Managerial accounting by garrison noreen13th chap009

15 48 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2018, 16:17

... whose whose judgments judgments are are valued valued by by top top management management 2 Budget Budget estimates estimates prepared prepared by by front-line front-line managers managers are are... those objectives objectives Control Control –– involves involves the the steps steps taken taken by by management management to to increase increase the the likelihood likelihood that that the the... are are often often more more accurate accurate than than estimates estimates prepared prepared by by top top managers managers 3 Motivation Motivation is is generally generally higher higher when
- Xem thêm -

Xem thêm: Managerial accounting by garrison noreen13th chap009 , Managerial accounting by garrison noreen13th chap009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay