Operations management by stevenson 9th ch6s

20 45 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 16:17

... Feasible solution space: the set of all feasible combinations of decision variables as defined by the constraints  Constraints: limitations that restrict the available alternatives  Parameters:
- Xem thêm -

Xem thêm: Operations management by stevenson 9th ch6s , Operations management by stevenson 9th ch6s

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay