Nâng cao ý thức, trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 9 qua môn GDCD

84 48 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 18:57

TOÙM TAÉT ÑEÀ TAØIBiển Đông và các vùng biển, đảo của nước ta có vị trí chiến lược rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là nơi có nhiều nguy cơ gây mất ổn định, uy hiếp chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển của ta. Đồng thời, biển còn là kho lưu giữ các bí mật của quá khứ, ghi nhận những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Biển thực sự là bộ phận, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, là di sản thiên nhiên của dân tộc, là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho người dân. Cho nên bảo vệ chủ quyền biển đảo là nghĩa vụ của mọi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. ... để vệc giáo dục tình yêu ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh hướng III Vấn đề nghiên cứu : Có thể nâng cao ý thức, trách nhiệm hệ trẻ việc bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 9/ 1... dục ý thức bảo vệ biển đảo tình hình III Trách nhiệm công dân Mục tiêu: Giúp hoc sinh hiểu ý thức, học sinh việc bảo vệ chủ trách nhiệm công dân việc bảo vệ quyền biển đảo thời kì chủ quyền biển. .. tính thời để việc nâng cao ý thức, trách nhiệm hệ trẻ việc bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh qua mơn GDCD có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng môn 14 Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao ý thức, trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 9 qua môn GDCD, Nâng cao ý thức, trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh lớp 9 qua môn GDCD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay