Chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn giai đoạn hiện nay

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 18:17

MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài.Tư tưởng là một bộ phận của ý thức xã hội, là sản phẩm của sự phản ánh tồn tại xã hội, được hình thành bởi ý nghĩa, suy nghĩ và chỉ đạo hành động của con người. Hệ tư tưởng là những quan điểm, tư tưởng của con người hệ thống hóa lý luận, học thuyết chính trị, phản ánh tồn tại xã hội và đại diện cho một giai cấp nhất định.Trong xã hội có giai cấp thì tư tưởng và hệ tư tưởng mang tính giai cấp và chỉ khi loài người có nhu cầu sản xuất ra hệ tư tưởng, bảo vệ những nhu cầu, lợi ích của giai cấp nhất định thì công tác tư tưởng mới xuất hiện nhằm truyền bá những hệ tư tưởng nhất định, đấu tranh hạn chế và xóa bỏ những hệ tư tưởng đối lập để duy trì sự thống trị của mình. Tư tưởng là nhận thức của con người , những công tác tư tưởng không chỉ là quá trình hình thành nhận thức mà còn bao gồm quá trình hình thành niềm tin và thúc đẩy hành động có định hướng cho con người và xã hội.Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động Cách mạng của Đảng Cộng Sản. Cùng với công tác tổ chức và công tác chính trị, công tác tư tưởng góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng đem lại cho họ sự giác ngộ về thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, biến nó thành niềm tin lý tưởng, lẽ sống, nguyên tắc đạo đức, tính của cách mạng. Trên cơ sở đó nhân dân sẽ tự giác hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ cách mạng và đi đến thắng lợi hoàn toàn của Chủ nghĩa xã hội.Chính vì vậy, từ khi ra đời cho đến nay Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định cho mọi thắng lợi của Cách mạng. Công tác tư tưởng góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để dân tộc Việt Nam chiến thắn mọi kẻ thù xâm lược và tạo nên những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử trong quá trình đổi mới hiện nay.Sau 25 năm tiến hành công tác đổi mới, công tác tư tưởng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn không ít yếu kém, bất cập.Sự phát triển của công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cùng những biến đổi nhanh chóng, phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Đất nước bước vào thế kỷ XXI với những thời cơ và vận hội mới, song cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác tư tưởng của Đảng phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phục vụ có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.Trong bối cảnh chung của đất nước với tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác tư tưởng là công tác của toàn Đảng bộ, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là một trong ba mặt trận của công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua huyện đã tích cực kiện toàn bộ máy làm công tác tư tưởng, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp hoạt động, vận dụng sáng tạo bài học về sức mạnh tổng hợp vào công tác tư tưởng, nhờ vậy chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng được nâng cao, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập cần phải được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Từ những kiến thức lý luận được học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tôi chọn đề tài “Chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu nhằm đề xuất một giải pháp đổi mới, chỉnh đốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài tưởng phận ý thức xã hội, sản ph ẩm s ự ph ản ánh tồn xã hội, hình thành ý nghĩa, suy nghĩ ch ỉ đ ạo hành động người Hệ tưởng quan ểm, t t ưởng c người hệ thống hóa lý luận, học thuyết trị, ph ản ánh tồn t ại xã h ội đại diện cho giai cấp định Trong xã hội có giai cấp tưởng hệ t ưởng mang tính giai cấp lồi người có nhu cầu sản xuất hệ tưởng, bảo vệ nh ững nhu cầu, lợi ích giai cấp định cơng tác t t ưởng m ới xu ất nhằm truyền bá hệ tưởng định, đấu tranh h ạn chế xóa bỏ hệ tưởng đối lập để trì thống trị T t ưởng nhận thức người , công tác tưởng không ch ỉ trình hình thành nhận thức mà bao gồm q trình hình thành niềm tin thúc đẩy hành động có định hướng cho người xã h ội Công tác tưởng phận cấu thành quan trọng toàn hoạt động Cách mạng Đảng Cộng Sản Cùng v ới cơng tác t chức cơng tác trị, cơng tác tưởng góp ph ần xây d ựng Đ ảng thành đội tiên phong, tham mưu chiến đấu giai cấp công nhân, nhân dân lao động, hình thành, phát triển, truyền bá hệ t t ưởng c giai c ấp công nhân đường lối Đảng cán bộ, đảng viên, quần chúng đem lại cho họ giác ngộ giới quan, nhân sinh quan cộng sản, biến thành niềm tin lý tưởng, lẽ sống, nguyên tắc đạo đức, tính cách mạng Trên sở nhân dân tự giác hành động, th ực th ắng l ợi nhi ệm v ụ cách mạng thời kỳ cách mạng đến thắng lợi hoàn tồn Chủ nghĩa xã hội Chính vậy, từ đời Đảng ta coi tr ọng công tác tưởng, xác định mặt trận hàng đầu, góp phần quy ết định cho thắng lợi Cách mạng Công tác tưởng góp phần tạo nên s ức mạnh tổng hợp để dân tộc Việt Nam chiến thắn kẻ thù xâm l ược tạo nên thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử trình đ ổi Sau 25 năm tiến hành công tác đổi mới, công tác t tưởng đ ạt nhiều thành tựu quan trọng, khơng y ếu kém, b ất cập Sự phát triển công đổi ngày vào chi ều sâu lĩnh vực đời sống xã hội nh ững biến đ ổi nhanh chóng, ph ức tạp tình hình nước quốc tế Đất nước bước vào kỷ XXI v ới thời vận hội mới, song phải đối mặt v ới nhiều nguy c ơ, thách thức công tác tưởng Đảng ph ải đ ược đ ổi m ới m ạnh mẽ nữa, phục vụ có hiệu cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa, đại hóa đất nước, xây dựng bảo vệ vững tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Trong bối cảnh chung đất nước với tình hình th ực tế c đ ịa phương, Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn xác định công tác t tưởng cơng tác tồn Đảng bộ, nhiệm vụ cấp ủy, m ỗi cán bộ, đảng viên tổ chức hệ thống trị, ba m ặt trận công tác xây dựng Đảng Trong năm qua huy ện tích c ực kiện tồn máy làm cơng tác tưởng, đổi hình thức tổ chức phương pháp hoạt động, vận dụng sáng tạo học s ức m ạnh t h ợp vào công tác tưởng, nhờ chất lượng hiệu công tác t t ưởng nâng cao, góp phần tăng cường thống Đảng, đ ồng thuận xã hội Tuy nhiên bên cạnh bộc l nhiều y ếu kém, bất cập cần phải tiếp tục nghiên cứu, giải quy ết T nh ững ki ến th ức lý luận học tập Học viện Báo chí Tuyên truy ền, xu ất phát t yêu cầu thực tiễn chọn đề tài “Chất lượng công tác t tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay” đ ể nghiên c ứu nh ằm đ ề xuất giải pháp đổi mới, chỉnh đốn nâng cao lực lãnh đ ạo s ức chiến đấu Đảng, công tác t ưởng Đảng giai đo ạn Tình hình nghiên cứu đề tài Công tác tưởng đảng nội dung trọng y ếu xây d ựng Đảng hoạt động lãnh đạo Đảng.Nhiều đề tài khoa h ọc, khóa lu ận, luận văn vào nghiên cứu công tác tưởng đáng ý cơng trình: - "Một số vấn đề cơng tác lý luận tưởng văn hoá” Nguyễn Đức Bình (Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội2001) - “Mấy vấn đề cơng tác trị tưởng chặng đ ường cách mạng xã hội chủ nghĩa” Hoàng Tùng (Nhà xu ất b ản Sự thật, Hà Nội 1983 - Đề tài KHXH 05-02“Đổi nâng cao chất l ượng hiệu công tác tưởng” - Đề tài cấp Nhà nước KX 10-09B “Đổi ph ương th ức đào t ạo bồi dưỡng đội ngũ cán giảng dạy nghiên cứu lý luận Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh” - Đề tài 92-98-043 “Vấn đề dạy học môn lý lu ận Mác-Lênin trường đại học” Các luận án, luận văn có nội dung liên quan đến đề tài nh ư: - Luận án tiến sỹ Trần Thị Anh Đào với đề tài “Quan hệ biện chứng tính cách mạng tính khoa học cơng tác t t ưởng c Đảng ta nay” - Luận án tiến sỹ Hoàng Quốc Bảo với đề tài “Phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh-những đặc trưng vận dụng để đổi m ới ph ương pháp tuyên truyền cán tưởng cấp tỉnh huy ện Đảng nay” - Luận văn thạc sỹ tác giả : Đỗ Thị An với đề tài “Vai trò cơng tác tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi m ới” - Nguyễn Văn Minh với đề tài "Đổi công tác tưởng tổ ch ức sở đảng nông thôn ngoại thành Hà Nội” Trong tất công trình, luận án, sách, viết nói ch ưa có cơng trình, luận án, sách, viết nghiên c ứu đề tài công tác t t ưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn L ựa ch ọn đề tài “ Ch ất l ượng công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay”,tôi tiếp thu kết nghiên cứu người trước mong muốn bổ sung thêm ý kiến, đề xuất làm sáng tỏ h ơn nội dung đề tài,đóng góp thiết thực vào hiệu việc nâng cao ch ất lượngcông tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng tỉnh L ạng S ơn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn chất lượng công tác t tưởng đề xuất số phương pháp, giải pháp giải vấn đề nâng cao công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng S ơn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Khái quát số vấn đề lý luận tưởng công tác t tưởng Đảng - Đánh giá tình hình cơng tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn - Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng S ơn th ời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Chất lượng công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Chất lượng công tác tưởng Đảng - Không gian khảo sát: Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng S ơn - Thời gian nghiên cứu: chủ yếu từ năm 2010 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Đề tài thực sở lý luận Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng ta t tưởng công tác tưởng 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa phương pháp luận Chủ nghĩa vật biện ch ứng vật lịch sử, cở sở lý luận Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tưởng H Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước ta chất l ượng công tác tưởng Đảng Sử dụng phương pháp logic – lịch sử, phương pháp diễn d ịch – quy nạp, phương pháp phân tích – tổng hợp Đặc biệt nh ững ph ương pháp điều tra xã hội học 6.Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Ý nghĩ lý luận Góp phần làm sáng tỏ cung cấp luận khoa học cho việc xác định quan điểm hoạch định sách Chất lượng t t ưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn Cung cấp thêm liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu quan tâm Chất lượng tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Góp thêm kinh nghiệm cho nhà quản lý, lãnh đạo cấp, ng ười làm chuyên môn địa phương, đơn vị Kết cấu đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu làm chương Chương 1: Quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tưởng H Chí Minh Đảng ta cơng tác tưởng Chương 2: Thực trạng công tác tưởng Đảng huy ện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn Chương 3: phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nâng cao ch ất lượng công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh L ạng S ơn thời gian tới NỘI DUNG CHƯƠNG 1: QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LÊ NIN, TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC TƯỞNG 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Khái quát tưởng, hệ tưởng Khái niệm tưởng Khái niệm hệ tưởng Vai trò cơng tác tưởng tình hình Quan niệm công tác tưởng Đảng Vai trò cơng tác tưởng xây dựng Đảng Vai trò cơng tác tưởng nghiệp xây dựng bảo v ệ Chủ nghĩa xã hội Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1 Khái quát huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, xã hội, dân cư 2.1.2 Những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2.2 Công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đo ạn 2.2.1 Tình hình tưởng cơng tác tưởng Đảng ta 2.2.2 Những thuận lợi khó khăn cơng tác t tưởng Đ ảng b huyện 2.2.3 Tình hình tưởng Đảng t ầng l ớp nhân dân hi ện 2.2.4 Những kết quả, hạn chế kinh nghiệm bước đầu công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới 3.1.1 Những định hướng lớn công tác tưởng Đảng 3.1.2 Nhiệm vụ công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng th ời gian tới 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác t t ưởng c Đ ảng huyện Chi Lăng thời gian tới 3.2.1 Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò cơng tác tưởng Đảng huyện 3.2.2 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, s ự ph ối h ợp gi ữa quan, đơn vị, tổ chức huyện để tiến hành công tác t t ưởng KẾT LUẬN tưởng phận hình thái ý th ức xã hội, có tác đ ộng r ất lớn đến phát triển xã hội Nắm bắt quy luật đó, t đ ời đến nay, trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng C ộng s ản Việt Nam coi trọng công tác tưởng Trong trình đấu tranh cách mạng giành độc lập, t ự cho T quốc, giai đoạn xây dựng đất nước, thực công đổi m ới, ti ến hành cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Đảng ta ln coi tr ọng cơng tác trị tưởng khâu đột phá định tiến trình cách mạng Cơng tác tưởng, định hướng tưởng, bồi dưỡng nhận th ức đắn cho cán bộ, đảng viên nhân dân lao động, tạo s ự trí cao đ ối với đường lối, quan điểm Đảng Công tác tưởng ý m r ộng thông tin, tuyên truyền nhân tố mới, phổ biến nh ững kinh nghi ệm tốt, đồng thời tích cực đấu tranh chống tiêu cực, chống nh ững quan ểm nhận thức sai trái, bảo vệ quan điểm đắn Đảng Ngày đứng trước vận hội mới, đồng th ời có thách thức mới, công tác tưởng Đảng đ ứng trước trọng trách nặng nề là: Động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt vượt tiêu kế hoạch đề tiến vào giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Kh ẳng định tính đắn sức sống mạnh liệt chủ nghĩa Mác - Lênin, t t ưởng Hồ Chí Minh Do vậy, cơng tác tưởng phải đứng vị trí hàng đ ầu vũ khí s ắc bén tiến trình cách mạng Việt Nam, đấu tranh t t ưởng chống chiến lược "Diễn biến hồ bình" chủ nghĩa đế quốc lực thù địch phản động âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, đặc bi ệt lĩnh vực tưởng Bởi vậy, chiến mặt trận t tưởng, văn hoá diễn gay go, phức tạp Đứng trước tình hình đó, đòi h ỏi Đ ảng ta ph ải không ngừng đổi nâng cao chất l ượng công tác t t ưởng gi ữ v ững định hướng theo đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ nhân dân ta lựa chọn Trong năm qua, công tác tưởng Đảng huy ện Chi LăngLạng Sơn có nhiều cố gắng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã h ội, đ ạt nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào việc tuyên truy ền chủ tr ương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân, xây dựng Đảng huyện v ững m ạnh nhiều năm liền Động viên tầng lớp nhân dân chủ động lao đ ộng 10 sản xuất, công tác, học tập, giữ gìn ổn định trị, trật tự an tồn xã h ội địa bàn, thực tốt mục tiêu kinh tế - xã h ội đề Song phải thấy hạn chế cần khắc ph ục Trong năm tới công tác tưởng Đảng huyện Chi Lăng phải không ngừng nâng cao chất lượng hiệu công tác tưởng nh nêu Tăng cường hoạt động quan chuyên trách, thực tốt ch ức tham mưu, kiểm tra phải cấp, ngành, tr ước h ết Bí th ư, Th ủ trưởng quan, đơn vị, mặt khác phải phối hợp chặt chẽ ban xây dựng Đảng tạo thành thống Đảng th ực thành công mục tiêu kinh tế -xã hội, mà Đại hội Đảng huyện lần th ứ XXV đề Góp phần đưa huyện Chi Lăng ngày giàu đẹp, văn minh phát triển DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác-Ăngnghen, Tập 1, NXB Sự thật Hà Nội, 1980, trang 25 V.L.Lênin Toàn tập, tập - NXB MXCV 1995, trang 30 - 32 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, năm 1996, trang 491 Ban tổ chức Trung ương- Học viện Chính trị Quốc gia H Chí Minh: Lý luận nghiệp vụ cơng tác tổ chức cán TậpI HN 2001 tr 132 11 Từ điển Triết học, NXB Tiến Mát xcơ va 1975 tr 239 Từ điển tiếng Việt Trung tâm từ điển học HN 2004 tr 1071 Giáo trình Triết học Mác- Lênin NXB Chính trị Quốc gia HN 1999 tr 568 Tập giảng công tác tưởng Đảng Nxb Chính tr ị Qu ốc gia HN 2002 Đảng Cộng sản ViệtNam: Văn kiện đại Hội IX, Nxb Chính trị QG, HN 2001 10 Đảng Cộng sản ViệtNam : Văn kiện Hội nghị Trung ương V- Khố IX Nxb Chính trị quốc gia HN 2002 11 Đảng Cộng sản ViệtNam: Dự thảo văn kiện trình đại Hội X c Đảng Tháng 9/2005 12 Đảng Bộ tỉnh Lạng Sơn- Huyện uỷ Chi Lăng: Báo cáo trị BCH Đảng huyện Chi Lăng Đại Hội Đảng Bộ huyện lần thứ XXV Ngày 13/06/2005 12 13 ... NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Khái quát tư tưởng, hệ tư tưởng Khái niệm tư tưởng Khái niệm hệ tư tưởng Vai trò cơng tác tư tưởng. .. tác tư tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đo ạn 2.2.1 Tình hình tư tưởng cơng tác tư tưởng Đảng ta 2.2.2 Những thuận lợi khó khăn công tác t tư ng Đ ảng b ộ huyện 2.2.3 Tình hình tư. .. công tác tư tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng S ơn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Khái quát số vấn đề lý luận tư tưởng công tác t tư ng Đảng - Đánh giá tình hình cơng tác tư tưởng Đảng huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn giai đoạn hiện nay, Chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay