NGHIÊN cứu xây DỰNG bản đồ TRỰC TUYẾN TRÊN nền mã NGUỒN mở

70 63 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 19:17

... phi BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN Bản đồ tĩnh Bản đồ động Bản đồ đọc Bản đồ tƣơng tác Hình 1.2 Phân loại đồ trực tuyến Tuy nhiên, cách phân loại bất biến Trong tƣơng lai, ảnh hƣởng cơng nghệ mà đồ trực tuyến. .. triển cho đồ trực tuyến v.v 2- Phƣơng pháp xây dựng đồ trực tuyến mã nguồn mở sử dụng công cụ MapServer, CSDL khơng gian PostgreSQL, xây dựng quy trình cơng nghệ thành lập phát hành đồ trực tuyến. .. 13 1.4.4 Màu sắc trình bày đồ trực tuyến 16 1.4.5 Các thành phần đồ trực tuyến 16 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ MẠNG TRÊN NỀN MÃ NGUỒN MỞ 19 2.1 Các tính MapServer
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu xây DỰNG bản đồ TRỰC TUYẾN TRÊN nền mã NGUỒN mở , NGHIÊN cứu xây DỰNG bản đồ TRỰC TUYẾN TRÊN nền mã NGUỒN mở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay