THU THẬP và bổ SUNG tài LIỆU lưu TRỮ

15 35 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:18

... phép - Thu thập bổ sung tài liệu theo phông lưu trữ theo phương án phân loại tài liệu quan III THU THẬP, BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ Khái niệm lưu trữ lịch sử Lưu trữ lịch sử (lưu trữ quốc... phong phú thêm Phơng Lưu trữ Quốc gia Việt Nam lại trình bổ sung tài liệu Nội dung công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ Công tác thu thập bổ sung tài liệu vào lưu trữ bao gồm nội dung... tìm kiếm tài liệu q, thiếu để bổ sung, hồn chỉnh Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam Phông Lưu trữ quan Nguyên tắc thu thập bổ sung tài liệu vào lưu trữ 3.1 Nguyên tắc thu thập bổ sung tài liệu theo
- Xem thêm -

Xem thêm: THU THẬP và bổ SUNG tài LIỆU lưu TRỮ , THU THẬP và bổ SUNG tài LIỆU lưu TRỮ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay