Chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn giai đoạn hiện nay

13 52 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 18:17

MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài.Tư tưởng là một bộ phận của ý thức xã hội, là sản phẩm của sự phản ánh tồn tại xã hội, được hình thành bởi ý nghĩa, suy nghĩ và chỉ đạo hành động của con người. Hệ tư tưởng là những quan điểm, tư tưởng của con người hệ thống hóa lý luận, học thuyết chính trị, phản ánh tồn tại xã hội và đại diện cho một giai cấp nhất định.Trong xã hội có giai cấp thì tư tưởng và hệ tư tưởng mang tính giai cấp và chỉ khi loài người có nhu cầu sản xuất ra hệ tư tưởng, bảo vệ những nhu cầu, lợi ích của giai cấp nhất định thì công tác tư tưởng mới xuất hiện nhằm truyền bá những hệ tư tưởng nhất định, đấu tranh hạn chế và xóa bỏ những hệ tư tưởng đối lập để duy trì sự thống trị của mình. Tư tưởng là nhận thức của con người , những công tác tư tưởng không chỉ là quá trình hình thành nhận thức mà còn bao gồm quá trình hình thành niềm tin và thúc đẩy hành động có định hướng cho con người và xã hội.Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động Cách mạng của Đảng Cộng Sản. Cùng với công tác tổ chức và công tác chính trị, công tác tư tưởng góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng đem lại cho họ sự giác ngộ về thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, biến nó thành niềm tin lý tưởng, lẽ sống, nguyên tắc đạo đức, tính của cách mạng. Trên cơ sở đó nhân dân sẽ tự giác hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ cách mạng và đi đến thắng lợi hoàn toàn của Chủ nghĩa xã hội.Chính vì vậy, từ khi ra đời cho đến nay Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định cho mọi thắng lợi của Cách mạng. Công tác tư tưởng góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để dân tộc Việt Nam chiến thắn mọi kẻ thù xâm lược và tạo nên những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử trong quá trình đổi mới hiện nay.Sau 25 năm tiến hành công tác đổi mới, công tác tư tưởng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn không ít yếu kém, bất cập.Sự phát triển của công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cùng những biến đổi nhanh chóng, phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Đất nước bước vào thế kỷ XXI với những thời cơ và vận hội mới, song cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác tư tưởng của Đảng phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phục vụ có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.Trong bối cảnh chung của đất nước với tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác tư tưởng là công tác của toàn Đảng bộ, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là một trong ba mặt trận của công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua huyện đã tích cực kiện toàn bộ máy làm công tác tư tưởng, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp hoạt động, vận dụng sáng tạo bài học về sức mạnh tổng hợp vào công tác tư tưởng, nhờ vậy chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng được nâng cao, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập cần phải được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Từ những kiến thức lý luận được học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn tôi chọn đề tài “Chất lượng công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay” để nghiên cứu nhằm đề xuất một giải pháp đổi mới, chỉnh đốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. ... NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Khái quát tư tưởng, hệ tư tưởng Khái niệm tư tưởng Khái niệm hệ tư tưởng Vai trò cơng tác tư tưởng. .. tác tư tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đo ạn 2.2.1 Tình hình tư tưởng cơng tác tư tưởng Đảng ta 2.2.2 Những thuận lợi khó khăn công tác t tư ng Đ ảng b ộ huyện 2.2.3 Tình hình tư. .. công tác tư tưởng Đảng huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng S ơn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Khái quát số vấn đề lý luận tư tưởng công tác t tư ng Đảng - Đánh giá tình hình cơng tác tư tưởng Đảng huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn giai đoạn hiện nay, Chất lượng công tác tư tưởng ở đảng bộ huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay