BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

253 10 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:19

Đại học quốc gia Hà Nội khoa s phạm tuthienbao.com Bài giảng quản lý hnh nh nớc giáo dục v đo tạo Phần II (Chơng trình dùng cho SV khoa SP, ĐHQG HN) PGS-TS Đặng xuân hải - đào phú quảng Hà Nội 2007 quản lý hnh NN GD & Đt PGS-TS đặng Xuân Hải, Đo phú quảng - 04 8645903; o989 54 54 29 Chơng I số vấn đề Nh nớc, quản lý hnh nh nớc v công vụ, công chøc A LÝ ln chung vỊ nhµ n−íc, Nhµ n−íc CHXHCN ViƯt Nam Ngn gèc cđa nhµ n−íc Nhµ nớc tợng bản, phức tạp xã hội có giai cấp, tác nhân biến đổi xã hội phát triển kinh tế Chính nhà t tởng tiếp cận đa lý giải khác nguồn gốc phát sinh nhà nớc Thuyết thần học cho Thợng đế ngời đặt trật tự xã hội Nhà nớc vậy, Thợng đế sáng tạo để bảo vệ trật tự chung, họ coi Thợng đế lực lợng siêu nhiên, quyền lực nhà nớc lµ vÜnh cưu Sù phơc tïng qun lùc nhµ n−íc cần thiết tất yếu Thuyết gia trởng cho nhà nớc kết phát triển lịch sử gia đình, hình thức tổ chức tự nhiên sống ngời, nhà nớc có xã hội quyền lực nhà nớc giống nh quyền ngời đứng đầu gia đình Thut khÕ −íc x∙ héi cho r»ng sù ®êi nhà nớc sản phẩm khế ớc ngời sống trạng thái tự nhiên nhà nớc Nhân dân lật đổ nhà nớc ngời đại diện, nh họ vi phạm hợp đồng Thuyết bạo lực cho nhà n−íc xt hiƯn trùc tiÕp tõ sù sư dơng b¹o lực thị tộc thị tộc khác, mà kết thị tộc chiến thắng nghĩ tổ chức đặc biệt (nhà nớc) để nô dịch kẻ chiến bại Các nhà kinh đIển chủ nghĩa Mác-Lê nin rằng: Nhà nớc tợng vĩnh cửu, bất biến, mà nhà nớc phạm trù lịch sử, có trình phát sinh, phát triển tiêu vong Lịch sử hình thành phát triển xã hội loài ngời chứng tỏ rằng: xã hội loài ngời có thời kỳ dài nhà nớc Đó thời kỳ lịch sử kéo dài hàng triệu năm chế độ công xã nguyên thuỷ Trong chế độ đó, quyền lực xã hội đợc gắn với hệ thống quản lý giản đơn: Hội đồng thị tộc Đó hình thøc tỉ chøc qun lùc cao nhÊt cđa thÞ téc gåm nh÷ng ng−êi cao ti cã uy tÝn céng đồng, hội đồng định tất vấn ®Ị quan träng cđa thÞ téc nh−: Tỉ chøc lao động sản xuất; Tiến hành chiến tranh; Giải tranh chấp nội Những định hội ®ång thÞ téc thĨ hiƯn ý chÝ chung cđa tÊt thành viên có tính bắt buộc chung tất ngời Mặc dù thị téc ch−a cã c¸c tỉ chøc c−ìng chÕ viƯc thi hành định đó, nhng quyền lực xã hội có hiệu lực cao thể tính c−ìng chÕ m¹nh mÏ Nh− vËy, x· héi céng sản nguyên thuỷ cha có nhà nớc, pháp luật Nhng tồn qui phạm xã hội nh: đạo đức, tập quán, tôn giáo để điều chỉnh quan hệ thành viên xã hội Các qui phạm xã hội thể ý chí chung http://www.ebook.edu.vn thành viên xã hội đợc tất tuân theo cách tự giác Việc tự giác tuân theo qui tắc trở thành thói quen, tập quán cộng đồng Nó đợc đảm bảo thực sức mạnh của Hội đồng thị tộc Lịch sử xã hội nguyên thuỷ trải qua giai đoạn phân công lao động xã hội Sự phân công lao động xã hội đẩy nhanh trình phân hoá xã hội, làm cho phân biệt giàu - nghèo, mâu thuẫn giai cấp ngày phát triển Sự phát triển yếu tố làm đảo lộn đời sống thị tộc, tổ chức Hội đồng thị tộc trở nên bất lực, giải mâu thuẫn, xung đột giai cấp Để điều hành, quản lý xã hội mới, xã hội chứa đầy mâu thuẫn, xung đột quyền lợi giai cấp, tất yếu phải có tổ chức quyền lực để điều chỉnh quan hệ xã hội, điều hoà xung ®ét giai cÊp, ®ã lµ nhµ n−íc Nhµ n−íc chØ đời sản xuất, văn minh xã hội phát triển đến trình độ định, với phát triển xuất chế độ t hữu phân chia xã hội thành giai cấp, mâu thuẫn giai cấp tự điều hoà đợc, nguyên nhân chủ yếu để xuất nhà nớc Bản chất nhà nớc - Nhà nớc mang tính giai cấp: C.Marx - Ph.Engen khẳng định:Nhà nớc thực chất bạo lực có tổ chức giai cấp để đàn áp giai cấp khác(1) V.I Lênin rõ: Nhà nớc dới chế độ t chủ nghĩa, nhà nớc theo nghĩa nó, máy trấn áp đặc biệt giai cấp giai cấp khác, lại thiểu số đa số.(2) Trong xã hội bóc lột, máy chủ yếu nhằm đảm bảo bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị chiếm đại đa số quyền sở hữu t nhân t liệu sản xuất Trong xã hội XHCN, nhà nớc bảo vệ lợi ích nhân dân lao động theo pháp luật cđa nhµ n−íc XHCN BÊt cø nhµ n−íc cđa giai cÊp nµo còng lµ mét tỉ chøc qun lùc chÝnh trị đại biểu cho lợi ích giai cấp Để thực đợc vai trò công cụ giai cấp, máy nhà nớc phải thể chức vừa trấn áp phản kháng giai cấp bị trị, vừa thực thi chức quản lý lĩnh vực kinh tế- xã hội Nh vËy, nhµ n−íc mang tÝnh giai cÊp - Nhµ n−íc cú vai trũ XH: Bên cạnh tính giai cấp, nhà nớc có vai trò xã hội: Nhà nớc thực thi chức quản lý hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội, trì trật tự, kỉ cơng XH phục vụ nhu cầu thiết yếu đời sống cộng đồng Ngoài ra, sức mạnh quyền lực trị sức mạnh máy, tài nhà nớc giải vấn đề đột xuất mà công dân, cộng đồng nhỏ không tự giải đợc Nhà nớc tổ chức quyền lực trị, máy đặc biệt tách khỏi x hội để thực chức quản lý nhà nớc đối nội đối ngoại, nhằm bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị, trì ổn định kinh tế x hội bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị Đặc trng (dấu hiệu bản) cđa nhµ n−íc a Nhµ n−íc thiÕt lËp qun lùc công cộng đặc biệt, hệ thống quan nhà nớc quyền lực chuyên nghiệp, mang tính cỡng chế thành viên xã (1) (2) C.Marx - Ph.Engen Tuyển tập, tập 1, Nhà xuất Sự thật - Hà Nội, 1980, tr.563 V.I Lênin, Toàn tập, Tập 33, Nhà xuất TB, M 1976, tr 110 http://www.ebook.edu.vn hội Quyền lực mang tính trị không hoà nhập vào dân c; bao gồm máy quản lý nhà nớc, có thiết chế nh: quân đội, cảnh sát, nhà tù để thực chức nhà nớc: quản lý, c−ìng chÕ, trÊn ¸p Nh− vËy, tỉ chøc qun lực công cộng đặc biệt tách khỏi xã hội, mang tính giai cấp sâu sắc phục vụ chủ yếu cho lợi ích giai cấp thống trị Quyền lực nhà nớc thể sức mạnh cỡng chế thông qua việc sử dụng phơng pháp đặc biệt, phơng pháp cỡng chế nhà nớc, với công cụ đặc biệt pháp luật, máy nhà nớc nhằm giải công việc đối nội, đối ngoại tạo nên tập trung, thống sức mạnh quyền lực vào tay nhà nớc b Nhà nớc máy quản lý, cỡng chế dân c theo địa bàn lnh thổ định Đó điểm xuất phát giới hạn để thực quyền, nghĩa vụ nhà nớc với công dân c Nhà nớc qui định thực việc thu loại thuế dới hình thức bắt buộc để có nguồn vật chất (tài chính) chi phí cho máy nhà nớc hoạt động quản lý nhà nớc d Nhà nớc ban hành pháp luật có tính chất bắt buộc chung tổ chức, thành viên x hội Nhà nớc quản lý xã hội pháp luật biện pháp khác nhằm đạt đợc mục đích đặt đ Nhà nớc cã chđ qun qc gia: chđ qun qc gia thĨ quyền độc lập tự nhà nớc sách đối nội đối ngoại không phụ thuộc vào lực bên Các chức nhà nớc kiểu tổ chức nhà nớc a Các chức nhà nớc Chức nhà nớc đợc thể thông qua phơng diện hoạt động nhà nớc, phản ánh chất nhà nớc nhằm thực mục đích, nhiệm vụ nhà nớc Nh vậy, chức nhà nớc đợc quy định xuất phát từ chất nhà nớc, sở kinh tế kết cấu giai cấp xã hội định; bao gồm hai chức chủ yếu chức đối nội chức đối ngoại + Chức đối nội thể vai trò nhà nớc phạm vi quản lý quốc gia + Chức đối ngoại phản ánh mối quan hệ nhà nớc với quốc gia, dân tộc khác Cả hai chức có mối quan hệ mật thiết hỗ trợ cho nhau, thóc ®Èy nhau, h−íng chđ thĨ ®Õn mơc ®Ých nhà nớc Nhà nớc thực chức dới hoạt động bản: hoạt động lập pháp; hoạt động hành pháp; hoạt động t pháp b Các kiểu tổ chức nhà nớc lịch sử Kiểu tổ chức nhà nớc tổng thể dấu hiệu bản, đặc thù nhà nớc, thể chất giai cấp điều kiện tồn phát triển nhà nớc hình thái kinh tế - xã hội định Do đó, quan hệ sản xuất có kiểu nhà nớc tơng ứng; xã hội loài ngời tồn hình thái kinh tế - xã hội định; thích ứng với kiểu nhà nớc: * Kiểu nhà nớc chủ nô * Kiểu nhà nớc phong kiến * Kiểu nhà nớc t sản * Kiểu nhà nớc x hội chủ nghĩa Ba kiểu nhà nớc dựa sở chế độ chiếm hữu t nhân t liệu sản xuất, bảo vệ chế độ t hữu, bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị Kiểu nhµ n−íc x· héi chđ nghÜa lµ mét kiĨu nhµ nớc mới, có nhiệm vụ bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân hình thức sở hữu hợp hiến, hợp pháp khác; xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa kinh tế theo định h−íng x· héi chđ nghÜa http://www.ebook.edu.vn H×nh thøc nhà nớc Hình thức nhà nớc cách thức tổ chức quyền lực nhà nớc phơng pháp để thùc hiƯn qun lùc nhµ n−íc cđa giai cÊp thèng trị Hình thức nhà nớc bao gồm ba phận: Hình thức thể, hình thức cấu trúc nhà nớc chế độ trị - Hình thức thể: cách thức tổ chức trình tự thành lập quan quyền lực nhà nớc tối cao, cấu trình tự hình thành quan nhà nớc đó, mối quan hệ qua lại quan nhà nớc với với nhân dân nh mức độ tham gia dân vào trình hình thành quan Hình thức thể bao gồm: thể quân chủ; thể cộng hoà - Chế độ trị: tổng thể phơng thức, biện pháp, phơng tiện để thực quyền lực nhà nớc Lịch sử giới có diện hai chế độ trị: chế độ độc tài chế độ dân chủ - Hình thức cấu trúc nhà nớc cấu mặt tổ chức lãnh thổ, phân chia địa giới hành quốc gia Trên giới có hai hình thức tổ chức nhà nớc là: nhà nớc đơn nhà nớc liên bang II Nh nớc Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Khái lợc hƯ thèng chÝnh trÞ ViƯt Nam HƯ thèng chÝnh trÞ tổng thể quan tổ chức nhà nớc, tổ chức xã hội liên kết lại, hoạt động theo chế đảm bảo quyền lực thuộc giai cấp thống trị, theo lãnh đạo đảng cầm quyền Hệ thống trị nớc Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam tổng thể lực lợng trị bao gồm Đảng Cộng sản, nhà nớc, tổ chức, đoàn thể nhân dân mang tính chất trị, đại diện cho quyền lợi giai cấp tầng lớp xã hội khác nhau, dới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng hợp tác, đấu tranh với nhau, tạo thành thể chế trị, định phơng hớng đờng lối xây dựng đất nớc Hệ thống trị Việt Nam kết trình đấu tranh cách mạng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nhu cầu khách quan xã hội Hệ thống trị cấu tổ chức gồm: Đảng Cộng sản, Nhà nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trị - xã hội, đoàn thể nhân dân Nh vậy, cấu hệ thống trị Việt Nam gồm: - Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lợng lãnh đạo nhà nớc xã hội - Nhà nớc Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam - trung tâm quyền lực trị mang tính chất pháp quyền, xơng sống hệ thống - Các tổ chức trị - x hội, đoàn thể nhân dân bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh ViƯt Nam v.v C¬ chÕ chung cđa hƯ thèng trị Việt Nam là: Đảng lãnh đạo Nhà nớc toàn thể xã hội, Nhà nớc quản lý, nhân dân làm chủ xã hội Nh vậy, hệ thống trị Việt Nam thể chức hoạt ®éng cđa hƯ thèng c¬ cÊu tỉ chøc chÕ độ trị xã hội xã hội chủ nghĩa Cơ chế vận hành hệ thống trị Việt Nam là: Đảng Cộng sản Việt Nam lực lợng lnh đạo Nhà nớc toàn thể x hội, hớng x hội lên chủ nghĩa x hội; Nhà nớc quản lý x hội pháp luật, nhân dân làm chủ x hội chủ yếu nhà nớc tổ chức trị - x hội, đoàn thể x héi Nh− vËy, hƯ thèng chÝnh trÞ cđa ViƯt Nam võa thĨ hiƯn tÝnh ph¸p lý thĨ, võa thĨ chức tổ chức, hoạt động chế độ chÝnh trÞ x∙ héi x∙ héi chđ nghÜa http://www.ebook.edu.vn Nhµ n−íc Céng hoµ x∙ héi chđ nghÜa ViƯt Nam 2.1 Định hớng trị Đảng xây dựng Nhà nớc giai đoạn năm 2006 2010 ( Trích Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lÇn thø X ) a Tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Xây dựng chế vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi quy định văn pháp luật Xây dựng, hoàn thiện chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp hoạt động định quan công quyền Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Quốc hội Hoàn thiện chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội; tăng hợp lý số lượng đại biểu chuyên trách, phát huy tốt vai trò đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội Tổ chức lại số Uỷ ban Quốc hội; nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Dân tộc Uỷ ban Quốc hội Đổi quy trình xây dựng luật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh Thực tốt nhiệm vụ định vấn đề quan trọng đất nước chức giám sát tối cao Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi tổ chức hoạt động Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống quan hành pháp thống nhất, thơng suốt, đại Luật hố cấu, tổ chức Chính phủ; tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm tinh gọn hợp lý Phân cấp mạnh, giao quyền chủ động cho quyền địa phương, việc định ngân sách, tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, thực nghĩa vụ tài Trung ương Xây dựng hệ thống quan tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền người Đẩy mạnh việc thực Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Cải cách tư pháp khẩn trương, đồng bộ; lấy cải cách hoạt động xét xử làm trọng tâm; thực chế công tố gắn với hoạt động điều tra Xây dựng chế phán vi phạm Hiến pháp hoạt động lập pháp, hành pháp tư pháp Nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân, bảo đảm quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm quyền địa phương phạm vi phân cấp Phát huy vai trò giám sát hội đồng nhân dân Tổ chức hợp lý quyền địa phương, phân định lại thẩm quyền quyền nơng thôn, đô thị, hải đảo Thực giải pháp nhằm chấn chỉnh máy quy chế hoạt động quan, cán bộ, công chức Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nâng cao chất lượng lực phẩm chất đạo đức Thực chế độ trách nhiệm đề cử, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo theo hướng cấp trưởng giới thiệu cấp phó, cấp sử dụng trực tiếp giới thiệu để cấp có thẩm quyền xem xét, định Có chế kịp thời đưa khỏi máy nhà nước công chức không xứng đáng, phẩm chất lực b Tích cực phòng ngừa kiên chống tham nhũng, lãng phí Tồn Đảng, tồn hệ thống trị tồn xã hội phải có tâm trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí Bổ sung, hoàn thiện chế, quy định quản lý kinh tế - tài chính, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, quỹ nhân dân đóng góp nước ngồi viện trợ; tra, giám sát, kiểm tra, kiểm kê, kiểm soát Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực chế giám sát nhân dân, thông qua đại diện trực tiếp gián tiếp, đảng viên, công chức, quan, đơn vị Bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động kinh tế, tài quan hành http://www.ebook.edu.vn chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công doanh nghiệp nhà nước Tiếp tục đổi chế độ tiền lương cán bộ, công chức Khẩn trương nghiêm chỉnh thực Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bổ sung, hồn thiện Luật Khiếu nại tố cáo Xử lý kiên quyết, kịp thời, công khai người tham nhũng, chức vụ nào, đương chức hay nghỉ hưu, tịch thu, sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng; người bao che cho tham nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người khác, gây đoàn kết nội Có chế khuyến khích bảo vệ người tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực Biểu dương nhân rộng gương cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư Hồn thiện chế dân chủ, thực tốt Quy chế dân chủ sở; phát huy vai trò quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội nhân dân việc giám sát cán bộ, công chức quan công quyền, phát hiện, đấu tranh với tượng tham nhũng Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế phòng, chống tham nhũng Các cấp uỷ tổ chức đảng, quan nhà nước, đoàn thể nhân dân, cán lãnh đạo, trước hết cán cấp cao, phải trực tiếp tham gia đầu việc phũng, chng tham nhng, lóng phớ 2.2 Các quan điểm Đảng xây dựng hoàn thiện Nhà nớc CH XHCN Việt Nam a Xây dựng Nhà nớc pháp quyền x hội chủ nghĩa dân, dân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lnh đạo Toàn nội dung quan điểm đợc ghi nhận Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam (1991), đợc Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định nhiều lần văn kiện quan trọng nh: Nghị Ban Chấp hành Trung ơng (khoá VII), Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII Quan điểm mang tính nguyên tắc Xây dựng Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân đợc cụ thể hoá Nghị Ban Chấp hành Trung ơng Đảng 3, (khoá VIII) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (4/2001) nhấn mạnh: Xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dới lãnh đạo Đảng Quan điểm đợc Nhà nớc thể chế hoá thành nguyên tắc Hiến định, đợc ghi nhận Điều Điều Chơng I, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001) Xây dựng Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân Nhà nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang chất giai cấp công nhân Mặt khác, dân chủ xã hội chủ nghĩa chất Nhà nớc Việt Nam Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mục tiêu vừa động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa Trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần, công dân có quyền dân chủ, bình đẳng trị, nhng cha phải hoàn toàn bình đẳng kinh tế Đó hạn chế khách quan điều kiện lịch sử Nhân dân Việt Nam thực quyền công dân trị (quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý nhà nớc, quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân ) để xây dựng hoàn thiện máy nhà nớc Việt Nam Mặt khác toàn dân thực nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân (các nghÜa vơ: b¶o vƯ tỉ qc, b¶o vƯ trËt tù an toàn xã hội an ninh quốc gia; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; đóng thuế lao động công ích ) để bảo vệ trì hoạt động máy nhà nớc Nhà nớc Việt Nam luôn chăm lo tới đời sống nhân dân, nhân dân Việt Nam quan tâm xây dựng củng cố Nhà nớc; thông qua hoạt động Quốc hội http://www.ebook.edu.vn Hội đồng nhân dân, ý kiến phản ánh, hoạt động giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức, quan nhà nớc, nhân dân góp phần xây dựng hệ thống quan nhà nớc Việt Nam ngày vững mạnh Nh vậy, Nhà nớc Việt Nam thành cách mạng nhân dân Việt Nam, nhân dân thiết lập Nhà nớc luôn củng cố Nhà nớc vững mạnh Ngợc lại, Nhà nớc có chế thích hợp để dân giám sát, kiểm tra viên chức, quan nhà nớc để Nhà nớc xứng đáng với tin cậy dân, xứng đáng Nhà nớc dân Mặt khác, Nhà nớc Việt Nam tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân b Quyền lực nhà nớc thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền: lập pháp, hành pháp t pháp Quyền lực nhà nớc đợc tập trung thống Quyền lực nhà nớc gồm quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền t pháp; quyền lực đợc phân công cho quan nhà nớc (cơ quan lập pháp, quan hành pháp, quan t pháp), quan nằm máy nhà nớc thống nhất, đặt dới lãnh đạo thống Đảng Cộng sản Việt Nam Hiến pháp ghi nhận: qun lùc nhµ n−íc lµ thèng nhÊt, cã sù phân công phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Điều 2, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)ghi nhận: "Tất quyền lực nhà nớc thuộc nhân dân" Khi bầu đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân, nhân dân uỷ quyền cho quan nhà nớc thực quyền lực Hiến pháp khẳng định: Quốc hội Hội đồng nhân dân quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng toàn dân, dân bầu nên, Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực nhµ n−íc cao nhÊt cđa n−íc Céng hoµ x· héi chủ nghĩa Việt Nam Sự phân công quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp, t pháp Quốc hội đợc phân công thực thi quyền lập pháp; Điều 83 (sđd) ghi nhận: Quốc hội quan có quyền lập Hiến lập pháp Quốc hội quan có quyền lập pháp, quyền giám sát tối cao toàn hoạt động máy nhà nớc; Quốc hội có thẩm quyền định vấn đề quan trọng có liên quan đến đời sống quốc gia: vấn đề chiến tranh hoà bình, biện pháp đặc biệt để bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia Chính phủ đợc phân công thực thi quyền hành pháp; Điều 109 (sđd) ghi nhận: "Chính phủ quan chấp hành Quốc hội, quan hành chÝnh nhµ n−íc cao nhÊt cđa n−íc Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam” ChÝnh phđ thùc hiƯn qun lập qui tổ chức điều hành máy hành nhà nớc cấp; quan hành nhà nớc cao chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành máy hành nhà nớc, nhằm đa Hiến pháp, luật, nghị (do Quốc hội ban hành) vào sống Toà án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao đợc phân công thực thi quyền t pháp Viện kiểm sát nhân dân thực chức kiểm sát hoạt động t pháp chức công tố nhằm chuẩn bị chứng cứ, tạo điều kiện cho Toà án nhân dân thực chức xét xử Sự phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp, t pháp Sự phối hợp Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Quốc hội hoạt động lập pháp hoạt động lập qui Sự phối hợp Quốc hội với Chính phủ, quan t pháp hoạt động giám sát, xét báo cáo, chất vấn, xử lý văn quy phạm pháp luật (Điều 84, Điều 112 (sđd) http://www.ebook.edu.vn Sự phối hợp Bộ t pháp, Bộ quốc phòng với Toà án nhân dân tối cao hoạt động quản lý hành t pháp nh: quản lý công tác giám định t pháp, quản lý công tác thi hành án, quản lý công tác hợp tác quốc tế t pháp c Thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động Nhà nớc Từ đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành công nghiệp cách mạng Việt Nam nửa kỷ qua Quan điểm Thực nguyên tắc tập trung dân chủ đợc Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định nhiều văn kiện quan trọng Đảng xây dựng Nhà nớc Việt Nam (Nghị Ban Chấp hành Trung ơng Đảng - Khoá VII, Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII ), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ơng (khóa VIII) Tập trung dân chủ nguyên tắc Hiến định; Điều 6, Chơng I, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)đã ghi nhận: "Quốc hội, Hội đồng nhân dân quan khác Nhà nớc tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ" Quan điểm đợc Nhà nớc Việt Nam ghi nhận ba Hiến pháp: Hiến pháp 1959 ( Điều 4, Chơng1); Hiến pháp 1980 (Điều 6, Chơng1); Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)( Điều 6, Chơng1) Tập trung dân chủ kết hợp hài hoà lãnh đạo, đạo tập trung, thống quan trung ơng, cấp với mở rộng dân chủ, nhằm tăng cờng tính chủ động, sáng tạo khai thác tiềm quan địa phơng, cấp dới, đồng thời đảm bảo phát huy quyền làm chủ nhân dân việc tham gia quản lý nhà nớc thực quyền nghĩa vụ công dân d Tăng cờng pháp chế x hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nớc pháp quyền Việt Nam, quản lý x hội pháp luật, coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức Tăng cờng pháp chế hoạt động đa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, biện pháp tiên nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nớc, thiết lập trật tự kỷ cơng xã hội Quan điểm Tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa đợc Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh nhiều văn kiện xây dựng hoàn thiện Nhà nớc Việt Nam (Nghị Ban Chấp hành Trung ơng Đảng - Khoá VII, Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII - 6/1996 ) Văn kiện Hội nghị BCH TW (khóa VIII) Quan điểm Tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa trở thành nguyên tắc Hiến định Điều 12, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001) khẳng định: "Nhà nớc quản lý xã hội pháp luật, không ngừng tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa " đ Tăng cờng vai trò lnh đạo Đảng Nhà nớc Quan điểm đợc Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận nhiều văn kiện quan trọng Đảng (các Báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban ChÊp hành Trung ơng - Khoá VII, Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ơng - Khoá VIII) Đảm bảo lãnh đạo Đảng Nhà nớc nguyên tắc Hiến định - Điều 4, Chơng I, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001)đã khẳng định "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc lực lợng lãnh đạo Nhà nớc xã hội" Đây quan điểm mang tính nguyên tắc xuyên suốt trình xây dựng Nhà nớc Việt Nam đợc khẳng định Hiến pháp nớc Cộng hoà XHCN Việt Nam Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp Việt Nam 1992 (sđ năm 2001) Thực tiễn xây dựng nhà nớc nớc xã hội chủ nghĩa giới khẳng định nguyên tắc nớc nào, Đảng Cộng sản giữ vững vai trò lãnh đạo Nhà nớc nớc đó, việc xây dựng Nhà nớc xã hội chủ nghĩa thành công nớc http://www.ebook.edu.vn nào, Đảng Cộng sản buông lỏng lãnh đạo, lại bị lực chống đối, mợn cớ "đổi mới", "dân chủ", đòi "đa nguyên trị" Nhà n−íc x· héi chđ nghÜa suy u hc tan r· Mn hoµn thiƯn Nhµ n−íc Céng hoµ x· héi chđ nghĩa Việt Nam đòi hỏi phải tăng cờng vai trò lãnh đạo Đảng Lịch sử cách mạng Việt Nam gần kỷ qua rõ: Thành công cách mạng Việt Nam với dấu ấn lịch sử chói lọi: 1945, 1954, 1975 công đổi từ 1986 đến khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng yêu cầu khách quan, điều kiện thiếu đợc để đảm bảo cho Nhà nớc Việt Nam giữ chất nó: Nhà nớc dân, dân dân Đảng cầm quyền nhng Đảng không bao biện, làm thay Nhà nớc, Đảng cầm quyền thông qua Nhà nớc để quản lý xã hội, phát huy vai trò hiệu lực quản lý xã hội Nhà nớc, làm cho đờng lối Đảng vào sống, trở thành thực xã hội Hiện nay, việc đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nớc vấn đề có tính nguyên tắc, tổ chức Đảng đảng viên phải quán triệt thực tốt, vì: Với âm mu diễn biến hoà bình , lực thù địch dùng thủ đoạn xuyên tạc vai trò lãnh đạo Đảng, chia rẽ Nhà nớc, nhân dân với Đảng, đối lập quyền lực nhà nớc với vai trò lãnh đạo Đảng Mặt khác, có phận đảng viên nhận thức không vai trò lãnh đạo Đảng, đợc giao quyền không thờng xuyên rèn luyện, phai nhạt ý thức, vi phạm kỉ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nớc, gây thiệt hại đến lợi ích nhân dân, Nhà nớc 2.3 Bản chÊt cđa Nhµ n−íc Céng hoµ XHCN ViƯt Nam - Nhà nớc Việt Nam mang chất giai cấp công nhân Nhà nớc CHXHCN Việt Nam nhà nớc pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực nhà nớc thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức Nhà nớc pháp quyền nhà nớc pháp quyền, ban hành pháp luật, tuân thủ pháp luật quản lý xã hội pháp luật Nhà nớc pháp quyền học thuyết nhà nớc, khẳng định pháp luật giữ địa vị thống trị ®èi víi mäi lÜnh vùc ®êi sèng x· héi: Ph¸p luật hệ thống qui tắc xử mang tính bắt buộc, Nhà nớc ban hành, tạo hành lang pháp lý, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo ý chí nhà nớc, Nhà nớc phải đặt dới pháp luật Pháp luật qui định tất cấu tổ chức, chế hoạt động, phạm vi thẩm quyền tất quan nhà nớc Pháp luật chi phối, điều chỉnh hành vi công dân, hoạt động Nhà nớc Pháp luật qui định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chức danh công chức, loại quan nhà nớc Trong Nhà nớc pháp quyền, công dân có quyền đợc thông tin pháp luật tự giác thực pháp luật Nhà nớc pháp quyền đảm bảo công khai hoá hoạt động công chức quan nhà nớc toàn dân nhằm tạo sở thực cho việc thực dân chủ hoá lĩnh vực đời sống xã hội Pháp luật bảo vệ tôn trọng quyền, giá trị lợi ích ngời, quyền nghĩa vụ công dân phải đợc ghi nhận Hiến pháp Nhà nớc Việt Nam lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức làm tảng Đó lµ mét Nhµ n−íc x· héi chđ nghÜa theo lËp trờng lý tởng giai cấp công nhân, tảng t tởng chủ nghĩa Mác Lê nin t− t−ëng Hå ChÝ Minh 10 http://www.ebook.edu.vn ®) Tỉng sè thành viên Hội đồng trờng số lẻ Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cấu thành viên cụ thể, quy chế hoạt động, quy trình bầu cử, cô nhận thành viên, Chủ tịch Tổng Th ký; hớng dẫn điều kiện thủ thành lập Hội đồng trờng Hội đồng quản trị tổ chức đại diện quyền sở hữu trờng ng công lập; có trách nhiệm quyền tự chủ định vấn đề quan trọng chức, nhân tài chính, tài sản trờng a) Hội đồng quản trị thực chức nhiệm vụ Hội đồng trờng q định mục a khoản Điều chức năng, nhiệm vụ khác Hội đồ quản trị b) Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị đợc quy đị Quy chế tổ chức hoạt động loại hình trờng công lập Điều 31 Hiệu trởng trờng đại học Hiệu trởng ngời đại diện theo pháp luật nhà trờng; chịu trách nhiệm tr tiếp quản lý điều hành hoạt động nhà trờng theo quy định ph luật Điều lệ Hiệu trởng trờng đại học phải có đủ tiêu chuẩn sau : a) Có phẩm chất trị, đạo đức tốt, có uy tín giới khoa học, giáo dục, có nă lực có năm tham gia quản lý giáo dục đại học từ cấp môn trở lên; b) Có học vị Tiến sĩ; c) Có sức khoẻ; tuổi bổ nhiệm Hiệu trởng trờng đại học công lập không nam 50 nữ Những trờng hợp đặc biệt Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo thống với quan chủ qu¶n xin ý kiÕn Thđ t−íng ChÝnh phđ tr−íc k định; Tuổi bổ nhiệm Hiệu trởng trờng công lập đợc quy định Quy chế tổ chức hoạt động loại hình trờng Điều 32 Quyền hạn trách nhiệm Hiệu trởng tổ chức nhân Quyết định thành lập giải thể tổ chức trờng đợc quy định điểm c đ, e, g, h khoản Điều 29 Điều lệ Ban hành bãi bỏ nội quy, quy định nội trờng nhằm đảm bảo v điều hành, kiểm tra giám sát hoạt động trờng theo quy định h hành Quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm chức danh tổ chức đợc quy đị điểm c khoản 1, trởng, phó đơn vị quy định điểm d, đ, e, g, h khoản Điều 29 Điều lệ Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, tổ chức việc bồi dỡng, đào lại đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 239 http://www.ebook.edu.vn điều kiện cho giảng viên, cán bộ, nhân viên ngời học tham gia sinh hoạt đo thể hoạt động xã hội Tổ chức thi tuyển cán bộ, nhân viên, định việc tiếp nhận, chuyển ngạch c chức danh từ giảng viên trở xuống; đợc quan chủ quản nhà trờng uỷ quy tổ chức thi nâng ngạch bổ nhiệm vào ngạch từ giảng viên trở xuống theo q định nhà nớc (với trờng công lập), phù hợp với cấu cán bộ, nhân viên c trờng tiêu chuẩn chức danh ngành giáo dục Ký định tuyển dụng, việc thuyên chuyển công tác giảng viên, cán b nhân viên ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Thùc hiƯn Quy chÕ thùc hiƯn d©n chđ hoạt động nhà trờng trởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Bảo đảm quyền lợi ngời học theo quy định Điều lệ Thực chế độ báo cáo định kỳ mặt hoạt động trờng theo quy đị hành Thực chế độ khen thởng, kỷ luật theo quy định nhà nớc 10 Đảm bảo trật tự, an ninh an toàn nhà trờng Điều 33 Quyền hạn trách nhiệm Hiệu trởng hoạt động đào tạo Tổ chức thực hoạt động đào tạo đợc quy định Chơng II Điều Chịu trách nhiệm chất lợng đào tạo nhà trờng Điều 34 Quyền hạn trách nhiệm Hiệu trởng hoạt động khoa học công nghệ Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ trờng báo cáo quan có thẩm quyền Tổ chức thực đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đề hợp tác quốc tế, dự án phát triển cấp nhà nớc Tham gia quản lý tổ chức thực đề tài nghiên cứu khoa học, phát tr công nghệ, đề tài hợp tác quốc tÕ, c¸c dù ¸n ph¸t triĨn cÊp bé XÐt duyệt, quản lý nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển cô nghệ, đề tài hợp tác quốc tế, dự án phát triển cấp trờng Xây dựng, tổ chức, quản lý nguồn thông tin khoa học công nghệ d vụ khoa học công nghệ Điều 35 Quyền hạn trách nhiệm Hiệu trởng tài chính, tài sản đầu t Hiệu trởng chủ tài khoản trờng đại học, chịu trách nhiệm trớc pháp luật toàn công tác quản lý tài tài sản đơn vị; Chỉ đạo tổ chức thực quy định quản lý tài chính, tài sản Đ 52, 55 Điều lệ quy định lao động, tiền lơng, tiền công, học bổn học phí, trợ cấp xã hội, chế độ sách tài giảng viên, cán b nhân viên ngời học trờng; Quyết định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ phạm vi nguồn tài đợc dụng, tuỳ theo nội dung hiệu công việc quy định Điều 55 Điều lệ 240 http://www.ebook.edu.vn Tuỳ theo điều kiện cụ thể Hiệu trởng trờng công lập đợc Bộ trởng Bộ G dục Đào tạo Thủ trởng quan chủ quản ủy quyền định đầu t dự nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nớc theo quy định cđa nhµ n−íc HiƯu tr−ëng thùc hiƯn viƯc qut định đầu t quản lý dự án từ ngân sách n nớc theo Quy chế quản lý đầu t xây dựng Chính phủ ban hành Căn vào quy hoạch kế hoạch phát triển nhà trờng đợc cấp có th quyền phê duyệt nghị Hội đồng trờng Hội đồng quản trị, H trởng chịu trách nhiệm xem xét, định đầu t phê duyệt tất dự án, t tục xây dựng bản, mua sắm, lý tài sản từ nguồn vốn nêu khoản v Điều 53 Điều lệ Điều 36 Quyền hạn trách nhiệm Hiệu trởng quan hƯ qc tÕ Tỉ chøc thùc hiƯn c¸c nhiƯm vụ quan hệ quốc tế đợc quy định Chơng V Điều lệ Quyết định cử cán từ Phó Hiệu trởng trở xuống công tác nớc sở q định hành nhà nớc Quản lý đoàn ra, đoàn vào phạm vi hoạt động trờng theo quy định pháp luật Định kỳ báo cáo quan chủ quản Bộ Giáo dục Đào tạo công tác quan quốc tế trờng; Điều 37 Nguyên tắc bổ nhiệm Hiệu trởng Hiệu trởng đợc bổ nhiệm bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ, nhiệm kỳ n không giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp Thủ trởng quan chủ quản bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trởng trờng đại h công lập Trong trờng hợp cụ thể, Thủ trởng quan chủ quản tổ chức thăm tín nhiệm trờng trớc bổ nhiệm Quy trình bổ nhiệm Hiệu trởng trờng công lập đợc thực theo quy định n nớc Thủ trởng quan chủ quản công nhận, không công nhận Hiệu trởng trờ đại học công lập Quy trình công nhận Hiệu trởng trờng công lập đợc thực theo Q chế tổ chức hoạt động loại hình trờng Trong trờng hợp cần thiết, Thủ trởng quan chủ quản (với trờng công l Hội đồng quản trị (với trờng công lập) tổ chức lấy phiếu thăm tín nhiệm Hiệu trởng nhiệm kỳ đột xuất Điều 38 Phó Hiệu trởng trờng đại học Gióp viƯc cho HiƯu tr−ëng cã c¸c Phã HiƯu trởng Phó Hiệu trởng trờng đại h phải có tốt nghiệp đại học trở lên, có sức khoẻ, tuổi bổ nhiệm không 55 với nam 50 nữ Riêng Phó Hiệu trởng phụ trách đào tạo nghiên cứu kh học phải có đủ tiêu chuẩn nh Hiệu trởng 241 http://www.ebook.edu.vn Theo đề nghị Hiệu trởng, Thủ trởng quan chủ quản bổ nhiệm miễn nhi Phó Hiệu trởng (đối với trờng công lập); công nhận, không công nhận Phó H trởng (đối với trờng công lập) Phó Hiệu trởng có nhiệm vụ quyền hạn sau : a) Giúp Hiệu trởng việc quản lý điều hành hoạt động trờng; tr tiếp phụ trách số lĩnh vực công tác theo phân công Hiệu trởng g công việc Hiệu trởng giao; b) Khi giải công việc đợc Hiệu trởng giao, Phó Hiệu trởng thay mặt H trởng chịu trách nhiệm trớc Hiệu trởng kết công việc đợc giao Nhiệm kỳ cđa Phã HiƯu tr−ëng theo nhiƯm kú cđa HiƯu tr−ëng Trong trờng hợp cần thiết, Thủ trởng quan chủ quản (với trờng công lậ Hội đồng Quản trị (với trờng công lập) tổ chức lấy phiếu th dò tín nhiệm Phó Hiệu trởng nhiệm kỳ đột xuất Điều 39 Hội đồng khoa học đào tạo Hội đồng khoa học đào tạo tổ chức t vấn cho Hiệu trởng : a) Mục tiêu, chơng trình đào tạo; kế hoạch dài hạn kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục tạo, khoa học công nghệ trờng; b) Đào tạo, bồi dỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên Các thành viên Hội đồng khoa học đào tạo trờng đợc quyền kiến nghị kế hoạch dung công việc Hội đồng Hội đồng khoa học đào tạo trờng đại học bao gồm : Hiệu tr−ëng, mét sè Phã HiƯu tr−ë c¸c Tr−ëng khoa, c¸c Viện trởng; số Giám đốc trung tâm, Trởng phòng, Giáo s, Phó Giáo Tiến sĩ, giảng viên, cán hoạt động khoa học - công nghệ trờng; số nhà khoa học, g dục, quản lý giáo dục đại diện số tổ chức kinh tế - xã hội trờng quan tâm am h giáo dục đại học Hội đồng khoa học đào tạo đợc thành lập theo định Hiệu trởng Nhiệm kỳ H đồng khoa học đào tạo theo nhiệm kỳ Hiệu trởng Chủ tịch Hội đồng ủy viên H đồng bầu theo nguyên tắc đa số phiếu Trờng hợp số phiếu ngang định theo phía phiếu Hiệu trởng Hiệu trởng ký định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng khoa học đào tạ Hội đồng khoa học đào tạo họp tháng lần Chủ tịch Hội đồng triệu tập Điều 40 Các phòng chức Các phòng có nhiệm vụ tham mu giúp Hiệu trởng việc quản lý, tỉng h ®Ị xt ý kiÕn, tỉ chøc thùc mảng công việc chủ yếu trờng : hành chí - tổng hợp, tổ chức - cán bộ, đào tạo đại học sau đại học, khoa học công ng công tác trị - quản lý ngời học, kế hoạch - tài chính, quan hệ quốc tế, tr Đứng đầu phòng Trởng phßng HiƯu tr−ëng bỉ nhiƯm, miƠn nhiƯm Gi viƯc Trởng phòng có Phó trởng phòng Hiệu trởng bổ nhiệm, miễn nhi theo đề nghị Trởng phòng Tuổi bổ nhiệm Trởng phòng, Phó trởng phò không 55 nam 50 nữ NhiƯm kú cđa Tr−ëng phßng, Phã tr−ë phßng theo nhiƯm kỳ Hiệu trởng đợc bổ nhiệm lại Trong trờng h cần thiết, Hiệu trởng lấy phiếu tín nhiệm Trởng phòng 242 http://www.ebook.edu.vn Điều 41 Các khoa môn trực thuộc trờng Khoa đơn vị quản lý hành sở trờng, có nhiệm vụ sau đây: a) Xây dựng chơng trình, kế hoạch giảng dạy, học tập chủ trì tổ chức trình đào tạo mộ ngành; tổ chức trình đào tạo hoạt động giáo dục khác chơng trình, kế hoạch giảng chung nhà trờng; b) Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, chủ động khai thác dự án hợp tác quốc tế; phối h với tổ chức khoa học công nghệ, sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu kh học, sản xuất kinh doanh đời sống xã hội; c) Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên ngời học thuộc khoa theo phân cấp c Hiệu trởng; d) Quản lý chất lợng, nội dung, phơng pháp đào tạo nghiên cứu khoa học; đ) Tổ chức biên soạn chơng trình, giáo trình môn học Hiệu trởng giao Tổ chức nghiên cứu tiến phơng pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - h thực hành, thực tập thực nghiệm khoa học; e) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực công tác giáo dục trị , t tởng, đ đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên ngời học, tổ chức đào t bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cán nh viên thuộc khoa Trên sở nghị Hội đồng trờng kế hoạch phát triển trờng, H trởng định thành lập giải thể khoa Đứng đầu khoa Tr−ëng khoa HiƯu tr−ëng bỉ nhiƯm, miƠn nhiƯm Gi viƯc Tr−ëng khoa cã c¸c Phã Tr−ëng khoa HiƯu trởng bổ nhiệm, miễn nhiệm th đề nghị Trởng khoa NhiƯm kú cđa Tr−ëng khoa vµ Phã Tr−ëng khoa n đợc bổ nhiệm lại nhng không hai nhiệm kỳ liên tiếp Trởng khoa, Phó Trởng khoa đợc chọn số giảng viên có uy tín, có ki nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý Trởng khoa có học vị tiÕn sü Ti bỉ nhiƯm Tr−ëng khoa, Phã trởng khoa trờng công lập không nam 50 nữ Giới hạn tuổi bổ nhiệm Trởng khoa, Phó trởng kh trờng công lập đợc quy định quy chế tổ chức hoạt độ loại hình trờng Quy trình bổ nhiệm Trởng khoa đợc quy định quy chế tổ chức h động trờng Trong khoa có Hội đồng khoa học đào tạo khoa Nhiệm vụ quyền h Hội đồng khoa học đào tạo khoa Hiệu trởng quy định Trên sở nghị Hội đồng trờng kế hoạch phát triển trờng, Hiệu trởng định thành lập, giải thể quy định nhiệm vụ cụ thể môn trực thuộc trờng Trong trờng đại học chuyên ngành tổ chức khoa môn trực thuộc trờng khoa môn trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ khoa môn đợc quy định Điều 41 42 Điều lệ Điều 42 Các môn Bộ môn đơn vị sở đào tạo, khoa học công nghệ trờng đại học, chịu trách nhiệm học thuật hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ 243 http://www.ebook.edu.vn Trên sở ý kiến t vấn Hội đồng khoa học đào tạo đề nghị Trởng khoa, Hiệu tr định việc thành lập, giải thể quy định nhiệm vụ cụ thể môn Bộ môn hoạt động theo q chế Hiệu trởng quy định Bộ môn có nhiệm vụ sau : a) Chịu trách nhiệm nội dung, chất lợng, tiến độ giảng dạy, học tập số môn h chơng trình, kế hoạch giảng dạy chung trờng, khoa; b) Xây dựng hoàn thiện nội dung, chơng trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên qu đến chuyên ngành đào tạo môn học đợc khoa trờng giao; c) Nghiên cứu cải tiến phơng pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động học thuật nh nâng cao chất lợng đào tạo; d) Tiến hành nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cung ứng dịch vụ khoa học cô nghệ theo kế hoạch trờng khoa giao; chủ động phối hợp với sở đào tạo, tổ chức kh học công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với h động sản xuất đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài cho trờng; đ) Xây dựng đào tạo đội ngũ cán khoa học môn; tham gia đào tạo, bồi dỡng đội n cán thuộc chuyên ngành; e) Chủ trì việc đào tạo chuyên ngành cho chuyên ngành; chủ trì v đào tạo chuyên ngành sau đại học; g) Quản lý sở vật chất, thiết bị môn Đứng đầu môn Trởng môn Trởng môn Hiệu trởng bổ nhiệm, miễn nhiệm t sở đề nghị Trởng khoa sau tham khảo ý kiến giảng viên môn Trở môn nhà khoa học có uy tín chuyên ngành đào tạo tơng ứng Nhiệm kỳ Trởng môn năm đợc bổ nhiệm lại Tiêu chuẩn cụ thể giới hạn độ tuổi Trởng môn Hiệu trởng quy định nhng không vợt tuổi lao động quy định Luật Lao động với trờng công lập tuổi quy định quy chế tổ chức hoạt động loại h trờng trờng công lập Điều 43 Các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp đơn vị nghiệp Các tổ chức khoa học công nghệ trờng đại học gồm có tổ chức ngh cứu phát triển tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ Các tổ chức nghiên cứu phát triển đợc tổ chức dới hình thức : viện, tru tâm sở nghiên cứu phát triển khác Các tổ chức nghiên cứu phát tr đợc thành lập hoạt động theo quy định pháp luật có nhiệm vụ sau : a) Triển khai hoạt động khoa học công nghệ, đa tiến khoa học chuy giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; b) Tham gia đào tạo, gắn đào tạo với hoạt động khoa học công nghệ Các tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ đợc thành lập hoạt động theo q định pháp luật để phục vụ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, triển k hoạt động có liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, dịch vụ thông tin, t vấn, đào tạo, båi d−ìng, phỉ biÕn vµ øng dơng tri thøc khoa học cô nghệ vào thực tiễn 244 http://www.ebook.edu.vn Các doanh nghiệp đơn vị nghiệp đợc tổ chức phù hợp với ngành nghề đ tạo trờng, phục vụ cho mục tiêu phát triển trờng; đợc thành lập h động theo quy định pháp luật Trên sở nghị Hội đồng trờng kế hoạch phát triển trờng, H trởng định việc thành lập giải thể tổ chức khoa học công nghệ, c doanh nghiệp đơn vị nghiệp Điều 44 Các sở phục vụ đào tạo, khoa học công nghệ Trờng đại học có Trung tâm thông tin t liệu phục vụ hoạt động đào tạo, khoa h công nghệ Trung tâm thông tin t liệu có trách nhiệm quản lý, bổ sung cung c thông tin, t liệu khoa học công nghệ nớc thuộc lĩnh vực h động trờng, thu thập bảo quản sách, tạp chí, băng, đĩa, tài liệu lu t luận án bảo vệ trờng, ấn phẩm trờng; hớng dẫn quản lý cô tác quyền sở hữu trí tuệ trờng Trung tâm thông tin t liệu hoạt động theo q chÕ HiƯu tr−ëng ban hµnh Tr−êng ®¹i häc cã tỉ chøc in Ên NhiƯm vơ, chøc tổ chức in ấn H trởng quy định phù hợp với pháp luật hành Trờng đại học có đơn vị phục vụ công tác đào tạo, khoa học công ng nh : phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thực nghiệm, xởn trờng thực hành, bảo tàng, phòng truyền thống, tổ chức dịch vụ, câu lạc bộ, nhà v ho¸ - thĨ dơc thĨ thao, hƯ thèng ký tóc xá, nhà ăn Chức năng, nhiệm vụ đợc quy định Quy chế tổ chức hoạt động trờng Trên sở nghị Hội đồng trờng kế hoạch phát triển trờng, H trởng định việc thành lập giải thể sở phục vụ đào tạo, khoa học công nghệ Chơng VII giảng viên, cán bộ, nhân viên Điều 45 Quyền hạn trách nhiệm giảng viên, cán bộ, nhân viên Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trơng, Nghị Đảng, sách, pháp l nhà nớc, thực đầy đủ quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều trờng đại học, Quy chế tổ chức hoạt động quy định khác trờng Hiệu trởng ban hành Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn công tác khác ®−ỵc tr−êng, khoa, bé m giao Tham gia gãp ý kiến vào việc giải vấn đề quan trọng nhà trờn vấn đề có liên quan ®Õn viƯc thùc hiƯn Quy chÕ thùc hiƯn d©n chđ sở Tham gia công tác quản lý nhà trờng; tham gia công tác Đảng, đoàn thể đ tín nhiệm Đợc hởng lơng, phụ cấp quyền lợi khác theo quy định nhà nớc quy định nhà trờng; đợc xét tặng Huy chơng Vì nghiệp giáo dục c phần thởng cao quý khác; đợc tạo điều kiện cần thiết để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ 245 http://www.ebook.edu.vn Điều 46 Tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn giảng viên Tiêu chuẩn giảng viên đợc quy định Điều 61 Luật Giáo dục Nhiệm vụ quyền hạn giảng viên đợc quy định Điều 63, 64 L Giáo dục nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau : a) Nhiệm vụ : - Hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học đợc quy định theo g chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chức danh ngạch tơng ứn - Giảng dạy theo nội dung, chơng trình đợc Bộ Giáo dục Đào tạo, trờng học quy định Viết giáo trình, giảng, tài liệu phục vụ giảng dạy - học tập theo phân công cấp quản lý; - Không ngừng tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phơng pháp giảng d để nâng cao chất lợng đào tạo; - Tham gia chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa h công nghệ hoạt động khoa học công nghệ khác; - Chịu giám sát cấp quản lý chất lợng, nội dung, phơng pháp đào nghiên cứu khoa học; - H−íng dÉn, gióp ®ì ng−êi häc häc tËp, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tởng, đạo đức, tác phong, lối sống b) Quyền hạn : - Đợc bảo đảm mặt tổ chức vật chất kỹ thuật cho hoạt động nghề nghi đợc sử dụng dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ dịch vụ cô cộng nhà trờng; - Đợc quyền lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo, phơng pháp phơng tiện giảng d nhằm phát huy lực cá nhân, bảo đảm nội dung, chơng trình, chất lợng h hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ; - Đợc ký hợp đồng giảng dạy, khoa học công nghệ với sở đào tạo, nghiên cứu, sở sản xuất tổ chức kinh tế khác theo quy định Bộ Luật L động, Quy chế thỉnh giảng kiêm nhiệm Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành c quy định có liên quan nhà nớc sau đợc đồng ý cấp có th quyền theo quy định Hiệu trởng; - Đợc đăng ký xét công nhận, đợc bổ nhiệm chức danh Giáo s, Phó giáo s th quy định nhà nớc; đợc Nhà nớc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, N giáo Ưu tú; - Đợc bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ s phạm theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; 246 http://www.ebook.edu.vn - Đợc tham dự hội nghị, hội thảo khoa học nớc theo quy định công bố công trình nghiên cứu khoa học, giáo dục Điều 47 Quyền, nghĩa vụ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học cô nghệ cán hoạt động khoa học công nghệ khác tham gia đào tạo Quyền, nghĩa vụ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ c cán hoạt động khoa học công nghệ khác trờng đại học đợc quy định Điều 17 Điều 18 Luật Khoa học công nghệ Các cán hoạt động khoa học công nghệ tham gia đào tạo theo phân cô cấp quản lý phải thực nhiệm vụ giảng viên Điều 48 Tuyển chọn giảng viên Trờng đại học u tiên tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, gi có phẩm chất tốt ngời có tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghi hoạt động thực tiễn tốt bổ sung vào đội ngũ giảng viên Điều 49 Giảng viên, cán bộ, nhân viên làm việc theo hợp đồng dài hạn Giảng viên, cán bộ, nhân viên làm việc theo hợp đồng dài hạn ký kết với trờng đầy đủ tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn nh giảng viên, cán bộ, nhân viên Chơng VIII Ngời học Điều 50 Đối tợng dự tuyển vào trờng đại học Công dân Việt Nam, ngời Việt Nam định c nớc ngời nớc có điều kiện quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học Quy chế tuyển sinh sau đại h Bộ Giáo dục Đào tạo đợc đăng ký dự tuyển xét tuyển vào trờng học Điều 51 Nhiệm vụ qun cđa ng−êi häc NhiƯm vơ vµ qun cđa ng−êi học đợc quy định Điều 74 Điều 75 L Giáo dục Nghĩa vụ ngời học trờng đại học công lập đợc quy định Đ 76 Luật Giáo dục Ngoài ra, trờng đại học ngời học có nhiệm quyền lợi trách nhiệm sau : Thực quy chế đào tạo; Thực nghĩa vụ đóng học phí khoản khác theo quy định hành c nhà nớc; Đợc hởng chế độ sách nhà nớc ngời học; đợc nhà trờ tạo điều kiện học tập, hoạt động khoa học công nghệ, tham gia hội ng khoa học, công bố công trình khoa học công nghệ c¸c Ên phÈm c tr−êng; Ng−êi häc thc diƯn cử tuyển, em dân tộc vùng có điều kiện kinh - xã hội đặc biệt khó khăn, diện sách xã hội gia đình nghèo đợc cấp h bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng theo quy định nhà nớc; 247 http://www.ebook.edu.vn Học sinh, sinh viên, học viên nghiên cứu sinh xuất sắc đợc hởng điều k u tiên học tập nghiên cứu khoa học theo quy định Bộ Giáo dục Đ tạo Chơng IX Ti sản v ti Điều 52 Quản lý sử dụng tài sản Tài sản trờng đại học bao gồm : đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, kết hoạt độ khoa học công nghệ, trang thiết bị tài sản khác đợc Nhà nớc giao cho trờng qu lý sử dụng trờng đầu t mua sắm, xây dựng đợc biếu, tặng để đảm bảo h động đào tạo, nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ hoạt động khác Tài sản trờng đại học công lập thuộc sở hữu nhà nớc đợc quản lý sử dụng theo quy đ pháp luật Tài sản trờng đại học công lập đợc sở hữu, sử dụng quản lý theo quy chế tổ ch hoạt động loại hình trờng Ngoài việc bố trí kinh phí tu, bảo dỡng, sửa chữa thờng xuyên tài sản hà năm, trờng đại học có kế hoạch bố trí kinh phí hợp lý từ nguồn thu trờng đầu t bổ sung, đổi trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng bớc h đại hoá sở vật chất kỹ thuật Việc đầu t phát triển sở vật chất phục vụ ngh đào tạo nghiên cứu khoa học phải tuân thủ quy định Điều lệ Hàng năm, trờng đại học tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản đơn vị thực chế độ báo cáo theo quy định nhà nớc Điều 53 Nguồn tài trờng đại học Ngân sách nhà nớc cấp bao gồm : a) Kinh phí hoạt động thờng xuyên trờng đại học công lập đợc ngân sá nhà nớc bảo đảm phần chi phí; b) Kinh phí thực đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nớc, cấp bộ, ngàn chơng trình mục tiêu quốc gia nhiệm vụ đột xuất khác đợc cÊp cã th qun giao; kinh phÝ to¸n cho nhà trờng theo chế độ đặt hàng để thực c nhiệm vụ nhà nớc; c) Vốn đầu t xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đào nghiên cứu khoa học theo dự án kế hoạch hàng năm; vốn ®èi øng c¸c dù ¸n ®− cÊp cã thÈm quyền phê duyệt; kinh phí đầu t ban đầu, đầu t khuyến khích nhà n trờng công lập; Nguồn thu nghiệp bao gồm : a) Thu häc phÝ, lÖ phÝ tõ ng−êi häc theo quy định nhà nớc; b) Thu từ hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất th c) Thu từ hoạt động sản xuất, dịch vụ; d) Các nguồn thu nghiệp khác : lãi tiền gửi ngân hàng, tiền lý, khấu hao tài sản mua sắm nguồn thu quy định khoản này; Các nguồn thu khác theo quy định pháp luật, bao gồm : 248 http://www.ebook.edu.vn a) Tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng tổ chức, cá nhân nớc; b) Vốn vay ngân hàng tổ chức tín dụng, vốn góp tổ chức, cá nhân để đầu t, mở rộ phát triển nhà trờng; c) Các nguồn thu hợp pháp khác Điều 54 Nội dung chi trờng đại học Chi thờng xuyên cho hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ chi phục vụ c hoạt động đào tạo khoa học công nghệ trờng Chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, thực nghĩa vụ với ngân sách n nớc Chi thực đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nớc, cấp bộ, ngành; chơ trình mục tiêu quốc gia; chi thực đơn đặt hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát); vốn đối ứng thực dự án có vốn nớc ngoài; chi thực nhiệm vụ đ xuất đợc cấp có thẩm quyền giao Chi đầu t phát triển, gồm : chi đầu t xây dựng sở vật chất, mua sắm tài sản định, trang thiết bị; chi thực dự án đầu t khác theo quy định nhà nớc Chi trả vốn vay, vốn góp Các khoản chi khác Điều 55 Quản lý tài Trờng đại học công lập đợc áp dụng chế độ tài quy định Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 Chính phủ chế độ tài dụng cho đơn vị nghiệp có thu Các trờng đại học công lập đợc áp dụng chế độ tài quy định Ng định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 1999 Chính phủ sá khuyến khích xã hội hoá hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn h thể thao quy chế tổ chức hoạt động loại hình trờng Chơng X Thanh tra, kiểm tra, khen thởng v xử lý vi phạm Điều 56 Thanh tra, kiểm tra Trờng đại học tổ chức việc tự kiểm tra, tra theo quy định pháp luật Trờng đại học chịu kiểm tra, tra Bộ Giáo dục Đào tạo, quan c quản quan nhà nớc có thẩm quyền Điều 57 Khen thởng Cá nhân tập thể trờng đại học thực tốt Điều lệ này, có nhiều thành tích góp cho nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ đợc khen thởng theo quy đị nhà nớc 249 http://www.ebook.edu.vn Điều 58 Xử lý vi phạm Cá nhân, tập thể làm trái với quy định Điều lệ tuỳ theo tính ch mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành truy cứu trách nhi hình sự; gây thiệt hại phải bồi thờng theo quy định pháp luật Bộ Giáo dục Đào tạo xử lý kỷ luật kiến nghị với quan chủ quản xử lý luật Hội đồng trờng, Hội đồng quản trị, Hiệu trởng, Phó Hiệu trởng làm t với quy định Điều lệ Khi trờng đại học làm trái với quy định Điều lệ này, tuỳ theo tính ch mức độ vi phạm, Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm xử lý theo m độ sau : a) Nhắc nhở văn bản; b) Quyết định tạm ngừng tuyển sinh; c) Kiến nghị với Thủ tớng Chính phủ tạm ngừng hoạt động trờng; d) Trình Thủ tớng Chính phủ phối hợp với quan chủ quản trình T tớng Chính phủ định giải thể trờng / thủ tớng phủ Điều 32 Quyền hạn trách nhiệm Hiệu trởng tổ chức nhân Điều 33 Quyền hạn trách nhiệm Hiệu trởng hoạt động đào tạo Điều 35 Quyền hạn trách nhiệm Hiệu trởng tài chính, tài sản đầu t Điều 36 Quyền hạn trách nhiệm HiƯu tr−ëng vỊ quan hƯ qc tÕ 250 http://www.ebook.edu.vn Tμi liệu tham khảo 1/ Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam Học viện Hành quốc gia, Hà nội, 2001 2/Chỉ thị số 40-CT/TƯ Ban Bí th việc xây dựng,nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục ngày 15/6/2004 3/ Đảng cộng sản Việt Nam- Văn kiện hội nghị lần thứ BCHTW khoá VII.NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 1994 4/ Đảng cộng sản Việt Nam- Văn kiện hội nghị lần thứ BCHTW khoá VIII.NXB Chính trị quốc gia, Hà nội,1998 5/ Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện hội nghị lần thứ BCHTW khoá VIII.NXB Chính trị quốc gia, Hà nội,1999 6/ Đảng cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đảng khoá IX.NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 2001 7/ Đảng cộng sản Việt Nam.Văn kiện Đại hội Đảng khoá X NXBChính trị quốc gia, Hà nội, 2006 8/ GS.TS Nguyễn Duy Gia -Cải cách hành quốc gia nớc ta;NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996 9/ GS.TS Ngun Duy Gia N©ng cao qun lùc - lực, hiệu lực quản lý nhà nớc Nâng cao hiệu lực pháp luật NXB Lao Động, Hà nội,1996 10/ Tô Tử Hạ- Cải cách công vụ nỊn kinh tÕ chun ®ỉi (vÊn ®Ị cđa ViƯt Nam) 11/ Tô Tử Hạ Công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nayNXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 1998 12/ Kỷ yếu Hội thảo Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành ë ViƯt Nam” NXB Häc viƯn Hµnh chÝnh qc gia, Hà nội, 2000 13/ Luật phòng, chống tham nhũng.NXB Chính trị quốc gia,Hà nội, 2006 14/ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí NXB Chính trị quốc gia,Hà nội, 2006 15/ Pháp lệnh sửa đổi,bổ sung pháp lệnh cán bộ,công chức.NXB Chính trị quốc gia, Hà nội,2003 16/ GS Đoàn Trọng Truyến PTS Lê Thị Vân Hạnh Chuyên đề Hành nhà nớc cải cách hành nhà nớc (Bài giảng dùng cho bồi dỡng chuyên viªn chÝnh lªn chuyªn viªn cao cÊp) 17/ Chđ nhiƯm GS Đoàn Trọng Truyến-Cải cách cấu tổ chức chế hoạt động máy Nhà nớc CHXHCN Việt Nam thời kỳ độ Đề tài NCKH cÊp bé M· sè 89-98-012 18/ GS.TS Vò Huy Tõ, Thạc sĩ Nguyễn Khắc Hùng, Hành học cải cách hành chính, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội, 1998 19/ PTS Phạm Hồng Thái, PTS Đinh Văn Mậu Lt hµnh chÝnh ViƯt Nam TP Hå ChÝ Minh, Hµ nội,1997 20/ So sánh hành nớc ASEAN GS Đoàn Trọng Truyến chủ biên.NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 1999 21/ Tài liệu bồi dỡng quản lý hành nhà nớc.Chơng trình chuyên viên.Phần Học viện hành quốc gia,Hà nội, 2004 Các Đề ôn thi kết thúc học phần Môn thi: Quản lí NN giáo dục đào tạo Số ĐVHT: 251 http://www.ebook.edu.vn Câu 1: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt quan điểm Đảng, Nhà nớc Chin lc phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010; Theo Đ/C, quan điểm chiếm vị trí quan trọng nhất, tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 2: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt nhóm giải pháp mà Đảng, Nhà nớc ®· ®Ị Chiến lược ph¸t triĨn gi¸o dơc giai đoạn 2001 - 2010; Theo Anh (Chị), giải pháp giải pháp trọng tâm nhất, tạo động lực để phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 3: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt mục tiêu chung mà Đảng, Nhà nớc đề Chin lc phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010; Theo Anh (Chị), giải pháp chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 4: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt nội dung quản lí nhà nớc giáo dục giai đoạn nay; Theo Anh (Chị), nội dung chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động trực tiếp ®Õn viƯc gi¶i qut sè vÊn ®Ị bøc xóc giáo dục đào tạo giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 5.: Từ nội dung quản lí nhà nớc giáo dục đợc ghi nhận Điều 99, Luật Giáo dục 2005, Anh (Chị) trình bày khái quát thành nhóm vấn đề ? Theo Anh (Chị), nhóm vấn đề chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến việc giải số vấn đề xúc giáo dục đào tạo giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 6: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt nhiệm vụ quyền hạn Trờng trung học; (đợc qui định Điều 3, Chơng I, Điều lệ Trờng trung học)Theo Anh (Chị), nhiệm vụ quyền hạn chiếm vị trí quan trọng nhất, tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo nhà trờng giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 7: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trởng trờng Trờng trung học (đợc qui định §iỊu 17, Ch−¬ng II, §iỊu lƯ Tr−êng trung häc); Theo Anh (Chị), Hiệu trởng cần đặc biệt coi trọng đến nhiệm vụ, quyền hạn để góp phần nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo nhà trờng giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 8: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt nhiệm vụ Giáo viên môn Trờng trung học (đợc qui định Điều 29, Điều lệ Trờng trung học); Theo Anh (Chị), Giáo viên môn cần đặc biệt dành thời gian, trí lực vào nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lợng giáo dục học sinh giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 9: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt nhiệm vụ Giáo viên chủ nhiệm Trờng trung học (đợc qui định Điều 29, Điều lệ Trờng trung học); Theo Anh (Chị), Giáo viên chủ nhiệm cần đặc biệt dành thời gian, trí lực vào nhiệm vụ để góp phần nâng cao hiệu quản lí chất lợng giáo dục học sinh giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 10: Anh (Chị) trình bày hành vi bị cấm học sinh Trờng trung học (đợc qui định Điều 39, Điều lệ Trờng trung học); Theo Anh (Chị), hành vi học sinh cần đặc biệt tránh để không vi phạm, hành vi ảnh hởng nghiêm trọng đến đạo ®øc cđa häc sinh Tr−êng trung häc; H·y ph©n tÝch ? Câu 11: Anh (Chị) trình bày hành vi bị cấm giáo viên Trờng trung học (đợc qui định Điều 33, Điều lệ Trờng trung học); Theo Anh (Chị), hành vi giáo viên cần đặc biệt tránh để không vi phạm, hành vi ảnh hởng nghiêm trọng đến đạo đức giáo viên Trờng trung học; Hãy phân tích ? 252 http://www.ebook.edu.vn Câu 12: Anh (Chị) trình bày hành vi nhà giáo không đợc làm (đợc ghi nhận Điều 75, Luật Giáo dục 2005); Theo Anh (Chị), hành vi nhà giáo cần đặc biệt tránh để không vi phạm, hành vi ảnh hởng nghiêm trọng đến đạo đức nhà giáo Trờng trung học; Hãy phân tích ? Câu 13: Anh (Chị) trình bày khái qt c¸c nhiƯm vơ cđa häc sinh cđa Tr−êng trung học (đợc qui định Điều 36, Điều lệ Trờng trung học); Theo Anh (Chị), Giáo viên cần đặc biệt ý đến nhiệm vụ học sinh để góp phần nâng cao hiệu quản lí chất lợng giáo dục học sinh giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 14: Một giáo viên trờng trung học; Anh ta vừa giáo viên, vừa là1 nhà giáo, vừa cán công chức, vừa công dân hay không ? Đ/C đa sở pháp lý đắn để làm rõ nhiệm vụ, nghĩa vụ ngời giáo viên ? Câu 15: Từ việc trình bày khái quát nội dung quản lí nhà nớc giáo dục, Anh (Chị) trình bày công việc mà trờng trung học phải thực để góp phần nâng cao hiệu quản lí chất lợng giáo dục học sinh giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 16 Hãy phân tích trách nhiệm quan quản lí nhà nớc giáo dục Luật GD ? Câu 17 Hãy phân tích đặc điểm quản lí nhà nớc giáo dục ? Câu 18 Hãy phân tích qui định hành vi, ngôn ngữ, trang phục giáo viên trờng trung học (đợc qui định Điều 32, Điều lệ Trờng trung học); Câu 19: Anh (Chị) trình bày khỏi quỏt quyền giáo viên Trờng trung học (đợc qui định Điều 30, Điều lệ Trờng trung học)? Câu 20 Hãy phân tích vấn đề xúc cần giải giáo dục đào tạo giai đoạn nay; ? Câu 21 Hãy phân tích tính chất, nguyên lí giáo dục VN ? Vân dụng vào trờng trung học để góp phần nâng cao hiệu quản lí chất lợng giáo dục học sinh giai đoạn nay; Hãy phân tích ? Câu 22 Hãy trình bày cấu tổ chức máy hành nhà nớc giáo dục đào tạo Việt Nam theo qui định Luật Giáo dục 2005 (Lớp Toán 2006) Câu 23: Anh (Chị) phân tích quyền nhiệm vụ nhà giáo đợc qui định Luật Giáo dục 2005 (Lớp Toán 2006) Giảng viên Đào Phú Quảng 253 http://www.ebook.edu.vn ... nội thể vai trò nhà nớc phạm vi quản lý quốc gia + Chức đối ngoại phản ánh mối quan hệ nhà nớc với quốc gia, dân tộc khác Cả hai chức có mối quan hệ mật thiết hỗ trợ cho nhau, thúc đẩy nhau, hớng... tự thành lập quan quyền lực nhà nớc tối cao, cấu trình tự hình thành quan nhà nớc đó, mối quan hệ qua lại quan nhà nớc với với nhân dân nh mức độ tham gia dân vào trình hình thành quan Hình thức... pháp, quyền hành pháp, quyền t pháp; quyền lực đợc phân công cho quan nhà nớc (cơ quan lập pháp, quan hành pháp, quan t pháp), quan nằm máy nhà nớc thống nhất, đặt dới lãnh đạo thống Đảng Cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay