Bai 15 bao ve moi truong va phong chong thien tai (1)

19 57 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 17:22

... Hậu Biện pháp Thảo luận nhóm (Như hoạt động 1) Thiên tai b Ngập lụt c Lũ quét d Hạn hán e.Các thiên tai khác Nguyên nhân Hậu Biện pháp Thiên tai b Ngập lụt c Lũ quét d Hạn hán Nguyên nhân Hậu Mưa...NỘI DUNG BÀI HỌC I BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG II MỘT SỐ THIÊN TAI CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG a BÃO b NGẬP LỤT c LŨ QUÉT d HẠN HÁN đ CÁC THIÊN TAI KHÁC III CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN... hoạt, sản xuất NN -Giải Pháp Trồng rừng Bỏ rác nơi quy định Nhà máy xử lí khí thải II Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống: a Bão: Thảo luận nhóm (5 phút) - Nhóm 1: Thời gian, mùa bão -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 bao ve moi truong va phong chong thien tai (1), Bai 15 bao ve moi truong va phong chong thien tai (1), I. Bảo vệ môi trường:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay