Operations management by stevenson 9th student slides supplement 8

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 16:18

... mode of transportation being used between each origin and destination 8S-7 Transportation Table 8S -8 Transportation Table 8S-9 Transportation Problem: Formulation xij = the number of units to.. .Supplement 8: Learning Objectives • You should be able to: – Describe the nature of a transportation... x3 D = 150 Demand (columns) x1 A + x2 A + x3 A = 80 x1B + x2 B + x3 B = 90 x1C + x2C + x3C = 120 x1D + x2 D + x3 D = 160 xij ≥ for all i and j 8S-10 Transportation: Computer Solution • Transportation
- Xem thêm -

Xem thêm: Operations management by stevenson 9th student slides supplement 8 , Operations management by stevenson 9th student slides supplement 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay