Một yếu tố phụ thuộc chẳng hạn công đoạn thiết kế phải thực trước trình sản xuất ví dụ A ? Phụ thuộc tùy ý B ? Phụ thuộc bên C :-) Phụ thuộc mang tính bắt buộc D ? Phụ thuộc phạm vi 20.Để quản lý hiệu dự án, công việc cần chia nhỏ Câu không mô tả mức độ chia nhỏ công việc? A ? Cho đến có kết luận có ý nghĩa B ? Cho đến mặt logic bị chia nhỏ C :-) Cho đến thực bỡi người D ? Cho đến ước lượng sát thực 21.Thời gian chậm trễ (lag time) cho cơng việc có nghĩa là: A ? Lượng thời gian mà cơng việc hỗn hay làm chậm lại mà không ảnh hưởng đến dự án B ? Lượng thời gian mà công việc hỗn hay làm chậm lại mà khơng ảnh hưởng đến ngày bắt đầu sớm công việc C :-) Thời gian chờ đợi D ? Kết đường kết nối xác định độ nhanh chậm công việc 22.Tất ý sau ví dụ chi phí cho khơng thích hợp, ngoại trừ A ? Thực lại công việc B :-) Đào tạo đội ngũ C ? Sản phẩm thừa D ? Chi phí bảo hành 23.Trong trình thực dự án, thành viên dự án tiếp cận hỏi giám đốc dự án bỡi khơng làm việc Tài liệu sau chứa đựng mô tả chi tiết cơng việc để giải đáp cho thành viên dự án này? A :-) Từ điển công việc (WBS dictionary) B ? Phạm vi cơng việc C ? Tăng khả dự tốn kế hoạch thực D ? Tăng cường hệ thống thông tin quản lý dự án 24.Bạn giám đốc dự án phát triển nhà trị giá triệu la Trong làm việc với nhóm bạn việc xây dựng đồ mạng, kỹ sư thiết kế bạn đề nghị chât lượng cơng trình tăng thiết kế mẫu ban quản trị cấp duyệt trước tiếp tục bước thiết kế chi tiết Họ bảo vệ cho quan điểm cách trưng báo từ kinh nghiệm đơn vị xây dựng hàng đầu Loại thơng tin đóng góp gọi gì? A ? Sự phụ thuộc bắt buộc B :-) Sự phụ thuộc tùy ý C ? Sự phụ thuộc bên D ? Sự tự khám phá 25.Một hệ thống kiểm sốt thay đổi thường khơng có _ A ? Việc bàn giấy B ? Cơ chế kiểm tra C ? Những yêu cầu chấp nhận D :-) Các quyền tham khảo ý kiến 26.Bạn giám đốc dự án đứng đầu dự án tổ chức theo kiểu chức chéo với môi trường làm việc theo ma trận yếu Khơng có thành viên dự án báo cáo cho bạn theo chức bạn khơng có khả khen thưởng trực tiếp mức độ hoàn thành cơng việc họ Dự án khó thực hiện, với kế hoạch tiến độ ngắn công với yêu cầu chất lượng cao Loại quyền quản lý dự án sau xem thích hợp với tình trên? A ? Tham khảo B :-) Chuyên gia C ? Phạt D ? Chính thức 27.Trong giai đoạn thực thi dự án, phương thức lãnh đạo cần thiết giám đốc dự án A ? Ra mệnh lệnh B :-) Huấn luyện, Hỗ trợ C ? Tư vấn D ? Sự trí 28.Mục sau ví dụ phương pháp ước lượng theo tham số A :-) Đồng / mét vuông B ? Đường cong chi phí C D ? ? Từ lên (bottim-up) CPM 29.Bước cần thực tiến hành lên kế hoạch nhân cho dự án? A ? Xác định bên liên quan dự án, nhu cầu, mong đợi, mục tiêu họ B ? Xác định vai trò bên liên quan dự án, kỹ kiến thức họ C ? Xác định tác động tổng bên liên quan dự án phương cách quản lý họ D :-) Tất bước 30.Đơn vị bạn gặp khó khăn việc quản lý thời gian tất dự án Bạn yêu cầu trợ giúp lãnh đạo hiểu rõ vấn đề Loại báo cáo bạn soạn nhằm tóm tắt thơng tin cần cho lãnh đạo? A ? Ước lượng chi tiết chi phí B ? Các kế hoạch dự án C ? Những đồ Gantt D :-) Báo cáo kiện quan trọng dự án 31.Lý thuyết nấc thang nhu cầu Maslow cho người không làm việc an tồn hay tiền Họ làm việc để cống hiến để hoàn thiện kỹ họ Trong kim tự tháp cách mà người thể nhu cầu mình, cách thể nhu cầu xếp vào mức A ? Nhu cầu sinh lý B ? Nhu cầu an toàn C ? Nhu cầu xã hội tôn trọng D :-) Nhu cầu tự thực 32.Tất mục sau ln đầu vào q trình quản lý rủi ro, ngoại trừ: A B C ? ? ? Thơng tin mang tính lịch sử Bài học kinh nghiệm Bảng mô tả - phân tách công việc D :-) Báo cáo tiến độ dự án 33.Phân phối tài nguyên cho lượng sử dụng tài nguyên tháng gọi A ? Điều phố nguồn lực B ? Luân chuyển nguồn lực C :-) Chỉnh nguồn lực D ? Đẩy nhanh nguồn lực 34.Thời gian dự trữ khoảng thời gian mà bạn trì hỗn việc bắt đầu cơng việc mà không ảnh hưởng đến ngày kết thúc dự án Thời gian dự trữ xem quan trọng trong: A :-) việc xác định xem liệu mâu thuẫn tiến độ giai hay khơng B ? lập kế hoạch tiến độ công việc phụ thuộc vào công việc khác C ? báo cáo kết thúc dự án D ? việc kiểm soát thời gian thực công việc 35.Chỉ mục thực chi phí (Cost performance Index - CPI) có giá trị 0.89, có nghĩa là: A ? Vào thời điểm này, dự đốn tồn dự án có tổng chi phí vượt 89% so với kế hoạch B ? Khi dự án hoàn thành chi 89% vượt kế hoạch C ? Dự án đạt tiến độ 89% so với kế hoạch D :-) Dự án đạt giá trị 89 đồng 100 đồng đầu tư 36.Dựa vào bảng sau, bạn cần rút ngắn thời gian dự án, công việc bạn ý trước nhất? Công Việc Thời gian ước tính Bắt đầu - A Bắt đầu - B Bắt đầu - C A-D 10 B-E C-E Công việc giả C-F F-Kết thúc E-Kết thúc F-Kết thúc A ? Công việc Bắt đầu - B B ? Công việc A-D C :-) Công việc E-Kết thúc D ? Công việc C-E 37.Kỹ thuật giải xung đột tạo hầu hết kết cuối cùng? A ? Áp đặt B ? Uyển chuyển C ? Thỏa hiệp D :-) Giải vấn đề 38.Dự án A có suất nội hồn IRR = 21% Dự án B có IRR = 7% Dự án C có IRR = 31% Dự án D có IRR = 19% Bạn chọn thực dự án để đạt kết tốt nhất? A ? Dự án A B ? Dự án B C :-) Dự án C D ? Dự án D 39.Vào giai đoạn đầu dự án, bạn bàn bạc với chủ đầu tư kỹ thuật dự toán ngân sách sử dụng Bạn muốn hình thức tư vấn chun gia, chủ đầu tư muốn cách lập ngân sách từ xuống Tốt bạn sẽ: A :-) Đồng ý phương pháp dự toán ngân sách từ xuống hình thức đánh giá chuyên gia B ? Đề xuất phương thức dự tốn theo vòng dự án giải pháp tình D ? Tìm cách chuyển giao/chia sẻ rủi ro 62.Một sếp giám đốc dự án trưởng phận kỹ thuật thảo luận với việc thay đổi hoạt động dự án Sau gặp, người sếp liên hệ với giám đốc dự án yêu cầu ông ta thay đổi Đây ví dụ A ? Quản trị phạm vi B ? Quản trị lập kế hoạch C :-) Vị trí điều phối viên dự án D ? Hệ thống quản lý thay đổi 63.Ai người giải vấn đề, khi: Dự án chi tiêu gần hết khoản ngân sách công việc chưa hoàn thành tiến độ? A ? Thành viên dự án B ? Giám đốc dự án C :-) Chủ đầu tư/ Lãnh đạo cấp cao D ? Giám đốc chức 64.Nhóm thực dự án hồn thành bước lên kế hoạch ban đầu lập ngân sách cho dự án Bước TIẾP THEO họ làm gì? A ? Bắt đầu xác định rủi ro B ? Thực bước sửa chữa khắc phụ C :-) Xác định yêu cầu truyền thông, giao tiếp D ? Hợp tác 65.Bạn gặp khó khăn việc đánh giá xác phí tổn rủi ro Giải pháp bạn nên sử dụng phương pháp đánh giá dựa A ? Định lượng B ? Các số C :-) Định tính D ? Kinh tế lượng 66.Kiểm tra toàn đối tượng/sản phẩm nghiên cứu sẽ: A :-) Kéo dài thời gian B ? Cung cấp nhiều thơng tin cần C ? Sẽ loại trừ lẫn D ? Cho thấy nhiều nhược điểm 67.Sơ đồ công việc theo điểm nút khác với đồ công việc theo mũi tên đồ cơng việc theo điểm nút: A ? Có thể sử dụng đồ PERT B :-) Có mối quan hệ cơng việc C ? Chỉ có mối quan hệ hồn thành-để-hồn thành (finish-to-finish) D ? Có thể sử dụng hoạt động ảo 68.Sự kết hợp yếu tố để làm hài hòa dự án yêu cầu nhấn mạnh lên khía cạnh A ? Nghề nghiệp cá nhân nhóm B ? Những cảii tiến theo thời gian kế hoạch dự án C :-) Giao tiếp hiệu khía cạnh chủ điểm D ? Quản lý nội 69.Thời gian dự trữ công việc xác định thông qua A ? Thực phân tích Monte Carlo B ? Thời gian chờ đợi công việc C ? Thời gian trễ D :-) Khoảng thời gian mà cơng việc trì hỗn trước gây ảnh hưởng đến công việc nằm đường găng 70.Một cách thơng thường để ước tính giá trị hồn thành (EAC) lấy Tổng chi phí kế hoạch dự án (BAC) A ? Chia cho SPI B ? Nhân cho SPI C ? Nhân cho CPI D :-) Chia cho CPI 71.Nhóm thực dự án tạo kế hoạch mơ tả phương cách họ thực sách chất lượng Nó cấu trúc quản lý, nhiệm vụ, quy trình thơng tin khác kế hoạch chất lượng Nếu có thay đổi xảy dự án, phần thuộc kế hoạch đề thay đổi theo? A ? Sự cam đoan chất lượng B ? Quản lý chất lượng C :-) Dự án D ? Kiểm soát chất lượng 72.Ai người giải vấn đề, khi: Khơng có đủ tài ngun để hồn thành dự án? A ? Thành viên dự án B X Giám đốc dự án C ? Chủ đầu tư D :-) Giám đốc chức năng/Lãnh đạo cấp cao 73.Chi phí để chọn dự án mà không chọn dự án khác gọi A ? Chi phí cố định B ? Chi phí lưu động C ? NPV D :-) Chi phí hội 74.Một cơng ty kinh doanh bất động sản, chuyên mua bán ký gửi loại nhà ở, nhà cho thuê dân, ta kết luận A ? Công ty tham gia thị trường cấp I mua bán bất động sản B ? Công ty tham gia thị trường cấp II mua bán bất động sản C :-) Công ty tham gia thị trường cấp III mua bán bất động sản D ? Công ty hoạt động không chức 75.Một giám đốc dự án bỏ thời gian xác định mục tiêu cơng ty làm cách dự án đáp ứng lại mục tiêu Đây ví dự của: A ? đồ chức B :-) Quản trị theo mục tiêu C ? Tương lai dự án D ? Bảng phân tách công việc (WBS) 76.Bạn giám đốc dự án phát triển nhà trị giá triệu la Trong làm việc với nhóm bạn việc xây dựng đồ mạng, bạn để ý thấy số hoạt động làm việc song song phải hồn thành theo trình tự đặc biệt Loại phương pháp kiện cần cho hoạt động này? A :-) Phương pháp lập biểu đồ theo thứ tự ưu tiên B ? Phương pháp lập biểu đồ theo mũi tên C ? Phương pháp đường găng D ? Phương pháp lập biểu đồ có điều kiện 77.Trong q trình xác định hoạt động, thành viên dụ án xác định hoạt động cần phải thực Tuy nhiên, thành viên khác tin hoạt động phần dự án theo cách hiểu văn kiện dự án Giám đốc dự án làm tốt việc trường hợp này? A ? Cố gắng xây dựng trí nhóm B ? Ra định theo ý riêng C :-) Hỏi ý kiến ban quản trị D ? Trao đổi với chủ đầu tư 78.Các biện pháp đối phó xác định bước trình quản lý rủi ro? A ? Xác định rủi ro B ? Định lượng rủi ro C ? Lập kế hoạch đối phó rủi ro D :-) Giám sát hạn chế rủi ro 79.Trong họp, nhóm dự án định bổ sung thêm số công đoạn dự án họ xác định mang lại lợi ích cho khách hàng Tình có khơng ổn? A :-) Nhóm dự án vẽ rắn thêm chân B ? Những nổ lực không nên thực họp C ? Khơng có bất ổn Đây điều nên làm để thỏa mãn khách hàng D ? Khơng có Chủ nhiệm dự án kiểm sốt tình hình 80.Phần sau bao gồm bảng tuyên bố chức nhiệm vụ dự án (project charter)? A ? Xác định rủi ro B ? Ước lượng cơng việc C ? Ước tính chi tiết tài nguyên D :-) Nhu cầu kinh doanh cho dự án 81.Kỹ thuật giải xung đột giám đốc dự án nói "Tơi khơng thể giải ván đề bây giờ!"? A ? Giải vấn đề B ? Áp đặt C :-) Rút lui D ? Thỏa hiệp 82.Bạn bổ nhiệm làm giám đốc dự án cho dự án đầu tư bất động sản lớn Dự án kéo dài năm thực nửa Thành viên dự án bao gồm nhân viên kinh doanh 20 nhân viên làm phận khác Bạn muốn hiểu làm dự án bạn tìm thơng tin đâu? A :-) Ma trận chức nhiệm vụ B X đồ nguồn lực C X đồ Gantt D ? đồ tổ chức dự án 83.Vào cuối dự án, giám đốc dự án xác định dự án thêm vào lĩnh vực chức khả thể suất Khách hàng bày tỏ thỏa mãn với dự án Điều có nghĩa xét góc độ thành cơng dự án? A ? Dự án thành công vượt bậc B :-) Dự án không thành công cung cấp thêm nhiều điều khơng nê rõ thõa thuận ban đầu (Gold Plating) C ? Dự án khơng thành cơng khác hàng hạnh phục họ phải trả thêm nhiều tiền cho việc D ? Dự án thành cơng nhóm dự án thực thay đổi để thêm vào chức khách hàng thõa mãn 84.Một dự án đầu tư bất động sản có số thực kế hoạch (SPI) 0.89 số thực chi phí (CPI) 0.91 Theo ý bạn, cách giải thích tốt cho điều là: A B ? Hoạt động mua sắm thiết bị dự án đắt so với dự kiến ? Có cơng việc thực với thời gian dài so với dự kiến C :-) Các tài nguyên thiếu chất lượng thiếu kinh nghiệm (nhân lực) sử dụng D ? Các lịch trình thực cơng việc bị thay đổi lần 85.Cơng ty bạn nhận dự án đầu tư Dự án A có NPV = 30 tỷ đồng thực năm Dự án B có NPV=60 tỷ đồng, thực năm Dự án C có NPV=90 tỷ đồng thực năm Dựa vào thông tin này, bạn chọn dự án để duyệt? A ? Tất chúng có giá trị B ? Dự án A C ? Dự án B D :-) Dự án C 86.Ông Trần Anh bổ nhiệm vào dự án có lợi nhuận cao có nhiều cá nhân có cá tính muốn mở rộng phạm vi dự án Ông ta nhận giới hạn phạm vi thơng qua kiểm sốt thay đổi tạo tác động tốt cho tiến độ thời gian dự án Phần sau nhập lượng cho kiểm soát phạm vi tổng hợp này? A ? Hệ thống kiểm soát thay đổi B ? Những đo lường kết thực C :-) Các báo cáo tiến độ D ? Bài học kinh nghiệm 87.Một giám đốc dự án cố gắng điều hành tất công việc dự án xác định rằng: Nhiệm vụ thực có thời hạn tuần Cơng việc tiến hành sau cơng việc có độ dài ước lượng khoảng tuần Cơng việc bắt đầu sau cơng việc hồn thành kéo dài tuần Cơng việc bắt đầu cơng việc hồn thành kéo dài tuần Độ dài đường găng bao nhiêu? A :-) 10 B ? 11 C ? 14 D ? 88.Mục sau khơng phải ví dụ nguyên nhân gây yêu cầu thay đổi? A :-) Nhà thầu xây dựng định có cơng trình phụ ưu việt mà ơng ta bổ sung cho dự án B ? Một lỗi thiết kế chi tiết vẽ sai phát C ? Chính phủ thay đổi luật ảnh hưởng đến kết dự án D ? Một rủi ro xác định kế hoạch ứng phó phải thực 89.Ai người giải vấn đề, khi: Các thành viên dự án khơng biết điều cần làm làm? A ? Thành viên dự án B :-) Giám đốc dự án C ? Chủ đầu tư/ Lãnh đạo cấp cao D ? Giám đốc chức 90.Nếu dự án có EV = 145, PV = 162, AC = 138, BAC = 200, ETC = 62, hỏi EAC dự án bạn biết ước lượng trước chi phí khơng nữa? A ? 190.4 B ? 193 C ? 201 D :-) 200 91.Một giám đốc dự án cố gắng thuyết phục ban quản trị sử dụng phương pháp quản lý dự án định bắt đầu charter Tại charter lại giúp vị giám đốc dự án này? A ? Nó mơ tả chi tiết cần thực B :-) Nó liệt kê tất tên thành viên dự án C ? Tương lai dự án D ? Bảng phân tách công việc (WBS) 92.Một dự án án có nhiều nhóm thực Trong khứ, nhóm C thường xuyên bị trễ hạn Điều khiến nhóm D buộc phải phá vỡ đường găng nhiều lần Nếu bạn trưởng nhóm D, bạn gặp: A ? Giám đốc nhóm D B ? Một giám đốc dự án C ? Giám đốc dự án ban quản lý D :-) Giám đốc dự án trưởng nhóm C 93.Hệ số thực kế hoạch (Schedule Performance Index - SPI) 0.76, có nghĩa A ? Chúng ta sử dụng ngân sách B ? Chúng ta trước kế hoạch C :-) Chúng ta đạt 76% tiến độ dự kiến ban đầu D ? Chúng ta đạt 24% tiến độ so với dự kiến ban đầu 94.Một dự án ước tính hồn thành ngày sau ngày hồn thành dự kiến Bạn khơng có nguồn tài ngun bổ sung Dự án có nguy rủi ro thấp Tỉ số lợi nhận dự tính 1.6, biến phụ thuộc quan tâm mức Theo thơng số cung cấp, điều tốt làm gì? A ? Cắt tài nguyên cơng việc B :-) Thực lúc nhiều công việc C ? Chuyển tài nguyên từ nhà cung cấp nội sang nguồn tài nguyên bên ngồi D ? Loại trừ số cơng việc khỏi dự án 95.Phương pháp thực nghiệm tốt giải thích A ? Một cơng cụ quản lý B ? Một phương pháp lập chương trình thực C ? Một phương pháp lên kế hoạch D :-) Nguyên tắc theo kinh nghiệm 96.Trong trình thực dự án, lượng lớn thay đổi thực dự án Giám đốc dự án nên A ? Chờ tất thay đổi biết đến in kế hoạch tiến độ B :-) Thực thay đổi cần thiết giữ khung tiến độ C ? Thực thay đổi ban quản lý chấp nhận D ? Nói chuyện với ban quản lý trước thay đổi thực 97.Điểm cao lý thuyết nhu cầu Maslow liệt kê lựa chọn sau là: A ? Sự thõa mãn sinh lý B ? Đảm bảo tồn thân C ? Nhu cầu hội nhập D :-) Nhu cầu tôn trọng 98.Nếu rủi ro có 20% hội xảy tháng xác định đó, dự án dự tính kết thúc tháng nữa, hội rủi ro xảy tháng thứ tới? A ? Nhỏ 1% B :-) 20% C ? 60% D ? 80% 99.Người tổ chức có quyền lệnh bắt đầu dự án là: A ? Nhà quản lý cao cấp (Senior manager) B ? Người quản trị dự án (Project administrator) C :-) Chủ đầu tư (Sponsor) D ? Chuyên gia dự án (Project specialist) 100 Một ưu điểm phương pháp tổ chức quản lý dự án theo ma trận là: A :-) Tăng khả kiểm soát cho nhà quản lý nguồn lực dự án B ? Có hai lãnh đạo cho nhóm dự án C ? Giao tiếp, truyền thông phản hồi thông tin dễ D ? Việc báo cáo tiến độ thực dễ 101 Theo lý thuyết X Y Mcgregor, người phân hai nhóm X Y, A ? Người thuộc nhóm X thường khơng đủ khả năng, bất tài, trốn tránh trách nhiệm cơng việc B ? Người thuộc nhóm Y thích tự làm việc mà không cần nhiều lãnh đạo, hướng dẫn Họ mong muốn đạt thành công hiệu công việc C :-) Câu a b D ? Câu b đúng, câu a sai 102 Chất lượng là: A ? Đáp ứng vượt mong đợi khách hàng B ? Thêm đặc điểm phụ trội khác hàng hạch phúc C :-) Theo yêu cầu phù hợp với mục đích sử dụng D ? Theo yêu cầu quản lý 103 Khi hoàn thành bảng phân tách công việc WBS, ước lượng thời gian công việc, vẽ đồ mạng công việc, bước mà phải làm gì? A ? Phối hợp hoạt động B ? Xác định xem chúng có phù hợp với phạm vi cơng việc C :-) Tạo kế hoạch tiến độ xin xét duyệt D ? Hoàn thành quản lý rủi ro 104 Một thành viên dự án không thực tốt dự án ta thiếu kinh nghiệm việc phát triển hệ thống Khơng có có lực tốt cho việc Cách giải tốt cho tình gì? A ? Khuyến nghị với giám đốc chức nhằm xác định biện pháp khích lệ cho thành viên hồn thành dự án B ? Tuyển thêm nhân lực có nhiều kỹ công tác phát triển hệ thống C :-) Sắp xếp cho thành viên dự án tham gia khóa huấn luyện D ? Phân bổ số cơng việc vào giai đoạn phòng hờ 105 đồ Pareto giúp giám đốc dự án A :-) Tập trung vào vấn đề quan trọng để gia tăng chất lượng B ? Tập trung vào việc khuyến khích suy nghĩ sáng tạo C ? Tìm hiểu mong muốn kết hay sản phẩm tương lai D ? Xác định xem liệu quy trình hay cơng việc có vượt tầm kiểm sốt hay không 106 Ngân sách chi tiết dự án tạo vào giai đoạn vòng đời (Project cycle) dự án? A ? Giai đoạn bắt đầu dự án B ? Trước bắt đầu vòng đời dự án C :-) Giai đoạn Lập kế hoạch D ? Giai đoạn thực 107 Một giám đốc dự án bắt đầu tạo bảng phạm vi dự án Một bên liên quan dự án muốn thêm vào khoản mục phạm vi công việc Bên khác lại muốn mô tả chức yêu cầu Dự án quan trọng cho đơn vị giám đốc dự án, phía đối tác thực công việc Cách sau bạn khuyên vị giám đốc thực hiện? A :-) Bản phạm vi dự án nên để chung chung nhằm cho phép đối tác tự định B ? Giám sát chất lượng C ? Báo cáo tiến độ D ? Giám sát chi phí 108 Nếu dự án có 60% hội đạt lợi nhuận 100 triệu đồng 40% hội bị lỗ 100 triệu đồng, giá trị tiền tệ uớc tính dự án bao nhiêu? A ? Đạt lợi nhuận 100 triệu đồng B ? Lỗ 60 triệu đồng C :-) Lợi nhuận 20 triệu đồng D ? Lỗ 40 triệu đồng 109 Cái sau ưu điểm phương pháp lập ngân sách từ xuống? A ? Ngân sách ước lượng gần với cơng việc thực tế u cầu B ? Nó dựa hiểu biết chí tiết cơng việc thực tế cần C :-) Nó cung cấp cho thành viên dự án hiểu biết mối quan tâm mong đợi ban lãnh đạo D ? Nó giúp cho giám đốc dự án xác định xem liệu dự án có phù hợp với kế hoạch tiến độ 110 Một giám đốc dự án có kinh nghiệm bắt đầu cơng việc cho dự án đầu tư lớn sở hạ tầng nhận định cấp tiến hành rà sốt lại tồn rủi ro dự án Để làm tốt công tác này, thứ sau thích hợp nhất? A B ? Một báo từ tạp chí đầu tư ? Một điều khoản quy định phạm vi thực dự án kế hoạch dự án C ? Kế hoạch phân phối tài nguyên giai đoạn lập kế hoạch D :-) Một buổi nói chuyện với thành viên dự án tương tự vốn bị thất bại khứ 111 Một dự án giai đoạn thực thi bên liên quan yêu cầu thay đổi lớn Điều làm cho dự án phải trải qua đại tu - kiểm tra lớn lần thứ ba Vào thời điểm giám đốc dự án lại phát nhiệm vụ dự án khơng hồn thành trưởng nhóm thực thực di chuyển chúng sang dự án khác co mức độ ưu tiên cao Ai người sau nên giám đốc dự án trình bày vấn đề A ? Nhóm thực dự án B ? Chủ đầu tư C ? Khách hàng D :-) Ban quản lý cấp 112 Tất lựa chọn sau xuất phát từ kết trình quản lý rủi ro, ngoại trừ: A ? Điều khoản điều kiện ký kết hợp đồng B ? Kế hoạch dự án thay đổi C ? Kế hoạch thông tin - truyền thông dự án bị thay đổi D :-) Văn kiện dự án thay đổi 113 Biểu đồ kiện dùng trường hợp để thay cho đồ Gantt? A ? Lập kế hoạch dự án B ? Báo cáo với thành viên dự án C :-) Báo cáo với ban quản lý dự án D ? Có thể sử dụng hoạt động ảo 114 Mục sau thể giá trị ước lượng công việc thực tế thực A :-) EV B ? PV C ? AC D ? ACWP 115 Sự khác dự án cơng việc sản xuất kinh doanh liên tục gì? A ? Sản xuất kinh doanh liên tục lập lại, dự án liên tục khác biệt sản phẩm B ? Dự án hoạt động liên tục lập lại, sản xuất kinh doanh thời đặc biệt C ? Sản xuất kinh doanh theo vòng kế hoạch hàng năm, dự án không yêu cầu kế hoạch theo năm D :-) Sản xuất kinh doanh liên tục lập lại, dự án thời tạo sản phẩm đặc biệt 116 Một kế hoạch ngân sách cần phải sát chi phí thực tế khoảng giới hạn bao nhiều A ? Từ -75% đến +25% B ? Từ -10% đến +25% C :-) Từ +10% đến -25% D ? Từ -5% đến +10% 117 Ai người giải vấn đề, khi: Thành viên dự án phát phương pháp thực khác cần thiết để hoàn thành công việc khuôn khổ phạm vi dự án? A :-) Thành viên dự án B ? Giám đốc dự án C ? Chủ đầu tư/ Lãnh đạo cấp cao D ? Giám đốc chức 118 Công cụ quản lý dự án sau xem tốt để xác định thời gian dài mà dự án thực hiện? A ? WBS B :-) đồ mạng C ? đồ Gantt D ? Một dự án khơng có thời gian trễ tiêu cực 119 Ai người có quyền NHẤT tổ chức quản lý theo dự án A :-) Giám đốc dự án B ? Giám đốc chức C ? Nhóm D ? Tất người có quyền 120 Bạn yêu cầu chuẩn vị ngân sách để hoàn tất dự án năm ngối xếp xó tháng Tất chí phí sau bao gồm ngân sách, ngoại trừ A ? Chi phí cố định B :-) Chi phí khứ C ? Chi phí trực tiếp D ? Chi phí biến đổi ... (Schedule Performance Index - SPI) 0. 76, có nghĩa A ? Chúng ta sử dụng ngân sách B ? Chúng ta trước kế hoạch C :-) Chúng ta đạt 76% tiến độ dự kiến ban đầu D ? Chúng ta đạt 24% tiến độ so với dự kiến... tiếp D ? Hợp tác 65 .Bạn gặp khó khăn việc đánh giá xác phí tổn rủi ro Giải pháp bạn nên sử dụng phương pháp đánh giá dựa A ? Định lượng B ? Các số C :-) Định tính D ? Kinh tế lượng 66 .Kiểm tra toàn... tách công việc (WBS) 76. Bạn giám đốc dự án phát triển nhà trị giá triệu đô la Trong làm việc với nhóm bạn việc xây dựng sơ đồ mạng, bạn để ý thấy số hoạt động làm việc song song phải hồn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - NDT de so 6, NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - NDT de so 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay